SzczegóŁowe zasady szkolenia pracownikóW
Pobierz 158.64 Kb.
NazwaSzczegóŁowe zasady szkolenia pracownikóW
strona3/3
Data konwersji25.11.2012
Rozmiar158.64 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3

Szczegółowy program szkolenia okresowego

pracowników administracyjno-biurowych, nauczycieli


I. Wybrane regulacje z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z

uwzględnieniem:


1. praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp:


1) prawa pracowników i pracodawców w zakresie bhp,

2) obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bhp,

3) rodzaje odpowiedzialności:

a) odpowiedzialność porządkowa ( upomnienie, nagana, kara pieniężna ),

b) odpowiedzialność materialna,

c) odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,

d) odpowiedzialność karna,


2. ochrony pracy kobiet i młodocianych:


1) ochrona pracy kobiet,

2) ochrona pracy młodocianych – podstawowe zasady zatrudniania młodocianych,


3. wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych:


1) pojęcie wypadku przy pracy ( nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą, uraz lub śmierć ),

2) rodzaje wypadków ( śmiertelny, ciężki, zbiorowy ),

3) wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy,

4) ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( obowiązki pracodawcy i pracownika w razie wypadku przy pracy ),

5) postępowanie powypadkowe ( czynności dokonywane przez zespół powypadkowy, wypadek na terenie innego zakładu pracy, protokół powypadkowy sporządzenie, zatwierdzenie ),

6) choroby zawodowe ( wykaz chorób zawodowych ),

7) postępowanie w sprawach chorób zawodowych,

8) świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ( zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny ...),

4) profilaktycznej ochrony zdrowia:


 1. badania profilaktyczne ( wstępne, okresowe, kontrolne ),

 2. posiłki profilaktyczne i napoje,

 3. środki higieny osobistej,

 4. środki ochrony indywidualnej.


Czas trwania: 2 godz.*


II. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników:


Charakterystyka czynników szkodliwych dla zdrowia , uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy:

1) czynniki niebezpieczne ( urazowe ),

2) czynniki szkodliwe i uciążliwe:

 1. czynniki fizyczne,

 2. czynniki chemiczne,

 3. czynniki biologiczne,

 4. czynniki psychofizyczne.

Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesie pracy:

 1. zagrożenia związane z konstrukcją urządzeń technicznych, maszyn, ręcznych narzędzi, technologii, materiałów lub substancji, stosowanej energii, stanu urządzeń zabezpieczających itp.

 2. zagrożenia wynikające z organizacji pracy ( niewłaściwa ogólna organizacja pracy, niewłaściwa organizacja stanowiska pracy ),

 3. zagrożenia wynikające z błędnego zachowania się pracownika lub jego reagowania ( niewłaściwe zachowanie się pracownika, niewłaściwe zachowanie się dozoru, błędy projektowania, konstruowania, technologia i inne).

Ogólne zasady i metody likwidacji lub ograniczenia wpływu niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w procesie pracy:

 1. eliminacja źródeł niebezpiecznych i szkodliwych czynników,

 2. ograniczenie oddziaływania tych czynników przez odsunięcie człowieka z obszaru ich oddziaływania,

 3. ograniczenie oddziaływania na człowieka czynników niebezpiecznych i szkodliwych przez osłonięcie strefy narażenia,

 4. ograniczenie wpływu tych czynników dzięki zastosowaniu osłon osobistych,

 5. ograniczenie zagrożenia człowieka czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi przez dobór pracowników, właściwą organizację pracy oraz oddziaływanie na bezpieczne zachowanie pracowników.


Czas trwania: 2 godz.*

III. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe:

Organizacja stanowiska pracy ( wymagania dotyczące przestrzeni stanowiska pracy ).

Fizjologiczny aspekt procesu pracy.

Postawa przy pracy i pomiary antropometryczne.

Organizacja stanowiska pracy z komputerem:

1) rozmieszczenie elementów stanowiska pracy ( wymiary, odległości, ustawienie sprzętu względem oświetlenia ),

 1. siedzisko,

 2. stół,

 3. monitor,

 4. klawiatura,

2) podstawowe zasady pracy przy komputerze,

3) obowiązki pracodawcy.


Czynniki uciążliwe i potencjalnie szkodliwe na stanowiskach z monitorami ekranowymi:

 1. pola elektromagnetyczne i promieniowanie elektromagnetyczne,

 2. promieniowanie jonizujące,

 3. promieniowanie optyczne,

 4. elektryczność statyczna,

 5. hałas na stanowiskach komputerowych,

 6. oświetlenie,

 7. skutki zdrowotne narażenia zawodowego na działanie czynników szkodliwych na stanowiskach komputerowych,

 8. wpływ na narząd wzroku,

 9. działanie alergogenne,

 10. zespół bólowy układu mięśniowo-szkieletowego,

 11. zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne.


Czas trwania: 2 godz.*


IV. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń ( np. pożaru, awarii, zagrożenia terrorystycznego ), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku:


Zasady postępowania pracowników na wypadek powstania pożaru.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z pomieszczeń i budynków.

Wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy:

 1. zasady rozmieszczania sprzętu,

 2. zasady doboru sprzętu.

Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy:

 1. zranienia,

 2. krwotoki,

 3. złamania ,

 4. zwichnięcia,

 5. urazy termiczne,

 6. porażenie prądem elektrycznym,

 7. zatrucia chemiczne.


Czas trwania: 2 godz.*


Razem: 8 godz.*


* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut


Załącznik Nr 2 do szczegółowych zasad

szkolenia pracowników w dziedzinie bhp

.................................

(nazwa pracodawcy/pieczęć)

KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


1. Imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie ...............................................................................................2. Nazwa komórki organizacyjnej .......................................................................................................................

3. Instruktaż ogólny


Instruktaż ogólny przeprowadził w dniu ..................................................................................................r.


..................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

.................................................................................................................................................................

(podpis osoby, której udzielono instruktażu*)

4. Instruktaż stanowiskowy

1) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy ..........................................................................................


przeprowadził w dniach ... ..............................................................

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)


Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

Pan(i)...................... ........................................ został(a) dopuszczony(a) do wykonywania pracy na stanowisku.


...................................................................................................................

(podpis osoby, której udzielono(data i podpis kierownika

instruktażu*)komórki organizacyjnej)

2)** Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy

.....................................................................................................................


przeprowadził w dniach .................................................... r. ......................


................................................................................................................................

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

Pan(i) ...................................................................................................

został(a) dopuszczony(a) do wykonywania pracy na stanowisku


............................................................................

(podpis osoby, której udzielono(data i podpis kierownikainstruktażu*)komórki organizacyjnej)


* Podpis stanowi potwierdzenie odbycia instruktażu i zapoznania się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i

higieny pracy dotyczącymi wykonywanych prac.

** Wypełniać w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
1   2   3

Powiązany:

SzczegóŁowe zasady szkolenia pracownikóW iconRotacja pracowników powiększa koszty szkolenia

SzczegóŁowe zasady szkolenia pracownikóW iconE. 20. Program szkolenia: Wystąpienia publiczne pracowników inlab

SzczegóŁowe zasady szkolenia pracownikóW iconE. 21. Program szkolenia: Automotywacja I zaangażowanie pracowników inlab

SzczegóŁowe zasady szkolenia pracownikóW iconProgram szkolenia zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników

SzczegóŁowe zasady szkolenia pracownikóW iconProgram szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych

SzczegóŁowe zasady szkolenia pracownikóW iconZespóŁ t – 10 szczegóŁowe zasady I definicje

SzczegóŁowe zasady szkolenia pracownikóW iconRamowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

SzczegóŁowe zasady szkolenia pracownikóW iconSzczegóŁowe zasady oceniania w klasach I – III

SzczegóŁowe zasady szkolenia pracownikóW iconProgram szkolenia wstępnego Instruktaż stanowiskowy dla pracowników administracyjno-biurowych

SzczegóŁowe zasady szkolenia pracownikóW iconProgram szkolenia rekrutacja I selekcja, czyli jak pozyskać najlepszych pracowników

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom