Wskazówki merytoryczne pisania pracy magisterskiej
Pobierz 14.85 Kb.
NazwaWskazówki merytoryczne pisania pracy magisterskiej
Data konwersji09.09.2012
Rozmiar14.85 Kb.
TypDokumentacja
WSKAZÓWKI MERYTORYCZNE PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ


Praca magisterska powinna mieć charakter empiryczny lub empiryczno-humanistyczny. Jej wykonanie powinno wykazać opanowanie przez studenta umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej w czasie studiów wiedzy, naukowego myślenia i wnioskowania, a także samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych.

TEMAT PRACY MAGISTERSKIEJ powinien być zgodny ze specjalnością studiów.

WSTĘP – liczba stron wstępu pracy powinna być mniej więcej równoważna liczbie stron dyskusji. Wstęp musi zawierać merytoryczne uzasadnienie wyboru tematu i celu pracy oraz zarys historii problemu, które oparte mają być przede wszystkim na krytycznym przeglądzie najnowszego naukowego piśmiennictwa światowego (prac oryginalnych opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych znajdujących się w dostępnych bazach naukowych) ale muszą też zawierać odniesienie do sformułowań problemu w tradycji danej dyscypliny. W uzasadnionych przypadkach należy korzystać ze starszych źródeł. Nie dopuszcza się powoływania się na strony internetowe czy podręczniki akademickie, z wyłączeniem jedynie tych opracowań zwartych (monografii i pozycji książkowych), w których autor/autorzy powołują się w swojej pozycji na prace oryginalne opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych, (czyli zawierają piśmiennictwo i stąd możliwe jest dotarcie do źródeł). Dopuszczalne jest nie więcej niż 20% tego rodzaju pozycji w całym wykazie piśmiennictwa.


We Wstępie pracy o charakterze empiryczno-humanistycznym ma być podane

A. UZASADNIENIE WAGI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ PRACY poprzez odwołanie się do historii problemu oraz teoretyczne tło problemu.

B. TEORETYCZNE TŁO PROBLEMU - odniesienie problemu do różnych nurtów refleksji teoretycznej w danej dziedzinie/obszarze. Uzasadnienie, dlaczego autor/autorka odwołuje się do tej a nie innej tradycji teoretycznej. Pokazanie, w jaki sposób cel pracy wpisuje się w tradycję refleksji w danej dziedzinie.


CEL PRACY – Cel pracy powinien nawiązywać do teoretycznego tła problemu. Należy wskazać, jakie pytania teoretyczne zostają poddane weryfikacji teoretycznej i w jaki sposób taka weryfikacja może wpłynąć na przeformułowanie teorii. W przypadku gdy jest to uzasadnione, celów może być więcej niż jeden.


HIPOTEZY (lub PYTANIA BADAWCZE) muszą wynikać z krytycznej analizy literatury naukowej (zawartej we wstępie pracy) i doświadczenia badawczego autora/autorki. Hipotezy mają być przewidywaniem występowania (lub nie) określonych zjawisk czy zdarzeń. W przypadku badań jakościowych pytania badawcze powinny dotyczyć sposobu interpretacji danej sfery rzeczywistości przez osoby badane, ich motywacji czy spostrzegania relacji z innymi ludźmi. Zarówno weryfikacja hipotez, jak też odpowiedzi na postawione pytania badawcze, muszą wnosić coś nowego do wiedzy naukowej w zakresie tematyki badawczej.


MATERIAŁ I METODY BADACZE


Ten rozdział musi zawierać podrozdziały:

Charakterystyka materiału badawczego - kto i ile osób zostało zbadanych; scharakteryzować grupę lub grupy badawcze i uzasadnić dobór grup.

Metody badawcze - dokładnie opisać protokół badawczy, metody badawcze ilościowe i jakościowe oraz uzasadnić ich dobór; jeżeli planowany jest program rehabilitacyjny to dokładnie go opisać.

Metody jakościowe: uzasadnienie celowości użycia metod jakościowych, podanie metod analizy wyników badań jakościowych.

Metody statystyczne – precyzyjne uzasadnienie doboru metod statystycznych do weryfikacji postawionych hipotez lub odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Podać sposób prezentacji danych.


UWAGA: Protokół badawczy i metody muszą być tak jasno, precyzyjnie i dokładnie opisane, by po przeczytaniu tego rozdziału każdy był w stanie ten eksperyment odtworzyć i powtórzyć. W przypadku metod jakościowych surowe materiały powinny być umieszczone w załącznikach.


WYNIKI

Rozdział powinien zawierać analizę ilościową i/lub jakościową uzyskanych wyników i opisywać tylko wyniki badań własnych, zamieszczonych tabelach lub na rycinach. Wyniki badań jakościowych powinny być przedstawione jasno i przejrzyście w formie kategorii wypowiedzi lub kategorii zachowań.


Tabele i ryciny nie mogą dublować tych samych wyników (niezależnie, w którym rozdziale pracy są umieszczone). Wszystkie wyniki analiz statystycznych muszą być umieszczone w rozdziale Wyniki (nigdy w rozdziale Dyskusja czy Załączniki) w tabelach, na rycinach lub w tekście.

W tekście Wyników muszą być podane w nawiasach odnośniki do opisywanych odpowiednich tabel i rycin (tabela 1; rycina 2). Podpisy tabel umieszczone są zawsze nad tabelą, natomiast rycin – zawsze pod ryciną. Opisy tabel i rycin powinny w sposób wyczerpujący opisywać zawarte w nich dane oraz zawierać objaśnienia zawartych w nich informacji (np. skrótów, oznaczeń statystycznych, itp.). Tabele i ryciny umieszczone są w rozdziale Wyniki i występują po tekście opisującym daną tabelę czy rycinę. Między tabelą i ryciną a ich opisem (legendą) musi być zachowany odstęp oraz między opisem tabel i rycin (ich legendą) a tekstem pracy odpowiednio większy odstępy, tak by praca była przejrzysta i czytelna, a opis ryciny nie „zlewał” się z tekstem pracy.


DYSKUSJA

W rozdziale tym wymagana jest interpretacja i uzasadnienie uzyskanych przez autora wyników badań, podanie mechanizmów odpowiedzialnych za określone wyniki oraz ich porównanie z wynikami innych autorów. W przypadku uzyskania wyników odmiennych od istniejących w literaturze, konieczne jest wytłumaczenie istoty i przyczyn (mechanizmów) tych różnic. Dyskusja powinna korespondować z punktem 7B, czyli dotyczyć problemów teoretycznych sformułowanych we Wstępie w części przedstawiającej teoretyczne tło problemu. Powinna wskazywać, w jakim zakresie można przeformułować założenia teoretyczne lub/i czy wyniki stanowią argument za przyjęciem określonej opcji teoretycznej. Powinno się w niej znaleźć odniesienie uzyskanych wyników do części teoretycznej, szczególnie dyskusja implikacji badań empirycznych dla refleksji teoretycznej w danym obszarze.


WNIOSKI

Wnioski muszą zawierać uogólnienia wynikające z otrzymanych wyników badań, nie powinny być jedynie powtórzeniem uzyskanych wyników. Muszą być zgodne z celem pracy, odpowiadać na postawione w pracy pytania badawcze lub być potwierdzeniem lub zaprzeczeniem postawionych hipotez. We wnioskach należy sformułować w jasny sposób wyniki dyskusji: pokazać, jakie znaczenie dla teorii i praktyki mają uzyskane wyniki. Powinno się też wskazać perspektywę dalszych badań.


PIŚMIENNICTWO


Spis piśmiennictwa musi zawierać wyłącznie wykaz cytowanych w tekście pozycji i nie mniej niż 30 pozycji. Nie dopuszcza się powoływania na strony internetowe czy podręczniki akademickie, z wyłączeniem jedynie tych opracowań zwartych (monografii i pozycji książkowych), w których autor/autorzy tych opracowań cytują/powołują się na prace oryginalne opublikowane w renomowanych, światowych czasopismach naukowych (czyli zawierają piśmiennictwo i stąd możliwe jest dotarcie do źródeł). Nie może być więcej niż 20% takich pozycji w całym spisie piśmiennictwa.


ZAŁĄCZNIKI

Ta część pracy magisterskiej występuje opcjonalnie, w zależności od potrzeb i/lub koniczności. Nie wolno umieszczać w załącznikach wykazów rycin czy tabel oraz wyników badań, (na przykład tabel z wynikami, które to wyniki są już zamieszczone w postaci rycin w rozdziale Wyniki. Nie wolno dublować wyników na rycinach i w tabelach, niezależnie w której części pracy są zamieszczone!!!

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wskazówki merytoryczne pisania pracy magisterskiej iconStandardy pisania pracy licencjackiej I magisterskiej

Wskazówki merytoryczne pisania pracy magisterskiej iconRecenzja (jednej z publikacji przydatnej do pisania pracy magisterskiej)

Wskazówki merytoryczne pisania pracy magisterskiej iconZasady pisania pracy dyplomowej magisterskiej (Zofia Zymonik)

Wskazówki merytoryczne pisania pracy magisterskiej iconZasady pisania pracy magisterskiej studia stacjonarne I niestacjonarne

Wskazówki merytoryczne pisania pracy magisterskiej iconWskazówki do pisania pracy dyplomowej

Wskazówki merytoryczne pisania pracy magisterskiej iconWskazówki merytoryczne dla Autorów

Wskazówki merytoryczne pisania pracy magisterskiej iconProf. Renata Biernacka Wskazówki do pisania I oddawania prac kontrolnych-kolokwium

Wskazówki merytoryczne pisania pracy magisterskiej iconPracy magisterskiej

Wskazówki merytoryczne pisania pracy magisterskiej iconSKŁadanie pracy magisterskiej

Wskazówki merytoryczne pisania pracy magisterskiej iconTemat pracy magisterskiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom