Wnioski I rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 I propozycje do planu pracy na rok szkolny 2009-2010
Pobierz 94.95 Kb.
NazwaWnioski I rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 I propozycje do planu pracy na rok szkolny 2009-2010
Data konwersji23.11.2012
Rozmiar94.95 Kb.
TypDokumentacja
Wnioski i rekomendacje wynikające
z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 i propozycje do planu pracy na rok szkolny 2009-2010.Tezy wystąpienia na konferencji dyrektorów szkół i przedszkoli DKO w Tczewie


Tczew, 24 sierpnia 2009 roku


W wyniku przeprowadzonych wizytacji wydano zalecenia, które dotyczyły następujących problemów:


 1. Przestrzegania zasad oceniania uczniów zgodnie z ustalonymi zapisami
  w wewnątrzszkolnym systemie oceniania
  mając na uwadze sporządzanie protokołów egzaminów poprawkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562
  z późniejszymi zmianami).
 1. Przestrzegania przepisów w zakresie awansu zawodowego zgodnie z Rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004r./wraz ze zm./ w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.( Dz. U. Nr 260, poz.2593).
 1. Zapewnienia uczniom pomocy pedagogiczno – psychologicznej zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
  (Dz. U. Nr 11, poz. 114).
 1. Dokonywania oceny pracy nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066 oraz
  z 2001 r. Nr 131, poz. 1459),
 1. Przestrzegania kompetencji Rady Pedagogicznej w zakresie planowania pracy szkoły, organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 1. Prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z Rozp. MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania.(Dz.U. Nr 23, poz.225 ze zm.) oraz prowadzenie arkuszy ocen zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 1. Dokonywania wnikliwej analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów, wyników sprawdzianu oraz pracy wychowawczo-opiekuńczej – przez dyrektora szkoły ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania ewaluacji działań wychowawczych i profilaktycznych w odniesieniu do aktualnych potrzeb środowiska szkolnego i diagnozy problemu.


Wśród wniosków z wizytacji znalazły się następujące postulaty:


   • wzbogacić ofertę zajęć pozalekcyjnych zwłaszcza w placówkach z terenów wiejskich – mając na uwadze aktualne potrzeby uczniów i wychowanków oraz wyrównać szanse udziału uczniów dojeżdżających w zajęciach pozalekcyjnych.
   • podjąć skuteczniejsze działania w zakresie stosowania - w przygotowaniu programu naprawczego i analizy wyników kształcenia, edukacyjnej wartości dodanej jako jednego z ważnych wskaźników pracy szkoły i nauczyciela w odniesieniu
    do problematyki warsztatu pracy nauczyciela i poznawania potrzeb uczniów oraz współpracy z rodzicami i organem prowadzącym;
   • Upowszechnić znaczenie edukacji wczesnoszkolnej w rozwoju dziecka
    i przygotowania go do obowiązków szkolnych – szczególnie w środowisku wiejskim
    ; praca z rodzicami i organami prowadzącymi w środowisku, gdzie nie ma zorganizowanego wychowania przedszkolnego i dla dzieci pięcioletnich i młodszych.Obszary pracy szkoły wymagające doskonalenia

zadania na rok szkolny 2009-2010


 1. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania:

1. Zwrócić uwag na dostosowanie zapisów statutu i wewnątrzszkolnego systemu oceniania w odniesieniu do aktualnych zmian w prawie oświatowym,

 1. Nadal należy zwrócić uwagę na uchwały kompetencyjne rad pedagogicznych /zapis zgodny z obowiązującym prawem/.
 1. Doskonalenia wymaga nadal praca nauczycieli nad dostosowaniem form i metod pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych– dotyczy to przede wszystkim problemu realizacji zaleceń zawartych w opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej i współpracy nauczycieli w tym zakresie;


3. Doskonalenie zadań dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego:

 • ocenianie pracy nauczyciela w odniesieniu do realizacji podstawy programowej,

 • hospitacja jako forma wspomagania pracy nauczyciela;

 • przestrzeganie prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego.


4. Poprawa efektywności kształcenia, w tym wyników zewnętrznego sprawdzianu

po klasie szóstej szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego:

 • doskonalenie umiejętności interpretacji wyników w odniesieniu do bieżącej pracy szkoły i standardów egzaminacyjnych;

 • doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela;

 • poszukiwanie przyczyn niepowodzeń szkolnych a program poprawy efektywności kształcenia (współpraca z organem prowadzącym, współpraca z rodzicami w odniesieniu do warunków nauki, pokonywanie trudności socjalno-bytowych uczniów; wspomaganie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; współpraca ze środowiskiem na rzecz lokalnej oświaty);

 • praca z uczniem zdolnym,

 • praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.5. Pokazać jak ważne jest znaczenie i rola edukacji wczesnoszkolnej
w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej oraz w osiąganiu wyników szkoły – diagnoza i ocena efektów pracy wychowawczej i edukacyjnej w nauczaniu wczesnoszkolnym
i w przedszkolu:

 • Upowszechnić w gminach dostęp dzieci do wychowania przedszkolnego (inne alternatywne formy opieki przedszkolnej).Nazwa powiatu

3 LETNICH

4 LETNICH

5 LETNICH

6 LETNICH

Wg ewid.WP


%

Wg ewid.WP


%

Wg ewid.WP


%

Wg ewid.WP


%

Razem tczewski

1356

426

31,4

1232

529

42,9

1189

629

52,9

1186

1219

102,8

Razem

sztumski

495

118

23,8

461

174

37,7

479

271

56,6

443

399

90,1

Razem

starogardzki

1502

436

29

1290

508

39,4

1356

731

53,9

1295

1208

93,3

Razem malborski

658

309

47

661

364

55,1

631

438

69,4

586

595

101,5

Razem kwidzyński

997

459

46

966

490

50,7

966

614

63,6

976

923

94,6


RAZEM


DKO TCZEW

5008

1748354610

2065


45

4621

2683


58

4486

4344


97Aktualny stan udziału dzieci młodszych w wychowaniu przedszkolnym przedstawia poniższa tabela - dane na dzień 30 czerwca 2009 roku


WP – liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

% - procent dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w danej grupie wiekowej


6. Kontrola działań dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznegoPrzeprowadzono 44 hospitacje zajęć edukacyjnych i czynności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora oraz 59 hospitacji imprez i uroczystości szkolnych.

Hospitacje prowadzone były w oparciu o plan i tematykę hospitacji, którą opiniowała rada pedagogiczna. W większości były one prowadzone zgodnie
z opracowanym harmonogramem. Prowadzone czynności nadzoru pracy nauczyciela były zgodne z opracowaną tematyką – właściwie dokumentowane; dokonano właściwej analizy kontrolowanych zajęć i omówiono wyniki hospitacji
z nauczycielem.


Hospitowane uroczystości i imprezy szkolne były przygotowane na wysokim poziomie – przedstawiały wysoki walory wychowawcze, były sprawnie przeprowadzone; odpowiadały potrzebom szkoły i środowiska były dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, gdzie włączono do udziału całą społeczność szkolną. Istotne znaczenie miała tu współpraca z rodzicami
i podmiotami społecznymi.


 1. Badania wybranych zakresów działalności szkół i placówek.Badania obejmowały pod kierunkiem Wydziału Badań i Analiz Edukacyjnych KO:


Priorytety Ministra Edukacji Narodowej:


Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka


Przeprowadzono badania w 35 placówkach - kwestionariusz rozmowy z dyrektorami szkół
i ankiety wśród uczniów. Wizytatorzy przekazali wyniki badań bezpośrednio do WDiAE.


Wnioski i spostrzeżenia:


 1. Tematyka praw człowieka włączona do realizacji godzin wychowawczych , różnych przedmiotów i apeli szkolnych.

 2. Opracowano tematykę godzin wychowawczych uwzględnieniem zagadnień nt. Praw Człowieka.

 3. Diagnozowano wiedzę uczniów nt. Praw Człowieka.

 4. Plany nadzoru pedagogicznego dyrektorów szkół na rok szkolny 2008/2009 uwzględniały priorytet MEN tj. badanie w zakresie realizacji podstaw programowych związanych z nauczaniem i wychowaniem z uwzględnieniem praw człowieka.

..................

 • Powszechność i dostępność wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem powoływania i funkcjonowania innych (publicznych i niepublicznych) form wychowania przedszkolnego.

 • Stan opieki świetlicowej w szkołach w kontekście wprowadzanego obniżenia wieku obowiązku szkolnego.

Priorytety Pomorskiego Kuratora Oświaty:

 • Skuteczność nadzoru dyrektora szkoły lub placówki nad realizacją podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego-

Badania przeprowadzono wśród losowo wybranych 35 placówkach – kwestionariusz rozmowy z dyrektorami szkół.


Wnioski:


 1. Nauczyciele analizują treści podstawy programowej w szczególności na zespołach przedmiotowych.

 2. Czynności hospitacyjne dyrektorów szkół obejmowały zgodność realizacji treści programowych.

 3. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektorów szkół uwzględniały kontrole realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego.

 4. Kontrola dokumentacji szkolnej w zakresie zgodności realizacji planu dydaktycznego. • Efektywność działań podejmowanych w zakresie poprawy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych-

Przeprowadzono badania w 37 szkołach z wykorzystaniem arkusza diagnostycznego pn. „Wykorzystanie przez szkoły wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych,
ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy przyczyn uzyskiwanych wyników”:


Przeprowadzono badania - w ramach czynności wizytacyjnych i wybranych szkołach
nt. Skuteczność działań naprawczych – ( wybrano szkoły z wynikami na zewnętrznym sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym w staninie 1 – 3.).


Wnioski i spostrzeżenia:


 1. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego są omawiane przez nauczycieli na zespołach przedmiotowych.

 2. Dyrektorzy szkół i nauczyciele biorą udział w formach doskonalenia w zakresie analizy, interpretacji, wykorzystywania i komunikowania wyników.

 3. Organy prowadzące wspólnie z dyrektorami szkół podejmują wspólne inicjatywny np. udział Miasta Starogard Gdański w projekcie „Stać nas na wiecej”.

 4. Warto zwrócić uwagę na:

 • przedstawienie na Radzie Pedagogicznej wniosków opracowanych przez zespoły nauczycieli, a następnie wykorzystanie ich do planowania pracy dydaktycznej,

 • dokonywanie analizy kontekstowej i interpretacji wyników indywidualnych uzyskanych przez uczniów,

 • planowanie i monitorowanie działań służących analizie, interpretacji
  i wykorzystaniu wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego, w tym dokonywanie analizy kontekstowej i interpretacji wyników indywidualnych uzyskanych przez uczniów.
oraz badania własne:

 • „Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela przez dyrektora szkoły”- 31 analiz w placówkach DKO Tczew;

 • Realizacja zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej w kontekście oceniania
  i planowania zadań edukacyjnych;

Opracowano arkusz diagnostyczny nt. Realizacji zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej w kontekście oceniania i planowania zadań edukacyjnych. Monitoring przeprowadzono w 31 placówkach.


Wnioski:

 1. Szkoły dokonują diagnozy potrzeb uczniów: wychowawcy i nauczyciele zapoznali się z zaleceniami, aby udzielić skutecznej pomocy uczniom.

 2. Należy przeanalizować organizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
  i korekcyjno – kompensacyjnych, biorąc pod uwagę liczebność uczniów
  na zajęciach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 3. Odnotowano dużą ilość uczniów z zaleceniami udziału w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, które wymagają szczególnego wsparcia ze strony szkoły.

 4. Szkoły oczekują na wsparcie organów prowadzących w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej i organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

 5. szkoły oczekują na wsparcie w zakresie edukacji i współpracy z rodzicami uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych mając na uwadze współpracę z CEN, poradnią psychologiczno-pedagogiczną
  i specjalistami z różnych dziedzin – lekarz specjalista; psycholog, pedagog specjalny i przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, policji i sądu rodzinnego. ( szeroko rozumiane doradztwo rodzinne).

  • Przeprowadzono także badania w kontekście bezpieczeństwa uczniów
   w szkole
   -


w ramach czynności wyjaśniających postulaty rodziców i informacji anonimowych. Przygotowano raporty dla Gimnazjum nr 1,2 i 3 w Kwidzynie; dla Zespołu Szkół Publicznych w Osiecznej i dla Szkoły Podstawowej Nr 4
w Kwidzynie. Wyniki badań, wnioski zalecenia przekazano stronom oraz organowi prowadzącemu szkołę.


Spostrzeżenia i wnioski z bieżących kontroli realizacji zadań nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/przedszkola:


  1. Wysoka skuteczność nadzoru dyrektorów szkół i przedszkoli nad realizacją podstaw programowych kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego.
  1. Podejmowanie przez dyrektorów szkół licznych działań na rzecz spełniania obowiązku szkolnego ( analiza frekwencji, rozpoznawanie przyczyn absencji uczniów, podejmowanie działań profilaktycznych, współpraca z rodzicami, samorządami terytorialnymi, sądami). Problemem jest spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów poza granicami kraju.
  1. Podejmowanie różnorodnych działań przez dyrektorów szkół na rzecz poprawy wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego poprzez organizację sprawdzianów i egzaminów próbnych, opracowywanie programów poprawy efektów kształcenia, wprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów. Podejmowane działania nie we wszystkich przypadkach przyniosły oczekiwane efekty.
  1. Szkoły rozpoznają oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie do nich kształtują ofertę edukacyjną, w tym także organizują zajęcia
   w czasie ferii zimowych.

  1. Baza dydaktyczna szkół jest systematycznie wzbogacana, co ma istotny wpływ na proces dydaktyczny.
 1. Problemy i zagadnienia wynikające z nadzoru pedagogicznego do podjęcia
  w nowym roku szkolnym 2009-2010:


Propozycja pytań do monitorowania realizacji i wdrażania nowej podstawy programowej


 1. Czy właściwie realizowane są zajęcia z języka obcego nowożytnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej i w klasie pierwszej gimnazjum - drugiego języka obcego zgodnie z ramowym planem nauczania? ( mając na uwadze podział na grupy i przydział godzin, o których mowa w ramówce)

 1. W jaki sposób dyrektor monitoruje/kontroluje realizację podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów nauczania?

 1. Czy dyrektor zaplanował realizację podstaw programowych zgodnie
  z ramowym planem nauczania?


 1. Czy dyrektor zachowuje procedurę dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania?

 1. W jaki sposób dyrektor realizuje godziny wynikające z art.42p.2a KN?

 1. W jaki sposób spełniany jest obowiązek dowożenia dzieci pięcioletnich
  i sześcioletnich na zajęcia szkolne/przygotowania przedszkolnego?


 1. W jaki sposób dyrektor szkoły realizuje obowiązek podejmowania działań zabezpieczających uczniów korzystających z Internetu przed dostępem
  do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.Propozycje badań własnych na rok szkolny 2009/2010.


 1. Skuteczność nadzoru dyrektora szkoły nad organizacją i przebiegiem sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

 1. Skuteczność nadzoru dyrektora szkoły nad spełnianiem obowiązku szkolnego.

 1. Stan zgodności przyjętych przez nauczycieli i szkołę programów nauczania z treściami zawartymi w podstawie programowej (art.22a, p.2b ustawy o systemie oświaty).

 1. Skuteczność nadzoru dyrektora nad zapewnieniem wychowankom
  i uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków w placówce/szkole
  ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pięcio- i sześciolatków.


 1. Stan przestrzeganie prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów.


 1. Przestrzeganie statutu szkoły/placówki w odniesieniu do zmian w prawie oświatowym (mając na uwadze : art.22a, art. 14. p.1, art. 4a ustawy
  o systemie oświaty).


 1. Skuteczność działań dyrektora szkoły/placówki i organu prowadzącego
  w zakresie spełniania prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego.


 1. Stan organizacyjny punktów i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez samorząd lokalny i osoby fizyczne.Wspomaganie pracy dyrektorów:


L.p.

Tematyka

Narada/ szkolenie


Planowany terminWspomaganie dyrektorów szkół uzyskujących wynik poniżej 3 staninu. Edukacyjna Wartość Dodana jako wskaźnik w ewaluacji wewnętrznej szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem efe-któw kształcenia w gimnazjum ) .

Narada/szkolenie – współpraca
z CEN
w Gdańsku/


ODN - lokalnie

IX – X 2009
Zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego – kontrola realizacji podstawowy programowej w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum; ramowe plany nauczania

narada

IX 2009Uczeń o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych – zadania wychowawcy i nauczyciela przedmiotu
w odniesieniu do zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej i sytuacji dziecka.


szkolenie

X – XII 2009
L.p.

Tematyka

Narada/ szkolenie


Planowany terminKonflikt w szkole – umiejętność negocjacji i prowadzenia rozmowy
na rzecz rozwiązania sytuacji konfliktowej: nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic.


Szkolenie

I kwartał 2010Współdziałanie szkół i przedszkoli – adaptacja społeczna i edukacyjna dzieci sześcioletnich.

Narada/seminarium dla dyrektorów
i liderów kształcenia wczesnoszkolnego


IX – X 2009


I kwartał 2010Znaczenie edukacji wczesnoszkolnej
i integracyjnej w rozwoju dziecka
a zadania współczesnej szkoły
i przedszkola


Konferencja
przy współpracy
z CMPPP
w Warszawie

I 2010
O inteligencji emocjonalnej
w edukacji przedszkolnej– budowanie świata wartości dziecka.


warsztaty

W ramach pracy zespołów samokształceniowych dyrektorów przedszkoli – terminy do ustaleniaDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wnioski I rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 I propozycje do planu pracy na rok szkolny 2009-2010 iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

Wnioski I rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 I propozycje do planu pracy na rok szkolny 2009-2010 iconZałącznik do rocznego planu pracy szkoły na rok szkolny 2009/2010

Wnioski I rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 I propozycje do planu pracy na rok szkolny 2009-2010 iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w I semestrze roku szkolnego 2008/2009

Wnioski I rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 I propozycje do planu pracy na rok szkolny 2009-2010 iconI podręczników na rok szkolny 2008/2009 oraz 2009/2010

Wnioski I rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 I propozycje do planu pracy na rok szkolny 2009-2010 iconPlan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2007/2008

Wnioski I rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 I propozycje do planu pracy na rok szkolny 2009-2010 iconLista konkursów wiedzy, artystycznych I sportowych, które obowiązywały w procesie rekrutacji w latach 2007/2008 – 2009/2010 I mogą być wykorzystane przez szkolne komisje rekrutacyjno kwalifikacyjne na rok szkolny 2010/2011, obejmując cykl kształcenia 2007/2008 – 2009/2010

Wnioski I rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 I propozycje do planu pracy na rok szkolny 2009-2010 iconLista konkursów wiedzy, artystycznych I sportowych, które obowiązywały w procesie rekrutacji w latach 2007/2008 – 2009/2010 I mogą być wykorzystane przez szkolne komisje rekrutacyjno kwalifikacyjne na rok szkolny 2010/2011, obejmując cykl kształcenia 2007/2008 – 2009/2010

Wnioski I rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 I propozycje do planu pracy na rok szkolny 2009-2010 iconPropozycje działań doradcy do spraw wychowawczych w roku szkolnym 2008/2009

Wnioski I rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 I propozycje do planu pracy na rok szkolny 2009-2010 iconPlan nadzoru pedagogicznego zespołu szkóŁ w brodach w roku szkolnym 2010/2011

Wnioski I rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 I propozycje do planu pracy na rok szkolny 2009-2010 iconPropozycje tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2008/2009

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom