Bilans rok I
Pobierz 199.06 Kb.
NazwaBilans rok I
Data konwersji25.11.2012
Rozmiar199.06 Kb.
TypDokumentacja
Bilans rok I


AKTYWA

PASYWA

Wyszczególnienie

STAN NA

Wyszczególnienie

STAN NA

początek roku

koniec roku

początek roku

koniec roku

A. Aktywa trwałe

-

436 997

A. Kapitał własny

1 500 000

55 548 630

I. Wartości niematerialne i prawneI. Kapitał podstawowy

1 500 000

1 500 000

II. Rzeczowe aktywa trwałe
436 997

II. Kapitał zapasowyIII. Należności długoterminoweIII. Zysk/Strata z lat ubiegłychIV. Inwestycje długoterminoweIV. Zysk/Strata netto
54 048 630

B. Aktywa obrotowe

1 500 000

55 111 633

V. Odpisy z zysku netto( wartość ujemna)I. Zapasy

-

3 738 275

B. Zobowiązania

-

-

1. Materiały

-

2 602 559

I. Zobowiązania długoterminowe2. Towary, wyroby gotowe

-

1 135 716

1. Kredyty i pożyczki3, Produkcja niezakończona
II. Należności krótkoterminoweII. Zobowiązania krótkoterminoweIII. Krótkoterminowe aktywa finansowe

1 500 000

51 373 358

1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych1.Środki pieniężne w kasie

1 500 000

51 373 358

2. Zobowiązania. z tytułu wynagrodzeń2. Środki pieniężne w banku3. Inne zobowiązania3. Inne środki pieniężneIII. Rozlicz. międzyokresoweAKTYWA RAZEM

1 500 000

55 548 630

PASYWA RAZEM

1 500 000

55 548 630

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT rok I


wariant kalkulacyjny

Wyszczególnienie


Kwota

1

2

A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i mater.

85 688 989

1. Przychody ze sprzedaży towarów

85 688 989

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

23 466 625

1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

23 466 625

C. Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)

62 222 364

D. Koszty sprzedaży

8 173 734

E. Koszty zarządu
F. Zysk/ Strata ze sprzedaży (C-D-E)

54 048 630

G. Pozostałe przychody operacyjne

-

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
H. Pozostałe koszty operacyjne

-

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja niefinansowych aktywów trwałych
3. Inne koszty operacyjne
I. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (F+C-H)

54 048 630

J. Przychody finansowe

-

1. Dywidendy i udziały w zyskach
2. Odsetki
3. Zysk ze zbycia aktywów finansowych
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
K. Koszty finansowe

-

1. Odsetki
2. Strata ze zbycia aktywów finansowych
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
L. Zysk/Strata na działalności gospodarczej (I+J-K)

54 048 630

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

-

1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
N. Zysk/ Strata brutto (L+/-M)

54 048 630

O. Podatek dochodowy
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia/zwiększenia zysku
R. Zysk/strata netto (N-O-P)

54 048 630

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT rok I

wariant porównawczy

Wyszczególnienie

Kwota


1

2

A. Przychody ze sprzedaży


82 824 705

1.Przychody netto ze sprzedaży produktów

85 688 989

2. Zmiany stanu produktów
3. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne

1 135 716

4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałówB. Koszty działalności operacyjnej


32 776 075

1. Amortyzacja

-

2. Zużycie materiałów i energii

7 183 941

3. Usługi obce

1 948 016

4. Podatki i opłaty

6 225 718

5. Wynagrodzenia

13 608 125

6. Ubezpieczenia i inne świadczenia

3 810 275

7. Pozostałe koszty rodzajowe

-

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

-

C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)

54 048 630

D. Pozostałe przychody operacyjne

-

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne

-

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja niefinansowych aktywów trwałych
3. Inne koszty operacyjne
F. Zysk/ Strata na działalności oper.( C+D-E)

54 048 630

G. Przychody finansowe

-

1. Dywidendy i udziały w zyskach
2. Odsetki
3. Zysk ze zbycia aktywów finansowych
4. Aktualizacja wyceny aktywów finansowych
5. Inne
H. Koszty finansowe

-

1. Odsetki
2. Strata ze zbycia aktywów finansowych
3. Aktualizacja wyceny aktywów finansowych
4. Inne
I. Zysk/ Strata na działalności finansowej ( F+G-H)

54 048 630

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

-

1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
K. Zysk/Strata brutto (I+/-J)

54 048 630

L. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
N. Zysk/ Strata netto (K-L-M)

54 048 630

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH rok I

metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy


85 688 989,00

1.Sprzedaż

85 688 989,00
II. Wydatki

35 378 634,00

1.Dostawy i usługi (transport + marketing + postęp + konsultacje)

1 948 016,00

2.Wynagrodzenia

13 608 125,00

3.Swiadczenia na rzecz pracowników

3 810 275,00

4.Podatki i opłaty publicznoprawne

6 225 718,00

5.Inne wydatki

9 786 500,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

50 310 355,00

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy

-

II. Wydatki

436 997,00

1.Nabycie rzeczowych aktywów trwałych-maszyny

436 997,00

2. Materiały w drodze

-

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

436 997,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy

-

II. Wydatki

-

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

-

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/- C.III)

49 873 358,00

E. Środki pieniężne na początek okresu

1 500 000,00

F. Środki pieniężne na koniec okresu ( E +/- D)

51 373 358,00Bilans rok II


AKTYWA

PASYWA

Wyszczególnienie

STAN NA

Wyszczególnienie

STAN NA

początek roku

koniec roku

początek roku

koniec roku

A. Aktywa trwałe

436 997

493 997

A. Kapitał własny

55 548 630

79 098 455

I. Wartości niematerialne i prawneI. Kapitał podstawowy

1 500 000

1 500000

II. Rzeczowe aktywa trwałe

436 997

493 997

II. Kapitał zapasowyIII. Należności długoterminoweIII. Zysk/Strata z lat ubiegłych
54 048 630

IV. Inwestycje długoterminoweIV. Zysk/Strata netto

54 048 630

23 549 825

B. Aktywa obrotowe

55 111 633

78 604 458

V. Odpisy z zysku netto( wartość ujemna)I. Zapasy

3 738 275

4 431 275

B. Zobowiązania

0

0

1. Materiały

2 602 559

-

I. Zobowiązania długoterminowe2. Towary, wyroby gotowe

1 135 716

4 431 275

1. Kredyty i pożyczki3, Produkcja niezakończona
II. Należności krótkoterminoweII. Zobowiązania krótkoterminoweIII. Krótkoterminowe aktywa finansowe

51 373 358

74 173 183

1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych1.Środki pieniężne w kasie

51 373 358

74 173 183

2. Zobowiązania. z tytułu wynagrodzeń2. Środki pieniężne w banku3. Inne zobowiązania3. Inne środki pieniężneIII. Rozlicz. międzyokresoweAKTYWA RAZEM

55 548 630

79 098 455

PASYWA RAZEM

51 373 358

79 098 455

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT rok II


wariant kalkulacyjny

Wyszczególnienie


Kwota

1

2

A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i mater.

172 845 911

1. Przychody ze sprzedaży towarów

172 845 911

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

49 792 955

1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

49 792 955

C. Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)

123 052 956

D. Koszty sprzedaży

26 695 549

E. Koszty zarządu

-

F. Zysk/ Strata ze sprzedaży (C-D-E)

96 357 407

G. Pozostałe przychody operacyjne

-

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
H. Pozostałe koszty operacyjne

-

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja niefinansowych aktywów trwałych
3. Inne koszty operacyjne
I. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (F+C-H)

96 357 407

J. Przychody finansowe

-

1. Dywidendy i udziały w zyskach
2. Odsetki
3. Zysk ze zbycia aktywów finansowych
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
K. Koszty finansowe

-

1. Odsetki
2. Strata ze zbycia aktywów finansowych
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
L. Zysk/Strata na działalności gospodarczej (I+J-K)

96 357 407

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

-

1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
N. Zysk/ Strata brutto (L+/-M)

96 357 407

O. Podatek dochodowy

77 238 857

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia/zwiększenia zysku

-

R. Zysk/strata netto (N-O-P)

19 118 550

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT rok II

wariant porównawczy

Wyszczególnienie

Kwota


1

2

A. Przychody ze sprzedaży


175 218 470

1.Przychody netto ze sprzedaży produktów

172 845 911

2. Zmiany stanu produktów
3. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne

2 372 559

4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałówB. Koszty działalności operacyjnej


74 429 788

1. Amortyzacja

-

2. Zuzycie materiałów i energii

21 832 834

3. Usługi obce

6 867 784

4. Podatki i opłaty

19 627 765

5. Wynagrodzenia

23 853 656

6. Ubezpieczenia i inne świadczenia

6 679 024

7. Pozostałe koszty rodzajowe

-

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

-

C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)

96 357 407

D. Pozostałe przychody operacyjne

-

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne

-

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja niefinansowych aktywów trwałych
3. Inne koszty operacyjne
F. Zysk/ Strata na działalności oper.( C+D-E)

96 357 407

G. Przychody finansowe

-

1. Dywidendy i udziały w zyskach
2. Odsetki
3. Zysk ze zbycia aktywów finansowych
4. Aktualizacja wyceny aktywów finansowych
5. Inne
H. Koszty finansowe

-

1. Odsetki
2. Strata ze zbycia aktywów finansowych
3. Aktualizacja wyceny aktywów finansowych
4. Inne
I. Zysk/ Strata na działalności finansowej ( F+G-H)

96 357 407

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

-

1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
K. Zysk/Strata brutto (I+/-J)

96 357 407

L. Podatek dochodowy

77 238 857

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

-

N. Zysk/ Strata netto (K-L-M)

19 118 550

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH rok II


metoda bezpośrednia

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy


172 845 911

1.Sprzedaż

172 845 911
II. Wydatki

150 016 086

1.Dostawy i usługi (transport + marketing + postęp + konsultacje)

7 067 784

2.Wynagrodzenia

23 853 656

3.Swiadczenia na rzecz pracowników

6 679 024

4.Podatki i opłaty publicznoprawne

19 627 765

5.Inne wydatki

92 787 857

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

22 829 825

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy

0

II. Wydatki

30 000

1.Nabycie rzeczowych aktywów trwałych-maszyny

30 000

2. Materiały w drodze

-

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

- 30 000

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy

-

II. Wydatki

-

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

-

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/- C.III)

22 799 825

E. Środki pieniężne na początek okresu

51 373 358

F. Środki pieniężne na koniec okresu ( E +/- D)

74 173 183Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Bilans rok I iconBilans handlowy Co to jest bilans I z czego wynika?

Bilans rok I iconBilans realizacji projektu systemowego na rok …

Bilans rok I iconBilans cieplny sprawdzaliśmy bilans cieplny wody. Potrzebne przyrządy

Bilans rok I iconProtokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 06. 2011, Bilans za rok 2011, aktualny Statut Spółdzielni, oraz projekty uchwał są do wglądu w biurze Spółdzielni w Warszawie przy ulicy Małej 2 lok uż. 1

Bilans rok I iconBilans

Bilans rok I iconBilans

Bilans rok I iconE-1 Uproszczony bilans

Bilans rok I iconBilans płatniczy

Bilans rok I iconBilans turystyczny

Bilans rok I iconBilans płatniczy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom