Ministerstwo Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego
Pobierz 13.62 Kb.
NazwaMinisterstwo Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego
Data konwersji23.11.2012
Rozmiar13.62 Kb.
TypDokumentacja
regionalna izba obrachunkowa

W KRAKOWIE

ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61

30-110 Kraków (0-12) 427-24-50

e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 427-38-19


Kraków, dnia 16 kwietnia 2004r.

WIAS - 0704/07/04


Ministerstwo Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

W związku z bardzo licznymi pytaniami kierowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawach dotyczących ujmowania w budżecie i sposobu ewidencji księgowej środków pochodzących z funduszy pomocowych PHARE, SAPARD, ISPA, z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z różnych instytucji i państw europejskich, Izba zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie niżej wymienionych wątpliwości:

1. W związku z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań ze środków własnych, które w znacznej części są następnie refundowane z funduszy pomocowych rodzi się pytanie czy należy środki z budżetu j.s.t. przekazać na wyodrębniony rachunek i dopiero z tego rachunku dokonywać wydatków. Czy wydatki te w ewidencji księgowej należy ujmować na koncie 908 „Wydatki z funduszy pomocowych" już w momencie dokonywania wydatków, czy też należy ująć je na koncie 902 „Wydatki budżetu". Sposób ewidencji tych środków jest szczególnie istotny w przypadku realizacji zadania na przełomie roku budżetowego, gdyż powoduje komplikacje w prawidłowym wykazaniu wyniku wykonania budżetu i wyniku na funduszach pomocowych. Dotyczy to przede wszystkim środków otrzymanych z ARiMR w ramach funduszu SAPARD po wykonaniu zadania.

2. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów zawartym w piśmie znak BP 10-780/02/778
z dnia 16.09.2002r. środki pochodzące z zasobów zagranicznych są zaliczane do wykonania budżetu i prezentowane w sprawozdawczości budżetowej łącznie z wykonaniem budżetu na zasobach krajowych. Oznacza to, iż w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie uzyskany wynik będzie stanowił łączny wynik: niedobór lub nadwyżka budżetu na zasobach krajowych (saldo konta 961 Niedobór lub nadwyżka budżetu) i niedobór lub nadwyżka funduszy pomocowych (saldo konta 967 Fundusze pomocowe).

Jeśli zatem wystąpi sytuacja, w której jednostka samorządu terytorialnego nie wykorzystała w 100% środków pomocowych w danym roku budżetowym i zgodnie z bilansem z wykonania budżetu j.s.t. dysponuje dodatnim wynikiem na funduszach pomocowych oraz ujemnym wynikiem (niedoborem) na zasobach własnego budżetu krajowego, pojawia się wątpliwość w jaki sposób środki z funduszy pomocowych może wykorzystać w roku następnym. Czy może je planować w wydatkach, wskazując jako źródło pokrycia deficytu przychód pochodzący np. z „nadwyżki środków z funduszy pomocowych" bądź przychód pochodzący z „wolnych środków", czy też może wskazać, że są to inne przychody. Ustawa o finansach publicznych w art. 112 ust. 2 precyzuje źródła pokrycia deficytu budżetu j.s.t., trudno jednak jednoznacznie ustalić, do którego z nich można byłoby zaliczyć przychód wynikający z dodatniego wyniku na funduszach pomocowych.

Ewentualnie należałoby rozważyć możliwość kwalifikowania środków z funduszy pomocowych jako „niewygasających" - wówczas wydatki zrealizowane ze środków pochodzących z tych funduszy będą zawsze wykonane w 100% (ujęte w pełnej wysokości w sprawozdaniu Rb-28S).

3. Czy na kontach dotyczących funduszy pomocowych (907,908,967,227,228 itp.) należy ewidencjonować środki otrzymane wprost z funduszy w Euro, czy należy również ewidencjonować środki otrzymane również w złotych np. z ARiMR.

4. Czy czwarta cyfra dodawana do paragrafów wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków unijnych i innych winna być jednakowa dla wydatków na współfinansowanie całego zadania, niezależnie od źródła pochodzenia środków (2, 4, 6, 8), czy też do części wydatków sfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych, pożyczek i kredytów czy innych źródeł przekazanych na wyodrębniony rachunek winny być dodawane odpowiednio cyfry l, 3, 5, 7, a do części sfinansowanej ze środków uzyskanych z budżetu państwa lub ze środków własnych j.s.t. należy dodawać cyfry 2, 4, 6, 8.

5. Czy różnice kursowe środków pomocowych winny być ewidencjonowane na koncie 967 „Fundusze pomocowe", czy też na koncie 962 „Wynik na pozostałych operacjach".

6. Czy istnieje możliwość przyjmowania bezpośrednio do jednostek budżetowych j.s.t. (z pominięciem budżetu) środków przekazywanych z różnych instytucji lub krajów, np. środków przekazywanych w ramach programu LEONARDO DA VINCI do jednostek oświatowych lub środków otrzymywanych z ARiMR na podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W ocenie Izby nie jest to dopuszczalne, niemniej w praktyce można spotkać różnorodne poglądy w tym zakresie.


Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Krakowie

Janusz Kot

/ - /

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ministerstwo Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego iconDepartament Finansów Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego iconMinisterstwo finansów warszawa, 2004. 11. 17 Departament Finansów

Ministerstwo Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego iconMinisterstwo Finansów Departament Instytucji Finansowych

Ministerstwo Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego iconMinisterstwo Finansów Departament Koordynacji Kontroli Finansowej I Audytu Wewnętrznego

Ministerstwo Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego iconMinisterstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej

Ministerstwo Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego iconMinisterstwo Finansów Departament Certyfikacji I Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej

Ministerstwo Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego iconDochody z najmu I dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

Ministerstwo Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego iconMinisterstwo gospodarki, pracy I polityki społecznej ministerstwo finansóW

Ministerstwo Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego iconMinisterstwo finansóW

Ministerstwo Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego iconMinisterstwo finansóW

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom