Kryteria oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej
Pobierz 38.07 Kb.
NazwaKryteria oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej
Data konwersji26.11.2012
Rozmiar38.07 Kb.
TypDokumentacja
KRYTERIA OCENY OPISOWEJ

W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


W edukacji wczesnoszkolnej obowiązuje ocena opisowa. Oprócz tego stosuje się skalę punktową. Jest ona dla uczniów zachętą do dalszej pracy, a dla rodziców informacją o osiągnięciach dydaktycznych dziecka.


6 punktów

Wiadomości i umiejętności ucznia wykraczają ponad poziom klasy. Samodzielnie wykonuje prace dodatkowe. Reprezentuje klasę w konkursach przedmiotowych.

5 punktów

Uczeń nie popełnia błędów , samodzielnie wykonuje zadania. Zawsze kończy rozpoczęta pracę. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.

4 punkty

Uczeń popełnia nieliczne błędy, pracuje samodzielnie. Chętnie uczestniczy w zajęciach. Zawsze kończy rozpoczęta pracę.

3 punkty

Uczeń popełnia błędy, często pracuje z pomocą nauczyciela. Nie zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach. Zazwyczaj kończy rozpoczętą pracę.

2 punkty

Uczeń rozwiązuje zadania tylko z pomocą nauczyciela .

Mimo wskazówek nauczyciela popełnia wiele błędów. Nie zawsze kończy rozpoczętą pracę.

1 punkt

Mimo pomocy nauczyciela uczeń nie potrafi prawidłowo rozwiązać zadania. Szybko się zniechęca, często nie podejmuje prób wy


Klasa I


6 punktów

Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz próbuje uzasadnić swoje zdanie. Posiada bogaty zasób słownictwa. Udziela odpowiedzi na pytania pełnymi zdaniami. Pyta o wyrazy, których nie zna. Czyta ze zrozumieniem teksty literackie. Czyta płynnie znany tekst z elementami własnej interpretacji. Bezbłędnie, płynnie i kaligraficznie przepisuje i pisze z pamięci.

Biegle liczy w zakresie 30. Dodaje i odejmuje bez wahań i pomyłek w zakresie 30. Samodzielnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe. Interesuje się zjawiskami zachodzącymi w świecie przyrody ożywionej i nieożywionej. Posiada wiedzę przyrodniczą wykraczająca ponad poziom ucznia klasy pierwszej. Pomysłowo i estetycznie wykonuje prace plastyczno-techniczne. Śpiewa i improwizuje ruchem znane piosenki, samodzielnie gra na instrumentach perkusyjnych. Sprawnie posługuje się komputerem w podstawowym zakresie. Umiejętności w zakresie języka angielskiego wykraczają pomad poziom klasy pierwszej. Reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych.


5 punktów

Wypowiada się spontaniczne na temat swoich spostrzeżeń, potrzeb i odczuć. Posiada dość duży zasób słownictwa, udziela odpowiedzi na pytania. Zna wszystkie litery alfabetu, czyta zdaniami i rozumie proste, krótkie teksty. Pisze proste zdania: przepisuje, pisze z pamięci bezbłędnie. Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma. Uczeń sprawnie wykonuje obliczenia w zakresie 10. Przelicza w zakresie 20. Samodzielnie rozwiązuje zadania nawiązujące do sytuacji życiowych, wymagające dodawania lub odejmowania. Rozumie zjawiska zachodzące w świecie przyrody ożywionej i nieożywionej.

Umiejętnie i estetycznie wykonuje prace plastyczno-techniczne. Bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie. Rozumie proste polecenia wydawane w języku angielskim , nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;


4 punkty

Wypowiada się chętnie, słownictwo utrzymujące się w normie. Potrzebuje czasu na zastanowienie i udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Odpowiedzi są na ogół poprawne. Czyta sposobem mieszanym: sylabami i wyrazami. Rozumie przeczytany tekst. Na ogół pisze litery i wyrazy z zachowaniem odpowiednich ich kształtów. Popełnia błędy przy przepisywaniu i pisaniu z pamięci i ze słuchu.

Liczy wolno w zakresie 30. Wykonuje z niewielką pomocą dodawanie, odejmowanie. Wymaga pomocy przy rozwiązywaniu zadań nawiązujących do sytuacji życiowych. Rozumie i wie jakie zjawiska zachodzą w świecie przyrody ożywionej i nieożywionej.

Poprawnie i dość starannie wykonuje prace plastyczno-techniczne oraz ćwiczenia gimnastyczne. Chętnie śpiewa w grupie oraz uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie.

z niewielka pomocą nauczyciela Na ogół rozumie proste polecenia wydawane w języku angielskim , nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;


3 punkty

Uczeń wypowiada się niechętnie, ma ubogi zasób słownictwa. Rzadko wypowiada się na temat tekstu i wysłuchanego utworu muzycznego. Odpowiada na pytania tylko pojedynczymi słowami. Czyta sposobem mieszanym: głoskami i sylabami. Słabo rozumie przeczytany tekst. Ma trudności z zachowaniem odpowiedniego kształtu liter. Pisze w wolnym tempie, popełnia liczne błędy przy przepisywaniu i pisaniu z pamięci.

Uczeń liczy wolno w zakresie 10, pomaga sobie liczmanami. Przy rozwiązywaniu zadań nawiązujących do sytuacji życiowych potrzebuje pomocy nauczyciela. Nie zawsze rozumie zjawiska zachodzące w świecie przyrody ożywionej i nieożywionej.

Prace plastyczno-techniczne wykonuje z niewielka pomocą nauczyciela. Śpiewa niechętnie, uczestniczy w zajęciach ruchowych. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie tylko z pomocą nauczyciela. Nie zawsze rozumie proste polecenia wydawane w języku angielskim , popełnia błędy w nazwach obiektów w najbliższym otoczeniu;


2 punkty

Uczeń wypowiada się niechętnie. Ma bardzo ubogi zasób słownictwa. Odpowiada na pytania pojedynczymi słowami, często waha się i nie podejmuje próby odpowiedzi. Czeka na wsparcie, dodatkowe wyjaśnienia, powtórzenie pytania. Czyta głoskując, nie rozumie przeczytanego tekstu. Pisze bardzo wolno, myląc litery, nie zachowując ich kształtu, nie trzymając się liniatury .Popełnia dużo błędów. Ma duże trudności w pisaniu z pamięci.

Liczy bardzo wolno w zakresie 20. Wszelkie obliczenia wykonuje na konkretach. Samodzielnie nie rozwiązuje zadań tekstowych. Pomimo pomocy nauczyciela nie zawsze rozumie zjawiska zachodzące w świecie przyrody ożywionej i nieożywionej.

Prace plastyczno-techniczne wykonuje tylko pod kierunkiem nauczyciela. Bardzo niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowo-muzycznych. Ma trudności w obsłudze komputera w podstawowym zakresie. Pomimo pomocy nauczyciela nie zawsze rozumie proste polecenia wydawane w języku angielskim ,błędnie nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;


1 punkt

Uczeń nie wypowiada się lub wypowiada się na inny temat. Ma bardzo ubogi zasób słownictwa. Na zadane pytanie nie udziela odpowiedzi. Wymaga kilkakrotnego powtórzenia pytania. Nie podejmuje próby czytania. Nie pisze samodzielnie, odwzorowuje z błędami z tablicy lub podręcznika. Nie pisze z pamięci .Nie zna wszystkich liter i cyfr. Nie kończy rozpoczętej pracy.

Nie zawsze poprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 na liczmanach. Nie klasyfikuje elementów w zbiorze, nie różnicuje długości i ciężaru przedmiotów, nie zna kierunków, nie dostrzega symetrii. Ma trudności z kontynuacją wzoru. Nie potrafi zastosować zapisu cyfrowego i znaków działań.

Pomimo pomocy nauczyciela nie rozumie zjawisk zachodzących w świecie przyrody ożywionej i nieożywionej. Nie interesuje się otaczającym go światem.

Nie kończy rozpoczętych prac plastyczno-technicznych. Mimo zachęty ze strony nauczyciela nie uczestniczy w zabawach muzycznych.

Nie potrafi obsługiwać komputera w podstawowym zakresie. Nie rozumie prostych poleceń wydawanych w języku angielskim , nie zna nazw obiektów w najbliższym otoczeniu;


Klasa II


6 punktów

Uczeń wypowiada się samorzutnie w uporządkowanej formie na zadany temat, posiada bogaty zasób słownictwa, samodzielnie wypowiada się na temat tekstu, utworu muzycznego. Uzasadnia swoje zdanie. Udziela wyczerpującej odpowiedzi na pytanie. Wykazuje się czujnością ortograficzną. Rozpoznaje zdania: oznajmujące, pytające i rozkazujące, wyróżnia części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik. Czyta płynnie ze zrozumieniem i z elementami własnej interpretacji teksty literackie. Czyta z podziałem na role. Pisze z pamięci i ze słuchu bezbłędnie.

Biegle dokonuje obliczeń w zakresie 100. Samodzielnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe. Samodzielnie obserwuje i wyciąga wnioski z obserwacji, ma bogatą wiedzę przyrodniczą. Pomysłowo i bardzo estetycznie wykonuje prace plastyczno-techniczne. Bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych. Sprawnie posługuje się komputerem w podstawowym zakresie. Reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych. Posługuje się językiem angielskim w zakresie wykraczającym ponad poziom ucznia klasy drugiej.


5 punktów

Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, posiada bardzo duży zasób słownictwa, wypowiada się na temat tekstu i wysłuchanego utworu muzycznego, udziela odpowiedzi na pytania. Czyta zdaniami, ze zrozumieniem, tekst z odpowiednią interpretacją oraz z podziałem na role. Na ogół bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu. Potrafi samodzielnie ułożyć i zapisać spójną, krótką wypowiedź na dany temat. Dokonuje bezbłędnych obliczeń w zakresie 50. Samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe. Potrafi poprawić pomyłki. Chętnie obserwuje i wyciąga trafne wnioski z zaobserwowanych zjawisk przyrodniczych. Wykonuje bardzo ładne i estetyczne prace plastyczno-techniczne. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie. Bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych. Sprawnie mówi, pisze, czyta w języku angielskim w zakresie przewidzianym dla ucznia klasy drugiej.


4 punkty

Uczeń wypowiada się chętnie na dany temat, posiada duży zasób słownictwa, poprawnie odpowiada na zadane pytania. Czasami wypowiada się na temat tekstu i wysłuchanego utworu muzycznego. Pisze samodzielnie z niewielką pomocą, popełnia nieliczne błędy przy przepisywaniu, w pisaniu z pamięci i ze słuchu. Czyta wyrazami sylabizując dłuższe słowa. Na ogół rozumie czytany tekst. Popełnia nieliczne błędy dodając i odejmując, mnożąc i dzieląc w zakresie 50. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Obserwuje i wyciąga wnioski z zaobserwowanych zjawisk przyrodniczych. Poprawnie i dość estetycznie wykonuje prace plastyczno-techniczne. Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowo-muzycznych. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie z niewielka pomocą nauczyciela. Dobrze mówi, pisze, czyta w języku angielskim w zakresie przewidzianym dla ucznia klasy drugiej.


3 punkty

Uczeń wypowiada się niechętnie, ma ubogi zasób słownictwa. Rzadko wypowiada się na temat tekstu i utworu muzycznego. Odpowiada na pytania tylko pojedynczymi słowami. Czyta sposobem mieszanym sylabami lub głoskami. Słabo rozumie przeczytany tekst. Nie czyta z podziałem na role. Pisze w wolnym tempie popełnia dość dużo błędów przy przepisywaniu i pisaniu ze słuchu i pamięci. Liczy wolno w zakresie 50, dodaje i odejmuje w zakresie 50, mnoży i dzieli w zakresie 30 z pomocą liczmanów. Nie rozwiązuje samodzielnie zadań tekstowych. Obserwuje i wyciąga wnioski z zaobserwowanych zjawisk przyrodniczych pod kierunkiem nauczyciela.

Wykonuje prace plastyczno-techniczne z pomocą nauczyciela. Uczestniczy w grach zespołowych. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie tylko z pomocą nauczyciela. Nie zawsze poprawnie mówi, pisze, czyta w języku angielskim w zakresie przewidzianym dla ucznia klasy drugiej.


2 punkty

Uczeń wypowiada się bardzo niechętnie, ma bardzo ubogi zasób słownictwa odpowiada na pytania pojedynczymi słowami. Czeka na wsparcie, dodatkowe wyjaśnienia, powtórzenie pytania. Czyta głoskując, nie rozumie czytanego tekstu. Niechętnie podejmuje próby czytania. Przy przepisywaniu popełnia wiele błędów. Nie pisze samodzielnie z pamięci i ze słuchu. Liczy bardzo wolno, często niepoprawnie w zakresie 30. Dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 20 tylko z pomocą liczmanów. Nie rozwiązuje samodzielnie zadań tekstowych. Wymaga stałej pomocy przy pracach samodzielnych. Pomimo pomocy nauczyciela ma kłopoty z przeprowadzeniem obserwacji i wyciąganiem wniosków z zaobserwowanych zjawisk przyrodniczych. Prace plastyczno-techniczne wykonuje tylko pod kierunkiem nauczyciela. Niechętnie uczestniczy w grach zespołowych i zajęciach muzycznych. Ma trudności w obsłudze komputera w podstawowym zakresie. Z trudem opanowuje umiejętności: mówienia, pisania i czytania w języku angielskim.


1 punkt

Uczeń wypowiada się na inny temat lub nie wypowiada się. Ma bardzo ubogi zasób słownictwa. Nie odpowiada na pytanie lub udziela odpowiedzi bez zastanowienia. Czyta głoskując, myli litery, nie rozumie czytanego tekstu. Nie pisze samodzielnie, odwzorowuje z tablicy z błędami. Nie kończy zaczętej pracy. Dodaje i odejmuje z błędami w zakresie 20 na liczmanach. Nie rozumie poznanych pojęć matematycznych. . Nie rozwiązuje zadań tekstowych. Pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi przeprowadzić obserwacji i wyciągnąć wniosków z zaobserwowanych zjawisk przyrodniczych. Nie kończy prac plastyczno-technicznych. Bardzo niechętnie uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych. Nie potrafi obsługiwać komputera w podstawowym zakresie. Nie opanował umiejętności: mówienia, pisania i czytania w języku angielskim przewidzianych w programie klasy drugiej.
Klasa III


6 punktów

Uczeń wypowiada się samorzutnie, w uporządkowanej formie na zadany temat, posiada bogaty zasób słownictwa, poprawnie stosuje formy gramatyczne, samodzielnie wypowiada się na temat tekstu i wysłuchanego utworu muzycznego, udziela odpowiedzi na pytania pełnymi zdaniami, uzasadnia swoje zdanie. Wyróżnia zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące. Rozpoznaje części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik i przysłówek. Pisze bezbłędnie ze słuch i z pamięci. Potrafi napisać opowiadanie, list, życzenia i zaproszenia. Czyta ze zrozumieniem tekst literacki i teksty informacyjne. Czyta płynnie dowolny tekst z elementami własnej interpretacji oraz z podziałem na role. Korzysta z różnych źródeł informacji np. słownik ortograficzny, encyklopedia.Liczy biegle w pamięci w zakresie 100. Bez wahań i pomyłek dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 1000. Samodzielnie rozwiązuje złożone zadania tekstowe. Podaje ciekawe rozwiązania przedstawionych problemów. Samodzielnie obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem. Posiada rozległą wiedzę o otaczającym świecie. Bardzo pomysłowo, estetycznie i oryginalnie wykonuje prace plastyczno-techniczne. Improwizuje ruchem i śpiewa piosenki oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych. Biegle wykorzystuje komputer jako narzędzie do nauki i zabawy, proponuje własne rozwiązania. Reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych. Posługuje się językiem angielskim w zakresie wykraczającym ponad poziom ucznia klasy trzeciej.


5 punktów

Uczeń wypowiada się samorzutnie zdaniami na dany temat, posiada duży zasób słownictwa, poprawnie stosuje formy gramatyczne, wypowiada się na temat tekstu i wysłuchanego utworu muzycznego. Udziela odpowiedzi na zadane pytania, uzasadnia swoje zdanie. Wyróżnia rodzaje zdań, rozpoznaje części mowy. Czyta zdaniami z odpowiednią interpretacją. Rozumie przeczytany tekst. Czyta z podziałem na role. Potrafi napisać opowiadanie, list, życzenia i zaproszenie przy pomocy planu. Na ogół bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu. Posiada bogatą wiedzę o otaczającym świecie , obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem

Prawidłowo i szybko wykonuje obliczenia w zakresie 100. Rozwiązuje i układa zadania tekstowe. Potrafi sprawdzić obliczenia i poprawić ewentualne błędy.

Pomysłowo i estetycznie wykonuje prace techniczno-plastyczne. Samodzielnie śpiewa piosenki i bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych. Sprawnie wykorzystuje komputer jako narzędzie do nauki i zabawy. Sprawnie mówi, pisze, czyta w języku angielskim w zakresie przewidzianym dla ucznia klasy trzeciej.


4 punkty

Uczeń wypowiada się chętnie, potrafi zamykać myśl w formie zdania. Posiada zadowalający zasób słownictwa. Popełnia nieliczne błędy podczas stosowania poznanych form gramatycznych. Pełnym zdaniem wypowiada się na temat tekstu i wysłuchanego utworu muzycznego. Czasami popełnia błędy podczas wyróżniania części mowy. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia nieliczne błędy. Czyta wyrazami. Rozumie przeczytany tekst. Czyta z podziałem na role . Posiada zadowalającą wiedzę o otaczającym świecie. Pod kierunkiem nauczyciela obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem. Liczy sprawnie w pamięci w zakresie 100. Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100 w dobrym tempie. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe.Starannie wykonuje prace plastyczno-techniczne. Chętnie uczestniczy w grach zespołowych i w zabawach muzycznych. Wykorzystuje komputer jako narzędzie do nauki i zabawy. Dobrze mówi, pisze, czyta w języku angielskim w zakresie przewidzianym dla ucznia klasy trzeciej.


3 punkty

Uczeń wypowiada się chętnie na tematy związane z jego zainteresowaniami i przeżyciami. Wypowiedzi na inne tematy wymagają zachęty lub pytań nauczyciela. Ma ubogi zasób słownictwa. Ma trudności z zamknięciem myśli w formie zdania. Często błędnie stosuje poznane formy gramatyczne i ortograficzne. Rzadko wypowiada się na temat tekstu i wysłuchanego utworu muzycznego. Udziela odpowiedzi na pytania pojedynczymi słowami lub równoważnikami zdań. Czyta metodą mieszaną: wyrazami lub sylabami. Nie zawsze rozumie przeczytany tekst. Czyta z podziałem na role pod kierunkiem nauczyciela. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia błędy, pisze w wolnym tempie. Posiada podstawową wiedzę o otaczającym świecie. Pod kierunkiem nauczyciela obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, nie zawsze właściwie wiąże przyczynę ze skutkiem. Liczy wolno, z błędami w zakresie 100. Przy obliczeniach potrzebuje wsparcia. Przy rozwiązywaniu zadań tekstowych potrzebuje pomocy nauczyciela .Wykonuje prace techniczno-muzyczne . Uczestniczy w zajęciach ruchowo-muzycznych. Z pomocą nauczyciela wykorzystuje komputer jako narzędzie do nauki i zabawy. Nie zawsze poprawnie mówi, pisze, czyta w języku angielskim w zakresie przewidzianym dla ucznia klasy trzeciej.


2 punkty

Uczeń wypowiada się niechętnie. Ma bardzo ubogi zasób słownictwa.. Odpowiada na pytania tylko pojedynczymi słowami. Nie jest pewny swoich odpowiedzi nawet gdy są prawidłowe. Czeka na wsparcie, dodatkowe wyjaśnienia, powtórzenie pytania. Czyta niechętnie sylabizując i głoskuje trudniejsze wyrazy. Najczęściej nie rozumie przeczytanego tekstu. Nie potrafi napisać spójnej wypowiedzi na zadany temat. Ma bardzo duże trudności w pisaniu z pamięci i ze słuchu, nie zna wielu zasad i reguł ortograficznych. Posiada niewielką wiedzę o otaczającym świecie. Niechętnie dokonuje obserwacji i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze. Pomimo pomocy nauczyciela ma kłopoty z wyciąganiem wniosków z obserwacji.

Liczy bardzo wolno w zakresie 50. Trudniejsze obliczenia wykonuje na konkretach. Zadania tekstowe rozwiązuje tylko z pomocą nauczyciela.

Prace plastyczno-techniczne wykonuje niestarannie. Na zajęciach muzyczno-ruchowych szybko się zniechęca. Ma trudności z wykorzystaniem komputera jako narzędzia do nauki i zabawy. Z trudem opanowuje umiejętności: mówienia, pisania i czytania w języku angielskim.


1 punkt

Uczeń nie wypowiada się bez zachęty nauczyciela. Ma bardzo ubogi zasób słownictwa. Wypowiada swoje myśli nieprawidłowo pod względem rzeczowym, nieskładnie gramatycznie. Odpowiada na pytania tylko pojedynczymi słowami. Nie jest pewny swoich odpowiedzi nawet gdy są prawidłowe. Czeka na wsparcie, dodatkowe wyjaśnienia, powtórzenie pytania. Czyta sylabizując lub głoskując. Nie rozumie przeczytanego tekstu. Niechętnie podejmuje próby czytania tekstu. Nie potrafi poprawnie sformułować zdania. Ma bardzo duże trudności w pisaniu z pamięci i ze słuchu, nie zna zasad i reguł ortograficznych. Nie interesuje się otaczającym światem. Pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi wyciągnąć wniosków z obserwacji. Liczy bardzo wolno, z błędami w zakresie 50. Wszelkie obliczenia wykonuje tylko na konkretach, mimo pomocy nauczyciela nie rozwiązuje zadań tekstowych. Często nie podejmuje wykonania prac plastyczno-technicznych . Niechętnie bierze udział w zajęciach muzyczno-ruchowych szybko się zniechęca. Nie potrafi wykorzystać komputera jako narzędzia do nauki i zabawy. Nie opanował umiejętności: mówienia, pisania i czytania w języku angielskim przewidzianych w programie klasy trzeciej

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Kryteria oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej iconKryteria ocen cząstkowych z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej zgodne z podstawą programową z 2009(kl. I i II) I 2008 r.(kl. III)

Kryteria oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej iconKryteria oceny opisu edukacji zdrowotnej prowadzonej przez studentów

Kryteria oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej iconKryteria oceny z przedmiotu wiedza o społeczeństwie kl III kryteria oceny

Kryteria oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej iconKarta oceny opisowej osiągnięĆ ucznia po klasie drugiej

Kryteria oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej iconArkusz oceny opisowej z zachowania ucznia,,klasy życia” – szkoła podstawowa

Kryteria oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej iconKlasa III przykładowa skala oceny opisowej uwzględnia 4 poziomy umiejętności

Kryteria oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej iconW edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej iconIntegracja w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej iconPrzedmiotowy system oceniania edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej iconOpinia nt. Programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom