Przedmiot: Ładunkoznawstwo (wykład)
Pobierz 31.1 Kb.
NazwaPrzedmiot: Ładunkoznawstwo (wykład)
Data konwersji25.11.2012
Rozmiar31.1 Kb.
TypCharakterystyka
AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek: Towaroznawstwo

Specjalność: Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością

Tryb: niestacjonarny I stopnia


Semestr

Łącznie

Punkty ECTS

V

W

C

L

P

4

18

-

18

-Przedmiot: ŁADUNKOZNAWSTWO (wykład)


Status: obowiązkowy

Prowadzący: dr Romuald Zabrocki (9 godz.), dr M. Popek (9 godz.)

Treść przedmiotu:

 1. Istota i zakres ładunkoznawstwa. Klasyfikacja rodzajów towarów. Cechy jakościowe towarów. Kryteria podziału i klasyfikacja ładunków. Normy jako kryteria oceny jakości ładunków oraz sterowania jakością.

 2. Ocena jakości ładunków. Właściwości ładunków istotne w przewozach i składowaniu. Odporność ładunku na czas trwania przewozu i składowania. Ładunki higroskopijne. Izotermy sorpcji. Wilgotność równoważna.

 3. Opakowania jako forma ochrony ładunku. Podział opakowań ze względu na funkcje. Funkcje i charakterystyka opakowań transportowych.

 4. Jednostki ładunkowe. Kontenerowy system transportowy: podział kontenerów, parametry techniczne, mikroklimat panujący w kontenerze

 5. Charakterystyka ładunków niebezpiecznych (1) Ładunki niebezpieczne w opakowaniach w ujęciu przepisów dotyczących transportu lądowego(ADR i RID) i morskiego(Kodeks IMDG). Klasyfikacja.

 6. Charakterystyka ładunków niebezpiecznych (2) Materiały wybuchowe. Gazy. Ciecze łatwopalne. Ciała stałe palne, ładunki samozapalne i niebezpieczne w stanie wilgotnym. Ładunki utleniające i nadtlenki organiczne. Ładunki trujące i zakaźne. Ładunki promieniotwórcze. Ładunki żrące. Inne towary niebezpieczne

 7. Charakterystyka ładunków drobnicowych Nawozy i środki kondycjonujące glebę. Włókna roślinne i zwierzęce. Papier i wyroby papiernicze. Kauczuk. Tworzywa sztuczne. Wyroby hutnicze, klasyfikacja i ochrona przed korozją.

 8. Ładunki pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w transporcie.
  Główne grupy towarów biotycznych i ich specyfika w transporcie morskim. Podstawowe przemiany zachodzące w ładunkach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego podczas transportu.

 9. Zwierzęta żywe jako forma ładunku.
  Specyfika ładunku. Kodeksy i przepisy dotyczące przewozu zwierząt żywych. Przygotowanie środków transportowych do przewozu zwierząt. Postępowanie ze zwierzętami podczas procesu transportowego. Dokumentacja przewozowa. Szkody ładunkowe w transporcie zwierząt

 10. Transport zboża.
  Właściwości zbóż istotne z punktu widzenia ich transportu i przechowywania. Charakterystyka środków transportu dla przewozu zbóż. Warunki transportu zboża. Szkody ładunkowe. Specyfika ryżu w transporcie.

 11. Owoce świeże w transporcie.
  Główne grupy owoców w transporcie. Właściwości owoców i ich wpływ na proces transportowy. Środki transportu dla przewozu owoców. Opakowania owoców. Warunki transportu wybranych grup owoców. Szkody ładunkowe w transporcie owoców.

 12. Przewóz warzyw świeżych.
  Charakterystyka warzyw jako ładunku. Przygotowanie warzyw świeżych do transportu. Formy transportu warzyw. Opakowania warzyw w transporcie. Warunki transportu wybranych grup warzyw. Szkody ładunkowe i ich zapobieganie

 13. Makuchy jako ładunek niebezpieczny pochodzenia roślinnego.
  Charakterystyka i właściwości makuchów. Kodeksy i przepisy dotyczące warunków przewozu makuchów. Zagrożenia w przewozie makuchów. Warunki transportu makuchów i czynniki zwiększające ryzyko ich przewozu. Środki bezpieczeństwa w transporcie makuchów.

Wymogi: egzamin

Literatura zalecana:

 1. Krasowska K., Popek M., (2006), Ładunkoznawstwo, Wydawnictwo Uczelniane AM Gdynia, Gdynia.

 2. IMO: International Maritime Dangerous Goods Code, London, 2004.

 3. Pierzchalski T.,J. Wizmur (1982), Ładunkoznawstwo okrętowe, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 1. R. Scharnow (1996), Ładunkoznawstwo okrętowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia.

 1. H. Mokrzyszczak, (1985), Ładunkoznawstwo, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.

 2. Popek M., (2006), Towary niebezpieczne w transporcie morskim. Wydawnictwo AM w Gdyni, Gdynia.

 3. Czachla T., M. Łączkowski, Z. Michałowski (1978), Ćwiczenia z chemii i Towaroznawstwa ładunków okrętowych - część III - Ćwiczenia z towaroznawstwa ładunków okrętowych, Wydawnictwo Uczelniane WSM Gdynia, Gdynia.

 4. Puchalski J. (1998), Drewno, celuloza, papier w transporcie morskim, Wydawnictwo Tredmar, Gdynia.

 5. Ładunki okrętowe - poradnik encyklopedyczny (1994), Polskie Towarzystwo Towaroznawcze - Oddział Morski, Sopot.

 6. Michałowski Z. (2000), Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej i ładunkoznawstwa. Wydawnictwo Uczelniane WSM w Gdyni, Gdynia.

 7. Pilawski T. (1984), Przewóz towarów statkami morskimi, Wydawnictwo Uczelniane WSM w Szczecinie, Szczecin.AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek: Towaroznawstwo

Specjalność: Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością

Tryb: niestacjonarny I stopnia


Semestr

Łącznie

Punkty ECTS

V

W

C

L

P

4

18

-

18

-Przedmiot: ŁADUNKOZNAWSTWO (laboratorium)


Status: obowiązkowy

Prowadzący: Dr inż. Przemysław Dmowski (9 godz.), dr inż. Katarzyna Krasowska (9 godzin)

Treść przedmiotu:

1. Badanie par mieszanin gazowych.

Badanie par heksanu w mieszaninie z powietrzem. Wyznaczenie dolnej i górnej granicy zapalności heksanu ze wzorów empirycznych oraz stężenia par heksanu w badanych mieszaninach.

Oznaczanie temperatury zapłonu cieczy łatwopalnych.

Oznaczanie temperatury zapłonu produktów naftowych metodą Marcussona w tyglu otwartym i metodą Martensa- Pensky’ego w tyglu zamkniętym

2. Paliwa - pomiar lepkości

Oznaczanie lepkości względnej w stopniach Englera metodą wiskozymetryczną.

3. Oznaczanie temperatury samozapłonu i samozagrzewania towarów.

Oznaczanie temperatury samozapłonu par cieczy łatwopalnych i ustalenie czasu indukcji.

Oznaczanie temperatury samozagrzewania bawełny.

4. Oznaczanie uziarnienia, gęstości nasypowej i rzeczywistej różnych ładunków drobnocząstkowych (np. nawozy)

Oznaczanie gęstości nasypowej i rzeczywistej nawozu sztucznego, a następnie na podstawie wyznaczonych gęstości oznaczanie porowatości, współczynnika przestrzenności i współczynnika sztauerskiego badanego nawozu.

5. Badanie zbóż jako ładunku okrętowych

Określanie zapachu ziarna. Badanie zapachu ziarna suchego. Badanie zapachu ziarna wilgotnego. Badanie zapachu ziarna mokrego. Badanie wilgotności ziarna. Organoleptyczne określenie wilgotności. Oznaczenie wilgotności ziarna metodą pomiaru pojemności elektrycznej. Oznaczenie porażenia przez szkodniki zbożowe. Oznaczanie zanieczyszczeń. Oznaczenie i identyfikacja szkodników.


6. Oznaczanie właściwości higroskopijnych cz. I

Badanie przenikalności pary wodnej. Oznaczanie zawartości wody w oleju jadalnym lub paliwie metodą destylacji azeotropowej.


7. Badanie właściwości kauczuku naturalnego i gumy

Badanie odporności kauczuków i gumy na działanie oleju jadalnego. Badanie odporności kauczuku i gumy na działanie kwasów, zasad oraz rozpuszczalników organicznych. Ocena zapachowa przygotowanych wyciągów wodnych gumy. Próba na wulkanizację. Oznaczanie siarczków.

8. Badanie i ocena jakości materiałów opałowych stałych (węgiel)

Oznaczenie zawartości wilgoci całkowitej. Odróżnienie węgla kamiennego od brunatnego. Oznaczenie sortymentów węgla kamiennego.

9. Rozpoznawanie i badanie niektórych właściwości włókien

Identyfikacja przedstawionej próbki włókna. Identyfikacja włókien na drodze suchej destylacji. Identyfikacja włókna w płomieniu palnika gazowego. Badanie odporności włókien na działanie kwasów, zasad oraz rozpuszczalników organicznych.

Wymogi: obecność na ćwiczeniach, kolokwia cząstkowe, sprawozdania z ćwiczeń

Literatura zalecana:

 1. Leśmian-Kordas R., Metody oceny jakości i bezpieczeństwa ładunków w transporcie morskim, Wyd. AM Szczecin 2006.

 2. Ładunki okrętowe. Poradnik encyklopedyczny, PTT Oddział Morski, Sopot 1994.

 3. Sharnow R., Ładunkoznawstwo okrętowe, WSM Gdynia 2000.

 4. Krasowska K., Popek M., (2006) Ładunkoznawstwo, Wydawnictwo Uczelniane AM Gdynia, Gdynia.

 5. Czachla T., M. Łączkowski, Z. Michałowski (1978), Ćwiczenia z chemii i Towaroznawstwa ładunków okrętowych - część III - Ćwiczenia z towaroznawstwa ładunków okrętowych, Wydawnictwo Uczelniane WSM Gdynia, Gdynia.

 6. Popek M., (2006), Towary niebezpieczne w transporcie morskim. Wydawnictwo AM w Gdyni, Gdynia.

 7. Leśmian-Kordas R., T. Pilawski, E. Abramowska (1988), Ćwiczenia z towaroznawstwa ładunków okrętowych, Szczecin.

 8. Michałowski Z. (2000), Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej i ładunkoznawstwa. Wydawnictwo Uczelniane WSM w Gdyni, Gdynia.

 9. Pilawski T. (1984), Przewóz towarów statkami morskimi, Wydawnictwo Uczelniane WSM w Szczecinie, Szczecin.

 10. Pierzchalski T., J. Wizmur (1982), Ładunkoznawstwo okrętowe, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 11. Dudek A. (1997), Oleje smarowe, Wydawnictwo Rafinerii Gdańskiej, Gdańsk.

 12. Urbański P. (1999), Paliwa i smary, Wydawnictwo Uczelniane WSM w Gdyni, Gdynia.

 13. Barcewicz K. (1998), Ćwiczenia laboratoryjne z chemii paliw, smarów i wody, Wydawnictwo Uczelniane WSM w Gdyni, Gdynia.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przedmiot: Ładunkoznawstwo (wykład) iconPrzedmiot: Ładunkoznawstwo (wykład)

Przedmiot: Ładunkoznawstwo (wykład) iconPrzedmiot: Ładunkoznawstwo II (wykład)

Przedmiot: Ładunkoznawstwo (wykład) iconPrzedmiot: biochemia (wykład)

Przedmiot: Ładunkoznawstwo (wykład) iconPrzedmiot: biochemia (wykład)

Przedmiot: Ładunkoznawstwo (wykład) iconPrzedmiot: biotechnologia w ochronie środowiska (wykład)

Przedmiot: Ładunkoznawstwo (wykład) iconWykład 1 20. 02. 2007 Przedmiot prawa pracy

Przedmiot: Ładunkoznawstwo (wykład) iconPrzedmiot: Radiokomunikacja ruchoma wykład I seminarium

Przedmiot: Ładunkoznawstwo (wykład) icon`pwsip przedmiot: Podstawy marketingu Wykład 2

Przedmiot: Ładunkoznawstwo (wykład) iconPrzedmiot: biotechnologia w ochronie środowiska (wykład)

Przedmiot: Ładunkoznawstwo (wykład) iconSylabus przedmiot: Makroekonomia 1 (wykład + ćwiczenia)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom