Symbol formularza/tytułu płatności*
Pobierz 71.55 Kb.
NazwaSymbol formularza/tytułu płatności*
Data konwersji24.11.2012
Rozmiar71.55 Kb.
TypDokumentacja


Załącznik nr 4


Symbol formularza/tytułu płatności*)

Opis

Rodzaj rachunku bankowego
(CIT / VAT / PIT / d.j.b. / in. d.)1)

CIT*)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

CIT

CIT-10**)

deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej

CIT

CIT-11**)

deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu cit-5 lub deklaracji cit-6A

CIT

CIT-2

deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (PONIESIONEJ STRATY) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT

CIT-2A

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

CIT

CIT-2B

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

CIT

CIT-6**)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DYWIDEND ORAZ INNYCH PRZYCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH

CIT

CIT-6A**)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH

CIT

CIT-8

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

CIT

CIT-8A

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

CIT

CIT-8B

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

CIT

CIT-9**)

deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

CIT

DAR **)

OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ

in. d.

JDB

DOCHODY PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PRZEKAZYWANE DO URZĘDÓW SKARBOWYCH

d. j. b.

DJB**)

INNE DOCHODY

in. d.

GK **)

GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI

in. d.

GKP**)

GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INN. JEDN. ORGAN.

in. d.

GL

PODATEK OD GIER

VAT

INNE*)**)
in. d.

KP*)

PODATEK DOCHODOWY OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

in. d

NBP

WPŁATY Z ZYSKU NBP

in. d.

OPR**)

OPŁATA RESTRUKTURYZACYJNA

in. d.

PCC**)

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

in. d.

PCC-1**)

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

in. d.

PCC-2

DEKLARACJA O NALEŻNOŚCIACH WPŁACONYCH PRZEZ PŁATNIKA

in. d.

PIT*)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PIT

PIT-23**)

DEKLARACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODACH Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI LUB PRAW MAJĄTKOWYCH, OBJĘTYCH ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM DOCHODOWYM

PIT

PIT-28

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

PIT

PIT-36

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM

PIT

PIT-36L

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM – podatek dochodowy według stawki19%

PIT

PIT-37

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM

PIT

PIT-38

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM

PIT

PIT-4

DEKLARACJA NA ZALICZKĘ MIESIĘCZNĄ NA PODATEK DOCHODOWY OD ŁĄCZNEJ KWOTY DOKONANYCH WYPŁAT

PIT

PIT-5

DEKLARACJA NA ZALICZKĘ MIESIĘCZNĄ NA PODATEK DOCHODOWY

PIT

PIT-5L

DEKLARACJA NA ZALICZKĘ MIESIĘCZNĄ NA PODATEK DOCHODOWY WEDŁUG stawki 19%

PIT

PIT-53

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU

PIT

PPL*)

PODATEK DOCHODOWY WEDŁUG STAWKI 19% OD DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PIT

PIT-7*)

PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ

PIT

PIT-8A

DEKLARACJA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM

PIT

POG-3**)

OPŁATA OD OSÓB WCHODZĄCYCH DO OŚRODKÓW GIER

VAT

POG-3A**)

DEKLARACJA DLA PODATKU OD GIER (kasyna gry, salony gier na automat, loterie pieniężne, zakłady wzajemne, telebingo, wideoloterie)

VAT

POG-3C**)

DEKLARACJA DLA PODATKU OD GIER (gry liczbowe)

VAT

POG-3D**)

DEKLARACJA DLA PODATKU OD GIER (bingo fantowe, loterie fantowe)

VAT

POG-R**)

DEKLARACJA DLA PODATKU OD GIER – RYCZAŁT (dla podatników urządzających gry na automatach o niskich wygranych)

VAT

PPD*)

ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB DUCHOWNYCH

PIT

PPE*)

ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

PIT

PPW*)

PODATEK DOCHODOWY Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

PIT

SD **)

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

in. d.

SD-2**)

DEKLARACJA O NALEŻNOŚCIACH WPŁACONYCH PRZEZ NOTARIUSZA

in. d.

VAT-7

DEKLARACJE MIESIĘCZNE DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

VAT

VAT-7K

DEKLARACJE KWARTALNE DLA PODATKU VAT OD TOWARÓW I USŁUG

VAT

VAT-8

DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG DLA OSÓB ZWOLNIONYCH Z VAT, ZAREJESTROWANYCH JAKO PODATNIKÓW VAT UE

VAT

VAT-9**)

DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD IMPORTU USŁUG LUB DOSTAWY, DLA KTÓREJ PODATNIKIEM JEST NABYWCA

VAT

VAT-10**)

DEKLARACJE DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU NOWYCH ŚRODKÓW
TRANSPORTU

VAT

VAT-12

SKRÓCONA DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ZAKRESIE USŁUG TAKSÓWEK OSOBOWYCH, OPODATKOWANYCH W FORMIE
RYCZAŁTU

VAT

VAI*)**)

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG OD IMPORTU TOWARÓW (VAT)

VAT

VAT-T*)**)

ZRYCZAŁTOWANY PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W ZAKRESIE USŁUG MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

VAT

VAT-Z*)**)

ZWROTY DOKONANE PRZEZ PODATNIKÓW VAT KWOT ODLICZONYCH PRZEZ NICH LUB ZWRÓCONYCH IM Z TYTUŁU WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ NICH NA ZAKUP KAS REJESTRUJĄCYCH

VAT

VAT-In*)**)

INNE ROZLICZENIA W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

VAT

WZP

WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH

in. d.

WZP-1K

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGN. PRZEZ PRZEDS. PAŃSTW. I O WPŁATACH Z ZYSKU-ZA KWARTAŁ

in. d.

WZP-1M

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGN. PRZEZ PRZEDS. PAŃSTW. I O WPŁATACH Z ZYSKU -ZA MIESIĄC

in. d.

WZP-1R

DEKLARACJA. O WYSOKOŚCI. ZYSKU (STRATY) OSIĄG. PRZEZ PRZED. PAŃ. I O WPŁATACH Z ZYSKU -ZA ROK OBROTOWY

in. d.

WZS

WPŁATY Z ZYSKU JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA

in. d.

WZS-1K

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEJ PRZEZ JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ S.P. I O WPŁATACH Z ZYSKU ZA KWARTAŁ

in. d.

WZS-1M

DEKLARACJA O WYS. ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEJ PRZEZ JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ S.P. I O WPŁATACH Z ZYSKU ZA MIESIĄC

in. d.

WZS-1R

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEJ PRZEZ JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ S.P. I O WPŁATACH Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY.

in. d.

WZD*)**)

WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI

in. d

ZPZ*)**)

ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZNIESIONYCH

in. d.

 

Rodzaj rachunku bankowego

CIT

podatek dochodowy od osób prawnych

VAT

podatek od towarów i usług i podatek od gier

PIT

podatek dochodowy od osób fizycznych

d.j.b.

dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych

in. d.

pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
1) wg obwieszczenia Ministerstwa Finansów w sprawie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (objaśniania skrótów zawarte zostały na ostatniej stronie załącznika nr 4)

*) jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji

**) należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Symbol formularza/tytułu płatności* iconSymbol formularza: w 6/17

Symbol formularza/tytułu płatności* icon1. ŚWiadectwa płatności schemat czasowy płatnośCI

Symbol formularza/tytułu płatności* iconCzęść III. 12 C bis. Uzupełniający arkusz informacyjny dotyczący płatności dla obszarów Natura 2000 I płatności związanych z dyrektywą 2000/60/WE

Symbol formularza/tytułu płatności* iconWysokośĆ raty termin płatności semestr zimowy termin płatnośCI

Symbol formularza/tytułu płatności* iconB. II nowelizacja ustawy o świadczeniach z tytułu ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby I macierzyństwa

Symbol formularza/tytułu płatności* iconPodatnicy wykazujący znaczne przychody I jednocześnie niski dochód lub straty z tytułu działalności gospodarczej oraz dokonujący odliczeń z tytułu strat z lat poprzednich

Symbol formularza/tytułu płatności* iconPodatnicy wykazujący znaczne przychody I jednocześnie niski dochód lub straty z tytułu działalno ści gospodarczej oraz dokonujący odliczeń z tytułu strat z lat poprzednich

Symbol formularza/tytułu płatności* iconJak najprościej zdefiniować symbol? Wielu myślicieli podejmowało się tego zadania, starając się zgłębiać tajniki ludzkiego umysłu. Moim zdaniem symbol to

Symbol formularza/tytułu płatności* iconSymbol kursu: ros poprzedni symbol kursu: rh962 Typ przedmiotu

Symbol formularza/tytułu płatności* iconDrodzy Państwo, poniżej znajdą Państwo uwagi dotyczące wypełniania formularza zgłoszenia. Nie zastosowanie się do nich spowoduje odesłanie formularza z prośbą o

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom