Podstawa programowa – zajęcia techniczne Cele kształcenia – wymagania ogólne
Pobierz 52.95 Kb.
NazwaPodstawa programowa – zajęcia techniczne Cele kształcenia – wymagania ogólne
Data konwersji26.11.2012
Rozmiar52.95 Kb.
TypWymagania
Podstawa programowa – zajęcia techniczne


Cele kształcenia – wymagania ogólne:


• rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania;

• opracowanie kompetencji rozwiązań typowych problemów technicznych oraz przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych;

• planowanie pracy o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych pracy;

• bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyrządami.


Treści programu i osiągnięcia szczegółowe uczniów:


Proponowane treści programu nauczania zostały pogrupowane w moduły przeznaczone do realizacji na lekcjach zajęć

technicznych:

1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki,

2. Rysunek techniczny,

3. Planowanie pracy. Proces technologiczny,

4. Krawiectwo,

5. Kulinaria,

6. Podstawowe informacje o ruchu drogowym.


Zakres treści nauczania w poszczególnych modułach:


1.Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki


Treści nauczania

• zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki

• ochrona przeciwpożarowa w szkole

• instrukcje obsługi i tabliczki znamionowe


Osiągnięcia ucznia


Wiadomości

Uczeń:

• zna przedmiotowe zasady oceniania

• zna i omawia regulamin pracowni

• omawia wyposażenie apteczki i sprzęt przeciwpożarowy

• opisuje drogę ewakuacyjną w szkole oraz sposób ogłoszenia alarmu

• omawia rodzaje środków gaśniczych i ich zastosowanie

• wyjaśnia symbole znaków ewakuacyjnych

• omawia zasady postępowania w razie wypadku

• zna funkcje instrukcji obsługi i tabliczki znamionowej


Umiejętności


Uczeń:

• stosuje się do regulaminu pracowni technicznej

• potrafi rozpoznać zagrożenia występujące przy obsłudze urządzeń

• udziela pierwszej pomocy przedmedycznej


Wychowanie


Uczeń:

• ma poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka

• przyjmuje postawę szacunku dla drugiego człowieka


2. Rysunek techniczny


Treści nauczania

• podstawowe wiadomości o rysunku technicznym – wymiarowanie figur płaskich

• pismo techniczne proste – ćwiczenia

• przekroje brył w rysunku technicznym

• rysunek poglądowy, złożeniowy i wykonawczy

• zasady rzutowania

• dimetria w rysunku technicznym

• izometria w rysunku technicznym

• sporządzanie modelu bryły na podstawie rzutu prostokątnego


Osiągnięcia ucznia


Wiadomości

Uczeń:

• omawia normy techniczne i ich znaczenie

• zna i wymienia zasady wykonywania rysunku technicznego

• omawia rodzaje linii, symbole

• definiuje pojęcie normalizacja

• omawia zasady wymiarowania

• przedstawia wzory liter i cyfr

• omawia zasady wykonywania przekrojów i ich rodzaje

• opisuje różnice pomiędzy rysunkiem poglądowym, złożeniowym i wykonawczym

• wymienia zasady rzutowania i rodzaje rzutów

• wymienia zasady rysowania brył w dimetrii

• wymienia zasady rysowania brył w izometrii

• wymienia zasady wykonywania brył na podstawie siatki


Umiejętności

Uczeń:

• wykonuje rysunek techniczny

• rozpoznaje i nazywa rodzaje linii, symbole

• stosuje zasady wymiarowania

• rysuje przekroje brył

• rozpoznaje rodzaje przekrojów

• dobiera i stosuje odpowiedni rodzaj rysunku technicznego do dokumentacji

• wykonuje prostą dokumentację technologiczną

• przedstawia bryły w dimetrii i izometrii

• wykonuje siatki prostych brył

• wykorzystuje programy komputerowe do wykonywania rysunku technicznego


Wychowanie

Uczeń:

• jest dokładny, wytrwały i cierpliwy

• kształtuje wyobraźnię przestrzenną


3. Planowanie pracy. Proces technologiczny.


Treści nauczania

• proces technologiczny

• operacja technologiczna

• planowanie pracy

• formy organizacji pracy

• narzędzia i przyrządy pomiarowe

• rodzaje połączeń materiałów

• budowa i zasada działania lutownicy

• budowa i zasada działania wiertarki

• rodzaje i zastosowanie przekładni


Osiągnięcia ucznia


Wiadomości


Uczeń:

• wyjaśnia pojęcia dokumentacja technologiczna, proces i operacja technologiczna, produkcja jednostkowa, wieloseryjna,
ciągła, ergonomia

• przedstawia etapy procesu technologicznego

• omawia rodzaje operacji technologicznych i ich funkcje

• wyjaśnia formy organizacji pracy i ich zastosowanie w praktyce

• omawia rodzaje narzędzi i ich zastosowanie

• omawia ogólną budowę i zasadę działania lutownicy

• omawia ogólną budowę i zasadę działania wiertarki

• opisuje rodzaje przekładni i ich zastosowanie


Umiejętności


Uczeń:

• określa czas niezbędny do wykonania danej operacji technologicznej

• opracowuje proces technologiczny powstania dowolnego przedmiotu

• dobiera narzędzia odpowiednie do danej operacji technologicznej

• podaje przykłady produkcji ciągłej, potokowej i seryjnej

• korzysta z narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem

• dokonuje pomiarów suwmiarką i mikrometrem

• charakteryzuje rodzaje połączeń materiałów

• stosuje pojęcia spoina, lutowanie miękkie, twarde

• omawia rodzaje lutownic

• wymienia i rozpoznaje rodzaje przekładni


Wychowanie


Uczeń:

• dba o bezpieczeństwo swoje i innych

• korzysta z narzędzi i przyborów zgodnie z ich przeznaczeniem


• stosuje w sposób racjonalny zdobycze techniki

• szanuje cudzą własność


4. Krawiectwo


Treści nauczania

• rodzaje materiałów włókienniczych – pochodzenie i zastosowanie włókien

• wyrób tkanin i dzianin – sploty

• podstawowe ściegi ręczne i maszynowe

• zasady wykonania ubioru

• konserwacja odzieży

• oznaczenia na metkach


Osiągnięcia ucznia


Wiadomości

Uczeń:

• opisuje rodzaje materiałów włókienniczych

• omawia pochodzenie włókien i zna ich zastosowanie

• omawia etapy powstawania włókien

• określa właściwości włókien

• wyjaśnia sposób powstawania tkanin

• omawia podstawowe ściegi maszynowe i ręczne

• omawia sposób wykonania ściegów

• opisuje budowę maszyny do szycia

• omawia sposób zdejmowania miary

• omawia sposoby konserwacji odzieży

• definiuje symbole umieszczone na metce

• omawia budowę żelazka


Umiejętności


Uczeń:

• rozpoznaje włókna i podaje przykłady ich zastosowania

• porównuje właściwości włókien naturalnych i chemicznych

• omawia sposób powstawania dzianin

• rozróżnia wątek i osnowę, oczko lewe i oczko prawe

• wykonuje dzianinę

• szyje ręcznie i maszynowo

• wykonuje wykrój prostych modeli ubrań

• dobiera sposób konserwacji odpowiedni do rodzaju materiału i zabrudzenia

• odczytuje skład surowca, z którego wykonano tkaninę na podstawie oznaczeń nitek


Wychowanie


Uczeń:

• starannie i dokładnie wykonuje pracę

• współdziała w grupie

• dba o rzeczy swoje i innych

• stosuje zasady bezpieczeństwa podczas prasowania


5. Kulinaria


Treści nauczania

• zasady prawidłowego żywienia

• grupy produktów

• przechowywanie produktów żywnościowych

• budowa i działanie chłodziarki

• przygotowywanie posiłków

• nakrywanie do stołu


Osiągnięcia ucznia


Wiadomości

Uczeń:

• omawia zasady racjonalnego odżywiania

• wie, jaka jest rola składników pokarmowych w organizmie człowieka

• wymienia i charakteryzuje grupy pokarmowe przedstawione na piramidzie zdrowia

• podaje metody i funkcje konserwacji żywności

• omawia funkcje i budowę chłodziarki

• wymienia rodzaje obróbki termicznej

• definiuje pojęcia: jadłospis, norma żywieniowa

• omawia zasady nakrycia do stołu i właściwego zachowania się przy stole


Umiejętności

Uczeń:

• wymienia choroby układu pokarmowego

• wymienia skutki złego przechowywania żywności

• tworzy jadłospis oraz określa normy żywieniowe

• racjonalnie planuje posiłki

• kalkuluje koszty związane z przygotowaniem posiłków

• planuje menu dostosowane do swoich potrzeb


Wychowanie

Uczeń:

• kształtuje nawyki zdrowego trybu życia, zwłaszcza żywienia

• stosuje zasady higieny przy sporządzaniu posiłków

• umie odpowiednio zachować się przy stole


6. Podstawowe informacje o ruchu drogowym


Treści nauczania

• zasady obowiązujące pieszych i rowerzystów

• wypadki na drodze

• pierwsza pomoc


Osiągnięcia ucznia


Wiadomości

Uczeń:

• wymienia przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów

• omawia zasady ostrożności i zasady ograniczonego zaufania na drodze

• rozpoznaje i nazywa znaki obowiązujące pieszych i rowerzystów

• omawia zasady udzielania pierwszej pomocy


Umiejętności

Uczeń:

• stosuje przepisy ruchu drogowego

• rozpoznaje różne rodzaje urazów

• udziela pierwszej pomocy

• umie ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

• zna numery służb ratowniczych (997, 998, 999) i numer alarmowy (112)


Wychowanie

Uczeń:

• bezpiecznie porusza się na drodze

• jest świadomym uczestnikiem ruchu drogowego

• szanuje swoje i cudze życie

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Podstawa programowa – zajęcia techniczne Cele kształcenia – wymagania ogólne iconPodstawa programowa Ekonomika Cele kształcenia

Podstawa programowa – zajęcia techniczne Cele kształcenia – wymagania ogólne iconPodstawa programowa Produkcja roślinna Cele kształcenia

Podstawa programowa – zajęcia techniczne Cele kształcenia – wymagania ogólne iconPodstawa programowa kształcenia ogólnego Historia Cele edukacyjne

Podstawa programowa – zajęcia techniczne Cele kształcenia – wymagania ogólne iconCele kształcenia – wymagania ogólne

Podstawa programowa – zajęcia techniczne Cele kształcenia – wymagania ogólne iconCele kształcenia wymagania ogólne

Podstawa programowa – zajęcia techniczne Cele kształcenia – wymagania ogólne iconCele kształcenia– wymagania ogólne

Podstawa programowa – zajęcia techniczne Cele kształcenia – wymagania ogólne iconCele kształcenia wymagania ogólne

Podstawa programowa – zajęcia techniczne Cele kształcenia – wymagania ogólne iconCele kształcenia wymagania ogólne

Podstawa programowa – zajęcia techniczne Cele kształcenia – wymagania ogólne iconCele kształcenia – wymagania ogólne

Podstawa programowa – zajęcia techniczne Cele kształcenia – wymagania ogólne iconPodstawa programowa wymagania edukacyjne cele edukacyjne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom