Sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego
Pobierz 0.64 Mb.
NazwaSprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego
strona4/11
Data konwersji25.11.2012
Rozmiar0.64 Mb.
TypSprawozdanie
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Wycena aktywów i pasywówW polityce rachunkowości ustala się sposoby wyceny aktywów i pasywów. Poszczególne składniki można wyceniać według przypisanych zasad wyceny i wg tych zasad przenosi się ich wartość do sprawozdania finansowego. Za politykę rachunkowości w każdej organizacji odpowiada kierownik jednostki ( np.: Zarząd) musi być ona zatwierdzona uchwałą i przyjęta do stosowania w danym roku obrotowym.


Tabela - Zasady wyceny aktywów i pasywów


L.p.

Składnik aktywów i pasywów

Zasady wycenyŚrodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Cena nabycia lub koszt wytworzenia lub wartość przeszacowana (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartościŚrodki trwałe w budowie

Ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartościUdziały w innych jednostkach albo inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych

Cena nabycia pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości godziwej. Wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej,
a różnicę z przeszacowania rozliczyćUdziały w jednostkach podporządkowanych

Zasada jak w innych jednostkach, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wyceniane metodą praw własnościInwestycje krótkoterminowe

Cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa,
a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwejRzeczowe składniki aktywów obrotowych

Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowyNależności i udzielone pożyczki

W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnościZobowiązania

W kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwejRezerwy

W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartościFundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa

Wartość nominalna


Aktywa i pasywa można wyceniać w cenie nabycia, koszcie wytworzenia, wartości godziwej lub cenie sprzedaży netto:


Cena nabycia to cena zakupu składników aktywów obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatków VAT i akcyzowego. Jedynie w przypadku importu należy powiększyć ją o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składników aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzania do obrotu łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku oraz składowania lub wprowadzania do obrotu, a obniżona o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia.

Jeżeli nie ma możliwości ustalenia ceny nabycia składnika aktywów (np. komputera),
a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – przy wycenie należy kierować się ceną sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Należy również zwróć uwagę, by wycena ta nie przekroczyła wartości zakupu podobnego przedmiotu na rynku. Taką wycenę potwierdza się protokołem przez powołaną do tego celu komisję. W sytuacji, gdy komisja nie jest w stanie oszacować wartości danego przedmiotu, może ona zamówić wycenę i posiłkować się nią przy ustalaniu ceny.


Koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez organizację za okres budowy, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

  • nie podlegający odliczeniu podatek VAT oraz podatek akcyzowy,

  • koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o przychody z tego tytułu.


Wartość godziwa jest to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.


Cena (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży, bez podatku VAT i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składników do sprzedaży i dokonania tej sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą na dzień bilansowy.


Wybór metod ewidencji poszczególnych aktywów i pasywów leży po stronie organizacji. Nie ma uniwersalnych systemów ewidencji aktywów i pasywów. Trzeba określić je z uwzględnieniem specyfiki działalności danej organizacji.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

Sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego iconSprawozdanie z działalności stowarzyszenia Demokratyczna Unia Kobiet Krajowej Rady organizacji pożytku publicznego

Sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego iconOrganizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego – stan na styczeń 2012

Sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego iconLista działających na rzecz mieszkańców Gdyni organizacji posiadających status pożytku publicznego na podstawie ankiet Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach

Sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego iconWykaz organizacji pozarządowych I innych uprawnionych Podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które złożyły wnioski o dotacje w ramach otwartego

Sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego iconPrzyznawania Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego „Kryształy Soli” – VII edycja, rok 2011

Sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego iconSprawozdanie z Forum na Rzecz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zorganizowanego przez Wrocławską Radę Działalności Pożytku Publicznego

Sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego iconSprawozdanie z realizacji programu wspóŁpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośĆ pożytku publicznego na 2011 rok

Sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego iconZ realizacji zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn zm.)

Sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego iconOtwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2011 r w zakresie turystyki

Sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego iconOrganizacje Pożytku Publicznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom