Warszawa 26. 07. 2009 r mgr inż. Andrzej Boczkowski
Pobierz 251.87 Kb.
NazwaWarszawa 26. 07. 2009 r mgr inż. Andrzej Boczkowski
strona8/10
Data konwersji25.11.2012
Rozmiar251.87 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

6.Montaż sztucznych przewodów odprowadzających i uziemiających


Sztuczne przewody odprowadzające i uziemiające powinny być montowane z zachowaniem poniższych zasad.

Przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane:

  1. na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane (przewody sztuczne zewnętrzne),

  2. wewnątrz obiektu.

Sztuczne przewody odprowadzające zewnętrzne należy instalować na stałe przy użyciu znormalizowanych wsporników odstępowych lub wsporników do instalacji naprężanych. Wymiary porzeczne materiałów użytych do wykonywania przewodów odprowadzających nie powinny być mniejsze niż przedstawione w tablicy 3.

Na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego należy układać sztuczne przewody odprowadzające w odległości nie mniejszej niż:

  1. 2 cm od podłoża niepalnego lub trudno zapalnego,

  2. 40 cm od podłoża z materiałów łatwo zapalnych.

Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych, odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m.

Sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego i materiału obiektu budowlanego (cegła, beton, drewno, konstrukcja stalowa itp.).

W przypadku, gdy konstrukcja chronionego obiektu zmusza do prowadzenia przewodu odprowadzającego po trasie o zmieniającym się kierunku, to długość pętli cofniętej powinna spełniać wymagania przedstawione na rysunkach 17 i 18.

Sztuczne przewody odprowadzające należy instalować po możliwie najkrótszej drodze pomiędzy zwodem a przewodem uziemiającym. Wymagane jest zachowanie odległości przewodów odprowadzających od wejść do budynku, przejść dla pieszych i ogrodzeń metalowych przylegających do dróg publicznych, nie mniejszej niż 2 m. Dopuszcza się odstępstwo od wymaganej minimalnej odległości 2 m w przypadku wejść użytkowanych sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garażu).Rys. 17. Zasady pętli cofniętej ()Rys. 18. Trasy przewodów odprowadzających w budynkach z nadwieszonymi kondygnacjami górnymi

1 – przewód prowadzony po ścianie zewnętrznej, gdy x spełnia warunek określony na rysunku 17, lecz nie jest mniejszy niż 3 m; 2 – przewód prowadzony wewnątrz obiektu.

W przypadku, gdy nie można zapewnić wymaganej odległości, należy umieszczać przewód
w rurze lub w rurach osłonowych z PVC o łącznej grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm. Rury osłonowe powinny sięgać na wysokość 2,5 m nad powierzchnię ziemi i na głębokość 0,5 m pod powierzchnię ziemi.

W instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające montować według wskazań dokumentacji projektowo-technicznej.

Przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwiać ich uciążliwe drgania i uderzenia o ścianę, wymuszone parciem wiatru.

Przewody odprowadzające wewnątrz obiektu budowlanego można instalować, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa (budynki z okapami lub nawisami), albo względy estetyczne – rysunek 18. Przewody odprowadzające wewnętrzne powinny być ułożone w rurze
z PVC lub w bruździe zakrytej materiałem nieprzewodzącym i niepalnym (np. tynkiem). Rury powinny być zatopione w betonie lub układane pod tynkiem. W rurze lub bruździe z przewodem odprowadzającym nie należy umieszczać innych instalacji.

Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonywać jako spawane, śrubowe lub zaciskane, zachowując wymagania przedstawione w punkcie 4.

Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonywać za pomocą zacisków probierczych, usytuowanych pomiędzy przewodem odprowadzającym
a uziemiającym, przestrzegając wymagań przedstawionych w punkcie 4.

Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub jedną śrubę M10. Należy je umieszczać i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo dostępne dla potrzeb okresowych konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonywać przez spawanie lub
za pomocą połączeń śrubowych, zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 4.

Przy łączeniu przewodów uziemiających z uziomami rurowymi należy stosować obejmy. Po oczyszczeniu miejsca połączenia należy na rurę założyć podkładkę ołowianą, a następnie obejmę, którą po skręceniu i oczyszczeniu należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną.

Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wysokości 0,3 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi.

Część nadziemną przewodów uziemiających, układanych na zewnętrznych powierzchniach obiektu budowlanego, należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym przy użyciu osłon do wysokości 1,5 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymagana, jeżeli grubość taśmy wynosi co najmniej 3 mm, a średnica drutu 8 mm.

Przy montażu osłon na przewodzie uziemiającym należy:

  1. w przypadku stosowania kształtowników (kątownik, ceownik itp.) po nałożeniu osłony
    na przewód i zaprawieniu jego kotew w murze, połączyć je na obydwu końcach z przewodem uziemiającym, a następnie oczyścić miejsce spawania i pomalować farbą antykorozyjną,

  2. w przypadku stosowania rury, połączenie jej z przewodem uziemiającym należy wykonywać za pomocą obejmy.

Jeżeli w dokumentacji urządzenia piorunochronnego obiektu budowlanego, wykonywanego
z betonu zbrojonego jest wymagane zastosowanie dodatkowych przewodów odprowadzających, to przewody te powinny być zatopione w betonie razem ze zbrojeniem, podczas wykonywania ścian. Połączenia tych przewodów należy wykonywać jako spawane.

Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody uziemiające powinny mieć przyspawane wypusty w celu ich połączenia z przewodami odprowadzającymi sztucznymi i dodatkowymi uziomami sztucznymi obiektu budowlanego, zgodnie z wymaganiami podanymi wyżej. Jako wypusty należy stosować stalowe ocynkowane pręty lub płaskowniki o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 4 mm lub  12 mm.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Powiązany:

Warszawa 26. 07. 2009 r mgr inż. Andrzej Boczkowski iconWarszawa 10. 01. 2012 r mgr inż. Andrzej Boczkowski

Warszawa 26. 07. 2009 r mgr inż. Andrzej Boczkowski iconMgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, 02. 2008 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Warszawa 26. 07. 2009 r mgr inż. Andrzej Boczkowski iconMgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, 10. 01. 2012 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Warszawa 26. 07. 2009 r mgr inż. Andrzej Boczkowski iconMgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, 10. 01. 2012 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji I Urządzeń Elektrycznych

Warszawa 26. 07. 2009 r mgr inż. Andrzej Boczkowski iconMgr inż. Andrzej Boczkowski 10. 01. 2012 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji I Urządzeń Elektrycznych Przegląd I kontrola instalacji elektrycznych I instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku

Warszawa 26. 07. 2009 r mgr inż. Andrzej Boczkowski iconWywiadu-rzece z Profesorem (Andrzej Sowa, Henryk Samsonowicz. Wywiad rzeka, Warszawa 2009), to I laudator nie może zacząć od niczego innego jak tylko od stwierdzenia: Profesor Henryk Samsonowicz to człowiek-instytucja!

Warszawa 26. 07. 2009 r mgr inż. Andrzej Boczkowski iconNr sprawy: ktvb/arg-491/2009 2/ZP/2009 Warszawa, dnia 4 maja 2009 r. Ogłoszenie wyniku postępowania

Warszawa 26. 07. 2009 r mgr inż. Andrzej Boczkowski iconRatujmy gospodarkę omari, czyli rozterki w czasach kryzysu* © 2009 by ksap warszawa, październik 2009

Warszawa 26. 07. 2009 r mgr inż. Andrzej Boczkowski iconKonkurs Sztuki Kulinarnej Roberta Sowy „Kulinarny Talent 2009” eurogastro warszawa 26 marca 2009

Warszawa 26. 07. 2009 r mgr inż. Andrzej Boczkowski iconAndrusiewicz Andrzej, Cywilizacja rosyjska, t. 1,2, Warszawa, Książka I wiedza, 2004

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom