Uchwała nr xviii/115/2004
Pobierz 60.43 Kb.
NazwaUchwała nr xviii/115/2004
Data konwersji25.11.2012
Rozmiar60.43 Kb.
TypUchwała
UCHWAŁA NR XVIII/115/2004

RADY GMINY W NAGŁOWICACH

Z DNIA 26 MARCA 2004 R.


w sprawie przyjęcia „Strategii działania w zakresie bezpieczeństwa na obszarze gminy Nagłowice na rok 2004”.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 2990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58, z 2001 r. Nr 100 poz. 1084, Nr 110 poz. 1189, z 2002 r. Nr 19 poz. 185, Nr 74 poz. 676, Nr 81 poz. 731, Nr 133 poz. 984, Nr 115 poz. 996, Nr 176 poz. 1457, Nr 200 poz. 1688, z 2003 r. Nr 90 poz. 844, Nr 113 poz. 1070, Nr 130 poz. 1188, Nr 130 poz. 1190, Nr 137 poz. 1302, Nr 166 poz. 1609, Nr 192 poz. 1873)

Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1. Przyjmuje się „Strategię działania w zakresie bezpieczeństwa na obszarze gminy Nagłowice na rok 2004” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice oraz Kierownikowi Posterunku Policji w Nagłowicach.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Nowak


HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO


Lp.

Zamierzony cel

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

Realizatorzy

Termin Realizacji
Stworzenie bezpiecznego otoczenia

Zapobieganie ograniczenie przestępczości pospolitej i dokuczliwych wykroczeń

1.Na podstawie informacji własnych dokonanie rozpoznania istniejących zagrożeń celem podejmowania działań zmierzających do usuwania przyczyn sprzyjających dokonywaniu przestępstw:

• Zwiększenie efektywności działań operacyjno-rozpoznawczych, wykorzystanie w większym stopniu techniki operacyjnej

• Skuteczne ściąganie sprawców przestępstw kryminalnych

• Zwiększenie efektywności działań dochodzeniowo-śledczych

2.Utrzymywanie stałej współpracy Kierownika PP z Wójtem Gminy Nagłowice celem wykorzystania środków będących jego dyspozycji.

3.Zdecydowane reagowanie na czyny o charakterze chuligańskim-dalsza realizacja tez „zero tolerancji dla przemocy" np. w rejonach najbardziej zagrożonych.

4.Nasycenie służbami patrolowymi wyznaczonych stref zagrożeń.

5.Odpowiednia dyslokacja służb patrolowo-

obchodowych oraz aktywny sposób ich pełnienia z zastosowaniem wypracowanej taktyki i pozytywnych

doświadczeń.

6.Dostosowanie czasu służb do występujących zagrożeń zdecydowane reagowanie na czyny godzące w ład i porządek publiczny.

7.Organizowanie wspólnych patroli prewencyjnych np. patrole wspólne z ZRD, SKO, KPP Jędrzejów oraz członkami Kola Łowieckiego. 8.Organizowanie doraźnych, wzmożonych działań w miejscach zagrożonych, ukierunkowanych na ograniczenie występujących przestępstw i wykroczeń, m.in.

• Ujawnianie i zdecydowane działanie wobec osób spożywających alkohol w miejscach publicznych,

• Ujawnianie nieprawidłowości w zakresie handlu napojami alkoholowymi, celem przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

9.Podejmowanie działań w zakresie instalowania systemów monitoringu i innych zabezpieczeń w obiektach szczególnie zagrożonych. Szkoła Warzyn, sklep Ślęcin.

10.Egzekwowanie właściwego zabezpieczenia obiektów ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przez ich właścicieli i administratorów.

l l. Prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie prewencji kryminalnej:

• Realizacja programu profilaktycznego („Bezpieczny Powiat jędrzejowski i jego podprogramów),

• Opracowanie i kolportaż brosz oraz ulotek z -j zakresu profilaktyki mającej na celu odpowiednie uświadomienia lokalnej społeczności z zakresu wiktymologii jak też przed staniem się ofiarą przestępstw Organizowanie spotkań z młodzieżą szkolną Zorganizowanie konkursu wiedzy pożarniczej w szkołach

Pkt 1-6

Kierownik PP

Nagłowice

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego


Pkt 7

Kierownik PP

Nagłowice


Pkt 8

PP Nagłowice i Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi


Pkt 9

Urząd Gminy Nagłowice

PP Nagłowice


Pkt 10 - 11

Urząd Gminy

Posterunek Policji w Nagłowicach
Pkt 1- 8

do bieżącej realizacji


Pkt 9

do 31.08.2004


Pkt 10 - 11

Do bieżącej realizacji


Do 20.05.2004

2

Ochrona dzieci i młodzieży

Zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach i ich otoczeniu


Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym (alkoholizm, narkomania, przemoc w szkole i rodzinie)


Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

l. Na podstawie posiadanych informacji i wyników l badań prowadzonych przez szkoły objąć ochroną i działaniem środowiska najbardziej zagrożone l /narkomania i alkoholizm/poprzez: ]

• Prowadzenie szkoleń dla rodziców,

• Rygorystyczne przestrzegania przepisów ustawy „o przeciwdziałaniu narkomanii"

• Kontrola podmiotów zajmujących się sprzedażą i podawaniem alkoholu w celu egzekwowania i przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości

• Cofanie koncesji na sprzedaż alkoholu wobec podmiotów sprzedających alkohol nieletnim lub naruszających inne przepisy

• Ujawnienie nieletnich będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków podejmowanie w takich przypadkach dalszych działań restrykcyjnych wobec osób udzielających dzieciom i młodzieży tych środków

• Inspirowanie działań profilaktycznych, leczniczych terapeutycznych,

• Ponadto ramach festynów, imprez kulturowo rozrywkowych prowadzone będą działania informacyjno -propagandowe, kolportaż ulotek i materiałów propagandowych. Planuje się też organizowanie konkursów o tematyce antyalkoholowej.

2.Aktywna realizacja przedsięwzięć w ramach programu „Szkoła- Rodzina-Środowisko"

• Profilaktyka pod hasłem „spójrz inaczej"

3.Realizowanie prze dzielnicowego odwiedzin posesyjnych mających na celu określenie przyczyn występowania przemocy w rodzinie oraz innych patologii wśród dzieci i młodzieży-podejmowanie odpowiednich działań w tym kierunku.

4. Realizacja procedury „Niebieskie Karty" (izolowanie sprawcy od ofiary, występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe sprawców, postępowanie karne).

5.Współpraca z Sekcją Prewencji i Ruchu Drogowego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi celem prowadzenia właściwej działalności profilaktycznej, edukacyjnej oraz pomocy w sytuacjach kryzysowych

6.Włączenie się Policji w organizowanie imprezy kulturalno-rozrywkowe oraz inicjowanie działań profilaktycznych promujących zdrowy tryb życia-wolny od nałogów.

7.Uaktywnienie organizacji sportowych i młodzieżowych pod kątem organizowania form spędzania wolnego czasu {ferie zimowe, świetlice w Nagłowicach}.

• Zorganizowanie turnieju piłkarskiego piłki nożnej ligi gminnej i ligi Mistrzów Ruchu Drogowego

• Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży.

• Wykorzystanie sal gimnastycznych do organizacji meczy w piłkę nożną i siatkową w Nagłowicach.

• Zorganizowanie konkursu między świetlicowego tenisa stołowego

Zorganizowanie konkursu plastycznego poświęconego idei bezpieczeństwa i ochrony ludności.

8.Kontrola miejsc gromadzenia się wagarującej młodzieży szkolnej i jej legitymowanie. 9.Informowanie placówek oświatowych oraz prawnych opiekunów o naruszeniu przez nieletnich obowiązujących norm prawnych lub zachowaniach mogących powodować demoralizację lub ich zagrożenie. 10.Przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom młodzieży poprzez:

• Rozpoznawanie i prognozowanie oraz skuteczne reagowanie na zagrożenia związane z agresją podczas zabaw tanecznych, imprez sportowych, muzycznych i festynów,

• Egzekwowanie od organizatorów imprez masowych bezwzględnego stosowania się do przepisów Ustawy w tym zakresie.

Pkt 1

Posterunek Policji w Nagłowicach, Dyrektorzy szkół oraz pedagodzy szkolni,


Urząd Gminy

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jędrzejowie


Pkt. 2 - 4

Dzielnicowy

PP Nagłowice

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek pomocy Społecznej, Klub AA, Dyrektorzy Szkół.


Pkt. 5 - 6

Urząd Gminy, kluby sportowe, PP Nagłowice, dyrektorzy szkół


Szkoły, kuratorzy sądowi ds. nieletnich, Sąd Rodzinny i Urząd Gminy


Pkt. 10

Organizatorzy imprez masowych, Kluby sportowe, dyrektorzy szkół

Pkt 1 - 7

Zadania do bieżącej realizacji


Termin od Luty - Marzec


Na bieżąco w okresie ferii i wakacji


Pkt 10

W trakcie odbywających się imprez

3

Prawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Działalność profilaktyczna z zakresu ruchu drogowego

1.Prowadzenie działań edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych w ramach wychowania komunikacyjnego, propagowanie bezpiecznych zasad poruszania się po drogach.

2.Kontynuowanie działań mających na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności bezpiecznego korzystania z drogi przez dzieci i młodzież (konkursy, turnieje, imprezy itp.).

3.Przebudowa drogi powiatowej Jaronowice-Jędrzejów.

Pkt. 1 - 3

Szkoły, Dzielnicowy

Pkt. 1 - 2

Do 20.06.2004


4

Poprawa jakości pracy i współdziałania

Wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania przez jakość skutkujących poprawą jakości wykonywanych zadań oraz zwiększeniem efektywności służby.

1.Doskonalić organizację i taktykę pełnienia służby poprze:

• Kierowania maksymalnej ilości służb

patrolowo - obchodowych w miejsca i czasie największego zagrożenia

• Bezwzględne rozliczania funkcjonariuszy ze zdarzeń zaistniałych w miejscu i czasie pełnienia służby

• Reakcja na zdarzenie

• Bieżący nadzór w ramach służb kontrolnych zakresie realizacji w codziennych służbach poleceń przekazywanych na odprawach

2.Poprawa jakości obsługi obywatela.

3.Wymiana informacji pomiędzy podmiotami realizującymi niniejszy program.

Pkt. 1

PP Nagłowice


Pkt. 2 - 3

PP Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Pkt. 1 - 3

Na bieżącoPrzewodniczący Rady Gminy

Jerzy Nowak


Nagłowice 18.12.2003

WÓJT GMINY NAGLOWICE
KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI
W NAGŁOWICACH


STRATEGIA
DZIAŁANIA W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA
NA OBSZARZE GMINY
NAGŁOWICE
NA ROK 2004


NAGŁOWICE grudzień 2003r.


PRZESŁANIE


Uwzględniając oczekiwania społeczne stwierdzić należy, że podstawowym celem
Policji oraz innych podmiotów współpracujących na rzecz poprawy bezpieczeństwa jest
ograniczenie przestępczości i stworzenie warunków do poczucia bezpieczeństwa wśród
mieszkańców Gminy.

Wiele zła pojawia się w społeczeństwie, które dotyka również mieszkańców tej Gminy.
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest wiarygodnym wskaźnikiem stanu
bezpieczeństwa.

Tolerancja negatywnego zachowania się skutkuje wzrostem liczby ciężkich przestępstw i
wykroczeń. Tylko systematyczne i skoordynowane działania Policji, różnych instytucji.
organizacii oraz społeczeństwa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w Gminie. Zaufanie
mieszkańców do tego programu jest podstawowym warunkiem jego powodzenia.
Koordynacja działań podejmowanych przez podmioty realizujące tematy cząstkowe powinna
pozwolić doprowadzić do uzyskania pozytywnych efektów w zakresie bezpieczeństwa
mieszkańców Gminy. Ograniczenie wypadków drogowych oraz innych przestępstw i
wykroczeń mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa.
Warunkiem skutecznej realizacji programu będzie jego znajomość, akceptacja przez
społeczeństwo.

Znajomość czasie realizacji tego programu, wiele zaproponowanych rozwiązań może
wymagać modyfikacji. Zadania mogą być uaktualnione poprzez analizy statystyczne i
sondaże opinii społecznej.Kierownik Posterunku Policji Wójt Gminy Nagłowice

w Nagłowicach mgr. Elżbieta Frejowską

asp. szt. Jerzy Pronobis


CHARAKTERYSTYKA STANU BEZPIECZEŃSTWA
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE
GMINY NAGŁOWICE


W ostatnich lalach na terenie Gminy Nagłowice zagrożenie przestępczością wykazywało

nieznaczną tendencję wzrostowa.

W 2003 roku wszczęto 117 dochodzeń to jest mniej o 37 niż w roku 2002.

Z tej liczby około 50"'i) stanowią przestępstwa kryminalne.

Największe zagrożenie przestępczością występuje w kategoriach przeciwko mieniu, a przede

wszystkim włamań do obiektów, kradzieży mienia, pobić oraz w sferze gospodarczej.

Wykrywalność ogółem w roku 2003 wynosi 91,4%. zaś w roku 2002 wyniosła 86,3%


W toku prowadzonych postępowań przygotowawczych ustalono 120 sprawców czynów
zabronionych.W tej liczbie 8% to nieletni, którzy popełnili 10 czynów zabronionych.
Pomimo zmniejszającej się dynamiki nadal występuje zagrożenie w ruchu drogowym.
Powodem wypadków i kolizji zaistniałych na teranie Gminy Nagłowice była nadmierna
prędkość.

Ogółem w roku 2003 zanotowano 57 zdarzeń drogowych.

- 4 wypadki

- 53 kolizje drogowe

W wypadkach zginęła 1 osoba, natomiast rannych, zostało 4 osoby.


Oceniając stan zagrożenia przestępczością zaznaczyć należy, że najbardziej zagrożonymi
miejscowościami są : Nagłowice. Ślęcin. Jaronowice, Trzciniec i Deszno.


PROGNOZA ZAGROŻEŃ

Przewiduje się. że w 2004 roku na terenie Gminy Nagłowice w dalszym ciągu będą

dominowały przestępstwa kryminalne, głównie przeciwko mieniu, kradzieże z włamaniem jak

również przeciwko zdrowiu i życiu tj. bójki i pobicia.

Wzrosnąć może liczba wypadków drogowych i kolizji na trasie K-78.

W oparciu o analizę zagrożeń oraz wyniki badań opinii społecznej można ponadto wskazać

na takie zagrożenia jak:

- chuligaństwo

- wandalizm

- patologie społeczne tj. alkoholizm i narkomania

Biorąc pod uwagę skalę zagrożeń przestępczością w 2004 roku należy skoncentrować się na

realizacji celów strategicznych.


STRATEGICZNE CELE DO REALIZACJI PRZEZ POLICJE
WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z INSTYTUCJAMI POZAPOLICYJNYMI


l. Stworzenie bezpiecznego otoczenia, poprzez:

• Ograniczenie kradzieży mienia oraz kradzieży z włamaniem w tym w szczególności
do obiektów handlowych oraz mieszkań.

• Ograniczenie rozboi i wymuszeń rozwojowych.

• Zwalczanie przestępczości gospodarczej.

• Zwalczanie chuligaństwa wandalizmu oraz zapobieganie bójkom i pobiciom.

• Ograniczenie spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

2. Ochrona dzieci i młodzieży, poprzez:

• Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym, tj. narkomani, alkoholizmowi oraz
przemocy w szkole i rodzinie.

• Ograniczenie demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.

• Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

3. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

• Zwiększenie efektywności w ściganiu sprawców przestępstw drogowych a zwłaszcza
kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu.

• Poprawę bezpieczeństwa pieszych.

• Oznaczenie tzw. „CZARNYCH PUNKTORÓW".

4.Poprawa jakości pracy i współdziałania.

• Współpraca wszystkich podmiotów realizujących problematykę w zakresie
profilaktyki i zwalczania zagrożeń.

Uwzględniając oczekiwania społeczeństwa należy stwierdzić, że podstawową strategią
działania Policji powinno być dążenie do radykalnego ograniczenia przestępczości oraz
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

1.Budżet Urząd Gminy

2.Budżet Starostwo powiatowe w Jędrzejowie

3.Budżet KWP Kielce


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Uchwała nr xviii/115/2004 iconUchwała nr 80/xviii/2004

Uchwała nr xviii/115/2004 iconMazow. 04. 42. 1208 uchwała nr xviii/307/2004 rady miejskiej w kozienicach

Uchwała nr xviii/115/2004 icon115/11A/2004 wyrok z dnia 13 grudnia 2004 r. Sygn akt K 20/04*

Uchwała nr xviii/115/2004 iconZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr xvi/115/04 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia30 stycznia 2004 r. Budżet gminy wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej na 2004 rok

Uchwała nr xviii/115/2004 iconStudia Rossica VI
Введения к книгам как элемент литературной культуры в Pоссии XVIII века, s. 115-124

Uchwała nr xviii/115/2004 iconZałącznik do uchwały Nr xviii/108/2004 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 29 grudnia 2004 r

Uchwała nr xviii/115/2004 iconDz. U. 02. 141. 1176 2004. 05. 01 zm. Dz. U. 2004. 96. 959 art. 76 2009. 08. 21 zm. Dz. U. 2009. 115. 960 art. 1 Ustawa

Uchwała nr xviii/115/2004 iconDz. U. 98. 115. 744 2004. 02. 14 zm. Dz. U. 04. 14. 117 § 1 2006. 12. 13 zm. Dz. U. 06. 215. 1582 § 1 rozporządzenie

Uchwała nr xviii/115/2004 iconUchwała Nr 2169/115/iii/2007

Uchwała nr xviii/115/2004 iconUchwała nr 115 Senatu uw z dnia 21 czerwca 2006 r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom