Porozumienie w sprawie warunków korzystania ze sto łówki Przedszkola nr 3 w Tarnobrzegu zawarte na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm
Pobierz 30.96 Kb.
NazwaPorozumienie w sprawie warunków korzystania ze sto łówki Przedszkola nr 3 w Tarnobrzegu zawarte na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm
Data konwersji26.11.2012
Rozmiar30.96 Kb.
TypDokumentacja
Porozumienie w sprawie warunków korzystania ze stołówki Przedszkola nr 3 w Tarnobrzegu zawarte na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)


 • Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię przedszkola dla:

- dzieci uczęszczających do przedszkola nr 3 w Tarnobrzegu

- pracowników przedszkola.

 • Korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej jest odpłatne. Posiłki wydawane są:

- dzieciom z przedszkola wnoszących opłaty indywidualne za wyżywienie,

- dzieciom, których dożywianie dofinansowuje MOPR w Tarnobrzegu oraz inni sponsorzy,

-zainteresowanym pracowników przedszkola ponoszącym opłaty z tego tytułu

 • W przypadkach trudnej sytuacji materialnej rodziny i w uzasadnionych przypadkach losowych, dziecko może otrzymać dofinansowanie do posiłków z MOPR.

 • Dyrektor przedszkola może zwolnić rodziców z całości opłat za korzystanie z posiłków w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach losowych.

 • Stołówka przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym i wydawane są one na salach zajęć.

 • Na posiłki wydawane przez kuchnię w ramach funkcjonującej stołówki składają się:

- śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek dla dzieci przedszkolnych,

- obiady dla pracowników przedszkola

 • Dziecko w czasie pobytu w placówce może korzystać z 1, 2 lub trzech posiłków w zależności od deklaracji jego rodziców o czasookresie jego pobytu w przedszkolu.

W związku z powyższym opłata za wyżywienie wynosi:

- za 3 posiłki 100% - całodzienna stawka żywieniowa

- za 2 posiłki 77,5% - (wymiennie podwieczorek, śniadanie + obiad),

- za 1 posiłek 55% (obiad)

- podwieczorek, śniadanie – 22,5%

 • Koszty produktów do sporządzania posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca są zgodne z normami żywieniowymi ustala je dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym i w całości ponoszą je rodzice wychowanków.

 • Wysokość opłaty o której mowa w pkt. 7 proponuje dyrektor na wniosek intendenta na podstawie norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz cen rynkowych artykułów spożywczych w porozumieniu z organem prowadzącym.

 • Rodzice informowani są o wysokości stawki na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. Wysokość stawki może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, w związku ze znacznymi zmianami rynkowych cen żywności, o czym rodzice zostaną powiadomieni z miesięcznym wyprzedzeniem w formie ogłoszenia. Informacja ta zostanie również przekazana do organu prowadzącego.

 • Rodzice wychowanków ponoszą odpłatność za posiłki obejmujące koszty produktów zużytych do przygotowania produktów /tzw. wsad do kotła/.

 • Aktualny koszt zużytych surowców do przygotowania dziennych posiłków dla dzieci wynosi 4.00 zł.

 • Pracownicy przedszkola, w której funkcjonuje stołówka przedszkolna korzystujący z posiłków pokrywają pełny koszt przygotowania posiłku w wysokości surowców zużytych do przygotowania posiłku - „wsad do kotła” oraz kosztów rzeczowych i osobowych prowadzenia stołówki przedszkolnej, na podstawie sporządzonej kalkulacji.

 • Aktualny koszt obiadu dla pracowników pomocniczych i obsługi oraz urzędniczych przedszkola wynosi 6,30zł.

 • Aktualny koszt obiadu dla nauczycielek przedszkola prowadzących pracę opiekuńczo-wychowawczą w grupie wynosi 55% stawki żywieniowej – 2.20zł.

 • Wymienione wyżej należności za wyżywienie należy wpłacać u intendentki w terminie do 20 każdego miesiąca kalendarzowego.

 • W przypadku każdorazowej nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzice nie ponoszą opłaty za wyżywienie dziecka, która jako nadpłata przechodzi na miesiąc następny do odpisu,

 • Naliczanie opłat dokonywane jest zgodnie z frekwencją w dzienniku zajęć prowadzonej przez nauczycielki poszczególnych grup wiekowych.

 • W czasie przerwy wakacyjnej odpłatność za korzystanie ze stołówki przedszkolnej jest pobierana tylko od dzieci uczęszczających na dyżur.

 • Posiłki wydawane są w następujących godzinach:

- Śniadanie /II Śniadanie – 8.30

- Obiad – 11.30

- Podwieczorek – 14.15

 • Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w placówce ramowym rozkładzie dnia w każdej grupie wiekowej.

 • Dla dzieci przedszkolnych ustalany jest jadłospis dekadowy przez intendenta przedszkola w uzgodnieniu z kucharką oraz po akceptacji dyrektora przedszkola, który jest wywieszany do informacji rodziców na tablicy ogłoszeń.

 • W sprawach dotyczących korzystania ze stołówki, a nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.

 • Obsługę administracyjną funkcjonowania stołówek zapewnia Dyrektor przedszkola.

Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie żywienia w placówce ponosi intendent.

 • Rezygnację z korzystania ze stołówki przedszkolnej należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

 • Porozumienie wchodzi w życie od dnia 01.09.2010r........................................ ….......................................

Prezydent Miasta Dyrektor przedszkola


ANEKS NR 1

do porozumienia w sprawie korzystania ze stołówki przedszkolnej Przedszkola Nr 3

w Tarnobrzegu • Punkt 12 otrzymuje brzmienie :”Aktualny koszt surowców zużytych do przygotowania dziennych posiłków dla dzieci wynosi 4,50 zł”.

 • Wprowadza się zmianę w punkcie 20 nadając mu brzmienie: „Posiłki wydawane są w następujących godzinach: - obiad – 12.00”.

 • Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

 • Aneks sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 • Aneks obowiązuje od 01.04.20011 r........................................... …........................................

Prezydent Miasta Dyrektor przedszkola


ANEKS NR 2

do porozumeinia w sprawie korzystania ze stołówki przedszkolnej Przedszkola Nr 3 w Tarnobrzegu • Punkt 14 otrzymuje brzmienie : „Aktualny koszt obiadu dla pracowników pomocniczych i obsługi oraz urzędniczych przedszkola wynosi 6,58 zł”.

 • Wprowadza się zmianę w punkcie 15 nadając mu brzmienie: „Aktualny koszt obiadu dla nauczycielek przedszkoila prowadzących pracę opiekuńczo – wychowawczą w grupie wynosi 55% stawki żywieniowej – 2.48zł”.

 • Pozostałe postanowienia porozumienie pozostają bez zmian.

 • Aneks sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 • Aneks obowiązuje od 01.04.2011r....................................................... .....................................................

Prezydent Miasta Dyrektor przedszkola

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Porozumienie w sprawie warunków korzystania ze sto łówki Przedszkola nr 3 w Tarnobrzegu zawarte na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm iconNa podstawie art. 22a ust. 2e ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572, nr 273 poz. 2703 I nr 281 poz. 2781 z

Porozumienie w sprawie warunków korzystania ze sto łówki Przedszkola nr 3 w Tarnobrzegu zawarte na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm icon1. Art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn zm), 2

Porozumienie w sprawie warunków korzystania ze sto łówki Przedszkola nr 3 w Tarnobrzegu zawarte na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm iconI. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz. 2572 ze zmianami)

Porozumienie w sprawie warunków korzystania ze sto łówki Przedszkola nr 3 w Tarnobrzegu zawarte na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm iconPodstawy prawne Szkolnego Programu Profilaktyki Ustawy I rozporządzenia: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r nr 256 poz. 2572)

Porozumienie w sprawie warunków korzystania ze sto łówki Przedszkola nr 3 w Tarnobrzegu zawarte na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm iconArt. 60 ust. 1 I 2 oraz art. 62 ust. 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty

Porozumienie w sprawie warunków korzystania ze sto łówki Przedszkola nr 3 w Tarnobrzegu zawarte na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm iconNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn zm) I art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca

Porozumienie w sprawie warunków korzystania ze sto łówki Przedszkola nr 3 w Tarnobrzegu zawarte na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm iconNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn zm) I art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca

Porozumienie w sprawie warunków korzystania ze sto łówki Przedszkola nr 3 w Tarnobrzegu zawarte na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm iconUstawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 425)

Porozumienie w sprawie warunków korzystania ze sto łówki Przedszkola nr 3 w Tarnobrzegu zawarte na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm iconDziałając na podstawie postanowień art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym Dz. U. z 1996r. Nr. 13, poz. 74, Nr

Porozumienie w sprawie warunków korzystania ze sto łówki Przedszkola nr 3 w Tarnobrzegu zawarte na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm iconNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 I art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn zm

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom