Instrukcja wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego
Pobierz 99.17 Kb.
NazwaInstrukcja wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego
Data konwersji26.11.2012
Rozmiar99.17 Kb.
TypDokumentacja
Instrukcja wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego

na podstawie współczynników standardowej nadwyżki bezpośredniej „2004”


Informacje ogólne

Wielkość ekonomiczną gospodarstwa ustala się z wykorzystaniem współczynników standardowych nadwyżek bezpośrednich, o których mowa w decyzji Komisji z dnia 7 czerwca 1985 r. ustanawiającej wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (85/377/EWG) (Dz. Urz. WE L 220 z 17.8.1985, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 198, z późn. zm.), obliczonych dla:

1) rodzajów produkcji prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) okresu 2003-2005 jako okresu referencyjnego, o którym mowa w tej decyzji;

3) czterech polskich okręgów wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (Dz. Urz. WE L 109 z 23.06.1965, str. 1859; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 47, z późn. zm.).


Wyłącznie w przypadku, gdy dla danego rodzaju produkcji prowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie obliczono współczynnika, o którym mowa powyżej, wielkość ekonomiczną gospodarstwa można ustalić z wykorzystaniem współczynnika standardowej nadwyżki bezpośredniej obliczonej dla rodzaju produkcji zgodnego ze wspólnotowym wykazem działalności wymienionym w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 571/88 z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych (Dz. Urz. WE L 56 z 02.03.1988, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 8, str. 10, z późn. zm.) (Załącznik A niniejszej Instrukcji).


Załącznik A zawiera wybrane współczynniki SGM „2004” dla kodów FSS, które są stosowane we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. Część współczynników standardowej nadwyżki bezpośredniej „2004”, obliczonych dla rolniczych działalności produkcyjnych występujących w Polsce (tabela Regionalne współczynniki SGM „2004”), należało zagregować do wartości dla kodów FSS odpowiadających unijnemu wykazowi działalności wymaganych przez UE.


Wielkość ekonomiczną gospodarstwa ustala się na podstawie danych dotyczących rodzaju i wielkości produkcji prowadzonej w gospodarstwie w roku poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy,

Ustalając wielkość ekonomiczną gospodarstwa uwzględnia się użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, przy czym w przypadku użytków rolnych będących przedmiotem posiadania zależnego uwzględnia się tylko te użytki rolne:

- których posiadanie wynika z umów zawartych na piśmie na okres nie krótszy niż do dnia zawarcia umowy przyznania pomocy, lub

- do których przyznano płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 lub Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006, co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, a jeżeli w danym roku nie przyznano jeszcze płatności, co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.


Do wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa posługujemy się powierzchnią użytków rolnych wg ich rzeczywistego użytkowania.


Obliczając wielkość ekonomiczną gospodarstwa Wnioskodawcy podają w tabeli SGM powierzchnię upraw oraz liczbę zwierząt (zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w części Informacje szczegółowe), co jest weryfikowane w trakcie możliwej do przeprowadzenia wizytacji w miejscu/ kontroli na miejscu realizacji projektu. W sytuacji, gdy Wnioskodawca deklaruje uprawę na działkach, odnośnie których nie występuje o przyznanie płatności bezpośrednich, jak też w przypadku roślin wchodzących na pole po uprawie głównej (np. warzywa uprawiane w danym roku po zbożach, niewykazywane we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich) oraz w przypadku zwierząt, które nie są rejestrowane w ARiMR, Wnioskodawca może być poproszony o dostarczenie dokumentów (np. faktury, umowy sprzedaży/ kontraktacji, itp.) potwierdzających założenie uprawy/posiadanie zwierząt np. koni, drobiu, bądź też sprzedaż płodów rolnych (nie dotyczy przypadków w których Wnioskodawca będzie uprawniony do wykazania żywotności ekonomicznej gospodarstwa w oparciu o planowaną produkcję).


Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.), ARiMR w postępowaniu w sprawie dotyczącej przyznania pomocy stoi na straży praworządności oraz jest obowiązana w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 3 ww. ustawy, strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu są zobowiązane przedstawić dowody oraz dawać wyjaśnienia, co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek, a ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.


Informacje szczegółowe

Do wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie standardowej nadwyżki bezpośredniej „2004” (SGM „2004”) służy tabela Regionalne współczynniki SGM „2004”. Obliczenia należy wykonać na podstawie danych o powierzchni poszczególnych upraw oraz stanie zwierząt występujących w gospodarstwie rolnym w roku bazowym.

Współczynniki (SGM „2004”) odzwierciedlają średnią z 3 lat (2003-2005) nadwyżkę wartości produkcji nad kosztami bezpośrednimi dla poszczególnych działalności rolniczych (roślinnych i zwierzęcych) uzyskaną z 1 ha uprawy lub od 1 zwierzęcia w ciągu 1 roku, w określonym regionie SGM.

Województwa wchodzące w skład regionów SGM w Polsce:

Pomorze i Mazury

Wielkopolska i Śląsk

Mazowsze i Podlasie

Małopolska i Pogórze

Lubuskie

Wielkopolskie

Podlaskie

Świętokrzyskie

Zachodniopomorskie

Kujawsko - Pomorskie

Mazowieckie

Śląskie

Pomorskie

Dolnośląskie

Łódzkie

Małopolskie

Warmińsko - Mazurskie

Opolskie

Lubelskie

Podkarpackie


1. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego ustalana jest na podstawie wykazanych rozmiarów poszczególnych działalności rolniczych prowadzonych w gospodarstwie, tj. powierzchni uprawianych roślin i liczby utrzymywanych zwierząt. W kol. 9 tabeli Regionalne współczynniki SGM „2004” nie uwzględnia się tych upraw czy zwierząt, które są przeznaczone wyłącznie dla samozaopatrzenia rodziny, np. truskawki w ogródku przydomowym, krowy mleczne bez posiadania kwoty mlecznej, konie dla celów rekreacyjnych, hobbystycznych.

2. SGM odnosi się do 12-miesięcznego okresu produkcji. W przypadku upraw, dla których cykl produkcyjny jest dłuższy niż 12 miesięcy, SGM danej działalności został odpowiednio skorygowany do 12-miesięcznego cyklu produkcyjnego. W przypadku upraw, dla których cykl produkcyjny jest krótszy niż 12 miesięcy, SGM danej działalności przeliczony został z uwzględnieniem średniej ilości cykli produkcyjnych w tym okresie. Oznacza to, że w przypadku upraw roślinnych (np. ogórki pod osłonami, sałata pod osłonami) w rachunku uwzględniono średnią liczbę cykli produkcyjnych w roku. Zatem bez względu na fakt, czy na powierzchni np. 0,6 ha uprawiana jest sałata tylko raz czy dwukrotnie w ciągu roku, w kol. 9 dla kodu 380 „Sałata pod osłonami” należy wpisać powierzchnię sałaty 0,6 ha.

Analogicznie, w przypadku działalności produkcji zwierzęcej, dla których cykl produkcyjny jest dłuższy niż 12 miesięcy, SGM danej działalności został odpowiednio skorygowany do 12-miesięcznego cyklu produkcyjnego. W przypadku działalności produkcji zwierzęcej, dla których cykl produkcyjny jest krótszy niż 12 miesięcy (np. tuczniki o wadze 50 kg i więcej), SGM danej działalności przeliczony został z uwzględnieniem średniej ilości cykli produkcyjnych w tym okresie, czyli liczby rzutów przypadających na 1 stanowisko w roku. Zatem bez względu na długość tuczu trzody chlewnej w danym gospodarstwie – jeśli stan średnioroczny tuczników wynosił np. 60 sztuk – wówczas w kol. 9 dla kodu 1010 „Tuczniki o wadze 50 kg i więcej” należy wpisać 60.


3. W przypadku, gdy w działalności zwierzęcej (np. chów i hodowla drobiu lub trzody chlewnej) występują w ciągu roku wahania liczebności przekraczające 30%, liczbę zwierząt podaje się według stanu średniorocznego. Stan średnioroczny zwierząt ustala się na podstawie obrotu stada sporządzonego zgodnie ze schematem podanym w tabelach 3.4 – 3.7 (arkusz 3a wersji elektronicznej PRG - Obroty stad).

4. Współczynniki SGM plantacji wieloletnich (np. jabłonie, orzech włoski) odnoszą się wyłącznie do upraw plonujących.


Może się zdarzyć, że w gospodarstwie znajduje się plantacja wieloletnia, która w roku bazowym jeszcze nie plonuje. W tym wypadku nie należy wpisywać powierzchni tej plantacji do tabeli Regionalne współczynniki SGM „2004”.


5. W przypadku, gdy w tabeli Regionalne współczynniki SGM „2004” nie ma współczynnika SGM dla prowadzonej w gospodarstwie działalności rolniczej (np. orkiszu, pszenicy twardej lub moreli), należy posłużyć się współczynnikiem SGM odnoszącym się do odpowiedniej grupy działalności pod względem rodzaju i technologii produkcji zawartym w Załączniku A.


Odpowiednimi współczynnikami SGM z Załącznika A dla opisanych przypadków będą:

- dla orkiszu i pszenicy twardej, współczynnik SGM dla działalności „Pszenica zwyczajna i orkisz” (kod FSS - D01),

- dla moreli, współczynnik SGM dla działalności: „Plantacje drzew i krzewów owocowych – ogółem” (kod FSS - G01).

W powyższych sytuacjach te działalności rolnicze należy dopisać w wolnych wierszach tabeli Regionalne współczynniki SGM „2004”, wpisując następujące informacje (patrz rysunek 1):

w kol. 2 – odpowiedni dla działalności kod FSS z Załącznika A,

w kol. 3 - odpowiednią jednostkę miary z Załącznika A,

w kol. 4 - nazwę działalności, dla której brakuje współczynnika SGM w tabeli Regionalne współczynniki SGM „2004”,

w jednej z kolumn 5-8 –wartość współczynnika SGM (z regionu SGM odpowiednio do położenia gospodarstwa), dla kodu wpisanego w kol. 2, z Załącznika A,

w kol. 9 - liczbę hektarów upraw lub sztuki zwierząt,

w kol. 10 - wartość (iloczyn) stanowiącą wynik przemnożenia wartości współczynnika SGM z odpowiedniej kolumny 5-8 przez ilość wpisaną w kol.. 9.


Przykłady innych działalności rolniczych, dla których należy zastosować współczynniki SGM „2004” z Załącznika A:

  • tarnina, dereń, morwa, wierzba energetyczna – należy zastosować współczynnik SGM dla działalności „Inne uprawy trwałe” (kod FSS - G06),

  • truskawki na sadzonki należy zastosować współczynnik SGM dla działalności „Uprawy nasienne i sadzonki” (kod FSS - D19),

  • mak – należy zastosować współczynnik SGM dla działalności „Pozostałe rośliny oleiste” (kod FSS - D30),

  • krokosz barwierski, zaślaz włóknisty – należy zastosować współczynnik SGM dla działalności „Pozostałe rośliny przemysłowe” (kod FSS - D35),

  • boczniak - należy zastosować współczynnik SGM dla działalności „Grzyby” (kod FSS - I02),

  • rzodkiewka - należy zastosować albo współczynnik SGM dla działalności „Warzywa, truskawki w uprawie polowej (w płodozmianie z uprawami rolnymi)” (kod FSS - D14A) albo współczynnik SGM dla działalności „Warzywa, truskawki w uprawie polowej – ogrody towarowe (w płodozmianie z uprawami ogrodniczymi)” (kod FSS - D14B). W tym przypadku należy ustalić, czy rzodkiewka uprawiana była w zmianowaniu z uprawami rolnymi (np. z pszenicą, rzepakiem, burakami cukrowymi) czy w zmianowaniu z innymi warzywami,

  • zwierzęta futerkowe - należy zastosować współczynnik SGM dla działalności „Króliki - samice” (kod FSS – J17),

  • zwierzęta jeleniowate - należy zastosować współczynnik SGM dla działalności „Koniowate” (kod FSS – J01). 46. Przypadkiem szczególnym w obliczaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa są: „Prosięta o wadze do 20 kg” i „Lochy na chów o wadze 50 kg i więcej”. Podczas obliczania wartości SGM z poszczególnych działalności rolniczych należy pamiętać, że w przypadku, gdy w gospodarstwie występują „Prosięta o wadze do 20 kg” i „Lochy na chów o wadze 50 kg i więcej”, wówczas w kol. 9 nie należy wpisywać prosiąt (bo ich wartość jest uwzględniona we współczynniku SGM dla loch).


W przypadku gdy produkcja żywca wieprzowego odbywa się na bazie prosiąt z zakupu, w kol. 9 należy wykazać stan prosiąt o wadze do 20 kg.

Z kolei gdy w gospodarstwie oprócz własnych prosiąt są również prosięta z zakupu wówczas dla działalności: „Prosięta o wadze do 20 kg należy w kol. 9 wpisać liczbę prosiąt zakupionych wynikającą z obrotu stada.


7. Współczynnik SGM dla krowy mlecznej zawiera w sobie wartość cielęcia odchowanego (w wieku 2 tygodni), w związku z tym tych sztuk nie należy wpisywać w kol. 9.


Należy natomiast wpisać do kol. 9 pozostałe cielęta poniżej 1 roku (w tym cielęta z zakupu) występujące w gospodarstwie zgodnie z ich przeznaczeniem (cielęta ubijane poniżej 1 roku a także cielęta poniżej 1 roku do dalszej hodowli), i zgodnie z zasadą zawartą w pkt. 3 instrukcji.


8. Jeżeli w gospodarstwie rolnym występują zwierzęta żywione paszami objętościowymi (konie, bydło, owce, kozy), wówczas w kol. 9 tabeli Regionalne współczynniki SGM „2004” nie należy wpisywać powierzchni uprawy roślin pastewnych z zasady uznawanych za nietowarowe (oznaczonych w tabeli Regionalne współczynniki SGM „2004” kodami: 220, 221, 420, 430, 440, 450, 460, 640, 650), gdyż wartość tych pasz jest uwzględniona w wartości współczynnika SGM dla tych grup zwierząt.


W przypadku gdy w gospodarstwie nie ma tego rodzaju zwierząt, możliwe jest obliczanie wartości SGM dla tych upraw pastewnych, których sprzedaż jest potwierdzona dowodami sprzedaży (np. faktury). Należy mieć na uwadze, że uprawy roślin pastewnych z przeznaczeniem na kiszonkę, siano czy sianokiszonkę (jest to bowiem tylko sposób konserwacji masy zielonej) są traktowane tak jak uprawy roślin pastewnych na zielonkę. Dla przykładu, gdy wnioskodawca nie ma zwierząt ale uprawia kukurydzę na kiszonkę z przeznaczeniem na sprzedaż i posiada dowód tej sprzedaży, wówczas w kol. 9 tabeli Regionalne współczynniki SGM „2004” należy wpisać powierzchnię tej uprawy z użyciem kodu 430 „Kukurydza - zielonka”.

Jeżeli w gospodarstwie rolnym znajduje się pasieka z pszczołami, wówczas w kol. 9 tabeli Regionalne współczynniki SGM „2004” nie należy wpisywać powierzchni uprawy roślin miododajnych.


9. Dla wyrażenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego w Europejskich Jednostkach Wielkości (ESU; 1 ESU = 1200 EUR) należy sumę wartości SGM wszystkich działalności rolniczych prowadzonych w gospodarstwie podzielić przez 5181,24 PLN.


Załącznik A


L.P.

Kod FSS

Jedn. miary

Nazwa działalności

Wartość SGM „2004” w regionach SGM (w zł)

Pomorze i Mazury

Wielkopolska i Śląsk

Mazowsze i Podlasie

Małopolska i Pogórze

1

D01

1 ha

Pszenica zwyczajna i orkisz

1483

1555

1191

1214

2

D08

1 ha

Pozostałe zboża

954

1133

949

912

3

D14A

1 ha

Warzywa, truskawki w uprawie polowej (w płodozmianie z uprawami rolnymi)

2797

3163

2449

3331

4

D14B

1 ha

Warzywa, truskawki w uprawie polowej (w płodozmianie z uprawami ogrodniczymi)

5724

5991

4864

6465

5

D15

1 ha

Warzywa, truskawki pod osłonami

179907

178085

238250

200328

6

D18B2_3

1 ha

Pozostałe rośliny paszowe (zielonka)

1393

1491

1446

1511

7

D19

1 ha

Uprawy nasienne i sadzonki

11639

10854

11327

10380

8

D26

1 ha

Rzepak i rzepik

1522

1775

1368

1656

9

D30

1 ha

Pozostałe rośliny oleiste

1303

1304

1277

1254

10

D35

1 ha

Pozostałe rośliny przemysłowe

6137

6346

7682

6518

11

G01

1 ha

Plantacje drzew i krzewów owocowych – ogółem

3876

4706

5098

4866

12

G05

1 ha

Szkółki

39112

46001

45302

45881

13

G06

1 ha

Inne uprawy trwałe

4360

4328

4486

4413

14

I02

100 m2

Grzyby

7265

7365

7255

7265

15

J01

1 sztuka

Koniowate

726

726

726

726

16

J09B

1 sztuka

Pozostałe owce

36

44

37

28

17

J10B

1 sztuka

Pozostałe kozy

61

66

67

67

18

J13

1 sztuka

Pozostała trzoda chlewna

480

639

584

555

19

J16D

100 sztuk

Pozostały drób

5433

5433

5433

5433

20

J17

1 sztuka

Króliki – samice

111

111

111

111

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Instrukcja wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego iconUdział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego

Instrukcja wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego iconWspieranie rozwoju przedsiębiorczości I form działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich związanej z przetwórstwem na poziomie gospodarstwa rolnego”

Instrukcja wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego iconWspieranie rozwoju przedsiębiorczości I form działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich związanej z przetwórstwem na poziomie gospodarstwa rolnego”

Instrukcja wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego iconAgroturystyka jest formą turystyki wiejskiej ściśle związaną z rolnictwem I funkcjonującym gospodarstwem rolnym, która umożliwia zarówno turystom, jak I odwiedzającym współuczestniczenie w życiu gospodarstwa rolnego

Instrukcja wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego iconLiczby kwantowe – to parametry porcjujące (kwantujące) wielkości fizyczne. Przybierają one tylko pewne określone, a nie dowolne wielkości

Instrukcja wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego iconPropozycja kół naukowych Akademii Ekonomicznej pod patronatem Biura Karier I Promocji Zawodowej Akademii Ekonomicznej

Instrukcja wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego iconI. Zagadnienia do zaliczenia z prawa rolnego

Instrukcja wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego iconKto jest podatnikiem podatku rolnego

Instrukcja wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego iconNazwa produktu rolnego lub środka

Instrukcja wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego iconPojęcie prawa rolnego z punktu widzenia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom