Dokumentowanie działalności zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
Pobierz 55.44 Kb.
NazwaDokumentowanie działalności zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
Data konwersji26.11.2012
Rozmiar55.44 Kb.
TypDokumentacja
Tamara Zimna

komentarz praktyczny

Dokumentowanie działalności zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

 

Komentarz omawia dokumentowanie realizacji zadań zespołu kontroli zakażeń szpitalnych funkcjonującego w szpitalu lub zespole zakładów opieki zdrowotnej. Wskazano elementy systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz zasady sprawowania kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w szpitalu. Opisano również rolę dokumentowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w procesach odszkodowawczych za spowodowanie zakażeń szpitalnych oraz przedstawiono wieloaspektową odpowiedzialność za niedopełnienie związanych z tym obowiązków.

1. Wprowadzenie

Do zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych znajdują zastosowanie procedury postępowania opisane w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.; dalej jako: u.z.z.z.). Ustawa ta przewiduje bowiem szereg różnorakich rozwiązań mających na celu zapobieganie m.in. zakażeniom szpitalnym1, tj. zakażeniom, które wystąpiły w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

1 Zakażenia szpitalne wymieniono pod poz. 53 w wykazie zakażeń i chorób zakaźnych stanowiącym załącznik do u.z.z.z.

•    nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania albo

•    wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 33 u.z.z.z.).

Zespół kontroli zakażeń szpitalnych jest elementem systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, którego wdrożenie i zapewnienie funkcjonowania należy do obowiązków kierowników szpitali lub zespołów zakładów opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital. Obowiązkiem kierownika szpitala lub zespołu zakładów opieki zdrowotnej, w skład którego wchodzi szpital jest powołanie i nadzór nad działalnością szpitalnego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 u.z.z.z.). Skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych wyznacza treść art. 15 ust. 1 u.z.z.z. Przewodniczącym zespołu powinien być lekarz. Specjalistą do spraw epidemiologii (lub specjalistą do spraw higieny i epidemiologii) zespołu kontroli zakażeń szpitalnych powinna być pielęgniarka lub położna. Liczba tego rodzaju specjalistów w zespole uzależniona jest od liczby funkcjonujących w szpitalu łóżek. W ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przyjęto normę: minimum 1 specjalista na 200 łóżek szpitalnych. Specjalista do spraw mikrobiologii powoływany jest w sytuacji, gdy lekarz pełniący funkcję przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych nie posiada specjalizacji z dziedziny mikrobiologii lekarskiej. W takim przypadku specjalistą do spraw mikrobiologii w zespole kontroli zakażeń szpitalnych powinien być diagnosta laboratoryjny. Kwalifikacje wymagane od członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych powinny odpowiadać realizowanym przez nich zadaniom w ramach zespołu. Szczegółowy wykaz kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych określi rozporządzenie Ministra Zdrowia wydane na podstawie art. 15 ust. 5 u.z.z.z.2. Tylko do końca roku 2010 r. obowiązuje wydane do poprzednio obowiązującej ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych (Dz. U. Nr 285, poz. 2869).

2 Do dnia 31 grudnia 2015 r. przewodniczącym zespołu kontroli zakażeń szpitalnych może być lekarz, który posiada specjalizację inną niż określona na podstawie art. 15 ust. 5 u.z.z.z. oraz ukończył kurs specjalistyczny z zakresu epidemiologii i kontroli zakażeń szpitalnych, a w skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych mogą wchodzić pielęgniarki i położne, które do tego dnia zostały zatrudnione na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej oraz ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego (art. 67 u.z.z.z.).

2. Zadania zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

Do ustawowych zadań zespołu kontroli zakażeń szpitalnych należy (zgodnie z art. 15 ust. 2 u.z.z.z.):

a)   opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;

b)   prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz przedstawianie wyników tej kontroli kierownikowi szpitala i komitetowi zakażeń szpitalnych;

c)   szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych;

d)   konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.

Realizacja wyżej wymienionych zadań powinna być udokumentowana.

 

Przykład 1

Udokumentowania wymaga m.in.: gromadzenie w szpitalu informacji o zakażeniach szpitalnych i czynnikach alarmowych, prowadzenie rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych, sporządzanie raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej oraz prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. W przypadku szkoleń personelu – szkolenie powinno zostać udokumentowane w aktach osobowych pracowników, zaś w razie konsultacji osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną – konsultacja powinna zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.

 

2.1. System zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych

Zadaniem zespołu kontroli zakażeń szpitalnych jest opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. System ten powinien obejmować następujące elementy:

1)   ocenę ryzyka i monitorowanie występowania zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych;

2)   organizację udzielania świadczeń zdrowotnych, w sposób zapewniający:

•    zapobieganie zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych (Przykłady: dekontaminacja skóry, błon śluzowych lub innych tkanek, wyrobów medycznych oraz powierzchni pomieszczeń i urządzeń, stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia przeniesieniu na inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych);

•    warunki izolacji pacjentów z zakażeniem lub chorobą zakaźną oraz pacjentów szczególnie podatnych na zakażenia szpitalne;

•    możliwość wykonywania badań laboratoryjnych w ciągu całej doby;

•    wykonywanie badań laboratoryjnych, umożliwiających identyfikację biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących zakażenia i choroby zakaźne, oraz weryfikację wyników tych badań przez upoważnione do tego ośrodki referencyjne i jednostki badawczo-rozwojowe;

•    ograniczenie narastania lekoodporności biologicznych czynników chorobotwórczych w wyniku niewłaściwego stosowania profilaktyki i terapii antybiotykowej;

3)   monitorowanie i rejestrację zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych;

4)   sporządzanie i przekazywanie właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (wzory oraz sposób sporządzania raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala oraz tryb i terminy ich przekazywania właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu określi rozporządzenie Ministra Zdrowia wydane na podstawie art. 14 ust. 7 pkt 3 u.z.z.z.3);

3 Sposób sporządzania raportów o występowaniu tych zakażeń oraz wzory raportów i tryb ich przekazywania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń (Dz. U. Nr 54, poz. 484). Rozporządzenie to zachowuje moc obowiązującą do końca 2010 r. (art. 68 u.z.z.z.).

5)   zgłaszanie w ciągu 24 godzin potwierdzonego epidemicznego wzrostu liczby zakażeń szpitalnych właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

Artykuł 14 ust. 2 u.z.z.z. zobowiązał kierowników szpitali lub zespołów zakładów opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital do:

1)   gromadzenia w szpitalu informacji o zakażeniach szpitalnych i czynnikach alarmowych, które zawierać powinny:

a)   rozpoznanie kliniczne zakażenia szpitalnego lub czynnika alarmowego;

b)   charakterystykę podstawowych objawów klinicznych;

c)   okoliczności wystąpienia zakażenia, zachorowania lub zgonu z powodu zakażenia szpitalnego lub czynnika alarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka oraz charakterystyki biologicznego czynnika zakaźnego, oraz inne informacje niezbędne do sprawowania nadzoru epidemiologicznego, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej;

oraz do:

2)   prowadzenia rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych, który może być prowadzony w formie papierowej lub w systemie elektronicznym (art. 14 ust. 6 u.z.z.z.). Rejestr ten zawiera następujące dane osób, u których rozpoznano zakażenie szpitalne lub czynnik alarmowy:

a)   imię i nazwisko;

b)   datę urodzenia;

c)   numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;

d)   płeć;

e)   adres miejsca zamieszkania;

f)   rozpoznanie kliniczne zakażenia szpitalnego lub czynnika alarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka oraz charakterystykę podstawowych objawów klinicznych oraz okoliczności wystąpienia zakażenia, zachorowania lub zgonu z powodu zakażenia szpitalnego lub czynnika alarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka oraz charakterystyki biologicznego czynnika chorobotwórczego, oraz inne informacje niezbędne do sprawowania nadzoru epidemiologicznego, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej.

Szczegółowy sposób prowadzenia rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz okres ich przechowywania i udostępniania danych nim objętych określi rozporządzenie Ministra Zdrowia wydane na podstawie art. 14 ust. 7 pkt 2 u.z.z.z.4.

4 Obecnie sposób prowadzenia rejestrów zakażeń zakładowych określa rozporządzenie w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń. Rozporządzenie to zachowuje moc obowiązującą do końca 2010 r. (art. 68 u.z.z.z.).

2.2. Kontrola wewnętrzna w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych

Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych zobowiązane zostały do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (art. 11 ust. 1 u.z.z.z.) i prowadzenia dokumentacji realizacji tych działań (art. 12 ust. 1 u.z.z.z.). Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=014095.

Jednym z ustawowych zadań zespołu kontroli zakażeń szpitalnych jest prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz przedstawianie wyników tej kontroli kierownikowi szpitala i komitetowi zakażeń szpitalnych. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=014091.

3. Zakażenia szpitalne w orzecznictwie sądowym

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pobytu w szpitalu polega także na niezarażeniu pacjenta inną chorobą. Przeprowadzenie dowodu istnienia związku przyczynowo-skutkowego między pobytem w szpitalu a późniejszym zachorowaniem na chorobę zakaźną jest zadaniem ogromnie trudnym, w grę bowiem wchodzą procesy biologiczne trudno uchwytne i nie poddające się obserwacji, dokumentacji, itp. Z tej przyczyny w orzecznictwie przyjmuje się, że w braku dowodu pewnego – wystarczające jest ustalenie wysokiego, graniczącego z pewnością, stopnia prawdopodobieństwa, że zakażenie nastąpiło w szpitalu5. W tym stanie rzeczy rozstrzygnięcie o zasadności roszczeń odszkodowawczych zależy od oceny mocy dowodów wskazanych przez pacjenta dla stwierdzenia istnienia wspomnianego powyżej związku przyczynowego. Równocześnie szpital ma możliwość wykazywania okoliczności, których zachodzenie osłabia (obniża) stopień prawdopodobieństwa, że zakażenie nastąpiło w szpitalu6. Dokumentowanie działalności szpitala w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, w tym także działalności zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, może więc mieć istotne znaczenie podczas ewentualnych procesów odszkodowawczych o spowodowanie zakażenia u pacjenta podczas pobytu w szpitalu. Na szpitalu ciąży obowiązek dołożenia należytej staranności w celu ochrony pacjentów przed niebezpieczeństwem zakażenia chorobą zakaźną. Naruszenia tego obowiązku m.in. w zakresie uchybień w działalności szpitala w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych stanowią niewątpliwy czynnik zwiększenia ryzyka doznania przez pacjenta zakażenia. Oceniając prawdopodobieństwo zainfekowania pacjenta w danej placówce medycznej sądy przyjmują tzw. „winę organizacyjną”, bez konieczności wykazania konkretnej osoby odpowiedzialnej za zakażenie spośród personelu szpitala7. W sprawach dotyczących zakażeń szpitalnych możliwe i uzasadnione jest przyjęcie niedbalstwa placówki służby zdrowia w drodze domniemania faktycznego, przy braku dowodu przeciwnego8. Prawidłowo i rzetelnie prowadzona dokumentacja działań przeciwepidemicznych może więc stać się mocnym argumentem odrzucającym oskarżenie o spowodowanie zakażenia lub choroby zakaźnej u hospitalizowanego pacjenta, będącego wynikiem niezachowania warunków bezpiecznego, tzn. wolnego od niebezpieczeństwa zakażenia się, pobytu w szpitalu. Obrona szpitala zagrożonego koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej polega mianowicie na osłabianiu prawdopodobieństwa zakażenia w tym właśnie szpitalu – przede wszystkim przez dowodzenie, że zaistniały inne prawdopodobne przyczyny infekcji, względnie, że konkretne warunki w jakich - według twierdzeń poszkodowanego – doszło do zarażenia, wykluczały taką możliwość9.

5 Tak m.in. w orzeczeniu Sądu Najwyższego z 17 VI 1969 - nie publ., sygn. akt II CR 165/69 - OSPiKA 1969 nr 7-8 poz. 155, z 17 VII 1974, sygn. akt II CR 415/73 - nie publ.

6 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1998 r., sygn. akt III CKN 4/98, LEX nr 50231, PiM 1999/3/135.

7 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 1998 r., sygn. akt I CKN 786/97 LEX nr 50228, PiM 1999/3/133.

8 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r., sygn. akt III CSK 429/06, LEX nr 274129.

9 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 1998 r., PiM 1999/3/130, LEX nr 50227.

4. Odpowiedzialność karna za niepodejmowanie działań przeciwdziałających szerzeniu się zakażeń szpitalnych

Oprócz omówionej wyżej roli dokumentowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w szpitalu w procesach odszkodowawczych za spowodowanie zakażeń szpitalnych podczas pobytu pacjenta w szpitalu, art. 50 pkt 3 u.z.z.z. przewiduje odpowiedzialność karną za niepodejmowanie działań przeciwdziałających szerzeniu się zakażeń szpitalnych wymienionych w art. 14 ust. 1 i 2 u.z.z.z. Wykroczeniem jest więc brak wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, a także nie dopełnienie obowiązku gromadzenia w szpitalu informacji o zakażeniach szpitalnych i czynnikach alarmowych oraz prowadzenia rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych. Podejmowanie tych działań powinno więc zostać dla celów dowodowych rzetelnie udokumentowane, gdyż nie wypełnianie tych obowiązków zostało usankcjonowane karą grzywny.

Do wykroczeń przewidzianych w innych ustawach stosuje się przepisy części ogólnej ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 z późn. zm.). Grzywnę za to wykroczenie wymierza się więc w wysokości od 20 do 5.000 złotych. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe (art. 24 Kodeksu wykroczeń). W sprawie tej orzekanie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.).

Odpowiedzialność karna związana z niewykonywaniem obowiązków nałożonych przez art. 14 ust. 1 i 2 u.z.z.z. została zawężona do kierowników szpitali lub zespołów zakładów opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital. Członkowie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych mogą jednak ponieść odpowiedzialność pracowniczą za powierzone im zadania, gdyż nadzór nad działalnością zespołu sprawowany jest przez kierownika szpitala (art. 14 ust. 1 pkt 1 u.z.z.z.).

Ponadto kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlega realizacja działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, prowadzenie dokumentacji realizacji tych działań, w tym wyniki kontroli wewnętrznej sprawowanej przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych oraz warunki i okres przechowywania tej dokumentacji (art. 13 ust. 1 u.z.z.z.).

5. Uwagi autorskie

Duża część zagadnień związanych z dokumentowaniem działalności zespołu zakażeń szpitalnych wciąż oczekuje na regulacje w formie rozporządzeń wykonawczych wydanych do nowej ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Część z nich posiada już wersje projektowane, przekazane do konsultacji społecznych (dostępne do wglądu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=014095,

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=014091),

prace nad pozostałą częścią nie są jeszcze na etapie konsultacji zewnętrznych (np. rozporządzenia, których podstawą wydania jest art. 14 ust. 7 u.z.z.z. – obecnie zagadnienia zawarte w tej delegacji ustawowej reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń; Dz. U. Nr 54, poz. 484) – rozporządzenie to zachowuje moc obowiązującą tylko do końca 2010 r. na podstawie art. 68 u.z.z.z.

Zagadnienia stanowiące przedmiot projektowanych regulacji w zakresie dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz kontroli wewnętrznej wykonywanej przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych nie były dotychczas regulowane w prawie polskim i stanowią całkowicie nową materię.

Projektowane regulacje dotyczą sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, które są podejmowane w zakładach opieki zdrowotnej oraz przez inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych oraz warunki i okres przechowywania tej dokumentacji. Bieżące dokumentowanie podejmowanych czynności profilaktycznych w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń, w tym wywołanych drobnoustrojami opornymi na dostępne antybiotyki, umożliwia szybkie podejmowanie właściwych działań w przypadku wystąpienia ewentualnych zagrożeń. W projekcie uznano, że nie ma potrzeby dookreślania formy dokumentacji – projekt nie zawiera więc wzoru formularzy, czy dokumentów dla celów dokonywania dokumentacji. Jest to słuszne rozwiązanie, gdyż świadczeniodawcy, w zależności m.in. od charakteru udzielanych i trybu świadczeń, specyfiki świadczeń, warunków środowiskowych, struktury organizacyjnej, stylu zarządzania, wielkości organizacji, dotychczasowych doświadczeń, stosować mogą wypracowane przez siebie wzory dokumentów, w których dokonują stosownych wpisów. Projektowana regulacja wpłynie na poprawę jakości prowadzonych działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Pozwoli również – poprzez wprowadzenie konieczności dokumentowania tych działań – na uzyskanie informacji o rodzaju i charakterze podejmowanych czynności, umożliwi prospektywną ocenę ich trafności i skuteczności, a przez to łatwiejszą ingerencję w ich organizację w celu weryfikacji i ewentualnego dostosowania do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej10.

10 Uzasadnienie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: www.mz.gov.pl.

Proponowane rozwiązania w zakresie regulacji kontroli wewnętrznej wykonywanej przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych zapewnią porównywalność prowadzonych kontroli oraz uzyskiwanych wyników i wniosków. Wprowadzenie tych regulacji pozwoli na kontrolę i monitorowanie stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w danej jednostce. Nadzór nad tymi działaniami spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa oraz zdrowia publicznego poprzez profilaktykę oraz szybkie podejmowanie właściwych działań w przypadku wystąpienia ewentualnych zagrożeń. Projektowane regulacje wpłyną na poprawę jakości prowadzonych kontroli wewnętrznych w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Pozwolą, poprzez wprowadzenie jednolitych kryteriów ich przeprowadzania na unifikację działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych11.

11 Uzasadnienie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: www.mz.gov.pl.

W niektórych szpitalach zagadnienia związane z dokumentowaniem działalności zespołu kontroli zakażeń szpitalnych opracowane zostały w ramach standardów akredytacyjnych, w których ocenie podlega m.in. opracowanie i wykorzystywanie przez szpital skoordynowanych procedur redukowania ryzyka endemicznych oraz epidemicznych zakażeń szpitalnych u pacjentów i pracowników, wdrożenie programu monitorowania zakażeń szpitalnych, systematyczność szkolenia personelu odpowiednio do pracy, którą wykonuje, zasady izolacji chorych o podwyższonym ryzyku rozprzestrzeniania się zakażenia.

Ogromna większość placówek prowadzi stosowną dokumentację, dotychczas jednak nie było podstawy prawnej do egzekwowania tych działań w stosunku do świadczeniodawców, dla których bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta miało drugorzędne znaczenie. Obowiązek dokumentowania działalności zespołu kontroli zakażeń szpitalnych formalnie obowiązuje od chwili wejścia w życie nowej ustawy zakaźnej, tj. od dnia 1 stycznia 2009 r. Dlatego negatywnie należy ocenić postęp prac legislacyjnych nad tym zagadnieniem pomimo, że z uzasadnienia projektowanych regulacji wyraźnie wynika, że konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie zasad dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, a zasadnym i celowym jest pilne wejście w życie przepisów wykonawczych.

——————

1 Zakażenia szpitalne wymieniono pod poz. 53 w wykazie zakażeń i chorób zakaźnych stanowiącym załącznik do u.z.z.z.

2 Do dnia 31 grudnia 2015 r. przewodniczącym zespołu kontroli zakażeń szpitalnych może być lekarz, który posiada specjalizację inną niż określona na podstawie art. 15 ust. 5 u.z.z.z. oraz ukończył kurs specjalistyczny z zakresu epidemiologii i kontroli zakażeń szpitalnych, a w skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych mogą wchodzić pielęgniarki i położne, które do tego dnia zostały zatrudnione na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej oraz ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego (art. 67 u.z.z.z.).

3 Sposób sporządzania raportów o występowaniu tych zakażeń oraz wzory raportów i tryb ich przekazywania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń (Dz. U. Nr 54, poz. 484). Rozporządzenie to zachowuje moc obowiązującą do końca 2010 r. (art. 68 u.z.z.z.).

4 Obecnie sposób prowadzenia rejestrów zakażeń zakładowych określa rozporządzenie w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń. Rozporządzenie to zachowuje moc obowiązującą do końca 2010 r. (art. 68 u.z.z.z.).

5 Tak m.in. w orzeczeniu Sądu Najwyższego z 17 VI 1969 - nie publ., sygn. akt II CR 165/69 - OSPiKA 1969 nr 7-8 poz. 155, z 17 VII 1974, sygn. akt II CR 415/73 - nie publ.

6 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1998 r., sygn. akt III CKN 4/98, LEX nr 50231, PiM 1999/3/135.

7 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 1998 r., sygn. akt I CKN 786/97 LEX nr 50228, PiM 1999/3/133.

8 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r., sygn. akt III CSK 429/06, LEX nr 274129.

9 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 1998 r., PiM 1999/3/130, LEX nr 50227.

10 Uzasadnienie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: www.mz.gov.pl.

11 Uzasadnienie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: www.mz.gov.pl.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Dokumentowanie działalności zespołu kontroli zakażeń szpitalnych iconProgram V akademii Pielęgniarstwa Profilaktyka zakażeń szpitalnych

Dokumentowanie działalności zespołu kontroli zakażeń szpitalnych iconObowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń I chorób zakaźnych

Dokumentowanie działalności zespołu kontroli zakażeń szpitalnych iconWykaz zakażeń I chorób zakaźnych objętych „Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń I chorób zakaźnych u ludzi”

Dokumentowanie działalności zespołu kontroli zakażeń szpitalnych iconWykaz zakażEŃ I chorób zakaźnych podlegających zgłoszeniu (ZAŁĄcznik do ustawy z dnia 5 grudnia 2008R. O zapobieganiu I zwalczaniu zakaźEŃ I chorób zakaźnych u ludzi )

Dokumentowanie działalności zespołu kontroli zakażeń szpitalnych iconUproszczone dokumentowanie niepreferencyjnego pochodzenia towaru w wywozie

Dokumentowanie działalności zespołu kontroli zakażeń szpitalnych iconSprawozdanie z działalności zespołu

Dokumentowanie działalności zespołu kontroli zakażeń szpitalnych iconSprawozdanie z działalności do swojego organu kontroli, czyli ministra, który jest wskazany w statucie fundacji

Dokumentowanie działalności zespołu kontroli zakażeń szpitalnych iconSprawozdanie z działalności zespołu nauczania zintegrowanego

Dokumentowanie działalności zespołu kontroli zakażeń szpitalnych iconSprawozdanie z działalności zespołu kształcenia zintegrowanego

Dokumentowanie działalności zespołu kontroli zakażeń szpitalnych iconSprawozdanie z działalności Zespołu do Spraw Umowy Społecznej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom