Zakładowego klubu sportowego "stal" rzeszóW
Pobierz 89.9 Kb.
NazwaZakładowego klubu sportowego "stal" rzeszóW
Data konwersji26.11.2012
Rozmiar89.9 Kb.
TypDokumentacja
STATUT

ZAKŁADOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "STAL" RZESZÓW


I. NAZWA, CHARAKTER, TEREN DZIAŁALNOŚCI I SIEDZIBA KLUBU.

§ 1.

Stowarzyszenie zwane w dalszym ciągu statutu Klubem nosi nazwę: Zakładowy

Klub Sportowy "Stal" Rzeszów.


§ 2.

Klub jest organizacją społeczną zajmującą się działalnością w dziedzinie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


§ 3.

Terenem działalności Klubu jest miasto Rzeszów.


§ 4.

Siedzibą Klubu jest miasto Rzeszów.


§ 5.

Klub posiada osobowość prawną i działa zgodnie z prawem obowiązującym

w Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 6.

Godłem Klubu jest stylizowana biała mewa na niebieskim tle z napisem ZKS

"Stal" Rzeszów.


§ 7.

Klub używa pieczęci z napisem: Zakładowy Klub Sportowy "Stal" Rzeszów.


II. CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA KLUBU.

§ 8.

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz

stwarzanie swym członkom odpowiednich warunków do wypoczynku, rekreacji i

sportu wyczynowego.


1. Celem Klubu jest wychowanie młodzieży poprzez uprawianie sportu i

krzewienie

kultury fizycznej w społeczeństwie.

Dla osiągnięcia tych celów Klub:


1) organizuje sekcje sportowe w różnych dyscyplinach sportu, drużyny,

zespoły ćwiczące, grupy, itp.,


2) organizuje treningi i zawody sportowe, zgrupowania, obozy i inne

zajęcia, w tym między innymi wypoczynek dzieci i młodzieży w postaci

obozów wypoczynkowych,


3) organizuje imprezy rekreacyjne, widowiskowe, a także konkursy z

dziedziny sportowej, za udział w których regulaminy szczegółowe mogą

przewidywać nagrody rzeczowe, pieniężne i inne,


4) zapewnia odpowiednie warunki w postaci funduszy, kadry trenerów i

instruktorów,


5) organizuje dofinansowanie akcji oświatowo-wychowawczych oraz akcji z

zakresu kultury fizycznej i sportu,


6) prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji

celów statutowych, przeznaczając cały dochód na działalność statutową,


7) współpracuje z instytucjami administracji rządowej i samorządowej,

organizacjami społecznymi, sportowymi oraz sponsorami wspomagającymi

działalność Klubu.


2. Zakładowy Klub Sportowy "Stal" Rzeszów opiera swą działalność na

aktywności społecznej swych członków, pracy społecznej działaczy oraz na

pracy zawodowej zatrudnionych pracowników,


III. CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 9.

Członkiem Klubu może być każdy o ile:


1) wniesie do klubu pisemną deklarację,


2) zostanie przyjęty przez Zarząd Sekcji i zaakceptowany przez Zarząd

Klubu,


3) opłaca składki członkowskie,


4) kandydat na członka Klubu nabywa prawa członkowskie od pierwszego dnia

następnego miesiąca po spełnieniu warunków określonych w pkt. 1 - 3.


§ 10.

Członkowie Klubu dzielą się na:


1) członków zwyczajnych - pełnoletnie osoby fizyczne,


2) członków uczestników - osoby niepełnoletnie, za zgodą rodziców lub

opiekunów prawnych,


3) członków wspierających - osoby prawne; działają w Klubie poprzez swoich

przedstawicieli, którzy są członkami zwyczajnymi


§ 11.

1. Tytuł honorowego członka Klubu nadaje Zarząd Klubu za szczególne

zasługi w pracy na rzecz Klubu,


§ 12.

Do obowiązków członka Klubu należy:


1) branie czynnego udziału w pracach Klubu zgodnie ze Statutem Klubu,

regulaminami, uchwałami i decyzjami jego władz,


2) opłacanie składek członkowskich według regulaminu uchwalonego przez

Zarząd Klubu,


3) chronienie własności Klubu, jego dorobku oraz walczenie z przejawami

marnotrawstwa,


4) propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz pozyskiwanie nowych

członków Klubu i sponsorów.


§ 13.

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:


1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym i być

wybieranymi do wszystkich władz Klubu,


2) poddawania ocenie działalności Klubu i jego władz, a także wysuwania

postulatów i wniosków wobec władz Klubu,


3) korzystania z obiektów sportowych będących własnością Klubu oraz innych

udogodnień jakie stwarza Klub swym członkom w ramach regulaminów danej

sekcji sportowej.


§ 14.


1. Członkowie zwyczajni będący czynnymi zawodnikami Klubu nie posiadają

biernego prawa wyborczego.


2. Członkowie uczestnicy i wspierający posiadają wszystkie wymienione w §

13 prawa z wyłączeniem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa

wyborczego.


§ 15.

1. Zawodnicy mają prawo do czynnego udziału w zawodach i imprezach

sportowych, szkolenia sportowego, korzystania z obiektów, urządzeń

sportowych na zasadach ustalonych przez władze sportowe i Zarząd Klubu.


2. Obowiązkiem zawodników jest przestrzeganie przepisów wewnątrz

klubowych, poszczególnych sekcji i związków sportowych.


3. W Klubie mają prawo startów zawodnicy zagraniczni za zgodą władz

centralnych i zgodnie z obowiązującymi przepisami sportowymi.


§ 16.

Członkostwo Klubu ustaje na skutek:


1) śmierci członka Klubu,


2) w drodze zwolnienia udzielonego zawodnikowi przez Klub,


3) skreślenia z listy członków Klubu na wniosek członka, które następuje w

terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnego wniosku,


4) Decyzją Zarządu Klubu, która może nastąpić w przypadku działania na

szkodę Klubu, nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów,

przepisów klubowych i nie płaceniu składek członkowskich przez okres

trzech miesięcy. Wykluczeni z Klubu mają prawo odwołania się do Walnego

Zebrania.


§ 17.

Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie prac na rzecz Klubu mogą być

wyróżnieni pochwałami na piśmie lub nagrodzeni nagrodami rzeczowymi lub

pieniężnymi oraz odznaczeni srebrną lub złotą odznaką Klubu.


§ 18.

1. Za nie przestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i decyzji Zarządu

lub innych władz Klubu mogą być nakładane na członków następujące kary:


- upomnienie ustne lub pisemne,


- ostrzeżenie,


- nagana,


- kary pieniężne,


- zawieszenie lub wykluczenie.


Postępowanie dyscyplinarne wobec członków Klubu prowadzi Zarząd Klubu, a

przeciwko członkom władz Klubu - Walne Zebranie Członków.


2. Zasady karania i nagradzania zawodników i członków sekcji ustalają

zarządy sekcji.


IV. WŁADZE KLUBU.

§ 19.

Władzami Klubu są:


1) Walne Zebranie Członków Klubu,


2) Zarząd Klubu,


3) Komisja Rewizyjna.


§ 20.

Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się raz na 2 lata i jest prowadzone

przy obecności ponad 50 % członków.


W razie braku frekwencji prowadzone jest w drugim terminie bez względu na

ilość członków.


Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu.


Walne Zebranie może być zwoływane w trybie nadzwyczajnym na każde żądanie

Komisji Rewizyjnej, 1/4 członków Klubu lub w przypadku rezygnacji ponad

1/3 członków Zarządu Klubu.


Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w terminie 30 dni od daty podjęcia

uchwały lub złożenia wniosku.


O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków powiadamia Zarząd co

najmniej na 10 dni przed Walnym Zebraniem.


Walne Zebranie zwoływane w trybie nadzwyczajnym obraduje nad sprawami, dla

których zostało zwołane.


§ 21.

Walne Zebranie Członków:


1) dokonuje wyboru władz Klubu,


2) uchwala i zatwierdza plany i zalecenia dla władz Klubu oraz określa

ilość i rodzaj prowadzonych sekcji,


3) ocenia działalność Klubu i jego władz oraz udziela absolutorium

ustępującym władzom,


4) uchwala zmiany w statucie Klubu,


5) podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach, które zostały

wniesione przez władze Klubu lub jego członków,


6) decyduje o zbyciu nieruchomości Klubu,


7) decyduje o likwidacji Klubu.


§ 22.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów o ile

szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§ 23.

1. Zarząd Klubu składa się z 8 - 13 członków, w tym prezesi sekcji

sportowych wybrani zgodnie z § 32 Statutu Klubu. Pozostałych członków

Zarządu Klubu wybiera Walne Zebranie na okres 4 lat.


2. W pracach Zarządu Klubu pod nieobecność prezesów sekcji może

uczestniczyć inny członek zarządu sekcji sportowej, bez prawa głosu

stanowiącego.


3. Zarząd Klubu, w głosowaniu tajnym, wybiera spośród siebie prezesa Klubu

oraz dwóch wiceprezesów Klubu, którzy stanowią Prezydium Zarządu.


4. Odwołanie Prezesa i Wiceprezesów w czasie kadencji wymaga zgody Zarządu

w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów pełnego składu zarządu


Prezesem Klubu nie może być członek zarządu sekcji sportowej.


Kadencja Prezesa i Wiceprezesów trwa 4 lata.


Zarząd Klubu ustala zakres uprawnień i formy działania Prezydium Zarządu

oraz przydziela zadania dla pozostałych członków zarządu.


5. Zarząd Klubu zbiera się co najmniej 1 raz w miesiącu.


W ramach praw i obowiązków rozważa i podejmuje uchwały dotyczące problemów

rozwoju i działalności Klubu.


Dla ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej 1/2 członków

Zarządu, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów, zaś w przypadku

równej ilości głosów decyduje głos prezesa lub jego zastępcy.


6. Prezes Klubu przedstawia Zarządowi Klubu sprawozdanie z pracy Prezydium

pomiędzy zebraniami Zarządu Klubu.


7. Zarząd Klubu zatrudnia Prezesa i Dyrektora Klubu, przez których

sprawuje władzę wykonawczą w klubie. Umowę o pracę z Prezesem Klubu

zawiera pełnomocnik zarządu.


8. Organizacyjna działalność Klubu, podział zadań, praw i obowiązków oraz

odpowiedzialności winny być ujęte w:


- schemacie organizacyjnym,


- regulaminach organizacyjnych sekcji sportowych,


- zakresach praw i obowiązków pracownika.


9. Zarząd Klubu ma prawo wykluczyć danego członka ze składu Zarządu Klubu

w przypadku:


- trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Zarządu

Klubu,


- niedbałego wykonywania nałożonych zadań,


- nie przestrzegania poufności zebrania,


- działania na niekorzyść Klubu.


W przypadku śmierci, rezygnacji lub wykluczenia członków zarządu, Zarząd

Klubu ma prawo dokooptowania nowych członków, jednakże w liczbie nie

przekraczającej 1/3 całego składu Zarządu Klubu w czasie trwania danej

kadencji.


10. Do Zarządu Klubu nie może być wybierany członek innego klubu

sportowego.


§ 24.

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:


Ustalanie schematu organizacyjnego Klubu

- regulaminów sekcji sportowych


- zakresu praw i obowiązków pracowników


Ustalanie planów działania oraz preliminarzy budżetowych w oparciu o

uchwały Walnego Zebrania.

Analizowanie planów rozwoju poszczególnych sekcji, z udziałem Zarządów

Sekcji

Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu wspólnie z zarządami sekcji

sportowych.

Kontrolowanie realizacji i zadań nałożonych na poszczególne sekcje.

Podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości.

Podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia Klubu do związków sportowych,

stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów

gospodarczych.

Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach zastrzeżonych dla

Zarządu Klubu.

Składanie sprawozdania z działalności Zarządu przed Walnym Zebraniem

Członków.

Ustalanie wysokości składek członkowskich.

Nadawanie tytułu Honorowego Członka Klubu

Rozstrzyganie wszystkich sporów wynikłych z działalności Klubu.

Od decyzji Zarządu Klubu służy odwołanie do Walnego Zebrania Klubu.


§ 25.

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków Klubu i wybierana jest przez

Walne Zebranie Członków na okres 4 lat w głosowaniu jawnym lub tajnym.

Komisja spośród siebie wybiera przewodniczącego.


Do Komisji Rewizyjnej nie może być wybrany członek innego klubu

sportowego.


§ 26.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:


1) kontrola całej działalności Klubu, a przede wszystkim jego działalności

finansowo-gospodarczej,


2) kontrola opłacania składek członkowskich,


3) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków o stanie gospodarki

Klubu jak również stawianie wniosków o udzielenie absolutorium

ustępującemu Zarządowi.


§ 27.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu

Klubu i Zarządach Sekcji z głosem doradczym.


V. SEKCJE SPORTOWE KLUBU.

§ 28.

W celu stworzenia członkom Klubu możliwości uprawiania różnych dyscyplin

sportu, Zarząd Klubu powołuje sekcje sportowe w ramach nakreślonego przez

Walne Zebranie planu.


Zarząd Klubu ma prawo podjąć decyzję o powołaniu:


1) sekcji sportowej w przypadku posiadania pokrycia finansowego na jej

działalność,


2) autonomicznej sekcji sportowej uwzględniając interesy klubu.


Powołanie i rozwiązanie sekcji także autonomicznej podlega akceptacji

najbliższego Walnego Zebrania Członków Klubu.


§ 29.

Władzami sekcji sportowej są:


1) Walne Zebranie Członków Sekcji,


2) Zarząd Sekcji.


§ 30.

Walne Zebranie Sekcji zbiera się raz na 2 lata. Nadzwyczajne Walne

Zebranie Sekcji może być zwoływane na polecenie Zarządu Klubu, z

inicjatywy Zarządu Sekcji lub na żądanie 1/3 członków sekcji.


§ 31.

Walne Zebranie Członków Sekcji:


1) wybiera Zarząd Sekcji,


2) ustala plany działalności sekcji,


3) uchwala wnioski i postulaty do Zarządu Klubu i Walnego Zebrania

Członków Klubu.


§ 32.

1. Zarząd Sekcji wybierany jest przez Walne Zebranie Sekcji spośród jej

członków na okres 4 lat. O liczebności Zarządu Sekcji decyduje Walne

Zebranie Sekcji.


2. Dopuszcza się możliwość powiększenia Zarządu Sekcji o członków Klubu,

którzy będą sponsorami finansowymi sekcji.


3. Zarząd Sekcji wybiera spośród siebie kandydata na prezesa sekcji i

dwóch wiceprezesów. Funkcje te mogą pełnić tylko członkowie Zarządu Sekcji

wybrani na Walnym Zebraniu Członków Sekcji.


4. Kandydatura prezesa sekcji wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Klubu.


5. W przypadku śmierci, rezygnacji lub wykluczenia członków zarządu,

Zarząd Sekcji ma prawo dokooptowania nowych członków, jednakże w liczbie

nie przekraczającej 1/3 całego składu Zarządu Sekcji w czasie trwania

danej kadencji.


§ 33.

1. Zarząd Sekcji ustala plany działalności sekcji.


2. Podejmuje decyzje w sprawach działalności sekcji w ramach obowiązków,

praw i odpowiedzialności ustalonych w regulaminie organizacyjnym sekcji.


3. Kieruje działalnością sekcji.


4. Prowadzi działalność finansową i sportową sekcji w ramach działalności

Klubu i pod nadzorem Zarządu Klubu.


Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej przez sekcję sportową

wymaga zgody Zarządu Klubu.


Za prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej sekcja ponosi pełną

odpowiedzialność prawną i finansową


5. Składa sprawozdania z działalności sekcji przed Zarządem Klubu.


6. Sekcja działa przy współpracy resortu sportowego, sponsorów i Zarządu

Klubu.


VI. MAJĄTEK KLUBU.

§ 34.

Majątek Klubu stanowią: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i

wierzytelności oraz wartość umiejętności zawodników ćwiczących w

poszczególnych sekcjach sportowych Klubu.


§ 35.

Dochody Klubu składają się ze składek członkowskich i dochodów z innej

działalności Klubu.


§ 36.

Majątkiem Klubu dysponuje Zarząd.


Do wydatkowania środków finansowych, bądź zaciągania zobowiązań w imieniu

Klubu, a także podpisywania wszelkiego rodzaju dokumentów (umów itp. )

dotyczących spraw finansowych i działalności gospodarczej upoważnieni są:


- prezes Klubu lub dyrektor Klubu w ramach udzielonych pełnomocnictw i

główny księgowy Klubu.


Dokumenty finansowe sekcji podpisują prezesi sekcji i prezes lub dyrektor

Klubu w ramach udzielonych pełnomocnictw.


VII. ZMIANY STATUTU I LIKWIDACJA KLUBU.

§ 37.

Zmiana statutu lub likwidacja Klubu może nastąpić na mocy podjętej uchwały

przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej

połowy członków uprawnionych do głosowania.


§ 38.

Z wnioskami o likwidację Klubu mogą występować członkowie, władze Klubu

lub władze nadrzędne.


Walne Zebranie Członków określa tryb likwidacji i decyduje o majątku

Klubu.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 39.

Klub lub sekcja sportowa może być członkiem innego stowarzyszenia

sportowego i fundacji na rzecz sportu.


O przynależności decyduje Zarząd Klubu.


§ 40.

Klub zawiera umowy patronackie ze szkołami, w których są klasy sportowe w

celu wcześniejszego szkolenia specjalistycznego i wyławiania talentów

sportowych na poczet danej sekcji.


Zakres tego patronatu ustala Zarząd Klubu.


§ 41.

Klub działa pod patronatem Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL -

Rzeszów" S.A. oraz innych przedsiębiorstw i instytucji, na zasadach

ujętych w porozumieniach.


§ 42.

Wszelkie przepisy regulujące sprawy Klubu ustala Zarząd Klubu.


§ 43.

Prawo interpretacji niniejszego statutu i wewnętrznych przepisów Klubu

posiada wyłącznie Walne Zebranie Członków i Zarząd Klubu.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zakładowego klubu sportowego \"stal\" rzeszóW iconProgram Wychowania Sportowego Szkolnego Klubu Sportowego

Zakładowego klubu sportowego \"stal\" rzeszóW iconKlubu Strzelectwa Sportowego

Zakładowego klubu sportowego \"stal\" rzeszóW iconStatut uczniowskiego klubu sportowego " Ósemkowo "

Zakładowego klubu sportowego \"stal\" rzeszóW iconRamowy statut uczniowskiego klubu sportowego

Zakładowego klubu sportowego \"stal\" rzeszóW iconStatut uczniowskiego ludowego klubu sportowego „huragan

Zakładowego klubu sportowego \"stal\" rzeszóW iconOferta klubu sportowego na wspieranie realizacji zadania

Zakładowego klubu sportowego \"stal\" rzeszóW iconStatut uczniowskiego Klubu Sportowego „Towarzystwo Tradycyjnego Taiji Chen”

Zakładowego klubu sportowego \"stal\" rzeszóW iconStatut szkolnego klubu sportowego „sks mega-gim zawidz”

Zakładowego klubu sportowego \"stal\" rzeszóW iconRamowy statut uczniowskiego klubu sportowego (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1

Zakładowego klubu sportowego \"stal\" rzeszóW iconSprawozdanie z działalności Zarządu Klubu Pływackiego "Sokół" Rzeszów za okres V. 2004 III. 2008r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom