Metoda ośrodków pracy
Pobierz 11.91 Kb.
NazwaMetoda ośrodków pracy
Data konwersji24.11.2012
Rozmiar11.91 Kb.
TypDokumentacja
Metoda ośrodków pracy


Metoda ośrodków pracy została wprowadzona w Polsce w latach 20 – tych przez M. Grzegorzewską. Wywodzi się ona z metody ośrodków zainteresowań opracowanej przez O. Decroly'ego, który w swej metodzie opierał się na rozwoju psychicznym dziecka i zainteresowaniach wypływających z jego potrzeb. W procesie opanowywania wiedzy Decroly nie stosował podziału na przedmioty, a proces nauczania przebiegał według następującego schematu: obserwacja, kojarzenie w czasie i przestrzeni, ekspresja.

Metoda ośrodków pracy poprzez nauczanie całościowe pozwala łączyć działania dydaktyczne i rewalidacyjne. Poprzez ścisły związek z życiem metoda ta stopniowo wprowadza ucznia w w poznanie świata i włącza w nurt zmieniającej się rzeczywistości. Niezwykle ważna w tej metodzie jest aktywność dziecka jako podstawowa zasada poznawcza, która daje możliwość kontrolowania zdobytych wiadomości poprzez ich zastosowanie w praktycznym działaniu. Metoda uczy obserwowania, badania, myślenia rozumienia zjawisk przyrodniczo – społecznych, uczy wyciągania wniosków. Praca metodą ośrodków pracy sprzyja rozwijaniu mechanizmów poznawczych dzięki ciągłości, systematyczności i logice w układzie materiału oraz uaktywnieniu wszystkich analizatorów w naturalnych warunkach.

W metodzie ośrodków pracy treści nauczania czerpane są ze środowiska społeczno – przyrodniczego i obejmują następujące działy: pory roku i związane z nimi przemiany w przyrodzie; szkoła, klasa, otoczenie szkoły, droga do szkoły, dom dziecka, życie w rodzinie, mieszkanie; rodzinna miejscowość; tematyka okolicznościowa związana ze świętami i aktualnymi wydarzeniami. Program ten zbudowany jest koncentrycznie. Treści poznawcze narastają stopniowo w każdej kolejnej klasie. Te same tematy realizowane są coraz szerzej, w innym kontekście, a zagadnienia dostosowane są do coraz wyższego poziomu uczniów. Zagadnienia poruszane na zajęciach pozostają otwarte dzięki czemu można do nich powracać, wzbogacać je i sprawdzać.

W metodzie ośrodków pracy nie ma sztywnego podziału na przedmioty nauczania, a realizacja treści z języka polskiego, matematyki, techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego następuje w ścisłym związku ze środowiskiem społeczno – przyrodniczym. Uczeń poznaje zagadnienia od najprostszych przechodząc stopniowo do coraz bardziej skomplikowanych, dzięki czemu może opierać się na doświadczeniach już zdobytych i sprawia, że poznanie jest wzbogacane i kontrolowane. Czas przeznaczony na nauczanie każdego przedmiotu może być rozkładany dowolnie w ciągu dnia. Zajęcia realizowane w ciągu dnia powinny się wielokrotnie przeplatać. Czytanie, pisanie czy liczenie nie są traktowane jako cele same w sobie, ale stosuje się je w zależności od potrzeb, zgodnie z potrzebami programowymi oraz możliwościami uczniów.

Metoda ośrodków pracy posiada specjalną konstrukcję systemu lekcyjnego. Lekcje jednego dnia stanowią podstawową jednostkę dydaktyczną, tzw. dzienny ośrodek pracy. Nauczyciel wychodzi z jednego zagadnienia, wokół którego grupują się inne, bezpośrednio wiążące się z nim tematy. Dzienne ośrodki pracy składają się na ośrodki tygodniowe, a te z kolei na ośrodki okresowe i roczne.

Planując ośrodek pracy nauczyciel powinien określić cele jakie zamierza osiągnąć oraz formy i metody jakie chce zastosować do ich osiągnięcia. Należy przy tym uwzględnić cechy indywidualne uczniów, ich zainteresowania, tempo pracy oraz przeplatać wysiłek umysłowy z fizycznym.

W dziennym ośrodku pracy wyróżnia się następujące etapy: zajęcia wstępne; praca poznawcza – obserwacja, kojarzenie; ekspresja; zajęcia końcowe.

Zajęcia wstępne stanowią pierwszy etap dziennego ośrodka pracy. Ich celem jest stworzenie odpowiednich warunków pracy, atmosfery i przygotowanie do pracy w ciągu dnia. W zajęciach wstępnych realizowane są treści z różnych przedmiotów. Obejmują one następuje czynności: zajęcia porządkowe (przywitanie z uczniami, lista obecności, ustalenie daty); obserwacja zmian przyrodniczych i analizę stanu pogody; ćwiczenia ruchowe związane z tematyką dnia; ustalenie celu i tematu zajęć.

Obserwacja jest kolejnym etapem metody ośrodków pracy, który ma na celu poznanie nowego materiału. Obserwowanie polega na celowym, planowym i świadomym spostrzeganiu przedmiotów i zjawisk. W zależności od kryteriów jakie przyjmiemy obserwację możemy podzielić na bezpośrednią i pośrednią, dowolną i kierowaną, planową i przypadkową. Obserwacja bezpośrednia, to poznanie przedmiotu, sytuacji, zjawiska przyrodniczego w naturalnych warunkach. Proces poznawczy powinien przebiegać tam, gdzie wymaga tego omawiany temat, np. w parku, na poczcie, w klasie. Nauczyciel powinien ułożyć kolejne czynności tak, by uczeń czynnie uczestniczył w obserwacji i samodzielnie dochodził do wniosków. Podczas obserwacji, uczeń powinien mieć możliwość dotykać, wąchać, smakować, przekształcać, manipulować. Na zakończenie obserwacji prowadzonej w naturalnym środowisku nauczyciel powinien powtórzyć z uczniami zgromadzone wiadomości .

Obserwacja ściśle związana jest z kolejnym etapem pracy poznawczej zwanym kojarzeniem, podczas którego następuje wiązanie tego co działo się w czasie obserwacji, z tym co działo się wcześniej i w innej sytuacji. W tym celu wykorzystujemy przyniesione ze spaceru eksponaty i wspomagamy pamięć uczniów odpowiednio dobranymi środkami dydaktycznymi. Uczeń powinien uświadomić sobie i umieć połączyć w całość istotne cechy poznawanego przedmiotu, określić cechy wyróżniające go spośród innych.

W nauczaniu metodą ośrodków pracy istotną rolę odgrywa obserwacja pośrednia, czyli poznanie za pomocą filmu, obrazu, książki.

Kolejnym ogniwem dziennego ośrodka pracy jest ekspresja. Polega ona na wyrażeniu przeżyć uczniów będących wynikiem wielozmysłowej obserwacji, w różnych formach wyrazu. Uwzględniając różnorodność form wyrażania przeżyć wyróżnić możemy następujące rodzaje ekspresji: praktyczną, plastyczną, ruchową, muzyczną oraz werbalną. Podczas ekspresji uczniowie ujawniają swoje przeżycia, sprawdzają swoje umiejętności i wiadomości, utrwalają wiadomości i zdobywają nowe, mają możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Dla nauczyciela ekspresja jest bogatym źródłem poznania dziecka, jego potrzeb, możliwości.

Zajęcia końcowe są podsumowaniem pracy i sprawdzeniem zdobytych wiadomości. Ważnym elementem zajęć końcowych jest ocena pracy i zachowania uczniów. To także czas na uporządkowanie miejsca pracy i zasygnalizowanie tematu następnego ośrodka dziennego.

Opracowała: D. Markiewicz
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Metoda ośrodków pracy iconMetoda ośrodków pracy rys historyczny I charakterystyka metody

Metoda ośrodków pracy iconM prezentacji jest kynoterapia jako metoda pracy terapeutycznej w domu dziecka. Metod pracy jest tak wiele, ile pojawiających się problemów. Aby skutecznie rozwiązywać te problemy musimy poszukiwać nowych, atrakcyjnych dla dziecka form pracy

Metoda ośrodków pracy iconPaństw ue, dlatego też przygotowałam zajęcia metodą projektu, dostosowaną do wieku moich uczniów. Metoda ta pozwala samodzielnie odkrywać świat, kształtować samodzielność poznawczą, mobilizować do twórczych poszukiwań oraz buduje wiarę we własne możliwości. Preferowaną formą pracy była praca grupowa

Metoda ośrodków pracy iconStowarzyszenie Ośrodków Pomocy Społecznej „Forum” zaprasza na konferencję „kluczowe dylematy wspóŁczesnej pomocy społecznej I pracy socjalnej”

Metoda ośrodków pracy iconMetoda wartościowania pracy „umewap-87”

Metoda ośrodków pracy iconLogorytmika jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu

Metoda ośrodków pracy iconSocjoterapia jako proces I metoda pracy z dziećmi I młodzieżĄ

Metoda ośrodków pracy iconMetoda behawioralna w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie I autystycznymi

Metoda ośrodków pracy iconCel: Przygotowanie uczestników do prowadzenia skutecznych negocjacji metoda pracy

Metoda ośrodków pracy iconOznaczanie formaldehydu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z kwasem chromotropowym

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom