Struktura administracji publicznej
Pobierz 23.6 Kb.
NazwaStruktura administracji publicznej
Data konwersji26.11.2012
Rozmiar23.6 Kb.
TypWymagania

Wydział Prawa i Administracji UŚ

Sylabus 2011/2012

Kierunek studiów:

Administracja

Specjalność:
Forma i poziom studiów:

stacjonarne

niestacjonarne

I stopieńII stopień


jednolite magisterskie

x

x

xNazwa przedmiotu:


Struktura administracji publicznej

Punkty ECTS

2

Liczba godzin:

Wykłady

Ćwiczenia

Konwersatoria

Inne

20/15


Wymagania wstępne :

„brak”


Założenia i cele przedmiotu:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z desygnatami administracji w założeniach państwa prawnego w ramach których zostaną omówione modele państwa prawnego i jego standardy. Nadto zostaną omówione instrumenty kształtowania ustroju administracji publicznej. Student ma również wynieść znajomość dotyczącą działów administracji publicznej, centralnych i terenowych organów administracji rządowej oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Dodatkowo zostaną przedstawione zasady prawa do tzw. dobrej administracji.

Metody kształcenia

Metoda werbalna z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Treści programowe:I. Desygnaty administracji w założeniach państwa prawnego

- Modele i standardy państwa prawnego


II. Instrumenty kształtowania ustroju administracji publicznej

- Zasada podziału władz

- Podział terytorialny

- Organ administracji publicznej a organ administrujący

- Kompetencje organów administracji publicznej

III. Działy administracji publicznej


IV. Centralne organy administracji publicznej


V. Terenowe organy administracji rządowej

- Organizacja terenowej administracji rządowej

- Wojewoda

- Administracja zespolona i niezespolona w województwie

- Zlecanie zadań administracji rządowej

- Nadzór nad działalnością administracji rządowej


VI. Samorząd terytorialny w Polsce

- Modele samorządu terytorialnego

- Istota samorządu terytorialnego w Polsce

- Samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki (zakres działania, organy,zadania)

- Nadzór nad samorządem terytorialnym

- Właściwość sądów administracyjnych w sprawach samorządowych


VII. Prawotwórstwo organów administracji publicznej


VIII. Prawo do dobrej administracji

uwagi
Literatura obowiązkowa:

1. J. Boć, Prawo administracyjne, Colonia Limited, Wrocław 2008r.

2. A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja Publiczna (red. J.Boć), Colonia Limited, Wrocław 2003r.

3. Z. Duniewska, B. Jaworska- Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne – pojęcia instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, wyd. 3

4. Prawo administracyjne ( pod red. M. Wierzbowskiego) Warszawa 2009r.

Literatura dodatkowa:

1.M. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa 1999r.

2.B. Guzy Peteres, Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999r.

3. M. Jełowicki, Organy administracji specjalnej, Warszawa 1990r.

Sposób zaliczenia przedmiotu:

egzamin pisemny – pytania otwarte

Warunki zaliczenia:

uzyskać 51 procent możliwych do uzyskania punktów.

Przykładowe pytania:

1.Wymień elementy składające się na konstrukcję państwa prawa

2.Opisz podział specjalny terytorium państwa

3.Opisz status prawny agencji w systemie administracji publicznej

4.Opisz kontrolę legalności aktów prawa miejscowego

5.Opisz istotę i konstrukcję zespolenia administracji publicznej

Koordynator przedmiotu/ osoba/osoby prowadzące

Prowadzący: dr Barbara Wartenberg-Kempka

Koordynator: prof. dr hab. Ernest Knosala


Dyżury/konsultacje

Zgodnie z informacją na stronie www.wpia.us.edu.pl


Podpis Prowadzącego lub Koordynatora : Podpis Dziekana:


…………………………………………….. …………………………….

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Struktura administracji publicznej iconZagadnienia wprowadzające: pojęcie, cechy, podział I funkcje administracji publicznej, podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej; ustrój organów

Struktura administracji publicznej iconKadry administracji publicznej

Struktura administracji publicznej iconFunkcjonowania administracji publicznej

Struktura administracji publicznej iconStruktura I zadania administracji rządowej 1 Instytucje podległe Premierowi 9

Struktura administracji publicznej iconZasad funkcjonowania administracji publicznej uk

Struktura administracji publicznej iconMiędzynarodowe uwarunkowania administracji publicznej

Struktura administracji publicznej iconKontrola I nadzór w administracji publicznej

Struktura administracji publicznej iconWypełnia organ administracji publicznej

Struktura administracji publicznej iconCharakterystyka administracji publicznej Administracja

Struktura administracji publicznej iconPublic relation w administracji publicznej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom