Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego
Pobierz 53.45 Kb.
NazwaSprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego
Data konwersji23.11.2012
Rozmiar53.45 Kb.
TypSprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO


W ZESPOLE SZKÓŁ W OSIELSKU

R. SZK. 2008/2009


I. Podstawa prawna:


 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – Dz. U. Z 2004r. nr 256, poz. 2572;

 2. § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz – Dz. U. z 2006r. nr 235, poz. 1703


III. Cele prowadzonego nadzoru pedagogicznego:


 1. Ocena prawidłowości stosowania obowiązujących dokumentacji programowych.

 2. Diagnozowanie i ocena poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli.

 3. Udzielanie nauczycielom pomocy oraz inspirowanie ich do pracy twórczej i innowacyjnej.

 4. Inspirowanie nauczycieli do ciągłego doskonalenia zawodowego.

 5. Umożliwienie wymiany dobrych doświadczeń między nauczycielami i wykorzystanie ich do skuteczniejszego osiągania celów i zadań szkoły.

 6. Ocena jakości nauczania, umiejętne wykorzystanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz wewnętrznych do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania.

 7. Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 8. Inspirowanie rodziców do współpracy w celu wzmocnienia ich roli w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły.

 9. Monitorowanie realizacji zadań wynikających ze zmian w systemie oświaty.


III. Zakres, szczegółowa tematyka, podjęte działania oraz wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru.


Zakres

Tematyka prowadzonego nadzoru

Opis realizacji podjętych działań

Wnioski

Doskonalenie procesu dydaktycznego, szczególnie podczas oceniania oraz wdrażanie działań służących podniesieniu efektów kształcenia

 1. Organizacja toku lekcji; formułowanie celów, realizacja podstawy programowej, wykorzystanie pomocy naukowych oraz technicznych środków nauczania.

 2. Ocena znajomości dydaktyki i metod pracy

 3. Diagnozowanie potrzeb uczniów szczególnie uzdolnionych

 4. Organizacja i realizacja kształcenia i promowania ucznia szczególnie uzdolnionego

 5. Dostosowanie wymagań do obniżonych możliwości ucznia oraz ocena tych uczniów

 6. Ocena realizacji celów określanych na danej lekcji. Ocenianie uczniów. Częstotliwość oceniania

 7. Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi oraz wprowadzanie tych metod na jednostkach dydaktycznych.

 8. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych.

 9. Wdrażanie systemowych działań wspierających kształcenie umiejętności i podnoszących jego efekty.

 10. Wspieranie kształcenia i samokształcenia nauczycieli

 11. Systematyczne wzbogacanie wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne

 12. Ocena realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów nauczania

 13. Sprawdzenie zgodności rozkładów materiałów z wymogami programowymi

W r.szk. 2008/2009 przeprowadzono łącznie 40 hospitacji. Były to hospitacje doradczo – doskonalące (13), kontrolno – oceniające (24) oraz diagnozujące (3). Trzy z nich były hospitacjami zaległymi z roku poprzedniego. Uczniowie na zajęciach sprawnie wykonywali polecenia nauczyciela, samodzielnie rozwiązywali zadania i ćwiczenia oraz formułowali logiczne wypowiedzi na określony temat. W większości przypadków na lekcjach panowała w miarę poprawna dyscyplina. Lekcje prowadzone były w dobrym tempie z zastosowaniem różnorodnych metod pracy i pomocy dydaktycznych. Na hospitowanych zajęciach zakładane cele były realizowane a materiał realizowany był zgodnie z podstawą programową i przyjętym programem nauczania.

Systematycznie wzbogacana jest baza szkoły. Na bieżąco diagnozowane są potrzeby uczniów szczególnie uzdolnionych, co wyraźnie zaznacza się w grupie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych gdzie w wyniku diagnozy poczyniono starania o umożliwienie realizacji 4 indywidualnych programów nauczania.

W wyniku przeprowadzonej wizytacji szkoły podjęte zostały działania mające na celu wdrożenie systemowych działań służących dostosowaniu wymagań do obniżonych możliwości uczniów.

 1. W dalszym procesie dydaktycznym zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie dyscypliny czasu pracy.

 2. Umożliwić uczniom większą samodzielność podczas realizacji procesu dydaktycznego.

 3. Inspirowanie nauczycieli do wdrażania innowacji pedagogicznych.

 4. Inspirowanie nauczycieli do realizacji indywidualnych programów nauczania, szczególnie w kręgu przedmiotów humanistycznych.

 5. Doskonalenie działań służących dostosowaniu wymagań do obniżonych możliwości ucznia.

 6. Dalsze systematyczne wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły.

Ocena sytuacji wychowawczej szkoły.

 1. Analiza problematyki wychowawczej szkoły na podstawie dokumentacji pedagoga i wychowawców.

 2. Opracowanie szkolnego programu profilaktyki na r. szk. 2007/2008

 3. Wdrażanie szkolnego programu profilaktyki na godzinach wychowawczych.

 4. Promowanie uniwersalnych wartości wychowawczych.

 5. Zapobieganie zjawisku wagarów w szkole.

 6. Opracowanie programu wychowawczego na r. szk. 2007/2008

 7. Wdrażanie zagadnień programu wychowawczego na godzinach wychowawczych

 8. Ocena stanu opieki w świetlicy szkolnej

Opracowany został program profilaktyki, oraz program wychowawczy których elementy są realizowane na godzinach wychowawczych. Wychowawcy ujęli w planach pracy wychowawczej zagadnienia dotyczące promowania uniwersalnych wartości wychowawczych. Na godzinach wychowawczych realizowany jest program profilaktyczny „Spójrz inaczej”. Mimo przyjętego programu zapobiegania wagarom oraz podjętych kroków przez pedagoga i wychowawców nadal są w szkole uczniowie, którzy notorycznie chodzą na wagary. Skutkiem tego było ukaranie rodziców jednego z uczniów karą grzywny za niespełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego. Na wniosek Rady Rodziców został zniesiony strój szkolny a w jego miejsce opracowane zostały zasady ubierania się uczniów. Dokonana została ewaluacja systemu oceniania zachowania. Celem zapewnienia opieki w świetlicy szkolnej zwiększono jej obsadę o ½ etatu. Opracowany został program i harmonogram poprawy efektywności wychowania

 1. W miarę potrzeb przeprowadzić ewaluację systemu oceniania z zachowania.

 2. Przeprowadzić ewaluację programu zapobiegającego wagarom

 3. Przeanalizować regulamin dyżurów w czasie przerw z uwzględnieniem zachowania uczniów i oznak wandalizmu.

 4. W pracy świetlicy szkolnej zwrócić uwagę na realizację potrzeb dydaktycznych wychowanków

Badanie przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych.

 1. Działania w zakresie interpretacji uzyskiwanych przez szkołę wyników.

 2. Działania w zakresie systemowego przygotowania uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

3.Działania naprawcze mające na celu podniesienie wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego.

W szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno wyrównawcze oraz od r. szk. 2007/2008 wprowadzone zostały dodatkowe zajęcia przygotowujące do sprawdzianu i egzaminu dla klas VI i III gimnazjum. W r. szk. 2008/09 i 2009/100 w klasie V SP i II Gim wprowadzona została dodatkowa godzina matematyki a w kl. III Gim dodatkowa godzina j. polskiego z godzin do dyspozycji dyrektora. Przeprowadzane są egzaminy próbne dla kl. VI i III gim. Oraz próbne egzaminy wewnętrzne dla klas V i II gim. Wyniki egzaminów próbnych analizowane są na radach pedagogicznych oraz w zespołach przedmiotowych. Na podstawie analizy opracowane zostały programy naprawcze, które realizowane są na zajęciach przedmiotowych co potwierdziły przeprowadzone hospitacje. Dokonano badania EWD a wnioski z jej analizy zostały zawarte w programach naprawczych. Mimo podjętych działań nadal niepokojący jest wynik EWD w bloku przedmiotów humanistycznych, co potwierdza opublikowane przez CKE badanie.

W wyniku analizy surowych wyników uzyskiwanych przez szkołę w latach 2001-2008 wynika, iż są one coraz wyższe a w ostatnich latach są to wyniki na poziomie wysokim i bardzo wysokim.

 1. Kontynuować podjęte działania w zakresie systemowego przygotowania uczniów do sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego.

 2. Opracować program poprawy efektywności nauczania przedmiotów humanistycznych

Badanie zaspokajania potrzeb uczniów w zakresie zajęć pozalekcyjnych.

 1. Ocena organizacji zajęć pozalekcyjnych.

 2. Ocena realizacji planu pracy kół przedmiotowych.

 3. Ocena frekwencji na zajęciach pozalekcyjnych.

 4. Ocena osiągnięć uczniów (udział w konkursach).

 5. Inspirowanie nauczycieli i uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych w tym organizowanych przez KO

6. Monitorowanie potrzeb uczniów w zakresie organizowania zajęć pozalekcyjnych.

W r. szk. 2008/2009 działały w szkole m.in. koła: matematyczne, polonistyczne, języka angielskiego, biologiczne, ekologiczne, przyrodnicze, informatyczne, sks, zespół wokalny, koło europejskie, koło geograficzne oraz koło historyczne oraz plastyczne, muzyczne i teatralno-recytatorskie w klasach I-III SP. W wyniku przeprowadzonych hospitacji i oraz analizy dokumentacji koła pracowały zgodnie z przyjętymi planami pracy a największą frekwencją cieszyły się koła: biologiczne, informatyczne, zespół wokalny i sks. Uczniowie licznie uczestniczyli w różnorodnych konkursach osiągając wysokie wyniki. Do najważniejszych należy zaliczyć: wojewódzki konkurs j. niemieckiego - 1 laureat, ogólnopolski konkurs historyczny „Krąg” – 2 laureatów, wysokie wyniki w licznych konkursach matematycznych oraz zawodach sportowych .

 1. Dalej prowadzić działania inspirujące nauczycieli i uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, szczególnie w bloku przedmiotów humanistycznych

 2. Podejmować działania mające na celu podniesienie liczebności uczniów na zajęciach kół zainteresowań.

 3. W szczegółowej tematyce planu nadzoru na r.szk. 2009/10 umieścić zagadnienia dotyczące kontroli systematyczności działania kół.

 4. Umożliwić uczniom dojeżdżającym udział w kołach zainteresowań.

Diagnozowanie przygotowanie sześciolatka do podjęcia nauki w szkole

 1. Informacja o przygotowaniu dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole

 2. Warunki działalności oddziałów „0” umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”

 3. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przygotowaniem dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole

 4. Działania podejmowane w szkole przygotowujące dzieci sześcioletnie do podjęcia nauki w kl. I
W szkole działają dwa oddziały przedszkolne. Praca oddziałach jest zmianowa i zmienia się każdego tygodnia. Pierwszy oddział zaczyna pracę o godz. 7:30 drugi o 10:00. Pomieszczenie oddziału „0” zostało wyposażone w nowe meble, w miarę posiadanych środków unowocześniany jest plac zabaw.

Przeprowadzone hospitacje oraz analiza dokumentacji oddziałów przedszkolnych pozwala stwierdzić, iż podejmowane działania dydaktyczno wychowawcze pozwalają na osiągnięcie gotowości szkolnej przez dzieci sześcioletnie. W oddziałach „0” realizowany jest autorski program z elementami nauki j. angielskiego.

Rodzice na bieżąco są informowani o przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w klasach pierwszych. W skrajnych wypadkach dzieci są badane w PPP a o wynikach badań jest informowana szkoła.

Na przełomie kwietnia i maja 37 sześciolatków zostało objętych badaniem z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej E. Koźniewskiej. Na podstawie badania stwierdzono i trójka dzieci uzyskała wyniki niższe od oczekiwanych.

W trzech przypadkach podjęto starania o odroczenie obowiązku szkolnego.

 1. Kontynuować działania podejmowane przez szkołę, przygotowujące dzieci sześcioletnie do podjęcia nauki w szkole.
Wzmacnianie działalności wychowawczej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego

 1. Analiza dokumentacji wychowawczej szkoły na podstawie dokumentacji wychowawców

 2. Udział uczniów w konkursach o problematyce wychowania obywatelskiego i patriotycznego

 3. Planowanie wycieczek szkolnych z uwzględnieniem treści wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

 4. Realizacja podstawy programowej na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie.

 5. Udział uczniów w akcjach charytatywnych

6. Wdrażanie uczniów gimnazjum do samorządności i demokracji – powołanie Młodzieżowej Rady Gminy oraz sprawowanie opieki nad nią.

W pierwszym semestrze r. szk. 2007/2008 uczniowie klas III gimnazjum brali udział w konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym. W szkole organizowane są apele upamiętniające ważne święta państwowe ma to też odzwierciedlenie w planach wychowawczych.

Uczniowie chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę: „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem - dla Domu dziecka w Trzemiętowie” jak również ogólnopolskich np. „Góra grosza”. Od lat szkoła jest współorganizatorem WOŚP na terenie gminy.

W ramach wycieczek klasowych uczniowie odwiedzają miejsca upamiętniające martyrologię narodu polskiego.

Hospitacja oraz analiza dokumentów pozwalają stwierdzić, iż realizowane są podstawy wychowania obywatelskiego są realizowane na zajęciach WOS oraz godzinach wychowawczych.

 1. Kontynuować podjęte działania szkoły w zakresie wychowania patriotycznego i obywatelskiego.
Wzmacnianie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły

 1. Wzmacnianie roli rodziców w kształtowaniu kultury dialogu i doskonaleniu sztuki przyjaznego dialogu mającego na celu rozwój szkoły.

 2. Zachęcanie i inspirowanie rodziców do współpracy ze szkołą w celu planowania i realizacji zadań szkoły

 3. Diagnozowanie sytuacji dotyczących oczekiwań rodziców.

 4. Współpraca z RR w zakresie opiniowania programu wychowawczego, programu profilaktyki, budżetu szkoły

5. Pedagogizacja rodziców wg przyjętych metod i form

We wrześniu wybrana została nowa RR zgodnie z przyjętymi zmianami w Ustawie o Systemie Oświaty. Nowa RR czynnie włączyła się w statutowe działania szkoły. Współfinansowała i finansowała wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe, nagrody w konkursach, zabawy karnawałowe oraz nagrody na koniec roku szkolnego. Wspierała również finansowo organizację festynu szkolnego. Cenne uwagi członków prezydium RR pozwoliły na usprawnienie procesu dydaktycznego i wychowawczego. RR zapoznana została i pozytywnie zaopiniowała program wychowawczy szkoły, program profilaktyki oraz budżet szkoły na rok 2009. Wyrażała opinię na temat nauczycieli przystępujących do kolejnych stopni awansu zawodowego.

W ramach pedagogizacji rodziców odbyło się spotkanie z przedstawicielami PPP oraz przeprowadzone zostało szkolenie dotyczące wad postawy u dzieci. W II semestrze r. szk. 2008/09 jeden z rodziców zaproponował przystąpienie do przygotowanego przez niego projektu edukacyjnego „Wiedza spełnia marzenia”.

 1. Dalej zachęcać i inspirować rodziców do współpracy ze szkołą w celu planowania i realizacji zadań szkoły.

 2. Podejmować działania mające na celu wspieranie przez rodziców projektu „Wiedza spełnia marzenia”.
Pomoc nauczycielom i inspirowanie ich do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej pracy

 1. Organizacja szkoleniowych RP i warsztatów zgodnie z potrzebami nauczycieli.

 2. Zapewnienie rozwoju zawodowego nauczycieli

 3. Opieka nad nauczycielami stażystami i nauczycielami o najmniejszym stażu pracy

4. Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny ich pracy

W roku szkolnym 2008/2009 odbyły się dwa posiedzenia szkoleniowe rady pedagogicznej. Pierwsze z nich poświęcona zostało zagadnieniom związanym z szeroko pojętą samooceną – swoją jak i szkoły, drugie z nich przybliżyło zagadnienia związane z wprowadzaną w roku szkolnym 2009/10 reformą programową.

Kursy i studia podyplomowe nauczycieli są zgodne z potrzebami szkoły i w większości były dofinansowane z budżetu szkoły.

Systematycznie gromadzone są informacje o nauczycielach poprzez karty samooceny nauczycieli jak i informacje przewodniczących zespołów przedmiotowych. W roku szkolnym 2008/2009 pięciu nauczycieli przystąpiło do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


 1. Nadal kontynuować podjęte działania.
Działania podejmowane przez dyrektora na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

 1. Współpraca szkoły i rodziców w realizacji obowiązku szkolnego dzieci i obowiązku nauki przez młodzież w wieku od 16 do 18 lat.

 2. Działania wynikające z nie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów.

 3. Współpraca z innymi szkołami w zakresie spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego.

 4. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania

 5. Kontrola frekfencji uczniów
Dokumentacja przebiegu nauczania kontrolowana jest na bieżąco przez dyrekcję szkoły.

Na bieżąco kontrolowana jest frekfencja uczniów na zajęciach szkolnych. Zgodnie z przyjętym programem zapobiegania wagarom rodzice natychmiast są powiadamiani o nieobecności uczniów na zajęciach. Uczniowie przebywający poza szkołą kontrolowani są przez Straż Gminną i policję o czym szkoła jest informowana na bieżąco.

Wszczęto postępowanie administracyjno – karne w stosunku do rodziców ucznia niespełniającego obowiązku szkolnego (wagary).

W szkole śledzone są losy absolwentów.

Szkoła współpracuje z innymi szkołami w zakresie spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego.

1. Nadal kontynuować podjęte działania w zakresie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 1. Wzmacnianie roli dyżurów nauczycielskich podczas przerw.

 2. Zapewnienie stanu technicznego obiektu i wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Prowadzenie nadzoru pedagogicznego pod kątem uwzględniania przez nauczycieli w działaniach dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych wymogów bezpieczeństwa i higieny dzieci oraz zapewnienia opieki pedagogicznej.

 4. Monitorowanie przestrzegania zasad postępowania pracowników Szkoły dotyczących:

  • bezpieczeństwa uczniów w szatni szkolnej w czasie przyprowadzania i odbierania uczniów przez rodziców lub opiekunów,

  • organizowania wycieczek, zajęć w terenie,

  • dokumentacji wypadków dzieci pozostających pod opieką Szkoły,

  • ewakuacji itd.

 1. Zaangażowanie rodziców na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole.

 2. Zaangażowanie uczniów na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole

 3. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podejmowane z instytucjami w środowisku. Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania.

 4. Ocena działalności koordynatora ds. bezpieczeństwa

W zdecydowanej większości dyżury nauczycielskie pełnione są zgodnie z przyjętym regulaminem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniów podczas przerw. Jednak zdarzają się jeszcze pojedyncze przypadki biernego pełnienia dyżuru.

Budynki szkolne są w dobrym stanie technicznym o czym świadczą protokoły okresowych przeglądów budynku. Zalecenia zawarte w protokołach realizowane są na bieżąco. W bieżącym roku szkolnym wykonana została modernizacja toalet oraz w jednej sal zastąpiono podłogę drewnianą podłogą betonową. Podjęte zostały działania mające na celu dostosowanie sal do wymagań związanych z wprowadzeniem reformy programowej.

Przeprowadzone hospitacje oraz obserwacje pozwalają na stwierdzenie, że nauczyciele i pracownicy szkoły postępują zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo dzieci pozostających pod opieką szkoły.

Na podstawie analizy przyczyn wypadków można stwierdzić, iż do uszkodzeń ciała (kończyn) dochodzi z nieuwagi uczniów a miejscem tym wypadków w zdecydowanej większości są zajęcia wychowania fizycznego.

Sporządzono mapę zagrożeń na terenie szkoły, w drodze do szkoły oraz środowisku społecznym uczniów. Ankietowani stwierdzili, że uczniowie w szkole czują się raczej bezpiecznie. Natomiast najniebezpieczniejsza jest droga dziecka do szkoły. Wynika to z lokalizacji szkoły w pobliżu ruchliwych dróg – ul. Centralna oraz Szosa Gdańska.

Rodzice oraz uczniowie informowali wychowawców i dyrektora o zagrożeniach występujących na terenie szkoły. Zagrożenia te były na bieżąco niwelowane przez pedagogów szkolnych oraz takie służby jak Policja i Straż Gminna

   1. Dalsza kontrola dyżurów nauczycielskich podczas przerw.

   2. Kontynuować działania mające na celu podniesienie standardu budynku oraz jego stanu technicznego.

   3. Podjąć działania mające na celu zmniejszenie urazowości podczas zajęć wychowania fizycznego.

   4. Kontynuować współpracę ze Strażą Gminną i Policją.

   5. Wzmóc działania podejmowane przez koordynatora ds. bezpieczeństwa.

   6. Inspirować rodziców, nauczycieli i uczniów do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole

Realizacja podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście

Praw Człowieka

 1. Monitorowanie przez szkołę zachowań uczniów potwierdzających znajomość i respektowanie praw człowieka.

 2. Działania podejmowane przez szkołę na rzecz upowszechniania wiedzy i promowania zachowań potwierdzających poszanowanie praw człowieka.

 3. Sposoby rozwiązywania w szkole problemów, które wymagają respektowania podstawowych praw i wolności człowieka (np. przemoc fizyczna, nietolerancja, swoboda wypowiedzi).

W wyniku obserwacji i rozmów z uczniami i rodzicami można stwierdzić, iż uczniowie znają i starają się respektować prawa człowieka.

Hospitacja zajęć WOS-u pokazała, iż podejmowane są przez szkołę działania upowszechniające poszanowanie praw człowieka.

Problemy związane z przejawami przemocy fizycznej i nietolerancji rozwiązywane są zgodnie z przyjętymi procedurami w obecności rodziców, pedagoga szkolnego i Policji.

 1. Kontynuować podjęte działania mające na celu znajomość przez uczniów praw człowieka.

 2. Dążyć do respektowania przez wszystkich uczniów praw człowieka.

 3. Podejmować działania promujące zachowania potwierdzające poszanowanie praw człowieka na zajęciach innych niż WoS i godz. wychowawcze.

Dyscyplina pracy

 1. Kontrola dyscypliny pracy nauczycieli

W trakcie r. szk. 2008/09 na bieżąco kontrolowano dyscyplinę pracy nauczycieli. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że nadal nie wszyscy nauczyciele rozpoczynają pracę zgodnie z przyjętym regulaminem pracy. Szczególnie niepokojące są przypadki braku systematyczności w prowadzeniu kółek.

W wyniku naruszenia dyscypliny pracy wymierzone zostały dwie kary dyscyplinarne - upomnienia z wpisaniem do akt – jedna w stosunku do nauczyciela, druga w stosunku do pracownika obsługi

 1. Kontynuować podjęte działania.Ze sprawozdaniem została zapoznana Rada Pedagogiczna w dniu 27.08.2009r oraz Rada Rodziców w tym samym dniu.

Sprawozdanie zostało opublikowane na stronie internetowej szkoły w dniu 28.08.2009 r.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, z uwzględnieniem realizacji zadań priorytetowych za rok szkolny 2006/2007

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego iconWnioski I rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 I propozycje do planu pracy na rok szkolny 2009-2010

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w I semestrze roku szkolnego 2008/2009

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego iconInformacja o realizacji planu nadzoru Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi za rok szkolny 2011/12

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie z realizacji planu

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie z realizacji planu

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie z realizacji planu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom