Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu celowego
Pobierz 308.08 Kb.
NazwaZasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu celowego
strona1/2
Data konwersji09.09.2012
Rozmiar308.08 Kb.
TypDokumentacja
  1   2
Zasady przygotowania wniosków

o dofinansowanie projektu celowego

dla Regionalnej Strategii Innowacji

(RSI)


Tytuł projektu celowego:

Należy wpisać tytuł wnioskowanego projektu

A.

1. Zleceniodawca projektu

Zleceniodawcą projektu jest Zarząd Województwa. Należy podać NIP,REGON Zleceniodawcy oraz wskazać osobę do kontaktu odpowiedzialną za realizację projektu - pełnomocnika projektu.

2. Wykonawca badań stosowanych i prac rozwojowych

Wykonawcą badań jest jednostka naukowa uprawniona do reprezentowania wszystkich instytucji, realizatorów badań stosowanych i prac rozwojowych (członków konsorcjum). Należy podać NIP, REGON oraz wskazać osobę do kontaktu upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zalecane jest zawarcie umowy konsorcjum pomiędzy wszystkimi realizatorami badań, która definiuje zakres zobowiązań poszczególnych wykonawców oraz instytucję reprezentującą konsorcjum.


B. DANE OGÓLNE

 1. Planowane nakłady na realizację projektu. Należy podać całkowity planowany koszt realizacji projektu

  1. Nakłady na badania stosowane i prace badawczo-rozwojowe. Należy podać całkowity koszt badań stosowanych i prac rozwojowych i wnioskowane dofinansowanie ze środków budżetowych na naukę

  2. Przewidywane nakłady na wdrożenie. Jako wdrożenie należy rozumieć akceptowanie przez władze samorządowe województwa planów rozwoju regionu, w tym szczegółowe opracowanie zasad realizacji działań wynikających ze strategii. Należy podać przewidywany koszt opracowania zasad realizacji tych projektów. Projekt celowy nie obejmuje finansowania realizacji działań wynikających ze strategii.

 2. Planowane terminy

  1. Należy podać planowany termin rozpoczęcia projektu, zakończenia realizacji prac rozwojowych i badań stosowanych oraz zakończenia całego projektu.

 3. Streszczenie projektu.

  1. Należy krótko określić (maks. 250 słów) cele projektu, sposób realizacji, przewidywane kierunki działań mających na celu podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wyniki analizy mocnych i słabych stron regionu w zakresie innowacyjności oraz spodziewane efekty wynikające z wdrożenia strategii.


C. Opis projektu


 1. Krótka charakterystyka regionu

  1. Należy przedstawić krótko charakterystykę gospodarki województwa oraz główne kierunki rozwoju na podstawie “Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa”(maks. 5 stron) oraz propozycje wyboru priorytetów i działań zgłoszonych do “Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego 2004-2006”, zwłaszcza w zakresie rozwoju innowacyjności, przedsiębiorczości i konkurencyjności w regionie (maks. 5 stron).

 2. Potrzeby w zakresie innowacji i transferu technologii

  1. W kontekście charakterystyki regionu i jego potencjału rozwojowego należy zaprezentować mocne i słabe strony w zakresie innowacji i transferu technologii oraz przewidywane kierunki oddziaływania w celu podniesienia konkurencyjności tradycyjnych sektorów gospodarczych i rozwoju sektora high-tech oraz proporcji pomiędzy nimi.

  2. Wskazać dziedziny gospodarki istotne dla rozwoju województwa i pozostające w zgodności ze strategią rozwoju regionu.

 3. Identyfikacja instytucji regionalnych i przedsięwzięć w zakresie projektu

  1. Należy wskazać instytucje i przedsięwzięcia funkcjonujące w regionie w obszarach związanych z przedmiotem projektu i określić sposób ich wykorzystania w tworzeniu regionalnego systemu innowacyjnego

  2. Należy przytoczyć dostępne analizy, raporty i inne materiały opracowane w regionie, które mogą zostać wykorzystane przy opracowywaniu strategii

 4. Misja i główne cele strategii innowacji

  1. Należy przedstawić cel realizacji projektu

  2. Motywację opracowania strategii

  3. Znaczenie strategii dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu

 5. Struktura zarządzania projektem

  1. Należy przedstawić strukturę (skład ciał zarządzających, ich rola w projekcie, uprawnienia) i schemat zarządzania projektem (należy skorzystać z załączonego wzoru zarządzania projektem RSI), skonstruowany w ten sposób aby zapewnić możliwość realizacji i wdrażania strategii po zakończeniu niniejszego projektu (grupa zarządzająca, komitet sterujący, zespół doradczy, grupy robocze, inne)

  2. Przedstawienie sposobu koordynacji projektu przez Zarząd Województwa, osoba koordynująca, inne osoby, struktura organizacyjna, uprawnienia i odpowiedzialność.

  3. Należy dołączyć CV osób przewidzianych z ramienia Urzędu Marszałkowskiego do zarządzania projektem (maks. 2 osoby). Pożądane kwalifikacje: znajomość języka angielskiego, znajomość zagadnień polityki regionalnej i innowacyjnej, znajomość mechanizmów pozyskiwania funduszy, umiejętność zarządzania projektami (wg załączonego wzoru CV).

  4. Sposób wymiany informacji w ramach struktury zarządzania

  5. Sposób ustanowienia struktury zarządzania oraz struktury formalnej dla monitoringu postępu prac w projekcie

  6. Określenie roli w projekcie ekspertów krajowych i zagranicznych współpracujących bezpośrednio ze Zleceniodawcą (ew. wskazanie konkretnych ekspertów)

  7. Analiza możliwej współpracy międzynarodowej (w zakresie merytorycznym oraz instytucjonalnym) wspomagającej realizację strategii

 6. Sposób promocji i komunikacji społecznej w zakresie projektu.

  1. Przedstawienie strategii upowszechniania i promocji dokonań i wiedzy po każdym ukończonym etapie projektu (fora, seminaria, warsztaty, wydawnictwa, broszury, internet, prasa, audycje radiowo-telewizyjne, itp.) ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzenia kampanii informacyjnej w regionie adresowanej do mśp.

  2. Promocja działań przewidywanych do realizacji w fazie wdrażania strategii, kreowanie innowacyjnego wizerunku regionu, budowanie akceptacji społecznej dla działań innowacyjnychD. INFORMACJA O BADANIACH STOSOWANYCH I PRACACH ROZWOJOWYCH


 1. Opracowanie strategii innowacji.

  1. Metodologia opracowania strategii. Należy przedstawić metodologię realizacji projektu, strukturę projektu oraz oczekiwane efekty. Metodologia powinna być zgodna metodologią europejskich projektów RSI (patrz dokument: “Metodologia opracowywania Regionalnych Strategii Innowacji RSI”)

  2. Przebieg opracowania strategii. Szczegółowy opis przebiegu realizacji projektu

Faza Definicji: Tworzenie konsensusu, partnerstwa w regionie, utworzenie forum regionalnego, wymiana idei, działania informacyjne, utworzenie struktury zarządzania, wstępne analizy sektora gospodarczego w regionie

Faza Implementacji: Identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw, analiza strony podaży innowacji, określenie strategicznych ram strategii

Faza Oceny: Tworzenie strategii, definiowanie konkretnych działań wynikających ze strategii, utworzenie systemu monitorowania i oceny podejmowanych działań, porozumienie regionalne dot. Innowacji

  1. Spodziewane efekty. Przewidywane trwałe krótko- i długoterminowe efekty projektu (jakościowe i ilościowe).
 1. Zadania realizowane w ramach projektu. Należy przedstawić sposób realizacji poszczególnych zadań prowadzących do opracowania strategii innowacji. Zadania powinny obejmować propozycje technik związanych z innowacyjnością, identyfikacją potrzeb regionalnych na poziomie mśp; oferty jednostek naukowo-badawczych własnych i zewnętrznych oraz narzędzi zarządzania innowacyjnością. Każde zadanie realizowane w ramach projektu powinno posiadać odrębny opis (według załączonego wzoru karty zadania) o maksymalnej objętości 1 strony A4 (cele, spodziewane efekty każdego zadania, sposób realizacji, instytucje realizujące, sposób monitorowania i dokumentowania postępów w realizacji, planowany budżet). Zadań tych nie powinno być więcej niż 20. Przykładowe zadania:

  1. Tworzenie konsensusu regionalnego (forum regionalne)

  2. Tworzenie struktury zarządzania

  3. Tworzenie szczegółowego planu pracy nad RSI

  4. Tworzenie świadomości przedsiębiorców otwartej na innowacje

  5. Wykonanie analizy wstępnej

  6. Analiza regionalnych potrzeb na poziomie firm w regionie

  7. Analiza regionalnego potencjału na poziomie regionalnej infrastruktury i potencjału badawczo-rozwojowego wspomagającego innowacje

  8. Analiza SWOT regionu w zakresie sektorów dynamicznego wzrostu, objętych strategią innowacji

  9. Identyfikacja firm, sektorów, rodzajów działań i przedsięwzięć koniecznych dla realizacji strategii

  10. Tworzenie kultury innowacji (programy nauczania w różnych rodzajach szkolnictwa wprowadzające do tematyki innowacji)

  11. Ustanowienie regionalnego systemu innowacyjnego, stworzenie infrastruktury wsparcia innowacyjności.

  12. Ustanowienie struktury kontroli oraz wdrożenie systemu oceny realizowanych działań i przedsięwzięć

  13. Opracowanie planu realizacji strategii oraz konkretnych działań wraz z określeniem harmonogramu, instytucji zarządzających, budżetu, przewidywanych źródeł finansowania

  14. Opracowanie systemu monitorowania realizacji strategii

  15. Promocja działań wynikających ze strategii i kreowanie innowacyjnego wizerunku regionu.

  16. Opracowanie rekomendacji w stosunku do systemu prawnego, systemów finansowych oraz w dziedzinie własności intelektualnej jako czynników sprzyjających innowacyjności, a także zachęcających do podejmowania ryzyka.

  17. Zdefiniowanie obszarów interwencji w regionie oraz działań i przedsięwzięć pilotażowych poprzez ustanowienie odpowiednich dokumentów formalnych określających zasady realizacji oraz źródła finansowania

E. Informacje o wykonawcach badań

 1. Informacja o wykonawcach badań. Należy przedstawić listę wszystkich wykonawców badań z podaniem Instytucji, NIP, REGON, osoby odpowiedzialnej w danej instytucji, danych adresowych tej osoby (adres pocztowy, tel., fax, e-mail). Zalecane jest aby instytucje te zawarły między sobą umowę konsorcjum

 2. Informacja o ważniejszych projektach realizowanych przez wykonawców badań. Należy przedstawić doświadczenie wykonawców odnoszące się do ich roli i zadań realizowanych w niniejszym projekcie poprzez umieszczenie w tabeli tytułów dotychczas realizowanych projektów, terminów ich realizacji, instytucji zamawiającej/finansującej (maks.5 dla każdego wykonawcy).

 3. Wyszczególnienie innych najważniejszych osiągnięć. Należy wymienić inne ważne, realizowane przez wykonawców prace związane z tematem projektu (maks.5 dla każdego wykonawcy)

 4. Rola wykonawców badań w projekcie. W tym punkcie należy opisać rolę poszczególnych wykonawców badań w projekcie oraz przedstawić po maks. 2 CV kluczowych realizatorów zadań z poszczególnych jednostek (wg załączonego wzoru życiorysu zawodowego).


F. Studium wykonalności i efektywności projektu

 1. Udokumentowany popyt na strategię innowacyjną w regionie. Należy przedstawić listę instytucji wspierających w regionie, wskazać na rodzaj partnerstwa, zasady współpracy i/lub wsparcia. Należy dołączyć deklaracje partnerstwa w tworzeniu strategii RSI ze strony tych instytucji, np. samorządów terytorialnych, instytucji finansowych, instytucji naukowo-badawczych nie będących wykonawcami badań w projekcie, izb gospodarczych, małych i średnich firm, centrów transferu technologii, agencji rozwoju regionalnego itp.

 2. Oczekiwane efekty ekonomiczne i społeczne wdrożenia strategii. Należy przedstawić oczekiwane wymierne efekty ekonomiczne i społeczne spodziewane po wdrożeniu strategii:

  1. Efekty ekonomiczne (wzrost konkurencyjności, produktywności, eksportu, inwestycji w nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne w mśp itp. - należy zastosować odpowiednie wskaźniki)

  2. Efekty społeczne (tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poprawa poziomu życia, poprawa i zmiana struktury kształcenia, itp. - należy zastosować odpowiednie wskaźniki)

  3. Efekty inne (poprawa stanu środowiska, ekologia, itp.).


G. WDROŻENIE, ZASTOSOWANIE PROJEKTU CELOWEGO

 1. Wynik wdrożenia. Należy przedstawić obszary oddziaływania przewidywanych działań oraz spodziewane efekty i sposób oddziaływania

 1. Charakterystyka wdrożenia. Należy przedstawić propozycje przewidywanych działań i przewidywany sposób ich realizacji (patrz: informator dot. dobrych praktyk w regionach UE).


UWAGA 1: Każde działanie wynikające ze strategii (definiowane w fazie wdrożeniowej realizacji projektu) powinno zawierać w opisie:

  1. Przesłanki stojące za podjęciem danego działania

  2. Cel działania

  3. Opis działania

  4. Przewidywane źródła finansowania z określeniem sposobu finansowania (dotacja, grant inwestycyjny, pożyczka, itp.) oraz przedmiotu finansowania (doradztwo, szkolenia, inwestycje, badania, zakup urządzeń, itp.)

  5. Sposób oceny efektywności działania (wskaźniki)

  6. Wskazanie instytucji zarządzającej, finansującej i użytkownika (beneficjenta)

  7. Odniesienie do doświadczeń i dobrych praktyk z innych regionów RSI w kraju i za granicą

UWAGA 2: Projekt celowy RSI nie obejmuje finansowania realizacji w/wym. projektów


H. HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU CELOWEGO

Przedstawienie w tabeli zadań realizowanych w części badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej projektu i harmonogramu ich realizacji. Zalecane jest również przedstawienie harmonogramu w formie graficznej (wg załączonego wzoru wykresu Gannta)


I. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY PRAC ROZWOJOWYCH

W tabeli należy przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem wydatkowania środków KBN i własnych na poszczególnych etapach realizacji projektu w kolejnych latach budżetowych.


wzór 1


KARTA ZADANIA (wzór)Tytuł zadania:
Data rozpoczęcia *:
Czas trwania:

(w miesiącach)
Instytucja realizująca:
Instytucje współpracujące:

Zadanie nr.:
Założone cele

i sposób ich osiągnięcia:
Opis zadania:
Spodziewane efekty i sposób dokumentowania ich osiągnięcia:
Planowany koszt realizacji


wzór 2


Życiorys Zawodowy (wzór)


1. Nazwisko:


2. Imię:


3. Data urodzenia:


4. Narodowość:


5. Stan cywilny:


6. Wykształcenie


Instytucja

Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok)

Uzyskane stopnie lub dyplomy:
7. Znajomość języków obcych: Podaj stopień znajomości w skali od 1 do 5 (1 bardzo dobry; 5 podstawowy)


Język obcy

Czytanie

Mowa

Pisanie


8. Członkostwo w organizacjach zawodowych:


9. Inne umiejętności: (np. pisanie komputerowe, itp.)


10. Obecne stanowisko:


11. Liczba lat pracy w obecnej firmie:


12. Kluczowe kwalifikacje: (związane z programem)


13. Doświadczenie zawodowe


Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Miejsce

Firma

Stanowisko

Opis


14. Inne ( np. publikacje)

wzór 3

UMOWA KONSORCIUM (wzór)


W dniu .............................w ...................................pomiędzy

 1. (Uczelnia) reprezentowaną przez ..................................................................................

 2. (Uczelnia) reprezentowaną przez....................................................................................

 3. (Przedsiębiorstwem Państwowym) reprezentowanym przez..........................................

 4. (spółką prawa handlowego) reprezentowaną przez.......................................................

zawarta została umowa konsorcjum, którego celem będzie prowadzenie działalności określonej w niniejszej umowie

  1   2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu celowego iconO dofinansowanie wykonania projektu celowego nr

Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu celowego iconAneks 1 zasady przygotowania wniosków o granty I

Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu celowego iconZasady I tryb składania I rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia I

Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu celowego iconKosztorys harmonogram wykonania projektu celowego

Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu celowego iconDofinansowanie -projektuZałącznik 12 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu celowego iconInformacja o wykorzystaniu wyników projektu celowego oraz o efektach społecznych I gospodarczych prac wdrożeniowych

Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu celowego iconProjekty wybrane przez Ministra Środowiska do przygotowania wniosków

Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu celowego iconInformacje przydatne do przygotowania warsztatów, do ich przeprowadzenia I wyciągnięcia wniosków

Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu celowego iconInformacje przydatne do przygotowania warsztatów, do ich przeprowadzenia I wyciągnięcia wniosków

Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu celowego iconZaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości instrukcja

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom