Przywłaszczenie składnika spadku przez współspadkobiercę
Pobierz 84.56 Kb.
NazwaPrzywłaszczenie składnika spadku przez współspadkobiercę
strona2/7
Data konwersji23.11.2012
Rozmiar84.56 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7

Wymaga rozstrzygnięcia kwestia, czy rzeczy wchodzące w skład majątku spadkowego są rzeczami cudzymi dla każdego ze współspadkobierców w rozumieniu norm prawa karnego. Od tej okoliczności albowiem zależy możliwość pociągnięcia współspadkobiercy do odpowiedzialności karnej za przywłaszczenie przedmiotów wchodzących w skład wspomnianego majątku, a mianowicie przypisanie znamion strony przedmiotowej. W tej sytuacji konieczne staje się sięgnięcie do literatury polskiego prawa spadkowego i rozważenie istoty wspólności majątku spadkowego.

Wspólność majątku spadkowego

W ujęciu ogólnym wspólność majątku spadkowego stanowi więź prawną, w której po jednej stronie występuje dwie lub więcej osób, a zatem jest to postać wspólności praw. Wspólnością majątku spadkowego jest zespół praw podmiotowych o charakterze majątkowym, obejmuje ona całość majątku spadkowego stanowiącego wyłącznie zespół aktywów. Ponadto należy dodać, że jest to majątek odrębny od majątków osobistych współspadkobierców6.

Jeśli do spadku dojdzie więcej niż jeden spadkobierca, to między współspadkobiercami powstaje wspólność praw i obowiązków spadkowych7. Istnieje ona od momentu otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy, i trwa aż do chwili uprawomocnienia się postanowienia dokonującego dział spadku, a zatem wspólność ta jest traktowana przez ustawodawcę jako pewien stan przejściowy. W tym okresie każdy ze współspadkobierców jest uprawniony do współposiadania przedmiotów spadkowych, a zatem ich objęcie w posiadanie następuje legalnie. Ponadto zakres posiadania nie jest ograniczony wysokością udziału w spadku8. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, w której spadkodawca powołał w testamencie wykonawcę testamentu (art. 988 k.c.), został powołany kurator spadku nieobjętego (art. 935 k.c. w zw. z art. 667 § 2 k.p.c.) lub gdy ustanowiono zarząd tymczasowy dla zabezpieczenia spadku (art. 636 k.p.c.).

Warto także zwrócić uwagę na funkcje instytucji wspólności majątku spadkowego. Jako główną funkcję należy wskazać ochronę integralności odziedziczonego majątku, temu celowi służy ograniczenie rozporządzania udziałem w przedmiocie należącym do spadku, choć taka ochrona w praktyce okazuje się często niewystarczająca. Do kolejnych funkcji należą: zapewnienie ciągłości procesów gospodarczych w ramach tego majątku, ochrona interesów współspadkobierców oraz ochrona interesów wierzycieli spadkowych9.

Z chwilą otwarcia spadku każdy ze współspadkobierców nabywa prawo własności w każdym przedmiocie wchodzącym w skład spadku w części odpowiadającej swojemu udziałowi w spadku, a zatem jest to udział we współwłasności w częściach ułamkowych. Wielkość udziałów wynika z testamentu bądź z ustawowych zasad rządzących dziedziczeniem. Każda rzecz należąca do spadku jest przedmiotem współwłasności między spadkobiercami do momentu przeprowadzenia działu spadku10. Między powołanymi do dziedziczenia powstaje więc z mocy samego prawa swoista współwłasność (wspólność mienia), do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów dotyczących wspólności majątku spadkowego i działu spadku. Jak wynika z przepisów o współwłasności, współspadkobiercom przysługują następujące uprawnienia: a) uprawnienie do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej (art. 206 k.c.); b) uprawnienie do pobierania pożytków oraz innych przychodów ze wspólnej rzeczy (art. 207 k.c.); c) uprawnienie do zarządu rzeczą wspólną (art. 199 i 201 k.c.); d) uprawnienie do ochrony prawa współwłasności oraz wspólnego prawa własności (art. 209 i 222 k.c.); e) uprawnienie do rozporządzenia udziałem (art. 198 k.c.), przy którym jednak należy uwzględnić ograniczenie wynikające z art. 1036 k.c.11. Znajduje także zastosowanie art. 199 k.c., zgodnie z którym do rozporządzenia całą rzeczą wspólną wymagana jest zgoda wszystkich współspadkobierców. Różnica polega na tym, iż zniesienie współwłasności spadkowej może nastąpić wyłącznie w drodze działu spadku oraz nie działa domniemanie równości udziałów12. Należy jednak zaznaczyć, że żaden współspadkobierca nie ma prawa domagać się wydania poszczególnych przedmiotów do swego wyłącznego korzystania wbrew woli pozostałych współspadkobierców13.

1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Przywłaszczenie składnika spadku przez współspadkobiercę iconPrzestępne przywłaszczenie składnika objętego…

Przywłaszczenie składnika spadku przez współspadkobiercę iconDziedziczenie gospodarstw rolnych przepisy ogólne, szczególne; stwierdzenie nabycia spadku; dział spadku

Przywłaszczenie składnika spadku przez współspadkobiercę iconMimo spadku cen na giełdzie spółka sprzedała wszystkie oferowane przez siebie akcje 448. 040)

Przywłaszczenie składnika spadku przez współspadkobiercę iconZadaniem kont bilansowych jest ustalenie stanu danego składnika majątku (aktywów) lub źródeł jego pochodzenia (pasywów) na określony moment. Posiadany przez

Przywłaszczenie składnika spadku przez współspadkobiercę iconAstronauta Sam Bell przebywa w bazie Sarang na Księżycu, gdzie dla Lunar Industies nadzoruje prace pozyskiwania Helium-3, składnika energii, czerpanej przez

Przywłaszczenie składnika spadku przez współspadkobiercę iconZadaniem kont bilansowych jest ustalenie stanu danego składnika majątku (aktywów) lub źródeł jego pochodzenia (pasywów) na określony moment. Posiadany przez

Przywłaszczenie składnika spadku przez współspadkobiercę iconHandel Żywym Towarem” ma miejsce, kiedy zaistanieją nastepujące sytuacje: Werbowanie, Namawianie, Przemieszczanie, albo Przywłaszczenie

Przywłaszczenie składnika spadku przez współspadkobiercę iconNazwa chemiczna składnika

Przywłaszczenie składnika spadku przez współspadkobiercę iconBadanie symetrii składnika resztowego

Przywłaszczenie składnika spadku przez współspadkobiercę iconBadanie symetrii składnika resztowego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom