Regulamin korzystania z bankowości elektronicznej ibnet24 przez osoby fizyczne
Pobierz 43.83 Kb.
NazwaRegulamin korzystania z bankowości elektronicznej ibnet24 przez osoby fizyczne
Data konwersji25.11.2012
Rozmiar43.83 Kb.
TypPojęciaREGULAMIN KORZYSTANIA

Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IBnet24 PRZEZ OSOBY FIZYCZNE§ 1

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie, a niezdefiniowane
w poniższym słowniku mają takie samo znaczenie, jak pojęcia zdefiniowanie w Regulaminie prowadzenia rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych.


Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Dzienny limit transakcji – maksymalna suma pieniędzy, jaką Użytkownik Klienta może przelać jednego dnia na dowolne rachunki,

 2. Dodatkowa autoryzacja – dodatkowy poziom zabezpieczenia stosowany podczas logowania,

 3. Dyspozycja - czynność niefinansowa zlecona przez IBnet24,

 4. Hasło Internet – hasło alfanumeryczne o długości 8-30 znaków umożliwiające korzystanie z kanału Internet,

 5. Hasło SMS/Telefon – hasło o długości 6 cyfr umożliwiające korzystanie z kanału SMS i Telefon,

 6. Hasło startowe – hasło Internet lub SMS/Telefon wygenerowane elektronicznie przez IBnet24 i przekazane Użytkownikowi Klienta do logowania w kanale Internet lub kanałach SMS/Telefon,

 7. IBnet24 – system przekazywania informacji i oświadczeń woli wyrażonych za pomocą elektronicznych nośników informacji, za pomocą którego Użytkownik Klienta może skorzystać z rachunku poprzez Kanały dostępu,

 8. Identyfikator – ośmiocyfrowy indywidualny numer nadawany przez Bank Użytkownikowi Klienta, umożliwiający korzystanie z IBnet24,

 9. IVR – (ang. Interactive Voice Response) zintegrowany system informacji głosowej, tj. urządzenie pozwalające Użytkownikowi Klienta na uzyskanie informacji lub złożenie dyspozycji/transakcji za pośrednictwem telefonu tonowego (stacjonarnego i/lub komórkowego) bez udziału Opiekuna Klienta,

 10. Jednorazowy kod SMS – ośmiocyfrowy unikalny kod wygenerowany elektronicznie, przekazywany Użytkownikowi Klienta przez system w celu autoryzacji transakcji lub w celu logowania do IBnet24,

 11. Kanały dostępu – wszystkie oferowane przez Bank elektroniczne formy dostępu dla danej informacji lub usług, które mogą różnić się od siebie zakresem opcji i funkcji,

 12. Kontekst dostęp do grupy produktów detalicznych określonego Posiadacza. Kontekst może być również firmowy (dostęp do grupy rachunków danej firmy),

 13. Limit pojedynczej transakcji – próg pojedynczej transakcji ustalony przez Użytkownika Klienta lub Bank,

 14. Limit transakcji dla nierezydenta – próg pojedynczej transakcji ustalony przez Bank,

 15. Metoda autoryzacji – sposób potwierdzania dyspozycji składanych przez Użytkownika Klienta lub jako dodatkowe zabezpieczenie podczas logowania do kanału Internet.

 16. Oddział Telefoniczny – komórka organizacyjna Banku. dedykowana do telefonicznej obsługi Użytkownika Klienta,

 17. Opiekun Klienta – pracownik Oddziału Telefonicznego obsługujący Użytkownika Klienta poprzez Kanał dostępu Telefon,

 18. Pytanie/Odpowiedź – dodatkowe hasło ustanawiane przez Użytkownika Klienta do Kanału dostępu Telefon, stosowane
  do potwierdzania dyspozycji Użytkownika Klienta składanych Opiekunowi Klienta,

 19. Rachunek domyślny do prowizji – rachunek wskazany przez Użytkownika Klienta, z którego są pobierane prowizje i opłaty za czynności nie związane z rachunkiem, a wykonane lub zlecone przez Użytkownika Klienta; rachunek z którego pobierane są opłaty i prowizje za dyspozycje zlecone w ramach kanału SMS,

 20. Tabela funkcjonalności Kanału dostępu – tabela określająca zakres korzystania z IBnet24 za pośrednictwem poszczególnych Kanałów dostępu dostępna na stronie www.investbank.pl,

 21. Tabela limitów transakcji – tabela określająca wysokość limitów transakcji dostępna na stronie www.investbank.pl,

 22. Transakcja - czynność finansowa zlecona przez IBnet24,

 23. Umowa – Umowa o korzystanie z bankowości elektronicznej lub umowa dot. prowadzenia rachunku/ów zawierająca postanowienia w zakresie bankowości elektronicznej zawarta pomiędzy Posiadaczem a Bankiem,

 24. Użytkownik Klienta – osoba powiązana z rachunkiem posiadająca zdolność do czynności prawnych., której został udostępniony IBnet24.

§ 2

 1. Korzystanie z IBnet24 jest możliwe przy pomocy urządzeń i programów komputerowych spełniających wymagania techniczne wskazane przez Bank.

 2. Informacje dotyczące wymagań technicznych, o których mowa w ust.1 są dostępne na stronie internetowej Banku oraz
  w Oddziale/Oddziale Telefonicznym.

 3. Bank nie gwarantuje poprawności pracy i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania z urządzeń i programów nie spełniających wymagań technicznych wskazanych przez Bank.

§ 3

 1. Użytkownik Klienta może skorzystać z IBnet24 gdy:

  1. zawarł Umowę lub złożył dyspozycję uruchomienia IBnet24,

  2. otrzymał od Banku identyfikator oraz hasło startowe.

  1. Użytkownik Klienta otrzymuje odrębne hasło startowe do kanału Internet oraz odrębne hasło do kanału SMS/Telefon. Zaleca się zmianę haseł w okresie co trzy miesiące.

  2. W celu złożenia dyspozycji/transakcji dyspozycji w kanale Telefon za pośrednictwem Opiekuna Klienta Użytkownik Klienta jest zobowiązany ustanowić dodatkowe hasło Pytanie/Odpowiedź.

§ 4

 1. Dane dostępowe takie jak: identyfikator, hasło logowania, hasło Telefon, Pytanie/Odpowiedź są poufne i nie mogą być udostępniane przez Użytkownika Klienta osobom trzecim. Użytkownik Klienta powinien przechowywać je w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

 2. Użytkownik Klienta korzystając z różnych Kanałów dostępu oraz różnych kontekstów używa zawsze tego samego identyfikatora.

 3. Po prawidłowym logowaniu do IBnet24 Użytkownik Klienta otrzymuje dostęp zarówno do rachunków detalicznych,
  jak i firmowych, które zostały udostępnione w IBnet24 dla danego Użytkownika Klienta.

 4. Nie dopuszcza się logowania do IBnet24 w inny sposób niż poprzez osobiste wpisanie przez Użytkownika Klienta danych do logowania.

 5. Użytkownik Klienta może włączyć dodatkową autoryzację do logowania w kanale Internet. Do dodatkowej autoryzacji wykorzystywana jest metoda autoryzacji przypisana danemu Użytkownikowi Klienta.

 6. Dane dostępowe powinny być przechowywane przez Użytkownika Klienta w sposób zapewniający ich poufność.

 1. Dyspozycje zlecone przez Użytkownika Klienta, które zostały poprawnie zautoryzowane poprzez podanie prawidłowego identyfikatora i hasła logowania oraz poprawnie zautoryzowane przy użyciu metody autoryzacji uznaje się za dyspozycje złożone przez tego Użytkownika Klienta, o ile nie zostaną one zakwestionowane przez Posiadacza lub Użytkownika Klienta. Bank rozpatruje zgłoszenie zgodnie z „Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania skarg Klientów w Invest-Bank S.A”.

§ 5
 1. Dostęp do IBnet24 jest aktywowany automatycznie najpóźniej w terminie jednego dnia roboczego liczonego od dnia złożenia dyspozycji uruchomienia IBnet24 w Oddziale lub Oddziale Telefonicznym.

 2. Bank może odmówić aktywowania usługi o czym powiadamia Użytkownika Klienta pisemnie, telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną w terminie 14 dni od dnia złożenia dyspozycji uruchomienia IBnet24 podając uzasadnienie takiej decyzji.


§ 6

 1. W ramach IBnet24 Bank oferuje następujące Kanały dostępu:

 1. Internet,

 2. Telefon,

 3. SMS.

 1. W ramach kanału Internet Użytkownik Klienta może korzystać ze strony www.ibnet24.pl.

 2. Użytkownikiem Klienta może być Posiadacz rachunku, Pełnomocnik ogólny lub Przedstawiciel ustawowy.

 3. Użytkownik Klienta będący Przedstawicielem ustawowym zobowiązuje się do realizacji transakcji z tego rachunku
  z przeznaczeniem wyłącznie na bieżące potrzeby Posiadacza rachunku będącego osobą małoletnią /częściowo ubezwłasnowolnioną.

 4. Użytkownik Klienta otrzymując identyfikator i hasło startowe oraz aktywną metodę autoryzacji otrzymuje dostęp do pełnej funkcjonalności IBnet24 w danym Kanale dostępu.

 5. Aktywna metoda autoryzacji umożliwia zautoryzowanie dyspozycji/transakcji.

 6. Poprawne zautoryzowanie transakcji/dyspozycji przez Użytkownika Klienta jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na realizację transakcji/dyspozycji przez Bank.

 7. Użytkownik Klienta będący osobą małoletnią powyżej 13-tego roku życia nie może mieć przypisanej aktywnej metody autoryzacji.

 8. Użytkownik Klienta o pełnej zdolności do czynności prawnych może korzystać z IBnet24 w pełnym zakresie z zastrzeżeniem ust. 4.

 9. Użytkownik Klienta dokonuje wyboru rodzaju Kanałów dostępu. Zmiana Kanałów dostępu jest możliwa w każdym czasie na wniosek Użytkownika Klienta.

 10. Dyspozycje złożone przez Kanały dostępu w IBnet24 spełniają postanowienia art. 7 Prawa Bankowego.

 11. Szczegółowy zakres funkcjonalności dostępnych
  w poszczególnych Kanałach dostępu określa Tabela funkcjonalności Kanałów dostępu, która jest podawana do wiadomości na stronie internetowej Banku oraz w Oddziale Telefonicznym.

 12. Zmiana Tabeli Funkcjonalności Kanału dostępu nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 7

 1. Użytkownik Klienta może korzystać z IBnet24 w takim samym zakresie, w jakim jest uprawniony do korzystania z rachunku w Oddziale.

 2. Zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Posiadacza dotyczą również osoby, której zostało udzielone pełnomocnictwo ogólne/Przedstawiciela ustawowego w takim zakresie, w jakim są oni uprawnieni do korzystania z rachunku.

§ 8
 1. W celu ochrony środków pieniężnych Użytkownika Klienta Bank udostępnia dodatkowe zabezpieczenia w formie limitów transakcji: limitu pojedynczej transakcji, dziennego limitu transakcji i limitu transakcji dla nierezydenta.

 2. Dzienny limit transakcji:


 1. obejmuje sumę transakcji zleconych w danym dniu do wszystkich udostępnionych w IBnet24 rachunków zleconych przez wszystkie kanały dostępu,

 2. nie obejmuje transakcji zakładania i likwidacji terminowych lokat oszczędnościowych,

 3. nie obejmuje prowizji i opłat Banku.

 1. Dzienny limit transakcji nie może być wyższy, niż maksymalny próg ustalony przez Bank.

 2. Użytkownik Klienta wnioskując o IBnet24 pisemnie określa Dzienny limit transakcji.
 3. Użytkownik Klienta może zmienić dzienny limit transakcji
  z zastrzeżeniem zapisów ust.3 w Oddziale lub Oddziale Telefonicznym.

 4. Bank nie realizuje transakcji przewyższających dzienny limit transakcji ustalony przez Bank.

 5. Bank nie realizuje pojedynczych transakcji w kwocie przewyższającej maksymalną kwotę ustaloną przez Bank.

 6. Szczegółowe wartości limitów kwotowych ustalonych przez Bank zawiera Tabela limitów transakcji.

 7. Zmiana Tabeli limitów transakcji, nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.


§ 9
 1. Na nowo otwieranych rachunkach nie dopuszcza
  się możliwości powstania debetu z tytułu pobrania pierwszej prowizji za udostępnienie IBnet24.

 2. Prowizje i opłaty za czynności nie związane z rachunkiem,
  a wykonane przez Użytkownika Klienta lub zlecone na jego wniosek są pobierane z rachunku domyślnego do prowizji, który Użytkownik Klienta wskazuje podczas uruchomienia IBnet24.

 3. Prowizje i opłaty za czynności zlecone w ramach kanału SMS są zawsze pobierane z rachunku domyślnego do prowizji.


§10

 1. Transakcje/dyspozycje składane w IBnet24 realizowane
  są najpóźniej w następnym dniu roboczym.

 2. Transakcje przelewu ekspresowego Sorbnet zlecone do godz.15:45 w dniu roboczym są realizowane tego samego dnia, a transakcje przelewu zlecone po godz.15:45 realizowane są następnego dnia roboczego.

 3. Transakcje, za wyjątkiem przelewu ekspresowego, Sorbnet/dyspozycje zlecone po godzinie 19:00 w dniu roboczym oraz transakcje zlecone w święta i dni wolne
  są traktowane jako transakcje/dyspozycje otrzymane
  w najbliższym dniu roboczym.

 4. Użytkownik Klienta w transakcji przelewu zobowiązany jest zapewnić zgodność danych niezbędnych do realizacji transakcji tj. podać poprawny numer rachunku, prawdziwe dane odbiorcy, w tym nazwę i adres odbiorcy.

 5. W przypadku niewykonania transakcji, Bank niezwłocznie informuje o tym fakcie Użytkownika Klienta.

 6. Bank stosuje dla obsługi rozliczeń, w tym przelewów, taki system informatyczny, który weryfikuje dyspozycje w zakresie poprawności numeru rachunku w standardzie NRB, nie identyfikuje zaś zgodności nazw (danych osobowych) podmiotów i osób z numerami rachunków bankowych.

 7. Użytkownik Klienta może składać transakcje wyłącznie
  w walucie rachunku, z którego realizowana jest transakcja.

 8. Bank ma prawo obciążyć rachunek kwotą zautoryzowanej transakcji niezależnie od salda rachunku.

 9. W kwestiach spornych Bank nie ponosi odpowiedzialności
  za brak honorowania elektronicznych potwierdzeń przelewów.

§ 11

Bank udostępnia Użytkownikowi Klienta informacje o dokonanych transakcjach i zrealizowanych z tego tytułu rozliczeniach oraz pobranych prowizjach i opłatach poprzez poszczególne Kanały dostępu w zakresie odpowiednim dla funkcjonalności danego Kanału dostępu – najpóźniej następnego dnia roboczego
po realizacji transakcji na rachunku.

§ 12

 1. Użytkownik Klienta powinien sprawdzać na bieżąco prawidłowość wykazywanych przez Bank informacji, o których mowa w § 11.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności informacji określonych w ust. 1 Użytkownik Klienta winien niezwłocznie zgłosić ten fakt zgodnie z zapisami §18.

§ 13

 1. Bank udostępnia możliwość otwarcia terminowej lokaty oszczędnościowej poprzez IBnet24. Dowodem otwarcia terminowej lokaty oszczędnościowej jest włączenie terminowej lokaty oszczędnościowej do wykazu rachunków oszczędnościowych, do których Użytkownik Klienta ma dostęp w ramach IBnet24.

 2. Lista lokat w IBnet24 zawiera wszystkie niezamknięte lokaty powiązane z danym Użytkownikiem Klienta.

§ 14

Bank dezaktywuje dostęp do IBnet24 w przypadku:

 1. zamknięcia rachunku, do którego aktywowano usługę,

 2. złożenia przez Użytkownika Klienta oświadczenia
  o rezygnacji z IBnet24,

 3. naruszania przez Użytkownika Klienta postanowień Regulaminu,


 4. odwołania Pełnomocnictwa Ogólnego lub wygaśnięcia Przedstawicielstwa Ustawowego,

 5. z dniem uzyskania przez Bank informacji o śmierci Posiadacza/Użytkownika Klienta.

§ 15

 1. W IBnet24 może zostać zablokowany:

  1. Identyfikator Użytkownika Klienta,

  2. Hasło do Kanału dostępu,

  3. Metoda autoryzacji.

 1. Zablokowanie identyfikatora skutkuje brakiem dostępu do wszystkich Kanałów dostępu dla danego Użytkownika Klienta.

 2. Zablokowanie hasła do Kanału dostępu skutkuje brakiem dostępu do Kanału dostępu, do którego zablokowane hasło było przypisane.

 3. Zablokowanie metody autoryzacji skutkuje brakiem dostępu do funkcjonalności, do realizacji których wymagane jest użycie metody autoryzacji.

 4. Identyfikator/hasło/metoda autoryzacji może zostać zablokowana:

 1. przez Bank - wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie nieuprawnionego użycia dostępu do rachunku przez IBnet24, przy czym przed zablokowaniem dostępu Użytkownik Klienta powinien być poinformowany o przyczynie i czasie zablokowania,

 2. na wniosek Użytkownika Klienta:

 • w Oddziale,

 • w Oddziale Telefonicznym - wyłącznie w przypadku, gdy ustanowił „Pytanie/Odpowiedź” (wymóg podania Pytania/Odpowiedzi nie dotyczy sytuacji, gdy Użytkownik Klienta zgłasza informację o próbie wyłudzenia poufnych danych),

 • samodzielnie (nie dotyczy zablokowania identyfikatora) przez Użytkownika Klienta poprzez IBnet24.

 1. Identyfikator/hasło do Kanału dostępu/metoda autoryzacji może zostać odblokowana:

 1. przez Bank - w tym przypadku Bank informuje Użytkownika Klienta pisemnie lub elektronicznie o fakcie odblokowania,

 2. na wniosek Użytkownika Klienta:

 • w Oddziale,

 • w Oddziale Telefonicznym - wyłącznie w przypadku, gdy ustanowił „Pytanie/Odpowiedź”,

 • samodzielnie (nie dotyczy odblokowania identyfikatora) przez Użytkownika Klienta poprzez IBnet24.

§ 16

Użytkownik Klienta może zrezygnować z określonego/ych Kanału/ów dostępu do wybranego/ych rachunku/ów w każdym czasie, tj. bez okresu wypowiedzenia poprzez złożenie oświadczenia w Oddziale lub Oddziale Telefonicznym.


§ 17

1. Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę w drodze 30-dniowego pisemnego wypowiedzenia w przypadku:

 1. dostosowania do koniecznych zmian wprowadzonych w obowiązującym w Banku systemie transakcyjnym,

 2. zmiany w ofercie Banku: rozszerzenia, ulepszenia funkcjonalności istniejących usług lub produktów bądź rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów,

 3. wykorzystywania usługi niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, jeśli jest ona obowiązkowa do prowadzenia danego rachunku.

 1. Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z zachowaniem trybu pisemnego
  w przypadku:

 1. rażącego naruszenia przez Posiadacza warunków Umowy lub jednego z Regulaminów,

 2. przedłożenia fałszywych dokumentów i/lub podania danych niezgodnych z prawdą,

 3. wykorzystywania rachunku do działalności sprzecznej
  z prawem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem,

 4. podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Posiadacza lub Użytkownika Klienta.

§ 18

 1. Reklamacje w sprawach związanych z IBnet24 Użytkownik Klienta zgłasza w Oddziale lub Oddziale Telefonicznym.

 2. Użytkownik Klienta zgłasza reklamacje dzwoniąc na numer telefonu podany na stronie www.investbank.pl lub w każdej innej formie, np. e-mailem lub z wykorzystaniem poczty systemu IBnet24.

 3. Reklamacje Użytkownika Klienta zgłaszane do Banku rozpatrywane są zgodnie z „Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania skarg Klientów w Invest-Bank S.A”.Regulamin obowiązuje od dnia 30 czerwca 2012r.
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Regulamin korzystania z bankowości elektronicznej ibnet24 przez osoby fizyczne iconRegulamin korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników

Regulamin korzystania z bankowości elektronicznej ibnet24 przez osoby fizyczne iconRegulamin korzystania z poczty elektronicznej w domenie: euronet net pl Usługi bezpłatnie oferowanej przez euroNet s c. Henryk Kuc, Jacek Majak w Radomsku

Regulamin korzystania z bankowości elektronicznej ibnet24 przez osoby fizyczne iconOfx 0pl definicja standardu zapisywania historii rachunku przez systemy bankowości elektronicznej

Regulamin korzystania z bankowości elektronicznej ibnet24 przez osoby fizyczne iconRegulamin korzystania z systemu poczty elektronicznej Uniwersytetu medycznego w łodzi

Regulamin korzystania z bankowości elektronicznej ibnet24 przez osoby fizyczne iconWstę Rozwój bankowości internetowej na świeci Pojęcie bankowości elektronicznej I jej elementyRozwinięci Bankowość internetowa w PolsceWstę Rozwój

Regulamin korzystania z bankowości elektronicznej ibnet24 przez osoby fizyczne iconKorzystania z opieki medycznej przez osoby studiujące

Regulamin korzystania z bankowości elektronicznej ibnet24 przez osoby fizyczne iconWarunki uzyskania – korzystania z uprawnień przez osoby niepełnosprawne

Regulamin korzystania z bankowości elektronicznej ibnet24 przez osoby fizyczne iconO zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Regulamin korzystania z bankowości elektronicznej ibnet24 przez osoby fizyczne iconO zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Regulamin korzystania z bankowości elektronicznej ibnet24 przez osoby fizyczne iconO zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom