T est a Ziemie polskie po Wiośnie Ludów Test podsumowujący rozdział VI
Pobierz 31.23 Kb.
NazwaT est a Ziemie polskie po Wiośnie Ludów Test podsumowujący rozdział VI
Data konwersji24.11.2012
Rozmiar31.23 Kb.
TypDokumentacja
Test a


Ziemie polskie po Wiośnie Ludów


Test podsumowujący rozdział VI


1. Czytaj uważnie tekst i zadania.

2. W zadaniach od 1. do 11. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz

tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.

3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem.

4. Rozwiązania zadań od 12. do 17. zapisz lub uzupełnij czytelnie i starannie

w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.

5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.

Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 28 punktów.


1. W 1873 r. w Krakowie otwarto (0–1 p.)

A. Uniwersytet Jagielloński.

B. Polską Akademię Umiejętności.

C. Akademię Sztuk Pięknych.

D. Akademię Górniczo-Hutniczą.


2. Jednym z najbardziej znanych polskich autorów powieści historycznych był (0–1 p.)

A. Karol Marcinkowski.

B. Stanisław Wyspiański.

C. Henryk Sienkiewicz.

D. Michał Bobrzyński.


3. Powstanie styczniowe wybuchło (0–1 p.)

A. 2 III 1864 r.

B. 22 I 1863 r.

C. 11 III 1858 r.

D. 25 I 1863 r.


4. Pierwsza na ziemiach polskich partia polityczna powstała w (0–1 p.)

A. 1882 r.

B. 1861 r.

C. 1893 r.

D. 1904 r.


5. Partia, która w 1913 r. podzieliła się na dwa odłamy, to (0–1 p.)

A. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy.

B. Liga Narodowa.

C. Polskie Stronnictwo Ludowe.

D. Polska Partia Socjalistyczna.


6. Na czele stronnictwa Białych stał (0–1 p.)

A. Stanisław Brzóska.

B. Jarosław Dąbrowski.

C. Leopold Kronenberg.

D. Agenor Gołuchowski.


7. Polakiem pełniącym funkcję premiera w rządzie austriackim był (0–1 p.)

A. Kazimierz Badeni.

B. Hipolit Cegielski.

C. Stefan Bobrowski.

D. Roman Dmowski.


8. Hakata to (0–1 p.)

A. organizacja walcząca z Kościołem katolickim.

B. nacjonalistyczny związek niemiecki popierający niemczyznę na Kresach Wschodnich.

C. komisja rządowa w państwie pruskim dokonująca przesiedleń Polaków.

D. stowarzyszenie zachęcające do trójlojalizmu.


9. Pierwszym dyktatorem powstania styczniowego został (0–1 p.)

A. Romuald Traugutt.

B. Ludwik Mierosławski.

C. Ludwik Waryński.

D. Zygmunt Sierakowski.


Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 10. i 11.
10. Przedstawioną na rysunku biżuterię (0–1 p.)

A. noszono dla ozdoby.

B. stosowano jako order przyznawany powstańcom.

C. wykorzystywano do manifestowania uczuć patriotycznych.

D. uważano za symbol rocznicy chrztu Polski.


11. Biżuteria tego rodzaju była popularna (0–1 p.)

A. w zaborze pruskim w okresie kulturkampfu.

B. w czasie powstania listopadowego.

C. w Galicji po otrzymaniu autonomii.

D. przed wybuchem powstania styczniowego.


12. Wstaw w kratki numery od 1 do 6, tak aby podane wydarzenia z okresu powstania styczniowego ułożyły się w kolejności chronologicznej. (0–2 p.)


ogłoszenie manifestu wzywającego do walki

wydanie przez cara dekretu uwłaszczeniowego dla Królestwa Polskiego

utworzenie Tymczasowego Rządu Narodowego

rozbicie oddziałów powstańczych na Podlasiu

powstanie Rządu Narodowego

aresztowanie Romualda Traugutta


13. Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. (0–3 p.)


odwilż posewastopolska – ................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

krwawa niedziela – ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

rugi pruskie – ....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................


14. Umieść znak „x” w kratki obok celów działania partii robotniczych na ziemiach polskich. (0–3 p.)


walka z mniejszościami narodowymi

przeprowadzenie reform społecznych

zawarcie ugody z Rosją

uzyskanie swobód obywatelskich

otrzymanie prawa do strajku

przyznanie praw politycznych chłopom

15. Wpisz obok postaci historycznych litery odpowiadające właściwym informacjom. (0–5 p.)
Aleksander Wielopolski

Aleksander Apuchtin

Józef Piłsudski

Wincenty Witos

Julian Marchlewski


A. działacz niepodległościowy stojący na czele PPS

B. przywódca ruchu ludowego

C. rosyjski kurator warszawskiego okręgu szkolnego, który wprowadził w szkołach system policyjny

D. główny ideolog endecji

E. działacz rewolucyjny, kierował SDKPiL

F. dyrektor Komisji Wyznań i Oświecenia Publicznego w Królestwie Polskim, przeciwnik działalności konspiracyjnej

Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego wykonaj zadania 16. i 17.


Cel główny: taka niepodległa Polska, aby w niej nie klasa jedna, ale całość narodu była prawnie zabezpieczoną i szczęśliwą. Zasady działania: propaganda zasad demokratycznych, wolność
i równość bezwzględna wszystkich elementów, organizacja szybka charakterystycznie militarna. Na czele bezwzględnie władza dyktatorialna. Wybuch jednoczesny ruchu zbrojnego na wszystkich punktach Polski, wytępienie obecnych sił nieprzyjacielskich, a nim nowe napłyną – uorganizowanie porządnej armii narodowej.Polska w latach 1795–1864. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii,

oprać. I. Rusinowa, Warszawa 1986, s. 238–239.


16. Wyjaśnij, na czym polegał postępowy charakter programu politycznego Czerwonych. Podaj dwa argumenty. (0–2 p.)


...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................


17. Wyjaśnij, w jaki sposób Czerwoni zamierzali zorganizować powstanie. (0–2 p.)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

T est a Ziemie polskie po Wiośnie Ludów Test podsumowujący rozdział VI iconT est b Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV

T est a Ziemie polskie po Wiośnie Ludów Test podsumowujący rozdział VI iconT est b Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V 1

T est a Ziemie polskie po Wiośnie Ludów Test podsumowujący rozdział VI iconT est a Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V 1

T est a Ziemie polskie po Wiośnie Ludów Test podsumowujący rozdział VI iconTest b Polska I świat w xii–xiv wieku Test podsumowujący rozdział I

T est a Ziemie polskie po Wiośnie Ludów Test podsumowujący rozdział VI iconTest a Polska I świat w xii– XIV wieku Test podsumowujący rozdział I

T est a Ziemie polskie po Wiośnie Ludów Test podsumowujący rozdział VI iconTest b Narodziny nowożytnego świata Test podsumowujący rozdział IV

T est a Ziemie polskie po Wiośnie Ludów Test podsumowujący rozdział VI iconData Klasa est b c o to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp

T est a Ziemie polskie po Wiośnie Ludów Test podsumowujący rozdział VI iconA test dla klasy III europa I ziemie polskie w XIX i na początku XX w

T est a Ziemie polskie po Wiośnie Ludów Test podsumowujący rozdział VI iconPrzegrana demokratów oraz liberalnej burżuazji w Wiośnie Ludów przywróciła konserwatywne rządy w wielu krajach niemieckich. Bardziej liberalne stosunki panowały

T est a Ziemie polskie po Wiośnie Ludów Test podsumowujący rozdział VI iconS prawdzian b Test podsumowujący dział I podstawy genetyki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom