Kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne w zakresie wiadomości I umiejętności z języka polskiego
Pobierz 24.48 Kb.
NazwaKryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne w zakresie wiadomości I umiejętności z języka polskiego
Data konwersji09.09.2012
Rozmiar24.48 Kb.
TypDokumentacja
Kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne

w zakresie wiadomości i umiejętności z języka polskiego w klasie II


OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń potrafi:

 • wymienić bohaterów poznanych dzieł literackich, podać kolejność zdarzeń, wskazać czas i miejsce akcji,

 • określić ramy chronologiczne epok literackich: romantyzmu, pozytywizmu, Młodej Polski,

 • odtworzyć z pamięci definicje podstawowych nazw i pojęć związanych z epoką (romantyzmu: irracjonalizm, ludowość romantyczna, mesjanizm, werteryzm; pozytywizmu: realizm, praca organiczna, praca u podstaw; Młodej Polski: impresjonizm, symbolizm, naturalizm, dekadentyzm),

 • wykazać się znajomością (wymienić oraz wskazać podstawowe cechy) gatunków literackich (poznanych poprzez lekturę i analizę konkretnych utworów), w epoce romantyzmu: ballada, dramat romantyczny, w pozytywizmie: nowela, powieść; w epoce Młodej Polski: sonet, dramat symboliczny, powieść młodopolska),

 • wskazać postawy utrwalone w literaturze (w epoce romantyzmu: bohater romantyczny (- wymienia podstawowe jego cechy, - zna (nazywa) różne etapy jego ewolucji); bohater typowy dla epoki pozytywizmu (wymienia podstawowe jego cechy); dekadent (jw.),

 • korzystać z podręcznika,

 • wygłosić z pamięci tekst poetycki albo fragment prozy,

 • wypowiadać się w przewidzianych programem formach (streszczenie, notatka, referat).


Uczeń zna:

 • utwory literackie lub fragmenty wskazane w podstawie programowej, poznane w toku pracy na lekcji (A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Dziady cz. III, wybór wierszy; J. Słowacki, Kordian (fragm..), wybór wierszy; Z. Krasiński, Nie-Boska komedia; C. K. Norwid, wybór wierszy; B. Prus, Lalka, Kamizelka; E. Orzeszkowa, Nad Niemnem (fragm..), Gloria victis; M. Konopnicka, Mendel Gdański; H. Sienkiewicz, Potop; K. Przerwa-Tetmajer, wybór wierszy, J. Kasprowicz, wybór wierszy, L. Staff, wybór wierszy, S. Wyspiański, Wesele, Wł. St. Reymont, Chłopi (t. I); J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera; F. Dostojewski, Zbrodnia i kara; J. Conrad, Jądro ciemności.

 • podstawowe pojęcia dotyczące nauki o języku: znak językowy, odmiana mówiona i pisana języka, style funkcjonalne, stylizacja archaiczna, gwarowa i środowiskowa.

Uczeń:

 • systematycznie prowadzi zeszyt,

 • odrabia prace domowe


OCENA DOSTATECZNA

Aby uzyskać ocenę dostateczną uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto:

 • powiązać fakty literackie z wydarzeniami historycznymi (aresztowania młodzieży w Wilnie jako inspirację A. Mickiewicza, powstanie listopadowe i jego wpływ na twórczość wielkich romantyków, powstanie styczniowe jako przeżycie pokoleniowe polskich pozytywistów),

 • scharakteryzować postawy utrwalone w literaturze (w epoce romantyzmu: bohater romantyczny (- wymienia jego cechy, ilustrując je przykładami z utworu, - zna różne etapy jego ewolucji, wskazuje na różnice między nimi); bohater typowy dla epoki pozytywizmu (wymienia jego cechy, ilustrując je przykładami literackimi); dekadent (jw.),

 • scharakteryzować cechy miłości romantycznej,

 • scharakteryzować gatunki literackie popularne w omawianych epokach: w epoce romantyzmu: ballada, powieść poetycka, dramat romantyczny, w pozytywizmie: nowela, powieść; w epoce Młodej Polski: sonet, dramat symboliczny, powieść młodopolska),

 • wskazać podstawowe motywy literackie (takie jak: Arkadia, pielgrzymowanie, tonący okręt, miasto, theatrum mundi, życie-wędrówka, błędne koło),

 • wymienić przedstawicieli głównych kierunków w sztuce danej epoki,

 • wykorzystać w wypowiedziach ustnych i pisemnych wiadomości z nauki o języku.


OCENA DOBRA

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto:

 • scharakteryzować epokę nie tylko w kontekście zjawisk literackich, ale szerzej - w kontekście kulturowym,

 • przedstawić idee filozoficzne omawianych okresów i powiązać fakty literackie z nurtami filozoficznymi (idealizm romantyczny, organicyzm, założenia filozofii Schopenhauera i Bergsona),

 • omówić romantyczną koncepcję poezji i poety,

 • rozwiązać problemy postawione w toku pracy nad lekturą,

 • charakteryzować bohaterów literackich w powiązaniu z ogólną wiedzą o epoce,

 • sporządzać samodzielnie notatki,

 • gromadzić, porządkować i wykorzystywać w wypowiedziach ustnych i pisemnych materiały z różnych źródeł o literaturze lub innych dziedzinach sztuki,

 • przedstawić zgodnie z chronologią biografię i twórczość autorów z danej epoki,

 • scharakteryzować realizm i naturalizm jako prądy dominujące w pozytywizmie, wskazać gatunki pozytywistyczne i nazwać ich cechy, podając przykłady utworów literackich,

 • na wybranych przykładach (Lalka, Nad Niemnem) omówić poetykę wielkich powieści realistycznych,

 • zabrać głos w dyskusji,

 • korzystać świadomie i celowo z bogactwa leksykalnego polszczyzny,

 • scharakteryzować cechy językowe utworów literackich (ballad, sonetów Mickiewicza, powieści Żeromskiego),

 • wskazać i opisać charakterystyczne cechy językowe i stylistyczne w tekstach poszczególnych okresów literackich,

 • sklasyfikować i objaśnić funkcje środków stylistycznych charakterystycznych dla danej epoki,

 • sformułować hipotezę interpretacyjną.

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto:

 • wskazać związki omawianych epok z kulturą powszechną,

 • ustalić konteksty filozoficzne, estetyczne i historyczne oraz wykorzystać je w interpretacji utworu,

 • analizować i oceniać zjawiska literackie i kulturowe danego okresu literackiego,

 • odróżnić gatunki poszczególnych epok, (np. wskazać podstawowe różnice między dramatem romantycznym a dramatem młodopolskim, powieścią pozytywistyczną a powieścią młodopolską),

 • przedstawić sposoby funkcjonowania motywów, toposów i wzorców osobowych w literaturze,

 • wskazać obecność tradycji romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej w kulturze XX wieku,

 • samodzielnie odkrywać w poszczególnych utworach literackich treści uniwersalne,

 • cytować i komentować cytat,

 • zabrać konstruktywny głos w dyskusji,

 • dowieść własnych racji w ocenie dzieł literackich, malarskich i filmowych,

 • interpretować różne teksty kultury, sporządzić bibliografię na zadany temat,

 • napisać recenzję przedstawienia teatralnego lub filmu,

 • dokonać analizy i korekty własnej pracy pisemnej,

 • napisać tekst zharmonizowany stylistycznie z celem wypowiedzi.


OCENA CELUJĄCA

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

 • samodzielnie dokonać syntezy wiedzy o literaturze w ujęciu historyczno-literackim i uniwersalnym (dotyczy to literatury polskiej i obcej różnych epok),

 • dokonać analizy i interpretacji porównawczej utworów literackich, utworu literackiego i jego ekranizacji, tekstu dramatu i spektaklu, utworu literackiego i dzieła malarskiego,

 • werbalizować swoje doświadczenia i sądy czytelnicze,

 • swobodnie poruszać się wśród konwencji literackich,

 • rozpoznawać formy gatunkowe,

 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych odwoływać się do kontekstów filozoficznych, etycznych i estetycznych,

 • świadomie zindywidualizować wypowiedź (przejawiać inwencję słowną),

 • posłużyć się w pracy pisemnej oryginalną kompozycją podporządkowaną pewnemu założeniu,

 • w pracy pisemnej zastosować (w zależności od potrzeb) bogactwo środków leksykalnych i figur retorycznych, związków frazeologicznych.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne w zakresie wiadomości I umiejętności z języka polskiego iconKryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne w zakresie wiadomości I umiejętności z języka polskiego

Kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne w zakresie wiadomości I umiejętności z języka polskiego iconInformatyka kryteria oceniania przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

Kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne w zakresie wiadomości I umiejętności z języka polskiego iconOGÓlne kryteria na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie szóstej

Kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne w zakresie wiadomości I umiejętności z języka polskiego iconKryteria lo mat-inf. (2010/2011) kryteria wymagań na poszczególne oceny z matematyki

Kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne w zakresie wiadomości I umiejętności z języka polskiego iconPropozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne w zakresie wiadomości I umiejętności z języka polskiego iconKryteria wymagań na poszczególne oceny

Kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne w zakresie wiadomości I umiejętności z języka polskiego icon3. kryteria wymagań na poszczególne oceny

Kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne w zakresie wiadomości I umiejętności z języka polskiego icon3. kryteria wymagań na poszczególne oceny

Kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne w zakresie wiadomości I umiejętności z języka polskiego iconEdukacja geograficzna standardy wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne

Kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne w zakresie wiadomości I umiejętności z języka polskiego iconOcenianie kryteria osiągnięć na poszczególne oceny szkolne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom