Sprawozdanie z badań azp oraz (2)
Pobierz 340.8 Kb.
NazwaSprawozdanie z badań azp oraz (2)
strona1/2
Data konwersji23.11.2012
Rozmiar340.8 Kb.
TypSprawozdanie
  1   2NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA


ARCHEOLOGICZNE ZDJĘCIE POLSKI


Instrukcja opracowania


Karty Ewidencyjnej

Zabytku Archeologicznego


1. Uwagi wstępne.


Niniejsza ‘Instrukcja...’ jest adresowana do wykonawców badań w ramach AZP z założeniem, że znane są im ogólne zasady prowadzenia tych badań i opracowania ich wyników (patrz: Instrukcja ewidencji stanowisk archeologicznych metodą badań powierzchniowych (Archeologiczne Zdjęcie Polski), oprac. M. Konopka, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 19841. Konieczność wydania nowej ‘Instrukcji...’2 jest przede wszystkim konsekwencją wprowadzenia szeregu zmian do zawartości i – w konsekwencji – formy Karty Ewidencji Zabytku Archeologicznego (wzór w załączeniu). Z drugiej strony, ma na celu sprecyzowanie wymagań w zakresie opracowania kart i danie podstaw formalnych do ich rygorystycznego egzekwowania.

Zmiany jakie zostały wprowadzone do zawartości Karty polegają na wyeliminowaniu elementów, które w wyniku analizy dotychczasowych doświadczeń z badań AZP zostały uznane za szczególnie kontrowersyjne3. Były to informacje dotyczące: (1) stopnia i kierunku ekspozycji stoku, na którym jest położone stanowisko, (2) kamienistości gleby (dokonano jednocześnie modyfikacji określeń rodzaju gleby; patrz – ‘utwór geologiczny’), (3) wniosków konserwatorskich (eliminacja ocen ‘wartości poznawczej’ stanowiska) oraz (4) zagrożeń (zamiast listy zagrożeń jest pole do ich opisu).

Dalsza część ‘Instrukcji...’ zawiera uwagi bezpośrednio dotyczące sposobu wypełniania Kart Ewidencji. Dla ułatwienia załączony jest wzór Karty zawierający numerację pól, o których mowa.


Integralną częścią dokumentacji badań AZP opisaną w końcowej części ‘Instrukcji...’ jest: (1) Sprawozdanie z badań AZP... oraz (2) Spis stanowisk....


2. Ustalenia ogólne.


1. Kartę ewidencyjną nieruchomego zabytku archeologicznego (dalej: Kartę Ewidencyjną Zabytku Archeologicznego, zakłada się dla każdego znanego stanowiska archeologicznego w Polsce (istniejącego lub już nieistniejącego4, zlokalizowanego lub bez lokalizacji).


2. Założenie karty ewidencyjnej dla stanowiska archeologicznego jest jednoznaczne z jego włączeniem do ewidencji zabytków archeologicznych.


3. Założona karta ewidencyjna stanowiska archeologicznego będzie następnie permanentnie, na bieżąco aktualizowana, uzupełniana i weryfikowana – w miarę uzyskiwania nowych informacji o stanowisku archeologicznych.


4. Karta ewidencyjna stanowiska archeologicznego zawiera zestawienie danych, usystematyzowanych w 17 działachzgodnie z załączonym wzorem karty.


5. Założenie karty ewidencyjnej powinno uwzględnić wypełnienie wszystkich działów oraz pól karty (z wyjątkiem tych pól, których wypełnienie zostało logicznie wykluczone przez wypełnienie innych pól), a przypadki niewypełnienia muszą zostać uzasadnione przez wpis: "nieaktualne" lub "nieokreślone.


6. Wypełnianie kart dokonuje się przez:

1. wpisywanie danych tekstowych lub liczbowych;

2. wybór odpowiednich wartości przewidzianych i zaprogramowanych w danym polu:

- wpisywanie znaku „X” – dla potwierdzenia ww. wartości;

- wpisywanie znaku „–” – dla zaprzeczenia ww. wartości;

- wpisywanie znaku „?” – dla stwierdzenia niepewności lub niewiedzy;

3. wrysowanie lokalizacji i zasięgu stanowiska archeologicznego na załączony

wycinek mapy topograficznej;

4. dołączenie fotografii stanowiska;

5. dołączenie rysunków lub fotografii materiałów ruchomych.


7. Karta ewidencyjna stanowiska archeologicznego opracowywana jest jednocześnie w dwóch wersjach: tradycyjnej i elektronicznej.


8. Wersja tradycyjna karty ewidencyjnej stanowiska archeologicznego opracowywana jest w oparciu o formularz nr 1K (Karta Ewidencyjna Zabytku Archeologicznego) [Załącznik nr 1] .


9. Wersja elektroniczna karty ewidencyjnej stanowiska archeologicznego opracowywana jest w oparciu o program e_archeo­.5


10. Do wypełniania rubryk wersji tradycyjnej karty stosuje się czcionkę Times New

Roman, rozmiaru 12, w stylu pogrubionym.


3. Karta Ewidencji Zabytku Archeologicznego


Dział 0.

Określenie stanu ewidencji, określenie stanu aktualnego istnienia stanowiska archeologicznego oraz określenie charakteru działań, dzięki którym uzyskano informacje o stanowisku archeologicznym.


Pola nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: znakiem X wskazać można jedno lub więcej pól. Zastosowano następujące oznaczenia:


Aodkrycia wcześniejsze/dane archiwalne - stwierdzenie lub wykluczenie faktu wcześniejszych, niż prace ewidencyjno-badawcze, odkryć i działań przeprowadzonych na stanowisku archeologicznym oraz stwierdzenie istnienia lub braku źródeł archiwalnych, odnoszących się do stanowiska archeologicznego;

Tterenowe prace ewidencyjno-badawcze - stwierdzenie lub wykluczenie faktu przeprowadzenia terenowych prac ewidencyjno-badawczych w ramach ewidencji zabytków archeologicznych (AZP) – mających na celu weryfikację terenową stanowiska archeologicznego odkrytego wcześniej (znanego ze źródeł archiwalnych) lub odkrycie wcześniej nieznanego stanowiska archeologicznego;

X – brak wiedzy na temat stanu aktualnego istnienia stanowiska archeologicznego, będący wynikiem niemożności dokonania weryfikacji terenowej stanowiska archeologicznego;

N – całkowite zniszczenie lub wyeksplorowanie stanowiska archeologicznego (stanowisko nieistniejące);

W – badania wykopaliskowe;

P – badania powierzchniowe;

L – odkrycia przypadkowe.


Dział 1.

Dane lokalizacyjne (pola nr 8-20)


pole nr 8: nazwa miejscowości nazwa części miejscowości – w określonych przypadkach;

zamiast nazwy miejscowości oraz nazwy części miejscowości podaje się określenia wynikające z innych systemów terytorialnych – dla miejsc leżących w obrębie:

- Administracji Lasów Państwowych;

- terenów wojskowych;

- wód śródlądowych;

- morskiej strefy przybrzeżnej.

pole nr 9: numer stanowiska w obrębie miejscowości jest numerem kolejnego odkrycia archeologicznego w obrębie danej miejscowości6 ;

pole nr 10: nazwa gminy;

pole nr 11: nazwa powiatu – określana w przymiotniku;

pole nr 12: nazwa województwa;

pole nr 13: numer terenowej jednostki krajowej ewidencji zabytków archeologicznych (tj. numer obszaru AZP) – zawierający jedno-, dwu- lub trzycyfrowy numer pasa oraz – po myślniku (bez odstępu) – dwucyfrowy numer słupa układu współrzędnych AZP (numery wyrażone cyframi arabskimi;

pole nr 14: numer stanowiska w obrębie obszaru AZP – jedno-, dwu- lub trzycyfrowy (wyrażony cyframi arabskimi), będący numerem kolejnego odkrycia archeologicznego w obrębie obszaru AZP7.

pole nr 15 i 16: współrzędne geograficzne – uzyskiwane przez użycie w terenie systemu nawigacji satelitarnej GPS lub przez przeliczenie współrzędnych kartograficznych – obejmują: określenie długości (pole 15) i szerokości (pole 16) geograficznej – wyrażonej 6 lub 7 cyframi, zawierającymi: stopień (2 cyfry), minutę (2 cyfry), sekundę (2 lub 3 cyfry);


pole nr 17: nazwa lokalna miejsca lub nazwa własna zabytku;

- nazwa dawna;

- nazwa ulicy i numer posesji podawane są obligatoryjnie dla stanowisk archeologicznych w miastach.


pole nr 18: numer działki geodezyjnej (w tym: nazwa obrębu geodezyjnego);


pole nr 19: numer katastru nieruchomości lub numer Ewidencji Gruntów i Budynków, do czasu przekształcenia jej w kataster nieruchomości – identyfikator Ewidencji Gruntów i Budynków;

- numer księgi wieczystej.

pole nr 20: określenie formy własności i dane właściciela terenu, zawierające: imię, nazwisko i adres osoby fizycznej lub nazwę i siedzibę z adresem osoby prawnej, będącej właścicielem zabytku, bądź użytkownikiem wieczystym gruntu, a w przypadku współwłasności dane wszystkich współwłaścicieli;

- dane użytkownika terenu lub posiadacza zabytku, zawierające: imię, nazwisko i adres osoby fizycznej lub nazwę i siedzibę z adresem osoby prawnej, będącej użytkownikiem zabytku, a w przypadku współużytkowania – dane wszystkich współużytkowników.


Dział 2

Określenie położenia fizycznogeograficznego (pola nr 21 - 55).


pole nr 21: położenie w obrębie jednostki fizycznogeograficznej rejestruje przynależność stanowiska archeologicznego do mezoregionu fizycznogeograficznego – według systematyki J. Kondrackiego8.


Pola nr 22 – 55: wskazanie pól następuje drogą wyboru odpowiednich pojęć spośród wskazanych w poszczególnych polach.


Dział 3

Określenie warunków geologicznych (pola nr 56 - 59).


Charakterystyka rodzaju powierzchniowego utworu geologicznego miejsca, w którym znajduje się stanowisko archeologiczne ma na celu dostarczenie danych istotnych do analizy warunków wykrywalności stanowiska archeologicznego.


Dział 4

Określenie dostępności terenu (pola nr 60 - 73).


Charakterystyka dostępności terenu dla prac ewidencyjno-badawczych na stanowisku archeologicznym, ma na celu wsparcie analizy warunków umożliwiających lub utrudniających ewidencjonowanie (obserwację i badanie) stanowiska archeologicznego.


Pole 73: opis ograniczeń administracyjnych lub własnościowych, warunkujących możliwość przeprowadzenia prac ewidencyjno-badawczych.


Dział 5.

Klasyfikacja funkcjonalno-kulturowo-chronologiczna (pola nr 74 - 78).


pole 74: numeracja (cyframi arabskimi) odrębnych pod względem kulturowym (chronologicznym) faz zasiedlenia stanowiska;

pole 75: określenie funkcji danej fazy zasiedlenia stanowiska. Wpisywane jest w oparciu o odpowiedni słownik programu e_archeo;

pole 76: określenie przynależności kulturowej (chronologicznej) danej fazy zasiedlenia stanowiska. Wpisywane są pełne nazwy kultur i jednostek podziału chronologicznego;

pole 77: określenie lub uściślenie chronologii danej fazy zasiedlenia stanowiska wskazanej w polu 76;

pole 78: Opis zabytków ruchomych (materiałów), obiektów, warstw i form terenowych z danej fazy zasiedlenia stanowiska.


Dział 6.

Opis obszaru stanowiska archeologicznego (pola nr 79 - 94).


Dział ten służy bezpośredniemu opisowi warunków obserwacji na stanowisku oraz ogólnej charakterystyce występowania zarejestrowanych reliktów archeologicznych.


Dział 7.

Charakterystyka zagrożeń (pola nr 95).


Charakterystyka zagrożeń dla stanowiska archeologicznego, opisywana w tym dziale przedstawia skalę, typ oraz kategorie zagrożeń wpływających niszcząco na stanowisko archeologiczne.


Dział 8.

Wnioski konserwatorskie (pola nr 96 – 98).


W dziale tym autor karty ewidencyjnej sugeruje dalsze postępowanie na stanowisku, które uważa za stosowne w związku ze stanem zachowania i zagrożeń dla stanowiska. Wybór w każdym przypadku może oznaczać także brak dalszych działań (znak „-„) lub wątpliwości (znak „?”).


Dział 9.

Zakres aktualnej ochrony (pola nr 99 – 102).


Zakres aktualnej ochrony stanowiska archeologicznego, rejestrowany w tym dziale określa stan i formy aktualnie obowiązującej ochrony stanowiska archeologicznego9 .


Dział 10.

Dane nt. opracowania karty ewidencyjnej (pola nr 103 – 106).


pole nr 103: data opracowania karty (tj. data odkrycia lub weryfikacji stanowiska archeologicznego) lub (jeśli tych prac jeszcze nie przeprowadzono) data wprowadzenia na kartę informacji o stanowisku archeologicznym, uzyskanych w trakcie kwerend źródłowych;

pole nr 104: tytuł naukowy, imię i nazwisko autora oraz nazwę instytucji, którą autor reprezentował prowadząc działania ewidencyjno-badawcze;

pole nr 105: tytuły naukowe, imiona i nazwisko konsultantów w zakresie oznaczeń klasyfikacji funkcjonalno-kulturowo-chronologicznej stanowiska.

pole nr 106: tytuł naukowy, imię i nazwisko głównego konsultanta – sprawdzającego poziom merytoryczny wykonania karty ewidencyjnej stanowiska.


Dział 11.

Opis weryfikacji konserwatorskich (pola nr 107 – 110).


Opis weryfikacji konserwatorskich zawiera:

pole nr 107: potwierdzenie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub przez upoważnionego przez niego kierownika delegatury WUOZ – włączenia karty ewidencyjnej i stanowiska archeologicznego do wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych;

pole nr 108: miejscowość, data


Dział 12.

Informacje nt. miejsca przechowywania zabytków ruchomych (pola nr 109 – 110).


Dział 13.

Lokalizacja stanowiska archeologicznego na mapie w skali 1:10.000 (pola nr 111 – 115).


pole nr 111: nazwa układu kartograficznego pole nr 112-113: numer i godło arkusza mapy;

pole nr 114-115: współrzędne X (południkowa) i Y (równoleżnikowa)10 – wyrażone trzycyfrowymi numerami najbliższych linii kilometrowych układu kartograficznego (od południa dla współrzędnej X i od zachodu dla współrzędnej Y) oraz – po kropce – dwucyfrową liczbą, wyrażoną w milimetrach, określającą odległość mierzonego punktu od wymienionych linii kilometrowych;

pole nr 116: Lokalizacja i zasięg stanowiska archeologicznego zaznaczane są na mapie w skali 1:10.000.


- W ewidencji stanowisk archeologicznych wykorzystuje się mapy skali 1:10.000

aktualnie obowiązującego krajowego standardu – tj. w układzie kartograficznym 1992B (1942) – a w przypadku braku map w ww. standardzie używa się również map w układzie kartograficznym 1965.


- Dla lokalizacji i zasięgu stanowisk archeologicznych w miastach (oraz w innych uzasadnionych przypadkach) wykorzystuje się mapy w skali 1:1.000 i1:2.000.


- Lokalizacja i zasięg stanowiska archeologicznego jest zaznaczana na mapie przy wykorzystaniu systemu określonych znaków graficznych, uwzględniających stan wiedzy na temat lokalizacji i zasięgu stanowiska oraz jego wielkość według następującej klasyfikacji:

1. trójkąt równoramienny o boku 8 mm, bez wewnętrznego wypełnienia – oznacza stanowisko archeologiczne o nieznanej lub niepewnej lokalizacji; znak

ten jest zamieszczany:

1.1. przy nazwie miejscowości w obrębie której odkryto stanowisko – w przypadku jego nieznanej lokalizacji;

1.2. w miejscu przypuszczalnej lokalizacji – w przypadku lokalizacji niepewnej;

2. trójkąt równoramienny o boku 8 mm, wewnętrznie wypełniony – oznacza

stanowisko archeologiczne o pewnej lokalizacji, ale o nieokreślonym zasięgu;

3. punkt o średnicy 2 mm – oznacza znalezisko pojedyncze, ślad osadnictwa

lub stanowisko archeologiczne o powierzchni około 1 ara;

4. okrąg o średnicy 3-8 mm, zakreskowany wewnętrznie – oznacza stanowisko

archeologiczne o powierzchni 0,02-0,5 ha;

5. strefa obwiedziona linią i zakreskowana wewnętrznie – której zasięg odpowiada rzeczywistemu zasięgowi stanowiska archeologicznego o powierzchni ponad 0,5 ha.


Obok wrysowanego na mapę znaku symbolizującego lokalizację i zasięg stanowiska archeologicznego umieszcza się numer identyfikacyjny krajowej ewidencji zabytków archeologicznych (tj. współrzędne AZP) – składający się z: numeru obszaru AZP oraz (po ukośniku) numeru stanowiska archeologicznego w obrębie obszaru AZP. Numer identyfikacyjny wpisywany jest czcionką wysokości 8 mm.


Dział 14.

Historia działań badawczych i konserwatorskich na stanowisku archeologicznym (pola nr 117 – 119).


Dział 15.

Zestawienie dokumentacji (pole nr 120).


Dział 16.

Zestawienie literatury (pole nr 121).


Dział 17.

Uwagi i dane dodatkowe (pole nr 122).


4. Sprawozdanie z badań AZP na obszarze...


Sprawozdanie z badań, opatrzone podpisem osoby kierującej badaniami nadanym obszarze, powinno zawierać podrozdziały ponumerowane i zatytułowane w następujący sposób:

 1. Lokalizacja obszaru w systemie podziału administracyjnego.

Należy podać przynależność do województwa, powiatu (-ów), gmin wraz z wykazem miejscowości.

 1. Położenie fizycznogeograficzne.

Podać położenie oraz opis głównych cech zbadanego obszaru w oparciu o: J.Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 2000.


 1. Kwerenda archiwalna.

Wymienić instytucje, których archiwa wykorzystano oraz literaturę na podstawie której ustalono listę stanowisk archiwalnych. Omówić problemy z identyfikacją stanowisk i ich lokalizacją.

Kwerendę danych archeologicznych powinna uzupełniać kwerenda historyczna dotycząca lokacji miast i – szczególnie – wsi.

Analizę powinien kończyć wykaz stanowisk archiwalnych, z podaniem numeracji (oryginalnej i skorygowanej jeśli zaszła taka potrzeba) oraz źródła.


 1. Wyniki weryfikacji stanowisk archiwalnych.

Omówić efekty weryfikacji stanowisk archiwalnych, obecny stan ich zachowania oraz – ewentualnie - podać przyczyny negatywnej weryfikacji stanowisk.


 1. Historia badań archeologicznych.

Niezależnie od wykazu stanowisk archiwalnych omówić wszystkie badania archeologiczne, które miały miejsce w granicach obszaru, podając ich zakres i najogólniejsze wyniki. Wskazać źródła na podstawie których opracowano te informacje.


 1. Przebieg badań AZP.

Podać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia badań oraz skład ekipy, która prowadziła badania terenowe, ze wskazaniem osoby kierującej. Wymienić osoby, które wykonały opracowanie wyników badań, ze wskazaniem kto jest odpowiedzialny za: (1) opis stanowisk, (2) datowanie materiałów, (3) konsultacje i weryfikację opracowania. Podać miejsce przechowywania materiałów i dokumentacji.


 1. Dostępność obszaru do badań AZP i warunki wykrywalności stanowisk.

Omówić dostępność obszaru do badań AZP przedstawiając strukturę zagospodarowania obszaru (najlepiej w % wraz z informacją o rozkładzie przestrzennym), na którą składają się powierzchnie: zabudowane, zalesione, zajęte pod uprawy (w tym sady, łąki, pola dostępne do badań i niedostępne).

Uwaga: analiza ta powinna mieć odzwierciedlenie w graficznym opracowaniu mapy obszaru, na której powinny być wprowadzone korekty zasięgów lasu oraz oznaczone (kreskowania ołówkiem – w przypadku zróżnicowania powinna być legenda włączona do tekstu sprawozdania) powierzchnie potencjalnie dostępne (według oznaczeń na mapie – w praktyce pola uprawne), których jednak nie można było zbadać ze względu na obecność upraw (stałych w tym wieloletnich – sady, użytki zielone; bądź doraźnych, tzn. występujących tylko w danym okresie badań – np. nie zebrane ziemniaki, buraki itp.), zabudowy itp.

Drugą grupą cech, stanowiących o warunkach wykrywalności stanowisk są gleby (z tej perspektywy najistotniejszy wydaje się podział na gleby zwięzłe i luźne), kamienistość (po wyeliminowaniu tej informacji z Karty, jest właściwe miejsce do charakterystyki tej właściwości obszaru), warunki pogodowe zarówno w czasie badań jak i przede wszystkim w okresie poprzedzającym badania (np.: wiosną informacja czy zima była śnieżna, deszczowa, czy sucha) oraz etap zaawansowania i rodzaj prac polowych (np. wczesnowiosenne włókowanie pól, badania bezpośrednio po orkach).

W podsumowaniu tej części należy wskazać wyraźnie partie obszaru, na których (1) nie można było przeprowadzić badań, (2) wyniki badań są wysoce niepewne. Należy też wskazać obszary, na których ograniczenia były doraźne i skuteczne badania będą możliwe w najbliższym czasie.


 1. Wyniki badań.

Omówienie powinno zawierać tabelę prezentującą strukturę funkcjonalno-chronologicznego zróżnicowania zarejestrowanych stanowisk zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na kartach ewidencyjnych (gdzie w kolumnach byłyby określenia funkcji stanowisk – faz zasiedlenia, a w wierszach określenia nazw kulturowych lub chronologicznych). Dalsza analiza powinna być komentarzem do tabeli dokonanym z perspektywy ogólniejszej wiedzy o pradziejach regionu, z której można ocenić czy zarejestrowana struktura jest bliska spodziewanej, czy też są wyraźne luki, np. brak jakichś jednostek kulturowych, cmentarzysk itp. Jest to dodatkowa płaszczyzna oceny reprezentatywności uzyskanych wyników.

Analizę powinien kończyć wykaz stanowisk o wybitnym znaczeniu naukowym i ekspozycyjnym oraz wykaz stanowisk silnie zagrożonych, na których powinny być przeprowadzone odpowiednie działania konserwatorskie.


5. Spis stanowisk archeologicznych na obszarze ...


Do opracowania powinny być załączone dwa spisy stanowisk zatytułowane następująco:

 1. Spis stanowisk archeologicznych na obszarze ....

Spis ten powinien być uporządkowany zgodnie z numeracją stanowisk na obszarze i zawierać w kolejnych kolumnach:

 1. Nr stan. na obszarze

 2. Nazwę miejscowości

 3. Nr stanowiska w miejscowości

 4. Funkcję stanowiska w kolejnych fazach zasiedlenia (w opisie kolumny – funkcja)

 5. Datowanie (kultura – faza; lub ogólniejsze w zależności od zapisu na karcie)

 1. Alfabetyczny spis stanowisk na obszarze ....

Spis ten powinien być uporządkowany zgodnie z porządkiem alfabetycznym nazw miejscowości na obszarze i zawierać w kolejnych kolumnach:

 1. Nazwę miejscowości

 2. Nr stanowiska w miejscowości

 3. Nr stan. na obszarzePoniżej zamieszczono dwie wersje Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego:

Pierwsza (niebieska) będąca wzorem wypełniania, stanowiąca załącznik do niniejszej instrukcji oraz druga (żółta) przeznaczona do wypełniania i wydruku.
A Z P

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU ARCHEOLOGICZNEGO


A

T

X

N

W

P

L

1

2

3

4

5

6

7

1

LOKALIZACJA


2

POŁOŻENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE


3

UTWÓR GEOLOGICZNY

M.

8

JEDNOSTKA FIZYCZNOGEOGRAFICZNA

21

luźny

56

zwięzły

57

torf.bagn.

58

STREFA NADMORSKA (NADZALEWOWA)

22

TEREN NIEEKSPONOWANY

43

określenie specjalistyczne

Nr stan. w miejscowości

9

w morzu

plaża

mierzeja

skarpa

wał wydm.

TEREN EKSPONOWANY

44

59

23

24

25

26

27

krawędzie, stoki wklęsłe i proste

45

4

DOSTĘPNOŚĆ TERENU

GMINA

10


DUŻE DOLINY

28

sfałdowania i niewielkie cyple

46

niezabud.

60

śr.zabud.

61

zabudow.

62

POWIAT

11


w wodzie

terasa

denna

terasa

nadzale-

wowa

terasy

wyższe

brzeg

wyso-

czyzny

cyple wybitne

47

pole orne

63

nieużytek

64

łąka

65

WOJEWÓDZTWO

12


wały i garby

48

sad

66

park

67

las

68

AZP nr obsz.

13

nr st.

14

29

30

31

32

33

wyniesienia o ekspozycji okrężnej

49

torf

69

bagno

70

woda

71

MAŁE DOLINY

34

TEREN OSŁONIĘTY

50

teren przemysłowy

72

Współrz. geogr.


N

15

E


16

dno doliny

stok doliny

krawędź doliny

podstawa stoku

51

określenie bliższe

Nazwa lokalna

17

35

36

37

doliny denud., niecki, jary, parowy

52

73

Nr działki geodez.

18

STREFA POZA DOLINAMI

38

kotlinki, zagłębienia bezodpływowe

53

Identyfikator EGB

19

równina

obsz. falisty

obsz. pagórk.

obsz. górzysty

jaskinie, schroniska skalne

54

Właściciel terenu

20

39

40

41

42

FORMA SZCZEGÓLNA

55

5

KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO-KULTUROWO-CHRONOLOGICZNA STANOWISKA


nr

funkcja

kultura

chronologia

opis materiałów, obiektów, warstw oraz form terenowych

7475

76

77

78

6

OPIS OBSZARU STANOW.


7

ZAGROŻENIA

8

WNIOSKI KONSERWAT.

10

WYKONANIE KARTY

11

WERYFIK. KONSERW.

obserw. utrudniona

79

bez przeszk.

80


95


niezbędna szczegółowa inwentaryzacja

96

data (dd,mm,rrrr)

103

akceptacja WKZ

107

pole otwarte

81

pole zamknięte

82

niezbędne badania wykopaliskowe

97

autor karty

nasycenie znaleziskami:

równomierne

83

niezbędna interwencja administracyjna

98

104

miejscowość, data

108

jednocentryczne

84

wielocentryczne

85

9

AKTUALNA OCHRONA

określili chronologię

powierzchnia stanowiska:

nr rejestru zabytków

99

105

12

ZBIORY i NR INWENT.

-1 ar

-0,5 ha

-1ha

-5ha

-15ha

>15ha

data wpisu do rejestru

100
miejsce przechowywania

nr inwentarza

86

87

88

89

90

91

park kulturowy

101


109

110

gęstość występowania znalezisk:

plan zagospodarowania przestrzennego

sprawdził-konsultant AZPmała

92

średnia

93

duża

94

102

10613
MAPA W SKALI 1:10.000 – UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH KARTOGRAF.
111

15

DOKUMENTACJA

16

LITERATURA

17

INNE DANE

godło arkusza (nr i nazwa)

112
113
X
114
Y

115120 121 122

­­­


116

14

HISTORIA BADAŃ STANOWISKA (rok/ rodzaj badań/ autor i instytucja)

117

118

119

  1   2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z badań azp oraz (2) iconInternetowe wspomaganie procesu nauczania przedmiotów dotyczących metod badań opinii, metod badań marketingowych oraz metod badań społecznych wykładanych na studiach dziennych I zaocznych sgh

Sprawozdanie z badań azp oraz (2) iconSprawozdanie z działalności Centrum Badań Wschodnich Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha

Sprawozdanie z badań azp oraz (2) iconLista systemów informacyjnych prowadzonych przez poszczególne urzędy oraz jednostki podległe, podporządkowane I nadzorowane, ujętych w projekcie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 oraz innych systemów, nieujętych w programie badań na rok 2012

Sprawozdanie z badań azp oraz (2) iconMetoda badań Jako narzędzie badawcze wykorzystano w pracy kwestionariusz Depresji Becka oraz ankietę zawierająca dane socjodemograficzne. Wyniki badań

Sprawozdanie z badań azp oraz (2) iconBadań marketingowych, na których ustalono cele I metody badań, zaprojektowano arkusz ankiety (uczniowie zaprojektowali wiele ankiet I dokonano wyboru najlepszej) oraz instrukcji dla respondenta

Sprawozdanie z badań azp oraz (2) icon1. Cele I zakres polowych oraz;laboratoryjnych badań gruntów na potrzeby nowych dróg oraz modernizacji istniejących

Sprawozdanie z badań azp oraz (2) iconSprawa numer azp-220-107/2008 Załącznik nr 2 do siwz – druk oferty

Sprawozdanie z badań azp oraz (2) iconProjektów badawczych realizowanych w Zakładzie, głównie z funduszy Narodowego Centrum Badań, a dotyczących badań nad procesami nowotworowymi, angiogenezą, chorobami degenerującymi mózgu. W trakcie wykładu omówiono również funkcjonowanie zwierzętarni oraz hodowlę myszy jako podstawowego materiału bad

Sprawozdanie z badań azp oraz (2) iconSprawozdanie z badań w terenie

Sprawozdanie z badań azp oraz (2) iconSprawozdanie z badań statutowych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom