Umowa o indywidualnej odpowiedzialnosci materialnej za powierzone mienie
Pobierz 12.92 Kb.
NazwaUmowa o indywidualnej odpowiedzialnosci materialnej za powierzone mienie
Data konwersji24.11.2012
Rozmiar12.92 Kb.
TypDokumentacja
UMOWA O INDYWIDUALNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE


zawarta w dniu ................... w .............................. pomiędzy:


Pepon Sp. z o.o., wpisaną do krajowego rejestru sądowego, rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000012345, z siedzibą w Warszawie, ul. Jabłonowa 23, zwaną dalej Pracodawcą, reprezentowaną przez ......................, Dyrektora Działu Zasobów Ludzkich

a

Panem(ią) ............................ zam. ............................ zwanym dalej Pracownikiem.


§ 1.

Obie Strony stwierdzają, że Pracownik jest zatrudniony(a) u Pracodawcy na stanowisku .............w dziale ............................


§ 2

1. Pracownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za mienie Pracodawcy powierzone mu z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia …………… oraz za wszelkie inne składniki majątkowe Pracodawcy, które zostaną mu powierzone w przyszłości w powyższym trybie.

2. Pracownik oświadcza, że mienie zostało mu powierzone w związku z zajmowanym przez niego stanowiskiem i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.


§ 3.

Do obowiązków Pracownika wynikających z § 1 ust. 1 należy:

  1. przyjmowanie i przekazywanie mienia pracownikom Pracodawcy oraz innym uprawnionym przez Pracodawcę osobom, zgodnie ze stanem faktycznym i wymaganą dokumentacją,

  2. bezzwłoczne rozliczenie się z powierzonego mu mienia na każde żądanie Pracodawcy,

  3. bezzwłoczne informowanie Pracodawcy o wszelkich uchybieniach w zakresie zabezpieczenia mienia lub zauważonych brakach oraz innych utrudnieniach występujących w toku pracy,

  4. obowiązek pokrycia wszelkich szkód w powierzonych mu składnikach mienia powstałych z winy Pracownika,


§ 4

1. Niniejsza umowa zostaje na czas zajmowania przez Pracownika stanowiska wymienionego w § 1, począwszy od dnia .............. .

2. Pracodawca może odstąpić od niniejszej umowy w każdym czasie. Pracownik może tę umowę wypowiedzieć na 14 dni naprzód.


§ 5

W sprawach nie uregulowanych szczegółowo w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy art. 114-116 i 118 Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu (j. t.: Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 662).


§ 6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.


§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


………………………… ……………………………

(podpis pracodawcy) (podpis pracownika)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Umowa o indywidualnej odpowiedzialnosci materialnej za powierzone mienie iconUmowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Umowa o indywidualnej odpowiedzialnosci materialnej za powierzone mienie iconUmowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Umowa o indywidualnej odpowiedzialnosci materialnej za powierzone mienie iconUmowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Umowa o indywidualnej odpowiedzialnosci materialnej za powierzone mienie iconW sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie

Umowa o indywidualnej odpowiedzialnosci materialnej za powierzone mienie iconUmowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej

Umowa o indywidualnej odpowiedzialnosci materialnej za powierzone mienie iconUmowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej

Umowa o indywidualnej odpowiedzialnosci materialnej za powierzone mienie iconUmowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej

Umowa o indywidualnej odpowiedzialnosci materialnej za powierzone mienie iconIdentyfikacja ze społecznością klasową I szkolną. Uczenie odpowiedzialności za powierzone zadania

Umowa o indywidualnej odpowiedzialnosci materialnej za powierzone mienie iconMienie województwa śLĄskiego

Umowa o indywidualnej odpowiedzialnosci materialnej za powierzone mienie iconMienie komunalne w Miedzvchodzie : obiekty sportowe

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom