2. Ocena realizacji wydatków budżetowych
Pobierz 1.06 Mb.
Nazwa2. Ocena realizacji wydatków budżetowych
strona3/21
Data konwersji24.11.2012
Rozmiar1.06 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

zadania własne powiatubieżące

 • związane z zarządem i utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu planowane w kwocie…………………………………………...…….761 612

wykonane w kwocie………………………..…...………………...…….…..…..724 932

tj. 95,18% planu

w tym:

 • utrzymanie nieruchomości

kwota planowana…….......………..……….………………....……… 709 110 zł

kwota wykonana……....……………….…………………………....….677 430 zł

z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń…………...….22 815

zaplanowane środki nie wykorzystano w pełnej wysokości z powodu

późniejszego przekazania nieruchomości przy ul. Św. Jana w Gnieźnie

niż wcześniej przewidywano, niektóre zobowiązania (energia

elektryczna, energia cieplna, woda, gaz) z roku 2009 zostaną

uregulowane w roku 2010

 • napraw i remont poddaszy, napraw gzymsu wokół budynku, naprawa dachów na budynkach lokali wynajmowanych, wymiana rur doprowadzających wodę przy ul. Sobieskiego, remont mieszkania p. Kapłoniaków

kwota planowana……………………………..………………………........52 502

kwota wykonana……………………..…………..…………………….……47 502 • związane z wyceną nieruchomości planowane w kwocie.…………………....…..71 829

wykonane w kwocie………………………………………..………...…………….…..….71 829

tj. 100,00 % planu

w tym:

 • zadania związane z wyceną nieruchomości

kwota planowana……...…………………..……….……………….....…….….....7 076 zł

kwota wykonana………...…………………….……………………......….…...….7 076 zł

w tym:

 • wycena nieruchomości przy ul. Wrzesińskiej na kwotę 3.660zł

 • wycena nieruchomości w miejscowości Mielno na kwotę 3.416zł
 • wydatki związane z oddaniem w trwały zarząd 24 jednostkom organizacyjnym powiatu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego i koniecznością sporządzania wyceny nieruchomości zajmowanych przez podległe powiatowi szpital przy ul. Św. Jana i ul. 3 Maja w Gnieźnie

kwota planowana……………......…………..……….……………………...…...64 753 zł

kwota wykonana………………….......…………………………………...………64 753 zł


Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.


Rozdział 71004 — Plany zagospodarowania przestrzennego


Plan wydatków................................................................................................................21 520 zł

Wykonanie wydatków …...............................................................................................21 520 zł

Wskaźnik wykonania wydatków....................................................................................100,00%

Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej na podstawie porozumień z gminami:


 • Gminy Mieleszyn

plan…………….................……………….………………………………...…….…….............640zł

wykonanie.........................................................................................................................640zł

 • Gminy Łubowo

plan…........…………………….……….................………………………………......……...6 340zł

wykonanie......................................................................................................................6 340zł

 • Gminy Czerniejewo

plan................................……….………………………………..................…………………..640zł

wykonanie.........................................................................................................................640zł

 • Gminy Gniezno

plan……………………………….…………………………….……….................................9 920zł

wykonanie......................................................................................................................9 920zł

 • Gminy Kiszkowo

plan.............……..................……………………………………………………………..……..840zł

wykonanie.........................................................................................................................840zł

 • Gminy Niechanowo

plan.................…………………………….................…………………………………….……960zł

wykonanie.........................................................................................................................960zł

 • Gminy Kłecko

plan………………………………………………………………………..................…..…........960zł

wykonanie.........................................................................................................................960zł

 • Gminy Witkowo

plan……...........................…………………………………………………………..…...……...320zł

wykonanie.........................................................................................................................320zł

 • Gminy Trzemeszno

plan….....………………………………..................…………………….………………...........900zł

wykonanie.........................................................................................................................900zł


Wykonano wydatki w grupie wynagrodzeń od umów zlecenie związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Źródłem finansowania wydatków są dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień z gmin: Miasta i Gminy Trzemeszno, Gminy Czerniejewo, Gminy Kiszkowo, Gminy Kłecko, Gminy Łubowo, Gminy Mieleszyn, Gminy Niechanowo, Gminy i Miasta Witkowo. Powierzenie Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nastąpiło na podstawie porozumień zawartych w dniu 24 kwietnia 2006 roku. Komisja działa na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr. 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). Została powołana zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego o nr 17/2004 z 27.05.2004 i działa na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do w/w zarządzenia.Rozdział 71005 — Prace geologiczne (nieinwestycyjne)


Plan wydatków................................................................................................................10 000 zł

Wykonanie wydatków ….................................................................................................9 150 zł

Wskaźnik wykonania wydatków.....................................................................................91,50 %


Wydatki z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Zadanie ma na celu ewidencję nielegalnych wyrobisk, obmiary największych wyrobisk, naniesienie wyrobisk na mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1 :1000 , ustalenie kubatury wyeksploatowanego kruszywa naturalnego

Na terenie powiatu znajduje się wiele nielegalnych wyrobisk z których eksploatuje się kruszywo, szczególnie duży problem jest z wyrobiskami w gminie Trzemeszno, Kiszkowo i Czerniejewo. Geolog zlecił uprawnionym geodetom obmiary największych nielegalnych wyrobisk, naniesienie wyrobisk na mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:1000 oraz ustalenie kubatury wyeksploatowanego kruszywa naturalnego zgodnie z umową nr 40/W/OP/2009 z dnia 19 października 2009r.


Rozdział 71013 — Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)


Plan wydatków..............................................................................................................160 100 zł

Wykonanie wydatków ….............................................................................................160 100 zł

Wskaźnik wykonania wydatków...................................................................................100,00 %


Środki przekazane do Powiatowego Zarządu Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości (gospodarstwo pomocnicze) na prace geodezyjno – kartograficzne (nieinwestycyjne) zostały wykorzystane na podstawie list płac w § 4010 na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania:

 • w bieżąca obsługa operatów geodezyjnych;

 • wnoszenie zmian na numeryczną mapę ewidencyjną;

 • wnoszenie treści obligatoryjnej i fakultatywnej do numerycznej bazy mapy zasadniczej obszarów miejskich.

Środki przekazano w takiej kwocie w jakiej otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego.


Rozdział 71014 — Opracowania geodezyjne i kartograficzne


Plan wydatków..................................................................................................................4 000 zł

Wykonanie wydatków ….................................................................................................4 000 zł

Wskaźnik wykonania wydatków...................................................................................100,00 %


Środki przekazane do Powiatowego Zarządu Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości na opracowania geodezyjne i kartograficzne. Środki zostały wykorzystane na wykonanie podziału działek w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu nieruchomości. Środki przekazano w takiej kwocie w jakiej otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego.


Rozdział 75011 — Urzędy wojewódzkie


Plan wydatków..............................................................................................................783 972 zł

Wykonanie wydatków ….............................................................................................722 226 zł

Wskaźnik wykonania wydatków.....................................................................................92,12 %


W ramach tego rozdziału realizowane są zadania:


 • z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

planowane na kwotę…...........................................................................................306 600

wykonane w kwocie …………………………………………………………………….306 600

Wskaźnik wykonania wydatków...........................................................................100,00 %

przez:

 • Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie dotacja wykorzystana na wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków

planowana kwota………………………………………………………………….126 247

wykonane w kwocie…. …………………….…………..………………………...126 247

  • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie stanowiące wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na planowaną kwotę….............................................................................................................180 353

wykonane w kwocie……………………………………………………………….180 353


 • wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe:

planowana kwota....................................................................................................477 372

wykonana kwota......................................................................................................415 626

Wskaźnik wykonania wydatków.............................................................................87,07 %

Przeznaczona na:

 • wydatki bieżące

planowana kwota.........................................................................................477 372

wykonana kwota...........................................................................................415 626

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

planowana kwota……………………………………………………………………...477 372

wykonana na……………………………………………………………………………415 626


Środki zaplanowane na rok 2009 nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości z powodu przebywania pracowników Starostwa na zwolnieniach chorobowych, nie wykorzystano zaplanowanych kwot na odprawy emerytalne. Również nie wykorzystano środków w pełnej wysokości ze względu na zwiększoną ilość zasiłków z ubezpieczeń ZUS, ponieważ za osoby powracające z urlopu wychowawczego i macierzyńskiego nie płaci się składki funduszu pracy przez okres 36 miesięcy. Nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.


Rozdział 75019 — Rady Powiatów


Plan wydatków..............................................................................................................571 074 zł

Wykonanie wydatków ….............................................................................................531 500 zł

Wskaźnik wykonania wydatków.....................................................................................93,07 %


W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z funkcjonowaniem Biura Rady z tego:

 • diety radnych planowana kwota…………………………………………...450 919

wykonanie kwota……………………………………………………..………..445 101

tj. 98,71% planu


Wykonanie poniżej 100% związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem na uczestnictwo radnych w delegacjach krajowych i delegacjach zagranicznych.


 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana kwota…….1 600

wykonanie kwota………………………………………………………………….1 600

tj. 100,00 % planu

Umowy zlecenia, umowy o dzieło:

 • Obsługa sesji i posiedzeń komisji – UMOWA NR OP.1152/6/09 z dnia 19.01.2009 r.

 • Obsada narratorska przy pomniku Bolesława Chrobrego w Gnieźnie podczas uroczystej sesji ku czci uchwalenia Konstytucji 3 maja – UMOWA NR OP1152/80/09
 • pozostałe wydatki bieżące planowane na kwotę………………………114 999

wykonanie kwota……………………………….…………………….……….…81 243

tj. 70,65 % planu


Wykonana kwota odbiega od planowanej w związku z: niewykorzystaniem zaplanowanej kwoty na naprawy i konserwacje, mniejszym zapotrzebowaniem na materiały biurowe, kwiaty , książki, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi telefonii komórkowej, mniejszym zapotrzebowaniem na papier do drukarki i ksera.


 • wydatki majątkowe na kwotę………………………………………………….3 556

wykonanie kwota…………………………………………………………………3 556

tj. 100,00% planu


W celu usprawnienia pracy Biuro Rady dokonało zakupu projektora wraz z ekranem. Nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.


Rozdział 75020 — Starostwa powiatowe


Plan wydatków.........................................................................................................13 999 592 zł

Wykonanie wydatków …........................................................................................13 352 183 zł

Wskaźnik wykonania wydatków......................................................................................95,38%


W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego z tego:


 • wydatki bieżące planowane na kwotę……....…….……………………………..11 641 268

wykonana kwota…………………………………………..………..…………………11 050 868

tj. 94,93% planu

w tym m.in.:


 • wynagrodzenia i pochodne planowane na kwotę…...………………………6 349 760

wykonania kwota……………………………………………………………...….….5 862 515

tj. 92,33 % planu


Środki zaplanowane na rok 2009 nie wykorzystano w całości z powodu przebywania pracowników na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, z powodu zwiększonej ilości przebywania pracowników na zasiłkach z ubezpieczenia społecznego. Zobowiązania z tytułu podatku i ubezpieczeń społecznych zostały uregulowane w 2010 roku. Również nie wykorzystano środki na umowy o dzieło i zlecenia, wynagrodzenia bezosobowe ze względu na zawarcie mniejszej ilości umów o dzieło i zlecenie. Środki nie wykorzystane zostały w 100% kwoty planowanej w związku z oszczędnościami i racjonalnym gospodarowaniem.

Nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych


 • wydatki pozostałe na kwotę…...………………………………………….….……5 291 508

wykonania kwota……………………………………………………..………….….5 188 353

tj.98,05 % planu


Zadania nie zrealizowane w 100% w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na paliwo, na artykuły papiernicze, zmianą dostawcy wody pitnej (korzystniejsza oferta.

Nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Powiązany:

2. Ocena realizacji wydatków budżetowych iconOpis realizacji wydatków budżetowych 2003

2. Ocena realizacji wydatków budżetowych iconPlan przychodów I wydatków zakładów budżetowych

2. Ocena realizacji wydatków budżetowych iconRealizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2007 roku część opisowa

2. Ocena realizacji wydatków budżetowych iconAneks 3 Ocena npr na lata 2007-2013 Ocena szacunkowa przed rozpoczęciem realizacji npr (ocena ex-ante)

2. Ocena realizacji wydatków budżetowych iconCzęść IV ocena I scenariusze wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Ożarów

2. Ocena realizacji wydatków budżetowych iconOpis realizacji dochodów budżetowych

2. Ocena realizacji wydatków budżetowych iconProtokóŁ z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji dochodów I wydatków

2. Ocena realizacji wydatków budżetowych iconWykaz zadań budżetowych Wersja Jednostek budżetowych Gminy

2. Ocena realizacji wydatków budżetowych iconWykaz zadań budżetowych Wersja Jednostek budżetowych Gminy

2. Ocena realizacji wydatków budżetowych iconWykaz zadań budżetowych Wersja Jednostek budżetowych Powiatu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom