Test sprawdzający wiadomości I umiejętności Świat w okresie międzywojennym
Pobierz 100.36 Kb.
NazwaTest sprawdzający wiadomości I umiejętności Świat w okresie międzywojennym
Data konwersji23.11.2012
Rozmiar100.36 Kb.
TypDokumentacja

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności


ŚWIAT W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Imię:…………………………….

Nazwisko:………………………..

Klasa:……………. Liczba zdobytych punktów:…

GRUPA I


Gimnazjalisto!

Masz przed sobą arkusz, który ma za zadanie sprawdzić Twoje wiadomości i umiejętności z działu Świat
w okresie międzywojennym.


Test składa się z dwóch części. Część 1 to zadania sprawdzające Twoje wiadomości. Część 2 ma sprawdzić umiejętność pracy z tekstem źródłowym, mapą i materiałem ikonograficznym. Przy zadaniu dotyczącym tekstu źródłowego są polecenia, obok których pojawia się określenie „wiedza pozaźródłowa”, oznacza to konieczność wykorzystania informacji nabytych podczas lekcji. Na rozwiązanie arkusza masz 45 minut.

Powodzenia!


CZĘŚĆ I

1. Napisz krótko, o kogo chodzi:

a) Władysław Grabski –

b) Eugeniusz Kwiatkowski –

c) Benito Mussolini –

d) Franklin Delano Roosevelt –

e) Józef Beck –

..../5

2. Wymień przyczyny i przejawy wielkiego kryzysu gospodarczego.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…/4

3. Wyjaśnij krótko znaczenie pojęć:

a) nazizm –

b) totalitaryzm –

c) sanacja –

.…/3


4. Przy podanych niżej skrótach napisz pełne nazwy organizacji.

BBWR –

COP –

NSDAP –

…./3


5. Wymień po dwie charakterystyczne cechy faszyzmu włoskiego oraz komunizmu.

faszyzm – ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

komunizm – ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

.…/4


6. Wymień cztery najważniejsze odkrycia naukowe i wynalazki techniczne lat 20. i 30. XX wieku.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…./4


7. Wyjaśnij, w jaki sposób malarze surrealiści opisywali rzeczywistość. Uwzględnij dwie cechy.

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

.…/2


8. Wymień pięć głównych ośrodków władzy na ziemiach polskich w okresie odzyskiwania niepodległości.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…/5


9. Wymień cztery najliczniejsze mniejszości narodowe zamieszkujące II Rzeczpospolitą.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…/4


CZĘŚĆ II

1. Przeczytaj uważnie tekst źródłowy i wykonaj podane niżej polecenia.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – 17 marca 1921 r. (fragmenty)

Art. 2.

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Organami Narodu w zakresie ustawodawstwa są Sejm i Senat, w zakresie władzy wykonawczej – Prezydent Rzeczypospolitej łącznie z odpowiedzialnymi ministrami, w zakresie wymiaru sprawiedliwości – niezawisłe sądy. (…)

Art. 10.

Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje Rządowi i Sejmowi. (…)

Art. 11.

Sejm składa się z posłów, wybranych na lat pięć, licząc od dnia otwarcia Sejmu, w głosowaniu powszechnym, tajnym, bezpośrednim, równym i stosunkowym.

Art. 12.

Prawo wybierania ma każdy obywatel polski bez różnicy płci, który w dniu wyborów ukończył 21 lat (…). Wojskowi w służbie czynnej nie mają prawa głosowania.

Art. 13.

Prawo wybieralności ma każdy obywatel, mający prawo wybierania do Sejmu, nie wyjmując wojskowych w służbie czynnej, niezależnie od miejsca zamieszkania, o ile ukończył lat 25.


Cyt. za: Wiek XX w źródłach, opr. M. Sobańska-Bondaruk, B. Lenard, Warszawa 1998


a) Napisz, do kogo należało bierne prawo wyborcze.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…/1

b) Napisz, do kogo należało czynne prawo wyborcze.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…/1

c) Napisz, iloprzymiotnikowe były wybory do Sejmu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................…………………………….

.…/1

d) Nazwij ustrój, który wprowadziła konstytucja marcowa. …………………………………………………………............………………………

.…/1


e) Podaj rok, w którym konstytucja marcowa weszła w życie (wiedza pozaźródłowa).

…………………………………………………………………....……………………

.…/1

2. Zamaluj na mapce kolorem czerwonym trzy państwa, w których istniały dyktatury totalitarne, kolorem zielonym t
rzy państwa demokratyczne.


.…/3

3. Przyjrzyj się rysunkowi i napisz, jaki proces ekonomiczny przedstawia.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…/1
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

ŚWIAT W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (GRUPA I)

KLASA III GIMNAZJUM

Nr zadania

Model odpowiedzi


Schemat punktowania

Zasady przyznawania punktów

Punkty za zadanie

I/1

a) Władysław Grabski – premier rządu, przeprowadził reformę walutową

1 pkt

5 pkt

b) Eugeniusz Kwiatkowski – minister przemysłu i handlu

1 pkt

c) Benito Mussolini – wódz faszystowskich Włoch

1 pkt

d) Franklin Delano Roosevelt – prezydent USA

1 pkt

e) Józef Beck – minister spraw zagranicznych

1 pkt

I/2

Polityka wielkich banków światowych, załamanie cen na giełdzie, załamanie gospodarki, bezrobocie, bankructwa firm
4 pkt

I/3

a) nazizm – ustrój totalitarny w Europie – narodowy socjalizm

1 pkt

3 pkt

b) totalitaryzm – system rządów dyktatorskich dążących do całkowitego podporządkowania społeczeństwa przy pomocy monopolu informacyjnego, propagandy i terroru

1 pkt

c) sanacja – okres rządów Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników

1 pkt

I/4

BBWR – Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem

1 pkt

3 pkt

COP – Centralny Okręg Przemysłowy

1 pkt

NSDAP – Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników

1 pkt

I/5

Faszyzm – przeciwny wpływom komunistów, związki kombatantów, rządy dyktatorskie

Komunizm – zakładał istnienie społeczeństwa, w którym nie istnieją różnice klasowe i majątkowe ani własność prywatna; kontrola państwa przez partię, jeden z najbardziej zbrodniczych systemów politycznych.
4 pkt

I/6

Teoria względności, rozbicie jądra atomu, elektryczność, radar, telewizja
4 pkt

I/7

Odejście od przedstawiania rzeczywistości, na obrazach pojawiają się realne i istniejące przedmioty, postacie, ale ich zestawienie jest zaskakujące i nielogiczne
2 pkt

I/8

Rada Regencyjna w Warszawie

Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie

Rada Narodowa na Śląsku Cieszyńskim

Naczelna Rada Narodowa w Poznaniu

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie

Tymczasowy Komitet Rządzący we Lwowie
5 pkt

I/9

Ukraińcy i Rusini, Żydzi, Białorusini, Niemcy
4 pkt

II/1

a) Prawo wybieralności ma każdy obywatel, mający prawo wybierania do Sejmu, nie wyjmując wojskowych w służbie czynnej, niezależnie od miejsca zamieszkania, o ile ukończył lat 25.

1 pkt

5 pkt

b) Prawo wybierania ma każdy obywatel polski bez różnicy płci, który w dniu wyborów ukończył 21 lat (…). Wojskowi w służbie czynnej nie mają prawa głosowania.

1 pkt

c) pięcioprzymiotnikowe

1 pkt

d) republika parlamentarna

1 pkt

e) 1922 r.

1 pkt

II/2

Totalitarne – Niemcy, Włochy, ZSRR

1 pkt

3 pkt

Demokratyczne – Anglia, Czechosłowacja, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Dania, Holandia, Belgia, Szwajcaria

2 pkt

II/3

Wielki kryzys ekonomiczny
1 pkt


Łącznie można uzyskać – 43 pkt

0–12 pkt – niedostateczny 29–36 pkt – dobry

13–20 pkt – dopuszczający 37–41 pkt – bardzo dobry

21–28 pkt – dostateczny 42–43 pkt – celujący

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności

ŚWIAT W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Imię:…………………………….

Nazwisko:………………………..

Klasa:……………. Liczba zdobytych punktów:…

GRUPA II


Gimnazjalisto!

Masz przed sobą arkusz, który ma za zadanie sprawdzić Twoje wiadomości i umiejętności z działu Świat
w okresie międzywojennym.


Test składa się z dwóch części. Część 1 to zadania sprawdzające Twoje wiadomości. Część 2 ma sprawdzić umiejętność pracy z tekstem źródłowym, mapą i materiałem ikonograficznym. W zadaniu dotyczącym tekstu źród­łowego są polecenia, obok których pojawia się określenie „wiedza pozaźródłowa”, oznacza to konieczność wyko­rzystania informacji nabytych podczas lekcji. Na rozwiązanie arkusza masz 45 minut.

Powodzenia


CZĘŚĆ I


1. Napisz krótko, o kogo chodzi:

a) Ignacy Mościcki –

b) Gabriel Narutowicz –

c) Stanisław Wojciechowski –

d) Adolf Hitler –

e) Józef Beck –

…./5


2. Wyjaśnij krótko, na czym polegał tzw. nowy ład, dzięki któremu przezwyciężono kryzys gospodarczy w USA.

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…/4

3. Wyjaśnij krótko znaczenie pojęć:

a) łagier –

b) antysemityzm –

c) przewrót majowy –

.…/3

4. Rozwiń skróty:

SP –

GISZ –

OZON –

…./3

5. Wymień po dwie charakterystyczne cechy faszyzmu niemieckiego oraz komunizmu.

faszyzm - ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

komunizm - ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…./4

6. Wymień cztery najważniejsze osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II Rzeczpospolitej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…./4

7. Wymień dwa nurty w literaturze polskiej zaliczane do awangardy.

…………………………………………………………………………………………………

.…/2

8. Wymień pięciu przedstawicieli kultury polskiej tworzących w dwudziestoleciu międzywojennym.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…./5


9. Napisz nazwy czterech wyznań poza rzymskokatolickim, których wyznawcami byli mieszkańcy II Rzeczpospolitej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…/4

CZĘŚĆ II

1. Przeczytaj uważnie tekst źródłowy i odpowiedz na pytania.

Ustawa Konstytucyjna – 23 kwietnia 1935 r. (fragmenty)


[…]

IV. Sejm

Art. 32

1. Sejm składa się z posłów, wybranych w głosowaniu powszechnym, tajnym, równym i bezpośrednim.

2. Kadencja Sejmu trwa pięć lat, licząc od dnia zwołania.

[…]

6. W głosowaniu nie biorą udziału wojskowi, należący do zmobilizowanej części wojska lub marynarki wojennej

Art. 33

1. Prawo wybierania ma każdy obywatel bez różnicy płci, który przed dniem wyborów ukończył lat 24 oraz korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich.

2. Prawo wybieralności ma każdy obywatel, mający prawo wybierania, jeżeli ukończył lat trzydzieści.


Cyt. za: Wiek XX w źródłach, opr. M. Sobańska-bondaruk, B. Lenard, Warszawa 1998


a) Napisz, do kogo należało bierne prawo wyborcze.


………………………………………………………………………………

.…/1


b) Napisz, do kogo należało czynne prawo wyborcze.


……………………………………………………………………………..

.…/1


c) Napisz, iloprzymiotnikowe były wybory do Sejmu.


……………………………………………………………………………..

…./1


d) Napisz nazwę ustroju, który wprowadzała konstytucja kwietniowa.


…………………………………………………………………………….

…./1


e) Napisz nazwę obozu rządzącego, sprawującego władzę w Polsce w momencie uchwalania konstytucji kwietniowej (wiedza pozaźródłowa).


……………………………………………………………………………..

.…/1


2. Zaznacz na mapce kolorem czerwonym granice terenów należących do Polski A, a kolorem zielonym granice terenów należących do Polski B. Obok napisz trzy czynniki, które zadecydowały o tym umownym podziale kraju.

.…/3


3. Napisz, do jakiego wydarzenia nawiązuje poniższa karykatura.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…/1

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

ŚWIAT W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (GRUPA II)

KLASA III GIMNAZJUM

Nr zadania

Model odpowiedzi


Schemat punktowania

Zasady przyznawania punktów

Punkty za zadanie

I/1

a) Ignacy Mościcki – prezydent II RP

1 pkt

5 pkt

b) Gabriel Narutowicz – pierwszy prezydent II RP

1 pkt

c) Stanisław Wojciechowski – prezydent II RP

1 pkt

d) Adolf Hitler – przywódca nazistowskich Niemiec

1 pkt

e) Józef Beck – minister spraw zagranicznych

1 pkt

I/2

Przejęcie przez rząd kontroli nad emisją waluty, umorzenie długów farmerom, system świadczeń społecznych, roboty publiczne
4 pkt

I/3

a) łagier – obóz pracy

1 pkt

3 pkt

b) antysemityzm – uprzedzenie, wrogość, niechęć w stosunku do Żydów, forma rasizmu

1 pkt

c) przewrót majowy – zbrojne przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego

1 pkt

I/4

SP – Stronnictwo Pracy

1 pkt

3 pkt

GISZ – Generalny Inspektor Sił Zbrojnych

1 pkt

OZON – Obóz Zjednoczenia Narodowego

1 pkt

I/5

Faszyzm niemiecki – nazizm, przewodnia rola NSDAP, terror, organizacja obozów koncentracyjnych, delegalizacja innych partii, polityka rasizmu, system represyjny

Komunizm – zakładał istnienie społeczeństwa, w którym nie istnieją różnice, kontrola państwa przez partię, jeden z najbardziej zbrodniczych systemów politycznych
4 pkt

I/6

Budowa COP, port w Gdyni, konkursy F. Chopina, rozwój literatury i teatru
4 pkt

I/7

Ekspresjonizm, futuryzm
2 pkt

I/8

W. Gombrowicz, Cz. Miłosz, A. Słonimski, J. Tuwim, T. Boy-Żeleński, M. Dąbrowska, L. Staff, S. Żeromski
5 pkt

I/9

Greko-katolicy, prawosławni, wyznawcy judaizmu, protestanci
4 pkt

II/1

a) Prawo wybieralności ma każdy obywatel, mający prawo wybierania, jeżeli ukończył lat trzydzieści.

1 pkt

5 pkt

b) Prawo wybierania ma każdy obywatel bez różnicy płci, który przed dniem wyborów ukończył lat 24 oraz korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich.

1 pkt

c) czteroprzymiotnikowe

1 pkt

d) republika autorytarna

1 pkt

e) sanacja

1 pkt

II/2

Prawidłowe zaznaczenie

Ze względu na zróżnicowanie społeczne, gospodarcze i cywilizacyjne
3 pkt

II/3


Pakt Ribbentrop-Mołotow – pakt o nieagresji zawarty pomiędzy III Rzeszą a ZSRR

1 pkt


Łącznie można uzyskać – 43 pkt

0–12 pkt – niedostateczny 29–36 pkt – dobry

13–20 pkt – dopuszczający 37–41 pkt – bardzo dobry

21–28 pkt – dostateczny 42–43 pkt – celujący


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Test sprawdzający wiadomości I umiejętności Świat w okresie międzywojennym iconTest sprawdzający wiadomości I umiejętności Świat w okresie międzywojennym

Test sprawdzający wiadomości I umiejętności Świat w okresie międzywojennym iconTest sprawdzający wiadomości I umiejętnośCI

Test sprawdzający wiadomości I umiejętności Świat w okresie międzywojennym iconReligia test sprawdzający wiadomości I umiejętności

Test sprawdzający wiadomości I umiejętności Świat w okresie międzywojennym iconTest sprawdzający wiadomości I umiejętności w klasie III gimnazjum

Test sprawdzający wiadomości I umiejętności Świat w okresie międzywojennym iconTest sprawdzający wiadomości I umiejętności uczniów w klasie drugiej

Test sprawdzający wiadomości I umiejętności Świat w okresie międzywojennym iconTeatr grecki” Test sprawdzający wiadomości I umiejętności z historii

Test sprawdzający wiadomości I umiejętności Świat w okresie międzywojennym iconTest sprawdzający wiadomości I umiejętności uczniów w klasie trzeciej

Test sprawdzający wiadomości I umiejętności Świat w okresie międzywojennym iconTest sprawdzający wiadomości I umiejętności ucznia klasy I – I semestr

Test sprawdzający wiadomości I umiejętności Świat w okresie międzywojennym iconInstrukcja dla nauczyciela test sprawdzający wiadomości I umiejętności z działu

Test sprawdzający wiadomości I umiejętności Świat w okresie międzywojennym iconTest sprawdzający wiadomości I umiejętności uczniów z chemii z zakresu I klasy gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom