Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
Pobierz 14.64 Kb.
NazwaUmowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
Data konwersji24.11.2012
Rozmiar14.64 Kb.
TypDokumentacja
Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej

zawarta w dniu 29.10.2010 r. we Wrocławiu pomiędzy:


1/ KROTEX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krotoszyńskiej 50/3, reprezentowaną przez Beatę Podziemską - Członka Zarządu Spółki,

zwaną dalej Pracodawcą,

i

2/ Kamilą Rostowską zam. w Oławie przy ul. Królowej Jadwigi 8/4,

3/ Alojzym Miażdżyńskim zam. we Wrocławiu przy ul. Bartoszowickiej 4a/2,

4/ Klaudią Janas zam. w Jelczu-Laskowicach przy ul. Wrocławskiej 146,

5/ Markiem Krzywopolskim zam. w Żórawinie przy ul. Szczęśliwej 3/1,

zwanymi dalej Pracownikami.


§ 1

Pracodawca oświadcza, że jest właścicielem magazynu zabawek znajdującego się we Wrocławiu przy ul. Krotoszyńskiej 49, zwanym dalej Magazynem.

W magazynie przechowywane są zabawki firmy KentoKids.


§ 2

1. Pracodawca powierza łącznie wszystkim Pracownikom mienie przechowywane w magazynie, a Pracownicy oświadczają, że przyjmują wspólną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym im mieniu.

2. Powierzenie mienia następuje na podstawie inwentaryzacji magazynu przeprowadzonej z udziałem stron niniejszej umowy, która zakończyła się w dniu 28.10.2010. Ilość i rodzaj powierzonego mienia określają protokoły z inwentaryzacji. Pracownicy oświadczają, że nie zgłaszają uwag ani zastrzeżeń w związku z przebiegiem i wynikami tej inwentaryzacji.


§ 3

1. Za szkody spowodowane powstaniem niedoboru Pracownicy będą odpowiadać w częściach równych, tj. po 25% każdy.

2. Jednak w razie stwierdzenia, że część niedoboru została spowodowana tylko przez niektórych Pracowników, w tym zakresie odpowiadać będą wyłącznie ci Pracownicy (faktyczni sprawcy szkody), co nie wyłącza ich odpowiedzialności za resztę niedoboru wraz z pozostałymi Pracownikami na zasadach odpowiedzialności wspólnej.


§ 4

1. Pracownicy wyrażają zgodę, aby wstęp na teren magazynu miały dodatkowo osoby

upoważnione przez Dyrektora Spółki, tj:

a/ inni pracownicy KROTEX Sp. z o.o., których wstęp na teren magazynu jest uzasadniony zakresem obowiązków lub wykonywanymi czynnościami

(np. kierowcy wózków widłowych, technolodzy, kontrolerzy jakości),

b/ pracownicy nowo przyjęci na stanowiska magazynierów – do czasu przeprowadzenia najbliższej inwentaryzacji,

c/ przedstawiciele firm zewnętrznych, tj. klientów, kontrahentów lub dostawców Pracodawcy, w zakresie wynikającym ze wzajemnej współpracy.

2. Pracownicy mają prawo sprawować nadzór nad powierzonym mieniem w trakcie przebywania osób wymienionych w ust. 1 na terenie magazynu.


§ 5

Strony ustalają, że nieobecność Pracownika przez okres nie dłuższy niż 20 dni nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności zarówno tego Pracownika, jak i pozostałych Pracowników ponoszących wspólną odpowiedzialność materialną. W razie nieobecności przekraczającej ten okres należy niezwłocznie, nie później niż przed upływem 25 dni, przystąpić do przeprowadzenia inwentaryzacji.


§ 6

Każdy Pracownik może zgłosić Pracodawcy żądanie przeprowadzenia inwentaryzacji w razie stwierdzenia nieprawidłowego wykonywania obowiązków związanych z pieczą nad powierzonym mieniem przez innego Pracownika objętego niniejszą umową.


§ 7

1. W razie niemożności wzięcia udziału w inwentaryzacji z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny, Pracownik może wskazać na piśmie inną osobę, która za zgodą Pracodawcy weźmie za niego udział w przeprowadzeniu inwentaryzacji.

2. Jeśli Pracownik nie bierze udziału w inwentaryzacji, ani też nie wskaże innej osoby Pracodawca przeprowadzi inwentaryzację przez komisję złożoną z co najmniej 3 osób.


§ 8

1. W razie wypowiedzenia umowy o pracę z Pracownikiem, zostanie przeprowadzona inwentaryzacja magazynu, której zakończenie winno nastąpić najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę.

2. W razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub w razie wygaśnięcia umowy o pracę z Pracownikiem, najpóźniej w ciągu 5 dni od tych zdarzeń należy przystąpić do przeprowadzenia inwentaryzacji.


§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych obowiązuje Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie

Rady Ministrów z 4.10.1974 w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej

pracowników za powierzone mienie ( tj. Dz.U. z 1996 nr 143 poz. 663 ).

2. Zmiana lub uzupełnienie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

3. Każda zmiana w składzie Pracowników wymaga zawarcia nowej umowy o

wspólnej odpowiedzialności materialnej.

4. Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygnie Sąd właściwy dla

siedziby Pracodawcy.

5. Umowę sporządzono w 5 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Pracodawcy oraz po 1

egzemplarzu dla każdego Pracownika.


Pracownicy: Pracodawca:


1/ ……………………. ………………………


2/ ……………………


3/ ……………………


4/ ……………………


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej iconUmowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej iconUmowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej iconUmowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej iconW sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej iconUmowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej iconUmowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej iconUmowa o indywidualnej odpowiedzialnosci materialnej za powierzone mienie

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej iconLinia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej I Wspólnej Polityki Rybackiej

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej iconLinia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej I Wspólnej Polityki Rybackiej

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej iconLinia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej I Wspólnej Polityki Rybackiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom