Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasa III)
Pobierz 76.96 Kb.
NazwaProgram nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasa III)
Data konwersji26.11.2012
Rozmiar76.96 Kb.
TypProgram nauczania
Przedmiotowy System Oceniania

z techniki

w Gimnazjum nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

w Zespole Szkół Samorządowych

im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich

w Augustowie


Program nauczania techniki z wychowaniem

komunikacyjnym w gimnazjum (klasa III)

Nr dopuszczenia DKOS-4014-20/02


Program nauczania techniki w gimnazjum (klasa II)

Nr dopuszczenia DKOS-5002-36/07


OPRACOWAŁ:

Andrzej Wilczewski


Wersja zmodyfikowana na rok szkolny 2008/2009

I CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST:


 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych postępach w tym zakresie.

 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

 4. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
  i specjalnych uzdolnieniach ucznia.


II WYMAGANIA PROGRAMOWE


 1. Uczniowie informowani są o szczegółowych wymaganiach do jednostek tematycznych przed rozpoczęciem realizacji tych jednostek.

 2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowane wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.


III OCENIANIU PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE OBSZARY:


 1. Wiedza teoretyczna objęta programem nauczania.

 2. Umiejętność zastosowania wiadomości teoretycznych w praktyce.

 3. Umiejętności wykonania dokumentacji technicznej.

 4. Estetyka wykonania dokumentacji technicznej.

 5. Umiejętność znalezienia rozwiązania w sytuacjach nowych.

 6. Aktywność i kreatywność własna ucznia.

 7. Umiejętność pracy w małych grupach oraz w zespole.

 8. Zaangażowanie i aktywność na lekcji.

 9. Umiejętność odnalezienia i przygotowania materiałów poza pracownią.


IV FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE:


 1. Udział w konkursach.

 2. Prace na rzecz ochrony środowiska.

 3. Kartkówki.

 4. Odpowiedzi ustne.

 5. Prace, zadania w zeszycie ćwiczeń oraz jego prowadzenie.

 6. Przestrzeganie regulaminu pracowni.

 7. Prace wytwórcze.

 8. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

 9. Obserwacja ucznia:

  1. przygotowanie do lekcji,

  2. aktywność na lekcji,

  3. praca w grupie.


Hierarchia ważności ocen odpowiada kolejności ich wymienienia.


V KRYTERIA USTALANIA OCENY:


 1. Przy ocenianiu zajęć praktycznych będą brane pod uwagę:

  1. przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP,

  2. organizacja pracy,

  3. ład i porządek na stanowisku pracy,

  4. sprawność w posługiwaniu się narzędziami,

  5. oszczędne gospodarowanie materiałami,

  6. estetyka wykonywanej pracy,

  7. samodzielność pracy.

 2. Przy ocenianiu prac pisemnych będą brane pod uwagę:

  1. spójność merytoryczna i językowa przedmiotu,

  2. zastosowanie właściwego języka przedmiotu,

  3. prawidłowość estetyka wykonania rysunków.

 3. Przy ocenianiu prac dodatkowych będą brane pod uwagę:

  1. Pomysłowość, inwencja twórcza i nowatorstwo,

  2. Samodzielność, zaangażowanie oraz ilość włożonej pracy,

  3. Różnorodność zastosowania materiałów i technik.


VI CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU:


 1. Kartkówki sprawdzające opanowanie i rozumienie wiadomości bieżących z co najwyżej 3 ostatnich tematów. Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadania kartkówek.

Uczeń, który nie pisał kartkówki z powodu nieobecności w szkole, pisze ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Uczeń ma prawo poprawić ocenę z kartkówki w ciągu dwóch tygodni po otrzymaniu oceny. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem.


Skala ocen

0% - 30% niedostateczny (1)

31% - 49% dopuszczający (2)

50% - 65% dostateczny (3)

66% - 80% dobry (4)

81% - 96% bardzo dobry (5)

97% - 100% celujący (6)


Za uzyskanie górnej granicy punktów z danego przedziału procentowego dodaje się „+” ( z wyjątkiem oceny „celujący”)

Za uzyskanie dolnej granicy punktów z danego przedziału procentowego dodaje się „-„
( z wyjątkiem oceny „niedostateczny”)

Przy ustalaniu ocen z odpowiedzi ustnych i prac domowych stosuje się kryteria jak przy kartkówkach.

Aktywność i szczególne zaangażowanie w rozwiązywanie problemów na lekcji nagradza się znakiem „+”. Po zdobyciu 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę „celujący”, a trzech ocenę „bardzo dobry”.


 1. Odpowiedzi ustne nie mniej niż raz u każdego ucznia w ciągu półrocza.

 2. Prace domowe nie mniej niż raz w ciągu półrocza. Uczeń może 2 razy w ciągu półrocza nie mieć odrobionej pracy domowej, jeżeli zgłosi ten fakt nauczycielowi na początku lekcji. Ponadto uczeń ma obowiązek uzupełnić brakującą pracę domową na następną lekcję.

 3. Nauczyciel wystawia każdemu uczniowi przynajmniej jedną ocenę w miesiącu, jeżeli uczeń uczestniczył, w co najmniej trzech godzinach zajęć dydaktycznych.

 4. W przypadku 5- dniowej i dłuższej absencji chorobowej ucznia nauczyciel ma obowiązek umożliwić uczniowi uzupełnienie wiadomości i umiejętności w ciągu tygodnia i wstrzymać się od oceniania w tym okresie.

 5. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia prac pisemnych w ciągu 10 dni roboczych i poinformowania uczniów ocenie.VII KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW:


 1. Wyniki z kartkówek omawiane są na lekcjach.

 2. Prace pisemne (przechowywane do końca roku szkolnego) są do wglądu.

 3. Uczeń jest informowany na bieżąco o otrzymywanych ocenach cząstkowych. Każda ocena jest jawna. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą zapoznać się z oceną osiągnięć ucznia na wyznaczonych konsultacjach i zebraniach wychowawcy z rodzicami. Na życzenie rodzica lub opiekuna nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę.VIII ZASADY USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ ORAZ OGÓLNE KRYTERIA OCEN:

 1. Każda wystawiona ocena śródroczna lub roczna jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć a następnie hierarchię ocen cząstkowych. Waga stopni maleje zgodnie z porządkiem z punktu IV.

 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są z ocen cząstkowych. Oceny śródroczne i roczne nie muszą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 3. Ocena roczna jest oceną podsumowującą osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym.


IX TRYB POPRAWIANIA PROPONOWANEJ OCENY ROCZNEJ:


 1. Uczeń może poprawiać proponowaną ocenę o jeden stopień na następujących warunkach:

  1. co najmniej na 3 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnej wnioskują do nauczyciela o umożliwienie poprawy oceny,

  2. formę poprawy ustala nauczyciel,

  3. poprawa obejmuje swoim zakresem materiał nauczania z całego roku,

  4. poprawa odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela,

  5. nieusprawiedliwione nie zgłoszenie się na poprawę jest równoznaczne
   z odstąpieniem od poprawy,

  6. wystawiona, po umożliwieniu poprawy, przez nauczyciela ocena roczna nie może być niższa od proponowanej.


X WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO PSO.


Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z techniki w klasie drugiej gimnazjum.


Ocena „dopuszczający”

Uczeń:

 • wie, czego będzie się uczył na technice,

 • zna PSO,

 • zna regulamin pracowni,

 • zna rodzaje środków gaśniczych,

 • zna drogę ewakuacyjną na terenie szkoły,

 • zna sposób ogłoszenia alarmu,

 • zna zasady wykonywania i wymiarowania rysunku technicznego,

 • zna litery i cyfry charakterystyczne dla danego rodzaju pisma,

 • zna zasady rzutowania,

 • zna zasady rysowania brył w dimetrii,

 • zna zasady rysowania brył w izometrii,

 • zna zasady wykonania bryły na podstawie rzutu,

 • zna definicje: prototyp, odkrycia naukowe, prawo autorskie, wzór użytkowy, licencja,

 • zna historię otrzymywania metali,

 • zna przykłady metali szlachetnych i nieżelaznych,

 • zna właściwości metali,

 • zna rodzaje narzędzi,

 • zna rodzaje obróbki metali potrafi wymienić rodzaje połączeń,

 • bezpiecznie posługuje się urządzeniem,

 • zna rodzaje przekładni,

 • zna rodzaje środków transportu,

 • rozumie znaczenie samochodu,

 • zna budowę motoroweru,

 • wie, co to jest motorower,

 • zna podstawowe pojęcia z kodeksu drogowego,

 • zna elementy drogi, rozumie pojęcie „kodeks drogowy”,

 • rozumie pojęcie manewr na drodze,

 • rozumie pojęcie „skrzyżowanie drogowe”,

 • potrafi prawidłowo zachować się w miejscu wypadku,

 • zna numery alarmowe, rodzaje przekrojów i sposoby ich wykreślania, rozpoznaje rysunek poglądowy, złożeniowy i wykonawczy,

 • rozpoznaje rodzaje rzutów,

 • wie, jak postępować w razie wypadku.


Ocena „dostateczny”

Ocenę „dostateczny” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dopuszczający” i ponadto:

 • wykonuje rzut prostej figury,

 • wykreśla prostą bryłę w dimetrii,

 • wykreśla prostą bryłę w izomerii,

 • wie, jak wykonać siatkę na podstawie prostej bryły,

 • sporządza model prostej bryły,

 • zna przykłady nowatorskich rozwiązań technicznych,

 • rozumie znaczenie metali w rozwoju cywilizacji,

 • zna procesy otrzymywania stopów,

 • zna produkty wielkiego pieca,

 • zna rodzaje korozji,

 • zna sposoby zapobiegania korozji,

 • zna materiały do ochrony przed korozją,

 • zna zasadę działania suwmiarki i mikrometru,

 • wie co to jest: dokumentacja technologiczna, proces i operacja technologiczna,

 • zna rodzaje operacji technologicznych,

 • zna sposoby oznaczania rodzajów połączeń,

 • czyta i analizuje instrukcję obsługi,

 • rozumie konieczność obsługi urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi,

 • bezpiecznie posługuje się urządzeniem,

 • czyta i analizuje instrukcję obsługi,

 • rozumie konieczność obsługi urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi,

 • zna zastosowanie przekładni w praktyce,

 • podaje przykłady ekologicznych środków transportu zna historię rozwoju transportu samochodowego,

 • rozumie zagrożenie, jakie niesie rozwój motoryzacji,

 • zna historię rozwoju transportu samochodowego,

 • rozumie zagrożenie, jakie niesie rozwój motoryzacji,

 • zna prawa i obowiązki motorowerzysty,

 • zna przepisy umożliwiające uzyskanie karty motorowerowej,

 • zna zasady bezpiecznego uczestnictwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym, zna zasady obowiązujące motorowerzystę,

 • rozumie pojęcie „bezpieczna prędkość”,

 • rozróżnia poszczególne manewry na drodze,

 • zna zasady obowiązujące na skrzyżowaniach oznaczonych, wymienia przyczyny powstawania wypadków drogowych,

 • zna życiorys wybranego wynalazcy,

 • zna znaczenie wynalazku.


Ocena „dobry”

Ocenę „dobry” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dostateczny”
i ponadto:


 • potrafi dobrać środek gaśniczy do pożaru,

 • potrafi wymiarować prostą figurę płaską,

 • potrafi wykreślić przekrój prostej bryły,

 • uzupełnia brakujący rzut,

 • Zna wybitne nazwiska polskich twórców techniki,

 • potrafi wymiarować złożoną figurę płaską,

 • potrafi wykreślić przekrój złożonej bryły,

 • wie, jak wykonać siatkę na podstawie złożonej bryły,

 • sporządza model złożonej bryły,

 • zna przykłady zastosowań poszczególnych rodzajów stopów,

 • rozumie potrzebę zapobiegania korozji,

 • potrafi scharakteryzować rodzaje obróbki metali,

 • rozumie zasadę działania danego urządzenia,

 • zna zalety i wady środków transportu,

 • potrafi wyróżnić podstawowe układy samochodu,

 • zna klasyfikację samochodów,

 • zna obowiązkowe wyposażenie motoroweru,

 • potrafi odczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi motoroweru,

 • zna skutki nieprawidłowego zachowania się na drodze,

 • zna hierarchię ważności norm znaków i sygnałów oraz poleceń,

 • zna zasady przewożenia osób i bagażu motorowerem,

 • potrafi omówić poszczególne manewry,

 • wie jak zachować się wobec pojazdów uprzywilejowanych.


Ocena „ Bardzo dobry”

Ocenę „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dobry”
i ponadto:


 • biegle posługuje się pismem technicznym,

 • sporządza dokumentację w formie tabeli,

 • zna wkład polskich twórców techniki w rozwój ludzkości,

 • zna metale o szczególnym zastosowaniu w technice,

 • rozumie problemy ekologiczne związane z wydobyciem rudy i jej przeróbką,

 • dobiera materiały do wymogów konstrukcyjnych,

 • odczytuje pomiar z uwzględnieniem skali dokładności,

 • dobiera materiał do rodzaju pracy,

 • wykonuje podstawową dokumentację technologiczną,

 • potrafi dobrać rodzaj połączenia do materiału i jego funkcji,

 • potrafi dokonać czynności konserwacyjnych,

 • potrafi dokonać czynności konserwacyjnych,

 • zna zasadę działania przekładni,

 • rozumie problemy ekologiczne,

 • zna budowę i zasadę działania silnika spalinowego,

 • rozumie zasady działania poszczególnych układów motoroweru,

 • potrafi dokonać konserwacji i prostych napraw,

 • zna czynniki mające wpływ na czas reakcji,

 • zna zasady obowiązujące na skrzyżowaniach nie oznaczonych,

 • potrafi prawidłowo powiadomić służby ratunkowe o miejscu wypadku i stanie poszkodowanych,

 • udziela pierwszej pomocy,

 • zna obowiązujące prędkości poruszania się pojazdów,

 • zna zasadę działania wynalazku.


Ocena „ celujący”

Ocenę „celujący” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „bardzo dobry” i ponadto:

 • stosuje różnorodne symbole, rysunki, kody i zdjęcia w porozumiewaniu się na temat zagadnień technicznych,

 • odczytuje i sporządza proste dokumentacje techniczne,

 • bezpiecznie i wydajnie posługuje się podstawowymi narzędziami, przyrządami
  i urządzeniami,

 • dobiera właściwe narzędzia do obróbki odpowiednich materiałów oraz utrzymuje je w stanie sprawności,

 • eksploatuje urządzenia i systemy techniczne związane z życiem codziennym
  z uwzględnieniem zasad i reguł bezpieczeństwa,

 • prawidłowo korzysta z dróg i pojazdów,

 • potrafi udzielić pierwszej pomocy ofierze wypadku,

 • potrafi zabezpieczyć miejsce wypadku,

 • wykazuje się wiedzą historyczną związaną z rozwojem techniki,

 • omawia dowolny proces technologiczny, na przykład produkcji stali,

 • wypowiada się na temat ekologii, segregacji odpadów, ich recyklingu i utylizacji,

 • wykazuje się kreatywnością i aktywnością w dowolnej twórczości technicznej, uczestniczy w konkursach, tworzeniu projektów lub gazetek ściennych, tematycznych prezentacji multimedialnych.Opracował:

Andrzej Wilczewski


Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z techniki w klasie trzeciej gimnazjum.


Ocena „dopuszczający”

Uczeń:


 • Zna zasady wykonywania brył na podstawie rzutów prostokątnych,

 • Rozumie znaczenie planów poziomych mieszkań, domów, budynków użyteczności publicznej,

 • Wie, z czego produkowany jest prąd elektryczny w Polsce,

 • Rozumie znaczenie prądu elektrycznego w rozwoju techniki,

 • Wie, w jaki sposób dociera prąd do jego mieszkania,

 • Wie, w jaki sposób jest pozyskiwana woda pitna w jego miejscowości,

 • Potrafi wymienić elementy domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

 • Rozumie znaczenie gazu w gospodarstwie domowym jako źródło energii,

 • Zna sposoby ogrzewania mieszkań,

 • Potrafi wyróżnić inne instalacje występujące w jego mieszkaniu, domu, bloku

 • Rozumie znaczenie dokumentacji technicznej,

 • Rozumie pojęcie „schemat elektryczny”,

 • Rozumie konieczność obsługi urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi,,

 • Potrafi zorganizować bezpieczne stanowisko pracy,

 • Prawidłowo posługuje się przyborami i narzędziami,

 • Rozumie znaczenie wyboru zawodu dla jego przyszłości.


Ocena „dostateczny”

Ocenę „dostateczny” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dopuszczający” i ponadto:

 • Potrafi wykonać prostą bryłę na podstawie rzutów prostokątnych i wymiarów,

 • Czyta rysunek budowlany,

 • Wie, w jaki sposób wytwarzany jest prąd elektryczny w elektrowni cieplnej,

 • Potrafi odczytać schemat domowej instalacji elektrycznej,

 • Wie, od jakich czynników uzależniona jest wysokość rachunku za prąd elektryczny,

 • Rozumie pojęcia oczyszczania i uzdatniania wody,

 • Wie, w jaki sposób dociera woda do naszych mieszkań,

 • Wie, w jaki sposób jest produkowany (wydobywany) gaz,

 • Wie, jaki rodzaj gazu wykorzystywany jest w jego gospodarstwie domowym i jak jest, transportowany,

 • Wie, z jakich elementów składa się domowa instalacja grzewcza,

 • Potrafi wymienić elementy składowe poszczególnych instalacji,

 • Zna symbole elektryczne,

 • Potrafi czytać i rysować schematy elektryczne,

 • Potrafi odczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi danego urządzenia,

 • Potrafi bezpiecznie się nim posługiwać,

 • Dba o ład i porządek w czasie pracy,

 • Docenia wartości estetyczne wykonanej pracy,

 • Potrafi ocenić swoje zainteresowania i możliwości wyboru zawodu.Ocena „dobry”

Ocenę „dobry” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dostateczny”
i ponadto:


 • Potrafi wykonać prostą bryłę, zachowując wymiary, na podstawie rzutów prostokątnych i wymiarów,

 • Potrafi narysować plan poziomy pracowni techniki w odpowiedniej skali,

 • Zna inne sposoby wytwarzania energii elektrycznej,

 • Rozumie zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z urządzeniami elektrycznymi,

 • Potrafi obsługiwać domowe urządzenia elektryczne z zachowaniem zasad bhp,

 • Rozumie związek między zużyciem energii elektrycznej, a środowiskiem,

 • Rozumie znaczenie syfonów w domowej instalacji kanalizacyjnej,

 • Zna zasadę działania licznika na wodę,

 • Rozumie znaczenie oszczędnego zużywania wody,

 • Potrafi wskazać praktyczne sposoby oszczędzania wody,

 • Zna elementy domowej instalacji gazowej,

 • Potrafi bezpiecznie obsługiwać domowy sprzęt,

 • Rozumie znaczenie racjonalnego wykorzystania gazu,

 • Potrafi prawidłowo wietrzyć pokój, mieszkanie,

 • Potrafi omówić znaczenie domowej instalacji przeciwpożarowej i odgromowej,

 • Zna zasady eksploatacji poszczególnych instalacji,

 • Umie zmontować prosty układ elektryczny na podstawie schematu,

 • Potrafi narysować schemat na podstawie zmontowanego układu,

 • Rozumie zasadę działania danego urządzenia,

 • Potrafi przygotować dokumentację techniczną,

 • Dba o oszczędne gospodarowanie materiałem,

 • Zna możliwość kontynuowania nauki celem uzyskania określonego zawodu.


Ocena „bardzo dobry”

Ocenę „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dobry”
i ponadto:


 • Potrafi wykonać bryłę z hakami, wcięciami i otworami zachowując wymiary na podstawie rzutów prostokątnych i wymiarów,

 • Potrafi narysować plan poziomy swojego mieszkania w odpowiedniej skali,

 • Zna największe polskie elektrownie cieplne i wodne,

 • Rozumie niebezpieczeństwo związanie z produkcją energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych /Czarnobyl/,

 • Rozumie rolę i zasadę działania bezpiecznika w domowej instalacji elektrycznej,

 • Rozumie pojęcie: „natężenie”, „napięcie”, „rezystancja” i „moc” prądu elektrycznego,

 • Potrafi odczytać z tabliczki znamionowej lub z instrukcji moc danego urządzenia,

 • Rozumie znaczenie oczyszczalni ścieków dla środowiska,

 • Rozumie przyczyny obumierania życia w rzekach i jeziorach,

 • Wie, jakich płynów nie należy wylewać do ścieków,

 • Wie, jak postąpić w przypadku wykrycia ulatniania się gazu,

 • Zna skutki nieszczelności instalacji gazowych,

 • Wie jak działa termostat i licznik ciepła,

 • Wie, na jakiej zasadzie działa domowa instalacja alarmowa,

 • Potrafi wyróżnić elementy elektryczne w urządzeniu domowym (np. suszarka do włosów), narysować schemat danego urządzenia i zmontować układ,

 • Potrafi dokonać czynności konserwacyjnych przy danym urządzeniu,

 • Docenia znaczenie wykonania pracy (prezentu) samodzielnie,

 • Rozumie problem odpadów poprodukcyjnych,

 • Zna możliwości wykonywania pracy w określonym zawodzie w swojej miejscowości, okolicy, krajach Unii Europejskiej.


Ocena „celujący”

Ocenę „celujący” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „bardzo dobry” i ponadto:

 • Potrafi wykonać dowolną bryłę na podstawie rzutów prostokątnych,

 • Potrafi umeblować mieszkanie na planie poziomowym wg własnej koncepcji, przestrzegając zasad ergonomii i estetyki,

 • Potrafi wymienić sposoby oszczędzania energii elektrycznej,

 • Zna alternatywne źródła energii,

 • Potrafi obliczyć moc urządzeń pracujących w domu,

 • Potrafi porównać urządzenia gospodarstwa domowego ze względu na pobieraną moc i cenę urządzenia,

 • Potrafi udzielić pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym,

 • Zna proces oczyszczania ścieków w oczyszczalni,

 • Zna inne alternatywne procesy oczyszczania ścieków,

 • Potrafi obliczyć zużycie gazu w gospodarstwie domowym,

 • Potrafi udzielić pomocy osobie zatrutej gazem,

 • Potrafi dokonać odczytu licznika ciepła i obliczyć zużycie ciepła w mieszkaniu, domu w określonym czasie, np. miesiąca,

 • Potrafi wskazać sposoby obniżenia rachunku za zużycie ciepła,

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie „inteligentny dom”,

 • Potrafi wykonać i zmontować układ domowej instalacji alarmowej przeciwpożarowej i przeciw włamaniowej,

 • Potrafi przeprowadzić prezentację zasady działania, obsługi i czynności konserwacyjno-naprawczych danego urządzenia,

 • Jest twórczy, zgłasza swoje ulepszenia i innowacje w trakcie wykonywania pracy,

 • Potrafi dokonać analizy wybranego zawodu przez siebie, kolegę, a istniejącymi uwarunkowaniami na rynku pracy.


Opracował:

Andrzej Wilczewski


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasa III) iconProgram nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w szkole podstawowej

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasa III) iconProgram nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w szkole podstawowej (klasy IV-VI)

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasa III) iconZakres wymagań z techniki w klasie III gimnazjum (na podstawie programu nauczania techniki Wydawnictwa Pedagogicznego operon)

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasa III) iconZ wychowaniem komunikacyjnym wykorzystanie programu powerpoint

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasa III) iconProgram nauczania techniki w gimnazjum- " Mój Dom"

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasa III) iconMateriały pomocnicze dla słuchaczy studiów podyplomowych: „Technika z wychowaniem komunikacyjnym”

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasa III) iconWynikowy plan nauczania Gimnazjum. Klasa III

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasa III) iconTreści nauczania – wymagania szczegółowe klasa III gimnazjum

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasa III) iconHistoria – klasa III gimnazjum indywidualny system oceniania I nagradzania uczniów – klasa III gimnazjum

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasa III) iconPlan wynikowy nauczania zajęĆ technicznych w gimnazjum klasa III

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom