Środowiskowego domu samopomocy
Pobierz 46.03 Kb.
NazwaŚrodowiskowego domu samopomocy
Data konwersji25.11.2012
Rozmiar46.03 Kb.
TypDokumentacja
Załącznik

do Uchwały Nr 200/2012

Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 6 czerwca 2012 r.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Ośrodka Wsparcia-

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

w Środzie Wielkopolskiej


ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację oraz szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka Wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej.

 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) PCPR – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Środzie Wielkopolskiej,

2) Domu- należy przez to rozumieć Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej,

3) uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, której przyznano usługi w ramach pobytu dziennego w Ośrodku Wsparcia-Środowiskowym Domu Samopomocy

w Środzie Wielkopolskiej,

4) Kierowniku- należy przez to rozumieć Kierownika Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej

5) Zespole Wspierająco – Aktywizującym - należy przez to rozumieć Kierownika i pracowników świadczących usługi w Domu,

6) indywidualnym planie postępowania wspierająco – aktywizującego -należy przez to rozumieć ustalony, odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego uczestnika, rodzaj i zakres usług świadczonych w Domu.

 1. Dom działa w strukturze PCPR jako wydzielona komórka organizacyjna, obsługę finansowo- księgową Domu prowadzi PCPR.

 2. Siedziba Domu mieści się w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej ul. Szkolna 2.

 3. Dom działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175.

poz. 1362 ze zm.),

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. Z 2001r.Nr 142, poz.1592 ze zm.),

3) Rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010r.w sprawie środowiskowych domów samopomocy(Dz.U.Nr238 poz.1586),

4) Uchwały nr XX/88/2000 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 czerwca 2000r. w  sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,

5) Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

6) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.


Rozdział II

Zakres działania i zadania Domu


§ 2.


 1. Dom jest placówką pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, a w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej a także ich integracji społecznej.

 2. Dom świadczy usługi dla mieszkańców powiatu średzkiego.

 3. Dom przeznaczony jest dla:

1) osób przewlekle psychicznie chorych – typ A;

2) osób upośledzonych umysłowo – typ B;

3) osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C.

 1. Dom przeznaczony jest dla 70 uczestników.

 2. Dom czynny jest w poniedziałek w godzinach od 800 do 1600, od wtorku do piątku w godzinach od 700 do 1500 (z wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy ), w tym zajęcia z uczestnikami Domu prowadzone są co najmniej przez 6 godzin.

 3. Kierownik Domu w zależności od realizowanego zadania może ustalić inne terminy

i godziny działania Domu.


§ 3.


 1. Dom świadczy usługi w postaci indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi, zajęć z zakresu kształtowania umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym uczestnika Domu,

a w szczególności:

1) trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania

w codziennym życiu, w tym: trening higieniczny, trening kulinarny,

trening umiejętności praktycznych, trening finansowy i inne;

2) trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, w tym:

kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami,

z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej,

w urzędach, w instytucjach kultury;

3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

4) poradnictwo psychologiczne;

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym

uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w wykupieniu leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i inne;

7) niezbędną opiekę;

8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

9) inne formy postępowania, w tym przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy, a w szczególności poprzez terapię zajęciową , udział w projektach w zakresie aktywnej integracji;

 1. promocję zdrowia psychicznego.

 1. Dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przygotowanego

w ramach prowadzonego treningu kulinarnego.

 1. Dom, może zapewniać w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań oraz niepełnosprawnością fizyczną, usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca, uzgodnionego z Kierownikiem Domu i odwożeniu po zajęciach.

 2. Dom, za zgodą Kierownika Domu, w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach, prowadzi pracę z osobami z zaburzeniami psychicznymi oczekującymi na przyjęcie do Domu oraz z byłymi uczestnikami Domu.

 3. Usługi określone w ust.1 dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników. Rodzaj i zakres usług dla każdego uczestnika Domu określany jest w indywidualnym planie postępowania wspierająco - aktywizującego.

Indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego realizowany jest

w porozumieniu i za zgodą uczestnika lub jego opiekuna.


§ 4

Szczegółowe zadania , formy i metody pracy realizowane przez Dom określają:

1) programy działalności Domu : Typ A, B i C,

2) roczne plany pracy Domu.

§ 5

Tryb kierowania uczestników do Domu oraz zasady ustalania i ponoszenia odpłatności za usługi świadczone przez Dom regulują przepisy:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r.

w sprawie środowiskowych domów samopomocy.


Rozdział III

Struktura organizacyjna Domu

§ 6

 1. W Domu tworzy się następujące stanowiska pracy i komórki organizacyjne:

1) Kierownik Domu,

2) Zespół Wspierająco - Aktywizujący, w którego skład wchodzą:

 1. Kierownik Domu, który kieruje pracą Zespołu,

 2. psycholodzy,

 3. pedagodzy,

 4. starszy pracownik socjalny,

 5. terapeuci,

 6. instruktorzy terapii zajęciowej,

 7. asystent osoby niepełnosprawnej.

3) pozostałe stanowiska pracy:

a) do spraw księgowo – administracyjnych,

b) do spraw kadrowych,

c) kierowca,

d) robotnik gospodarczy.

 1. Dom przy znakowaniu spraw używa symbolu: ,,ŚDS”.

 2. Strukturę organizacyjną Domu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do Regulaminu.

§ 7

 1. Domem kieruje Kierownik. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań określonych przepisami prawa w zakresie funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy,

2) kierowanie pracą Domu,

3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacja zadań Domu,

4) opracowywanie projektu planu finansowego Domu,

5) sporządzanie analiz i sprawozdań z działalności Domu,

6) opracowanie regulaminu organizacyjnego, programu działalności i planu pracy Domu,

7) zapewnienie właściwego poziomu świadczonych usług,

8) prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem,

9) bieżąca współpraca z poszczególnymi sekcjami PCPR, współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzonej działalności,

2.W razie nieobecności Kierownika, Domem kieruje wyznaczony pracownik.

3. Do zadań Zespołu Wspierająco-Aktywizującego należy w szczególności :

1) opracowywanie planów pracy,

2) opracowywanie i realizacja indywidualnych planów postępowania wspierająco –

aktywizującego uczestników,

3) prowadzenie dokumentacji pracy terapeutycznej i frekwencji uczestników,

4) prowadzenie indywidualnych lub zespołowych treningów,

5) prowadzenie zajęć edukacyjnych, aktywizujących i integracyjnych,

6) sporządzanie okresowej oceny w zakresie realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników Domu.


4. W celu zapewnienia integracji społecznej uczestników Domu, pracownicy Zespołu

Wspierająco-Aktywizującego współpracują z:

1) rodzinami, opiekunami uczestników i innymi osobami bliskimi,

2) z pracownikami poszczególnych sekcji PCPR,

3) ośrodkami pomocy społecznej,

4) poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami

opieki zdrowotnej,

5) powiatowym urzędem pracy,

6) organizacjami pozarządowymi, a w szczególności Stowarzyszeniem Pomocy ,,SOS”- prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej,

7) kościołami i związkami wyznaniowymi,

8) ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi,

9) placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób

niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji

zawodowej; spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami

integracji społecznej,

10) innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej

uczestników.

5 . Do zadań pracownika do spraw księgowo - administracyjnych należy

w szczególności:

1) wykonywanie zadań zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o zamówieniach publicznych,

2) kontrola formalno – rachunkowa dokumentów księgowych,

3) księgowanie dokumentów zadekretowanych,

4) sporządzanie list płac pracowników, właściwe ich przechowywanie i prowadzenie ewidencji, obliczanie pobieranie i terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, FP,

5) prowadzenie ewidencji środków trwałych,

6) sporządzanie przelewów płatniczych dotyczących zaistniałych operacji gospodarczych,

7) dekretacja wyciągów bankowych,

 1. obsługa kasowa i prowadzenie dokumentacji finansowo – kasowej,

 2. sporządzanie opracowanych i zatwierdzonych zmian w planie finansowym dot. działalności ŚDS.

6. Do zadań pracownika do spraw kadr należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw kadrowych , w tym:

a) prowadzenie akt osobowych pracowników i ich aktualizacja,

b) sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy itp.,

c) prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych,

2) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

7. Do zadań kierowcy należy w szczególności:

1) zapewnienie usługi transportowej- odpowiedzialność za bezpieczny dowóz

uczestników Domu ,

2) utrzymywanie pojazdu w stałej sprawności technicznej,

8. Do zadań robotnika gospodarczego należy w szczególności:

1) wykonywanie drobnych prac porządkowych i naprawczych na terenie obiektu,

2) utrzymanie czystości wokół Domu

9. Pracownicy Domu wykonują zadania i obowiązki określone w indywidualnym zakresie czynności oraz wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu i Regulaminu Pracy.

10. W celu dokumentowania świadczonych usług w Domu prowadzona jest dokumentacja

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.


Rozdział IV

Zasady podpisywania pism


§ 8

1. Kierownik podpisuje:

1) zarządzenia wewnętrzne,

2) sprawozdania i materiały dotyczące realizowanych zadań,

3) pisma związane z reprezentowaniem Domu na zewnątrz.

2. Pracownicy podpisują sporządzane przez siebie dokumenty dotyczące uczestników Domu.


Rozdział V

Postanowienia końcowe


§ 9

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący Dom.


§ 11

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy aktów prawnych,

o których mowa w § 1 ust.5 niniejszego regulaminu.


opracowanie Regulaminu:
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Środowiskowego domu samopomocy iconProgram działalności środowiskowego domu samopomocy

Środowiskowego domu samopomocy iconRegulamin organizacyjny środowiskowego domu samopomocy

Środowiskowego domu samopomocy iconSprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

Środowiskowego domu samopomocy iconZałącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy

Środowiskowego domu samopomocy iconRegulamin organizacyjny środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami”

Środowiskowego domu samopomocy iconSprawozdanie roczne merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

Środowiskowego domu samopomocy iconAleksandra Malinowska (kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 ul. Grębałowska 14) Tytułem wstępu

Środowiskowego domu samopomocy iconProgram działalności środowiskowego domu samopomocy działAJĄcego w strukturach polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym koło w przemyślu dla osób przewlekle psychicznie chorych typ a

Środowiskowego domu samopomocy iconŚrodowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowego domu samopomocy iconŚrodowiskowy Dom Samopomocy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom