Przebudowa I rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach
Pobierz 1.11 Mb.
NazwaPrzebudowa I rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach
strona6/27
Data konwersji25.11.2012
Rozmiar1.11 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI


Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działkach nr 78, 79, 80 i 81 w gminie Czarny Bór.
Teren oczyszczalni ścieków (o powierzchni 7,83 ha w graniach ogrodzenia) położony jest w gminie Czarny Bór w pobliżu miasta Boguszów Gorce, między rzeką Lesk, a drogą Boguszów — Czarny Bór. Działka o kształcie zbliżonym do kwadratu położona jest na północnym stoku rzędnych 490,00-498,00 m n.p.m. i łagodnie opada w kierunku w/w rzeki. Teren na przeważającej powierzchni płaski (490,00-492,00 m n.p.m.) jedynie na granicy północno-wschodniej strony zakończony skarpami i murkami oporowymi (492,00-498,00 m n.p.m.). Teren jest ogrodzony.

Lokalizację projektowanej oczyszczalni obrazuje rys.1.
    1. MORFOLOGIA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE TERENU
      OCZYSZCZALNI

    2. Morfologia terenu


Badania prowadzone były na terenie oczyszczalni ścieków położonej w pobliżu wsi Czarny Bór. Pod względem morfologicznym jest to o mało urozmaiconej rzeźbie wycinek prawostronnej części doliny potoku Lesk. Przed budową oczyszczalni był to teren zalewowy o charakterze bagiennym, który w trakcie realizacji inwestycji wyrównano i utwardzono nawożąc m.in. kamienie w postaci otoczaków, grysu i tłucznia. Generalnie obszar oczyszczalni pochylony jest ku południowi, tj. w stronę potoku a bezwzględne wysokości w rejonie badań wahają się od 490,0 do 493,0m npm.

Podłoże tego rejonu budują górnokarbońskie narkozy i łupki przecięte permskimi wulkanitami – porfirami i melafirami. Na tych utworach niezgodnie zalegają holoceńskie osady rzeczne (fQh) wykształcone w postaci mad i gruntów żwirowo-kamienistych. Wierzchnią warstwę stanowią nasypy niebudowlane, które złożono wyrównując nierówności terenowe.

    1. Warunki gruntowo – wodne


a) warunki wodne

Badania prowadzone były w lutym 2007, po okresie niewielkich opadów atmosferycznych. Wykazały one, że występująca w podłożu woda gruntowa tworzy zarówno lokalne sączenia jak i ciągły horyzont wodonośny o swobodnym zwierciadle.

Sączenia stwierdzone zostały w górnych partiach podłoża, w strefie głębokości 0,7 – 1,5m ppt. Były to wycieki o różnym wydatku wody, najczęściej niewielkim, zlokalizowane na stropie nasypu gliniastego, namułów , bądź też żwirów. Źródłem tych sączeń były wody roztopowe - po obfitych opadach śnieżnych - infiltrujące w głąb ziemi.

Ciągły horyzont wodonośny tworzą wody gruntowe stwierdzone we wszystkich wykopach w strefie głębokości od 2,0 do 2,5m ppt. Wodonoścem jest tu warstwa żwirów i otoczaków rzecznych, w których woda tworzy swobodne lustro. Aby ustalić jego przebieg i przypuszczalny poziom wykonano dodatkowo pomiary wody w miejscowej studni i w potoku Lesk.

Zmierzony poziom wody w studni znajdował się na głębokości 2,50 m ppt, co odpowiada rzędnej – 490,20m npm.


b) warunki gruntowe

Badania makroskopowe wykazały, że w podłożu od powierzchni zalegają grunty zróżnicowane litologicznie i genetycznie. W celu ich scharakteryzowania – wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

I - nasypy niebudowlane ( NN), naniesione zostały w trakcie wyrównywania terenu pod obiekty oczyszczalni ścieków. Są to grunty niejednorodne, złożone z kamieni (otoczaki, grys, tłuczeń), piasków i żwirów oraz gliny pylastej. W ich obrębie, w czasie opadów atmosferycznych bądź roztopów, mogą się tworzyć lokalne sączenia.

Jako stosunkowo młode, słabo skomprymowane, mają dużą porowatość i uznano je za grunty luźne. Szacuje się, ze wartość stopnia zagęszczenie wynosi ID < 0,33.

Miąższość nasypów jest zróżnicowana i waha się od 0,7 do 1,6m.


IIa – namuły – stanowiące stropową partię utworów rzecznych - stwierdzone zostały w wykopach 1,2,5 i 6. Tworzą one lokalne soczewki o niewielkiej miąższości od 0,3 do 0,6m. Są to grunty o konsystencji twardoplastycznej do plastycznej (IL = 0,20-0,30). Pod wpływem zawilgocenia łatwo ulegają uplastycznieniu.


IIb – wilgotne, mokre i nawodnione żwiry i otoczaki stanowią podłoże dla w/w gruntów we wszystkich wykopach. W stropowych partiach frakcji kamienistej występuje przeważający procent frakcji żwirowej, który maleje z głębokością na korzyść otoczaków. Są to okruchy skał transportowane przez potok i osadzone w jego dolinie - najczęściej wielkości od 2,0 do 15,0 cm, słabo wysortowane, średnio lub słabo obtoczone . Niemożność uzyskania miarodajnych wyników stopnia zagęszczenia przez sondowanie pozwala jedynie – na podstawie doświadczenia, materiałów archiwalnych i postępu robót ziemnych – ustalić, że są to grunty zagęszczone, dla których przyjęto wartość stopnia zagęszczenia ID > 0,67. Przyjmując to kryterium określono normowe wartości dla tej warstwy odpowiednio: wilgotności naturalnej – Wn = 14 % i ciężaru objętościowego -  = 2,1 T/m3.

Całkowita miąższość tej warstwy nie jest znana, gdyż do głębokości 3,6m nie osiągnięto jej spągu. Z danych archiwalnych wynika, że warstwa żwirowo-kamienista sięga do głębokości 5,5 – 6,0m zalegając na wietrzelinie skał permskich.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Powiązany:

Przebudowa I rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach iconGarbów: Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Garbów poprzez remont oczyszczalni ścieków w Garbowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w

Przebudowa I rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach iconCharakterystyka wariantu z rozbudową oczyszczalni ścieków 22

Przebudowa I rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach iconZałącznik nr 4 Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz zakup wozu asenizacyjnego w Nienadowej

Przebudowa I rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach iconDzień nauczyciela w Zespole szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach 12. 10. 2007r

Przebudowa I rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach iconParametry ścieków komunalnych dopuszczone do wprowadzenia do zakładowej oczyszczalni ścieków Z. Ch. „Police” S. A

Przebudowa I rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach iconWzór zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków / odprowadzanie ścieków do rowu

Przebudowa I rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach iconGminny program oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Przebudowa I rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach iconWymagania normy obowiązują dla instalacji nowych, rozbudowanych I przebudowanych. Norma nie dotyczy instalacji kanalizacyjnych ścieków technologicznych oraz lokalnych oczyszczalni ścieków

Przebudowa I rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach iconFormularz oferty na: „Rozbudowa I przebudowa

Przebudowa I rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach iconPrzebudowa I rozbudowa świetlicy wiejskiej, dz. Nr 505 am-2 w chrząstawie wielkiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom