Czynniki niebezpieczne I szkodliwe Czynnik niebezpieczny
Pobierz 20.37 Kb.
NazwaCzynniki niebezpieczne I szkodliwe Czynnik niebezpieczny
Data konwersji26.11.2012
Rozmiar20.37 Kb.
TypDokumentacja
ANALIZA I OCENA ZAGROŻEŃ

Czynniki środowiska pracy.


Czynniki niebezpieczne i szkodliwe


Czynnik niebezpieczny występujący w procesie pracy to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do urazu.

Czynnik szkodliwy występujący w procesie pracy to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do schorzenia.


Klasyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesie pracy:

 • fizyczne

 • chemiczne

 • biologiczne

 • psychofizyczne


Fizyczne niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy

Materialne środowisko pracy:

 • oświetlenie (natężenie, luminacja, olśnienie, kontrast, tętnienie strumienia),

 • temperatura powietrza,

 • wilgotność powietrza,

 • ruch powietrza,

 • hałas (w tym ultra- i infradźwiękowy),

 • wibracje,

 • pyły przemysłowe,

 • aerozole stałe i ciekłe,

 • promieniowanie jonizujące,

 • promieniowanie laserowe,

 • promieniowanie nadfioletowe,

 • promieniowanie podczerwone,

 • ciśnienie.

Elektryczność:

 • pole elektrostatyczne,

 • pole elektromagnetyczne,

 • elektryczność statyczna,

 • napięcie w obwodzie elektrycznym.

Czynniki urazowe:

 • poruszające się maszyny i mechanizmy,

 • ruchome elementy urządzeń technicznych,

 • przemieszczające się wyroby, półwyroby i materiały,

 • naruszenie konstrukcji,

 • obrywanie się mas i brył,

 • tąpnięcia (wykopy),

 • powierzchnie, na których możliwy jest upadek;

 • ostrza i ostre krawędzie,

 • wystające elementy,

 • chropowatość i szerokość wyrobów, urządzeń;

 • temperatura powierzchni wyposażenia technicznego i materiałów;

 • położenie stanowiska pracy w stosunku do powierzchni ziemi lub podłogi i pomieszczenia.


Chemiczne niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy

Rodzaj działania na organizm:

 • toksyczne;

 • drażniące;

 • uczulające;

 • rakotwórcze;

 • mutagenne;

 • upośledzające funkcje rozrodcze.

Sposób wchłaniania do organizmu:

 • przez drogi oddechowe;

 • przez skórę i błony śluzowe;

 • przez przewód pokarmowy.


Biologiczne niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy

 • Mikroorganizmy (bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki) i wytwarzane przez nie substancje (toksyny, alergeny)

 • Makroorganizmy (rośliny, zwierzęta)


Psychofizyczne niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy:

a) obciążenia fizyczne

 • statyczne

 • dynamiczne

b) obciążenia nerwowo-psychiczne

 • obciążenia umysłu

 • niedociążenie lub przeciążenie percepcyjne

 • obciążenie emocjonalne


Występowanie czynników szkodliwych w środowisku pracy

  1. Stosowanie szkodliwych dla człowieka

 • technologii, surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów stosowanych w procesach technologicznych;

 • maszyn i urządzeń stwarzających zagrożenie czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi,

  1. Niewłaściwy transport surowców, półproduktów, produktów, odpadów produkcyjnych powodujących zagrożenia chemiczne, fizyczne i biologiczne,

  2. Stosowanie nieodpowiednich kubatur budynków, niedostosowanie środków ochrony przed przenikaniem emitowanych czynników,

  3. Niewłaściwe opakowania,

  4. Niewłaściwe magazynowanie.


Środki ochrony przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami:

1. Eliminacja czynnika u źródła,

2. Eliminacja pracownika ze strefy zagrożenia,

3. Stosowanie osłon skierowanych na źródło zagrożenia,

4. Stosowanie barier odsuwających pracownika od źródła zagrożenia


Ocena narażenia na czynniki szkodliwe polega na wykonaniu pomiaru danego czynnika i porównaniu z wartościami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.


Kryteria oceny czynników

- Ryzyko małe, pomijalne Lzm < 0,5 NDS, NDN

- Ryzyko średnie, akceptowalne 0,5 NDS, NDN < Lzm < 1,0 NDS, NDN

- Ryzyko duże, nieakceptowalne Lzm > 1,0 NDS, NDN


Definicja NDS: Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS) - wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.


Definicja NDSP: Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe I(NDSP) - wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.


Definicja NDSCh: Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż dwa razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.


Definicja DSB: Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym oznacza dopuszczalne stężenie danej substancji lub jej metabolitu w odpowiednim materiale biologicznym albo wskaźnik efektu jej działania. Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym dotyczy: - substancji toksycznych - produktów przemiany związków toksycznych (metabolitów) np. benzen - fenol, - zmiany stężenia substancji w organizmie pod wpływem czynnika toksycznego. Polega na ustaleniu dla poszczególnych czynników chemicznych obowiązującej dopuszczalnej wartości stężenia w powietrzu środowiska pracy. Obowiązujące wartości DSB określono na podstawie oszacowania i dostępnych technik pomiarowych. Pobieranie materiału biologicznego do badań zależne jest od czasu ustalenia równowagi między wchłanianą substancją a jej stężeniem, lub stężeniem jej metabolitów w płynach ustrojowych. W przypadku działalności powodującej narażenie na kilka niebezpiecznych czynników chemicznych, ryzyko będzie ocenione na podstawie ryzyka, jakie razem stwarzają wszystkie występujące czynniki chemiczne.


Narażenie łączne

W przypadku występowania narażenia na kilka czynników chemicznych jednocześnie

W1/NDS1 + W2/NDS2 + .....Wn/NDSn < 1

warunki pracy można uznać za bezpieczne.

*Pomiary czynników

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy wykonują laboratoria akredytowane zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji.

*Częstotliwość badań:

- od 0,1 do 0,5 NDS raz na dwa lata,

- od 0,5 NDS raz na rok,

- w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika.


Gdy dwa kolejne pomiary mieszczą się w przedziale 0 - 0,1 NDS a proces technologiczny nie ulega zmianom okresowe pomiary nie są wymagane.


Pomiary czynników

Pracodawca przed przystąpieniem do przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku dokonuje rozeznania:

 • procesów technologicznych i występujących w nich czynników szkodliwych dla zdrowia w celu ich wytypowania do oznaczenia w środowisku pracy,

 • organizacji i sposobu wykonywania pracy

Pracodawca nie później, niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności jest obowiązany do wykonania badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy.

Metody badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określają Polskie Normy oraz normy międzynarodowe.


Literatura

 • Ustawa Kodeks pracy (dział X),

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

 • Polska Norma PN-80/Z-08052 "Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy",

 • Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. W sprawie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony ich zdrowia przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Czynniki niebezpieczne I szkodliwe Czynnik niebezpieczny iconAnna Muszak Czynniki niebezpieczne, szkodliwe I uciążliwe w pracy pielęgniarki anestezjologicznej

Czynniki niebezpieczne I szkodliwe Czynnik niebezpieczny iconPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tytuł pakietu: Czynniki niebezpieczne, szkodliwe I uciążliwe

Czynniki niebezpieczne I szkodliwe Czynnik niebezpieczny iconCzynniki I warunki szkodliwe działające na pilotów

Czynniki niebezpieczne I szkodliwe Czynnik niebezpieczny iconNazwa ośrodka: Grupa Doradcza Sienna Sp z o o. Tytuł pakietu: Czynniki szkodliwe

Czynniki niebezpieczne I szkodliwe Czynnik niebezpieczny iconCharakterystyka czynników Czynniki niebezpieczne

Czynniki niebezpieczne I szkodliwe Czynnik niebezpieczny iconNazwa ośrodka: Grupa Doradcza Sienna Sp z o o. Tytuł pakietu: Czynniki niebezpieczne

Czynniki niebezpieczne I szkodliwe Czynnik niebezpieczny iconBhp dla msp – czynniki zagrożeń w środowisku pracy – substancje I preparaty niebezpieczne

Czynniki niebezpieczne I szkodliwe Czynnik niebezpieczny icon5. Jaką rolę odgrywają wymienione czynniki dla Pana/Pani przy wyborze salonu fryzjerskiego -zakreśl w kółko (możesz wpisać swój ważny czynnik pod nr 9)

Czynniki niebezpieczne I szkodliwe Czynnik niebezpieczny iconCzynniki genetyczne. Szczególnie niebezpieczne są matki I siostry. Jeżeli u którejś z nich wystąpił rak sutka nasze rokowania nie wyglądają najlepiej. Rak piersi uwarunkowany genetycznie stanowi do 10% wszystkich jego postaci

Czynniki niebezpieczne I szkodliwe Czynnik niebezpieczny iconTemat: bezpieczeństwo ruchu drogowego I czynniki wpływające na jego poziom; przyczyny wypadków drogowych; kultura jazdy jako czynnik wpływający na bezpieczenstwo I płynnośĆ ruchu drogowego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom