A dministracja publiczna Pojęcie administracji publicznej
Pobierz 15.72 Kb.
NazwaA dministracja publiczna Pojęcie administracji publicznej
Data konwersji24.11.2012
Rozmiar15.72 Kb.
TypDokumentacja

Administracja publiczna

1.1. Pojęcie administracji publicznej


Pojęcie „administracja” ma w języku polskim kilka znaczeń i może oznaczać1:

  • zarządzanie, zawiadywaniem czymś, np.: przedsiębiorstwem, majątkiem;

  • zarząd jakiejś instytucji, przedsiębiorstwa itp.;

  • organy państwowe.

W codziennych rozmowach często używa się słów: administracja, administrator, np.: mieszkańcy domu załatwiają swoje sprawy w administracji domów, pracownicy załatwiają sprawy w administracji zakładu pracy, a użytkownicy sieci komputerowej zgłaszają swoje problemy administratorowi sieci. W ramach modułu „Prawo i postępowanie administracyjne” przedmiotem zainteresowania nie jest jednak administracja rozumiana w sposób potoczny. Przedmiotem zainteresowania jest administracja publiczna. Zgodnie z zasadą trójpodziału władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą – administracja publiczna pełni funkcję władzy wykonawczej. Władza ustawodawcza jest odpowiedzialna za stanowienie prawa, władza sądownicza za wymiar sprawiedliwości, a władza wykonawcza m.in. za wprowadzanie ustanowionego prawa w życie oraz za prowadzenie wewnętrznej i międzynarodowej polityki państwa. Wyrażenie „administracja publiczna” może być używane w znaczeniu: podmiotowym, przedmiotowym oraz formalnym.

Znaczenie podmiotowe

W znaczeniu podmiotowym (organizacyjnym) administracja publiczna oznacza wszystkie podmioty (organy) wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej.

Znaczenie przedmiotowe

W znaczeniu przedmiotowym (materialnym) administracja publiczna oznacza działalność administracyjną państwa i samorządu terytorialnego. Z uwagi na szeroki zakres zagadnień, jakimi zajmuje się administracja publiczna, trudno jest ją zdefiniować. Większość autorów z tego powodu przyjmuje, że administracją publiczną jest ta część działalności państwa, która nie jest ani działalnością ustawodawczą, ani działalnością z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Działalność administracji jest poddana kontroli i to różni ją od wymiaru sprawiedliwości, który jest niezawisły. Natomiast od działalności ustawodawczej działalność administracji różni się tym, że działalność ustawodawcza polega na rozstrzyganiu spraw generalnych w postaci stanowienia obowiązującego prawa, a działalność administracyjna koncentruje się na rozstrzyganiu bieżących spraw jednostkowych.

Znaczenie formalne

W znaczeniu formalnym (prawnym) administracja publiczna oznacza całą działalność organizowaną przez podmioty administracji publicznej. Podstawową cechą administracji publicznej jest działanie w imieniu i na rachunek państwa lub innego podmiotu władzy publicznej, któremu państwo przekazało część swojej władzy (np.: gmina, powiat, województwo). Działalność administracji publicznej polega na przekształcaniu norm prawnych w rzeczywistość i może być podejmowana z jej własnej inicjatywy, jak też z inicjatywy zainteresowanych podmiotów. We wszystkich swoich działaniach administracja publiczna jest związana przepisami prawa. Zgodnie z prawem może też stosować środki przymusu.

1.2. Zasady administracji publicznej


Zasady administracji publicznej określają reguły postępowania organów administracji publicznej. Podstawy do formułowania tych zasad wynikają z obowiązujących przepisów prawnych.

R
ys. 1. Zasady administracji publicznej


Zasada praworządności

Podstawową zasadą funkcjonowania administracji publicznej jest zasada praworządności. Zgodnie z tą zasadą wszystkie podmioty wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej prowadzą tę działalność na podstawie oraz w granicach określonych przez prawo. Warunkiem przestrzegania zasady praworządności jest stworzenie odpowiednich mechanizmów zabezpieczających tę zasadę. Mechanizmy te noszą nazwę gwarancji praworządności. Dzielą się one na dwie grupy: gwarancje materialne i gwarancje formalne (instytucjonalne).

Gwarancje materialne praworządności są to czynniki o charakterze społecznym, politycznym, ekonomicznym i kulturalnym, które sprzyjają przestrzeganiu prawa. Do gwarancji tych należą np.: wolność środków masowego przekazu, wysoki poziom edukacji społeczeństwa, atmosfera życia politycznego kraju.

Druga grupa gwarancji praworządności to gwarancje formalne (instytucjonalne). Ta grupa gwarancji obejmuje środki o charakterze prawnym i instytucjonalnym, których celem jest przestrzeganie praworządności. Podstawowym środkiem prawnym wykorzystywanym w tym celu jest system kontroli organów administracji publicznej2. Przestrzeganiu zasady praworządności przez administrację publiczną służą również przepisy proceduralne, które określają tryb postępowania organów administracji publicznej przy załatwianiu poszczególnych spraw. Celem ustalenia określonych procedur postępowania organów administracji publicznej jest wyeliminowanie samowoli w stosowaniu przez nie prawa. Możliwość składania odwołań, skarg czy wystąpień do instytucji czuwających nad przestrzeganiem praworządności stanowi również formalną gwarancję przestrzegania tej zasady.

Zasada pomocniczości (subsydiarności)

Zgodnie z kolejną z zasad administracji – zasadą pomocniczości (subsydiarności) – organy administracji publicznej nie powinny przeszkadzać indywidualnym osobom i grupom ludzi w podejmowanych przez nich działaniach, lecz powinny uzupełniać wysiłki tych podmiotów, które nie są samowystarczalne. Administracja publiczna powinna wykonywać zadania, które nie mogą być zrealizowane przez obywateli lub przez ich organizacje.

Zasada kompetencyjności

Zasada kompetencyjności polega na określeniu zakresu kompetencji każdego z organów administracji publicznej i na przestrzeganiu tego podziału. Określenie zakresu kompetencji organu administracji publicznej polega na przyznaniu temu organowi uprawnień dotyczących rodzaju spraw, którymi organ ten ma się zajmować. Zakres kompetencji poszczególnych organów administracji publicznej jest określany w obowiązujących przepisach prawnych.

Zasada jawności działania

Zasada jawności działania administracji publicznej oznacza, że każda osoba powinna mieć prawo do zapoznania się ze sprawami prowadzonymi przed organami administracji publicznej, które jej dotyczą lub które dotyczą interesu społecznego.

Zasada efektywności działania

Zasada efektywności działania administracji publicznej oznacza, że organy administracji publicznej powinny dążyć do osiągnięcia postawionych przed nimi celów przy jak najmniejszych nakładach poniesionych w związku z ich realizacją.


1 Mały słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 3.

2 System kontroli w administracji publicznej zostanie omówiony w ostatnim rozdziale podręcznika.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

A dministracja publiczna Pojęcie administracji publicznej iconZagadnienia wprowadzające: pojęcie, cechy, podział I funkcje administracji publicznej, podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej; ustrój organów

A dministracja publiczna Pojęcie administracji publicznej icon1. Pojęcie administracji publicznej I jej konstytucyjne umocowanie

A dministracja publiczna Pojęcie administracji publicznej iconPojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana

A dministracja publiczna Pojęcie administracji publicznej iconHistoria I teoria Opinii Publicznej Pochodzenie terminu “Opinia Publiczna”

A dministracja publiczna Pojęcie administracji publicznej iconII. Telewizja I radiofonia publiczna Baza techniczna telewizji I radiofonii publicznej

A dministracja publiczna Pojęcie administracji publicznej iconPojęcie pomocy publicznej

A dministracja publiczna Pojęcie administracji publicznej iconTematy prac rocznych administracja publiczna pojęcie, zakres działania

A dministracja publiczna Pojęcie administracji publicznej iconKadry administracji publicznej

A dministracja publiczna Pojęcie administracji publicznej iconStruktura administracji publicznej

A dministracja publiczna Pojęcie administracji publicznej iconFunkcjonowania administracji publicznej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom