19/m Standard wymagań- egzamin mistrzowski
Pobierz 79.29 Kb.
Nazwa19/m Standard wymagań- egzamin mistrzowski
Data konwersji25.11.2012
Rozmiar79.29 Kb.
TypDokumentacja
19/m

Standard wymagań- egzamin mistrzowski

dla zawodu

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHKod z klasyfikacji zawodów

i specjalności dla potrzeb rynku pracyKod z klasyfikacji zawodów

szkolnictwa zawodowego


723103 (*

(7231) (**-Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:


etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne


etap teoretyczny: odbywa się w dwóch częściach; pisemnej i ustnej 1. w części pisemnej kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu tematów:

 • rachunkowość zawodowa

 • dokumentacja działalności gospodarczej

 • rysunek zawodowy

 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

 • podstawowe zasady ochrony środowiska

 • podstawowe przepisy prawa pracy

 • podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

 • podstaw psychologii i pedagogiki

 • metodyki nauczania
 1. w części ustnej kandydat odpowiada na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia

 • maszynoznawstwo

 • materiałoznawstwo


* ) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537)

- obowiązuje od 1 lipca 2010 r.

** ) - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644 oraz z 2007r. Nr 106, poz. 728)

__________________________________________________________________

Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na podstawie standardu wymagań ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego

(Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989, tekst jednolity:

Dz. U. Z 2002r Nr 112, poz. 979, z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304)


Zawód: mechanik pojazdów samochodowych


I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje:


Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji czeladnika w zawodzie

Kandydat na mistrza powinien umieć:


 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych
  i technologicznych, a w szczególności:

  1. klasyfikować pojazdy samochodowe wg ich przeznaczenia i budowy;

  2. interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki ruchu i budowy pojazdów samochodowych, technologii mechaniczne oraz elektrotechniki;

  3. interpretować procesy robocze oraz zużyciowo – znaczeniowe zachodzące w pojazdach samochodowych;

  4. interpretować zasady działania oraz znać budowę i przeznaczenie maszyn i urządzeń wyposażenia elektrycznego i układów elektronicznych samochodu;

  5. czytać i interpretować rysunki techniczne oraz schematy (również instalacji elektrycznej );

  6. sporządzać rysunki prostych części maszyn w odpowiednich rzutach;

  7. posługiwać się instrukcjami użytkowania i obsługi samochodów, katalogami części samochodowych oraz dokumentacje technologiczne montażu i naprawy;

  8. rozpoznawać podstawowe materiały eksploatacyjne i charakteryzować ich właściwości;

  9. posługiwać się dokumentacją eksploatacyjną samochodu;

  10. interpretować akty prawa dotyczące eksploatacji technicznej samochodów;

  11. wykorzystywać technikę komputerową w praktyce warsztatowej;

  12. scharakteryzować i rozpoznawać podstawowe materiały konstrukcyjne (metalowe i niemetalowe) i eksploatacyjne oraz określać ich zastosowanie w budowie pojazdów;

  13. scharakteryzować własności półwyrobów budowie maszyn, wyjaśnić istotę procesu odlewania, obróbki plastycznej, obróbki cieplnej i cieplno – chemicznej;

  14. scharakteryzować i zastosować typowe technologie łączenia materiałów i montażu elementów maszynowych;

  15. scharakteryzować i zastosować typowe operacje obróbki ręcznej i maszynowej wykorzystując właściwe urządzenia i oprzyrządowanie;

  16. scharakteryzować przebieg procesu technologiczno – organizacyjnego wytwarzania samochodów;

  17. zinterpretować dane zawarte w charakterystyce technicznej pojazdu, ocenić jego własności trakcyjne oraz przydatność eksploatacyjną;

  18. określić warunki techniczne dla pojazdów dopuszczonych do ruchu na drogach publicznych;

  19. wyjaśnić zasady techniki kierowania samochodem w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych;

  20. skorzystać z literatury i śledzić rozwój techniki motoryzacyjnej;

  21. znać podstawowe stanowiska i urządzenia obsługowe wchodzące w skład warsztatu samochodowego.
 1. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

  1. zmierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne oraz zinterpretować wyniki pomiarów;

  2. zastosować układ tolerancji i pasowań;

  3. wykonać podstawowe operacje obróbki ręcznej i mechanicznej;

  4. wykonać operacje montażu i demontażu zespołów i pojazdów;

  5. stosować w montażu pojazdów podstawowe metody łączenia materiałów i elementów;

  6. posługiwać się narzędziami i oprzyrządowaniem do montażu i naprawy samochodów;

  7. stosować wymienność części i zespołów (z uwzględnieniem grup wymiarowych);

  8. oceniać stan techniczny pojazdów i zespołów z wykorzystaniem metod diagnostyki samochodowej ( w tym diagnoza komputerowa );

  9. wyważać statycznie i dynamiczne wirujące części maszyn;

  10. stosować w procesie naprawy metody reperacji części;

  11. obsługiwać typowe urządzenia diagnostyczne i obsługowo – naprawcze;

  12. wykonać próby kontrolne zespołów i pojazdów po naprawie;

  13. wykorzystywać wiedzę z zakresu elektrotechniki do analizowania obwodów i obliczania podstawowych wielkości elektrycznych;

  14. przeanalizować schematy kinematyczne oraz odczytać rysunki konstrukcyjne i na ich podstawie wyjaśnić działanie i budowę zespołów i układów funkcjonalnych pojazdów;

  15. wykorzystać wiedzę z zakresu elektrotechniki do analizowania budowy i działania odbiorników oraz maszyn elektrycznych stanowiących wyposażenie pojazdu;

  16. poprawnie odczytać schematy instalacji elektrycznych oraz rozróżnić rodzaje obwodów występujących w instalacji elektrycznych pojazdów;

  17. zinterpretować zjawiska i procesy powodujące zmiany stanu technicznego pojazdów podczas eksploatacji;

  18. odróżniać typowe niedomagania, uszkodzenia oraz usystematyzować je w relacji: przyczyna – skutek;

  19. sprawdzić stan techniczny samochodu oraz zespołów i elementów stosując odpowiednie metody diagnozowania i weryfikacji;

  20. wykonać operacje monterskie,.obsługowe, naprawcze zgodnie z wymogami dokumentacji technologicznej;

  21. wykorzystywać w procesie produkcji, obsługi i naprawy odpowiednie oprzyrządowanie uniwersalne i specjalistyczne;

  22. obsłużyć urządzenia stanowiące wyposażenie typowych stanowisk obsługowo – naprawczych i diagnostycznych;

  23. obsłużyć komputer PC oraz współpracujące urządzenia zewnętrzne;

  24. zainstalować i użytkować typowe oprogramowanie wspomagające prace biurowe i warsztatowe;

  25. kierować pojazdami samochodowymi w zakresie uprawnień kat.B;

  26. kalkulować koszty usług motoryzacyjnych;

  27. oceniać jakość wykonanej pracy.
 1. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

  1. przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac związanych z naprawami zespołów, podzespołów i części;

  2. dobierać środki ochrony indywidualnej do zakresu wykonywanych prac obsługowo – naprawczych;

  3. uwzględniać zalecenia zawarte w przepisach i normach dotyczących napraw pojazdów samochodowych;

  4. wykorzystać sposoby udzielania i pomocy przedlekarskie w nagłych wypadkach na stanowisku pracy;

  5. organizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy;

  6. świadomie stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.


Zakres wiadomości i umiejętności związanych z  zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Kandydat na mistrza powinien umieć:


 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

  1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

  2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

  1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.


Podstawy psychologii i pedagogiki oraz metodyka nauczania


Kandydat na mistrza powinien posiadać wiadomości i rozumieć procesy
a w szczególności: 1. Wyjaśniać i oceniać sytuacje stosując się do opisu zagadnień i problemów w obszarze:

  1. psychologii osobowości:

   1. rozumieć rozwój psychiczny człowieka i czynniki na niego wpływające oraz cechy psychiczne osobowości i jej składniki:

 • charakter i jego cechy, zdolności i uzdolnienia;

 • zainteresowania i skłonności;

 • temperament i jego rodzaje.

   1. znać podejście psychologiczne do uczenia się i procesów poznawczych:

 • przetwarzanie informacji – rodzaje pamięci;

 • czynniki indywidualne wpływające na motywację nauczania;

 • czynniki związane z organizacją nauczania.

   1. znać sposoby postępowania i reagowania w sytuacjach trudnych:

 • stres i frustracja;

 • typy sytuacji trudnych;

 • reakcje na sytuacje trudne.

  1. psychologii rozwojowej i wychowawczej:

   1. posiadać wiedzę nt. okresów rozwojowych;

   2. brać pod uwagę czynniki rozwojowe.

  2. psychologii pracy:

   1. określać wzajemny wpływ i oddziaływanie w układzie człowiek – praca;

   2. znać etapy dostosowania człowieka do pracy:

 • wprowadzenie do pracy;

 • szkolenie zawodowe i doskonalenie.

 1. Stosować się do zasad pedagogiki – dydaktyki i metodyki nauczania:

  1. określać cele nauczania w procesie praktycznej nauki zawodu;

  2. znać kryteria doboru metod nauczania;

  3. umieć posługiwać się programem nauczania;

  4. znać zasady nauczania oraz kontroli i oceny pracy ucznia;

  5. stosować odpowiednie środki dydaktyczne w procesie kształcenia;

  6. planować nauczanie wg podstawy programowej kształcenia w zawodzie;

  7. stosować się do standardów wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

  8. dobierać ogniwa i formy organizacyjne pracy dydaktyczno – wychowawczej w kształceniu zawodowym;

  9. prowadzić dokumentację pedagogiczną w zakładzie szkolącym uczniów.II. Etap praktyczny egzaminu mistrzowskiego obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, ujęte w jednym
z tematów:


 1. Demontaż i montaż zespołów i podzespołów zgodnie z dokumentacją, kompletowanie części, docieranie.

 2. Naprawa, regeneracja części i zespołów zgodnie z dokumentacją, sposoby napraw i regeneracji.

 3. Czynności obsługowe silnika, instalacji elektrycznej, układu napędowego i jezdnego określenie stanu technicznego pojazdów.


Kandydat na mistrza powinien umieć:


 1. Planować czynności związane z wykonywaniem zadania.

  1. sporządzić plan działania;

  2. sporządzić wykaz niezbędnych narzędzi, sprzętu kontrolno - pomiarowego, części, materiałów, surowców;

  3. wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze, odtworzyć odpowiednie dane z PC.

 2. Organizować stanowisko pracy:

  1. zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

  2. sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu;

  3. dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.

 3. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami określonymi w tematach:

  1. demontaż i montaż zespołów i podzespołów zgodnie z dokumentacją:

   1. dokonać demontażu zespołu lub podzespołu rozmieścić części zgodnie z kolejnością demontażu;

   2. posługując się typowymi i specjalistycznymi narzędziami pomiarowymi narzeczami monterskimi i ślusarskimi dokonując weryfikacji części zdemontowanych;

   3. montować przygotowane elementy w podzespoły montażowe w odpowiedniej kolejności;

   4. montować podzespoły w zespół montażowy, dokonać potrzebnego docierania wstępnego;

   5. sprawdzić poprawność działania zespołu i wykonanych połączeń (skręconych, nitowanych, pasowanych, ruchowych, i spoczynkowych) zgodnie z dokumentacją montażową, dokonać potrzebnego docierania zespołu;

   6. sprawdzić końcowe wymiary montażowe, regulację zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji montażowej, dokonać badania pojazdu po naprawie;

   7. konserwować zespoły pojazdu oraz układy sterujące;

   8. utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

   9. stosować przepisy bhp oraz ochrony p. poż;

   10. wykonać zadanie w przewidzianym czasie;

   11. uporządkować stawisko pracy, oczyścić narzędzia i urządzenia, rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.

  2. naprawa, regeneracji części, sposoby napraw i reperacji zgodnie z dokumentacją:

   1. demontować zespoły lub podzespoły pojazdu do przeprowadzenia naprawy;

   2. posługiwać się typowymi i specjalistycznymi narzędziami monterskimi, ślusarskimi oraz pomocniczymi urządzeniami monterskimi;

   3. posługiwanie się narzędziami pomiarowymi przy weryfikacji części;

   4. usuwać zabezpieczenia konserwujące;

   5. określić stopień zużycia współpracujących elementów;

   6. rozpoznać zużyte lub uszkodzone części zespołu;

   7. wymienić zużyte i uszkodzone części;

   8. dokonać naprawy lub regeneracji części metodami obróbki mechanicznej za pomocą klejenia metodami spawalniczymi, metalizacją natryskową lub metodą pokryć galwanicznych zgodnie z dokumentacją (teoretycznie);

   9. dokonać naprawy silnika zgodnie z dokumentacją;

   10. dokonać naprawy mechanizmów układu napędowego zgodnie z dokumentacją;

   11. dokonać naprawy układów nośnego i jezdnego zgodnie z dokumentacją;

   12. dokonać naprawy mechanizmów prowadzenia samochodu zgodnie z dokumentacją;

   13. dokonać naprawy wyposażenia elektrycznego zgodnie z dokumentacją;

   14. dokonać naprawy nadwozia na poziomie w stopniu ogólnym dla mechanika samochodowego;

   15. zmontować naprawiony zespół lub podzespół dokonać regulacji, dokonać docieranie sprawdzić poprawność działanie zespołu oraz kontrolę wymaganych wymiarów montażowych, dociągnięcia śrub i nakrętek, zabezpieczenia;

   16. posługiwać się narzędziami i przyrządami kontrolno – pomiarowymi, urządzeniami diagnostycznymi i komputer PC;

   17. przeprowadzić regulację lub korektę działania zespołu wraz z konserwacją;

   18. utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

   19. stosować przepisy bhp oraz ochrony p. poż;

   20. wykonać zadania w przewidzianym czasie;

   21. uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i urządzenia, rozliczyć materiały zagospodarować odpady;
  1. Czynności obsługowe silnika, układu napędowego i jednego, instalacji elektrycznej określenie stanu technicznego pojazdu:

   1. zabezpieczyć miejsce wykonywania czynności obsługowych zgodnie z wymaganiami przepisów bhp;

   2. określić zakres wykonywanych czynności w odniesieniu do rodzaju obsługi;

   3. sprawdzić wzrokowo stan techniczny zespołów i podzespołów;

   4. wykonać czynności pomocnicze przed obsługą (czyszczenie, mycie, demontaż obudów elementów ruchowych);

   5. posługiwać się urządzeniami diagnostycznymi, obsługowymi i kontrolno – pomiarowymi podczas wykonywania czynności obsługowych, pomocniczych czy przeglądowych;

   6. rozpoznawać przyczyny niesprawności niedomagania, znać objawy niedomagań i sposoby ich usuwania;

   7. dokonać obsługi technicznej silnika z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych i komputerowych;

   8. dokonać obsługi technicznej instalacji elektrycznej z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych i kompleksowych;

   9. dokonać obsługi technicznej zespołu układu napędowego z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

   10. dokonać obsługi technicznej układu nośnego z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

   11. dokonać obsługi technicznej układu kierowniczego z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych i komputerowych;

   12. dokonać obsługi technicznej układu hamulcowego z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

   13. określić stan techniczny pojazdu na podstawie diagnostyki i jazdy próbnej.

   14. sprawdzić dokumentacje przebieg i jakość dokonanej obsługi technicznej w odniesieniu do określonego zakresu prac;

   15. zabezpieczyć pojazd po dokonaniu przeglądu;

   16. utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

   17. stosować przepisy bhp i ochrony p. poż;

   18. wykonać zadanie w przewidzianym czasie;

   19. uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia, urządzenia, przyrządy, rozliczyć materiały zagospodarować odpady (oleje, smary, filtry).
 1. Prezentować efekt wykonanego zadania:

  1. uzasadnić sposób wykonania zadania;

  2. ocenić jakość wykonanego zadania.


Niezbędne wyposażenie stanowisko wykonania zadań egzaminacyjnych określonych tematami:

Warsztat mechaniki pojazdowej ze wszystkimi działami naprawy i obsługi oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt warsztatowy.


EGZAMIN KWALIFIKACYJNY NA TYTUŁ MISTRZA – EGZAMIN MISTRZOWSKI


Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika i egzamin kwalifikacyjny na tytuł mistrza jest forma oceny poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego.

Przy czym dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu egzamin czeladniczy jest równoznaczny z egzaminem zawodowym.


ZAKRES, FORMA I STRUKTURA EGZAMINU CZELADNICZEGO
I MISTRZOWSKIEGO.Zadania egzaminacyjne opracowywane są na podstawie tych samych standardów, które są podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Standardy wymagań opracowała CKE, a zatwierdził MENiS mocą Rozporządzenia
z dnia 3 lutego 2002r. w sprawie standardów wymagań będących podstawa przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe ( Dz.U. 49/2002,poz.411).Dla zawodów, którym jeszcze nie zatwierdzono standardów podstawa wymagań egzaminacyjnych są:

- dla egzaminu czeladniczego – dotychczasowe wymagania przyjęte dla tych egzaminów- program nauczania w zasadniczej szkole zawodowej oraz tzw. Poradniki egzaminacyjne dla kandydatów na czeladnika,

- dla egzaminu mistrzowskiego – dotychczasowe wymagania przyjęte dla tych egzaminów, określone w poradnikach egzaminacyjnych dla kandydatów na mistrza.


Zarówno egzamin czeladniczy, jak i mistrzowski przeprowadzany jest w dwóch etapach – praktycznym i teoretycznym.


Tabela 1. Struktura egzaminu mistrzowskiego.


Etap teoretyczny

Polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu tematów

Etap praktyczny

Część pisemna:

 • Rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,

 • Dokumentacja działalności gospodarczej,

 • Rysunek zawodowy,

 • Zasady bhp i ochrony przeciwpożarowej,

 • Podstawowe zasady ochrony środowiska,

 • Podstawowe przepisy prawa pracy,

 • Podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem,

 • Podstawy psychologii i pedagogiki,

 • Metodyka nauczania


Część ustna:

 • Technologia,

 • Maszynoznawstwo

 • Materiałoznawstwo

Polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Czas trwania egzaminu pisemnego nie może być dłuższy niż 210 minut.

Czas trwania egzaminu ustnego wynosi nie dłużej niż 30 minut.

Czas trwania nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.Aby zdać egzamin, należy z obu etapów egzaminu uzyskać oceny co najmniej dopuszczające.


Osoba, która otrzymała ocenę niedostateczną z jednego etapu egzaminu, ma prawo przystąpić do drugiego etapu egzaminu.


Kandydat na czeladnik lub mistrza, który otrzymał ocenę niedostateczną:

 • Z co najmniej jednego zadania egzaminacyjnego etapu praktycznego, ma przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego to zadanie,

 • Z co najmniej jednego tematu części pisemnej lub ustnej etapu teoretycznego ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego ten temat.


Egzamin ten przeprowadza zespół egzaminacyjny w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy po zakończenie zdawania egzaminu.


Egzaminy kwalifikacyjne na tytuły czeladnika i mistrza przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, powoływane przez właściwy organ statutowy izby rzemieślniczej.


O powołaniu komisji izba rzemieślnicza informuje ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.


W skład komisji wchodzą:

 • Przewodniczący komisji,

 • Do sześciu zastępców przewodniczącego

 • Członkowie komisji.


Komisja przeprowadza egzamin w zespołach egzaminacyjnych.

Członkowie zespołów egzaminacyjnych przygotowują zadania egzaminacyjne - zarówno dla etapu teoretycznego jak i praktycznego - po uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu i zatwierdzeniu przez przewodniczącego komisji.


Osobie, która zdała egzamin mistrzowski, izba rzemieślnicza wydaje dyplom mistrzowski.

Uwaga! Egzaminy czeladnicze są odpłatne. Koszty przystapienia do egzaminu czeladniczego w ramach projektu ,,Dyplom zawodowy szansą na rynku pracy” są finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz.U. nr 60/1996, poz. 278) koszty przeprowadzenia egzaminu składanego w pierwszym terminie przez ucznia- młodocianego pracownika, finansuje pracodawca.


Opracowano na podstawie:

 1. Biblioteczka reformy MENiS, O szkolnictwie zawodowym. W-wa 1999.

 2. Dziennik Ustaw Nr 199/2004

 3. Dziennik Ustaw Nr 111/2000

 4. Dziennik Ustaw nr 162/2000

 5. Dziennik Ustaw Nr 12/2001

 6. Dziennik Ustaw Nr 49/2003

 7. Dziennik Ustaw Nr 60/1996

 8. strona www.wsip.com.pl

 9. Skrypt: Anna Pogorzelska, Nauczyciel ZST w Olecku, Doradca metodyczny przedmiotów zawodowych
Projekt „Dyplom zawodowy szansą na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

19/m Standard wymagań- egzamin mistrzowski icon87/m Standard wymagań – egzamin mistrzowski

19/m Standard wymagań- egzamin mistrzowski icon74/m Standard wymagań – egzamin mistrzowski

19/m Standard wymagań- egzamin mistrzowski icon16/m Standard wymagań – egzamin mistrzowski

19/m Standard wymagań- egzamin mistrzowski icon86/m Standard wymagań – egzamin mistrzowski

19/m Standard wymagań- egzamin mistrzowski icon19/m Standard wymagań- egzamin mistrzowski

19/m Standard wymagań- egzamin mistrzowski icon36/m Standard wymagań – egzamin mistrzowski

19/m Standard wymagań- egzamin mistrzowski icon43/m Standard wymagań- egzamin mistrzowski

19/m Standard wymagań- egzamin mistrzowski icon91/m Standard wymagań – egzamin mistrzowski

19/m Standard wymagań- egzamin mistrzowski icon77/m Standard wymagań – egzamin mistrzowski

19/m Standard wymagań- egzamin mistrzowski icon45/m Standard wymagań- egzamin mistrzowski

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom