Zatwierdzam specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych
Pobierz 237.58 Kb.
NazwaZatwierdzam specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych
strona4/4
Data konwersji26.11.2012
Rozmiar237.58 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

8. ODBIÓR ROBÓT


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót


8.1.1. Rodzaje odbiorów robót


Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:

 1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

 2. odbiór ostateczny

 3. odbiór pogwarancyjny


8.1.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca pismem skierowanym do kierownika WAK Bielsko-Biała. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu:

 1. jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

 2. przygotowanie i wykonanie podłoża


Z dokonanych odbiorów prac zanikających Inspektor nadzoru sporządza protokół określający wielkości zaliczonych prac zanikowych.


Nie zgłoszenie prac zanikowych przez Wykonawcę skutkuje nie zaliczeniem prac, chyba że

Wykonawca dokona odkrycia prac zanikowych i przywróci prace do poprzedniego stanu na koszt własny.

8.1.3. Dokumentacja powykonawcza


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą:

 • przedmiar robót,

 • protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

 • protokoły odbiorów końcowych,

 • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku w miejscu

realizacji robót

 • aprobaty techniczne - deklaracje zgodności - oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń,


8.1.4. Odbiór ostateczny robót


Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem kierownika WAK oraz Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia n/w dokumentów:

- protokół odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu

- atesty i aprobaty materiałów użytych w realizacji prac

- kosztorys powykonawczy

- deklarację zgodności

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności użytkownika obiektu, Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z opisem w SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Jeżeli chociaż jedno z przeprowadzonych badań da wynik ujemny należy uznać, że roboty zostały wykonane niezgodnie z normą. W takim przypadku należy doprowadzić roboty do stanu spełniającego wymagania norm i ponownie przedstawić do odbioru. Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół odbioru robót.

Dokumenty odbioru ostatecznego


Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy:

 1. rejestry obmiarów (oryginały),

 2. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne ze ST, SST i ewentualnie PZJ,

 3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w budownictwie,

 4. inwentaryzacji w wersji elektronicznej.


W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja.

8.1.5. Odbiór po okresie rękojmi


Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie rękojmi". Do odbioru tego Zamawiający przygotuje następujące dokumenty:

 • umowę o wykonaniu robót budowlanych,

 • protokół odbioru końcowego obiektu,

 • dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu - jeżeli były zgłoszone wady,

 • dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,

 • umowa gwarancji

8.1.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny


Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.7. „Odbiór ostateczny robót".


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą.


10. PRZEPISYUstawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami.

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie zakupu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać ratyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE.

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno – użytkowym.

g) Wspólny słownik zamówień;

 1. Polskie normy odnoszące się do realizowanych prac budowlanych
  i materiałów
Bielsko-Biała KWIECIEŃ 2012 r str.

1   2   3   4

Powiązany:

Zatwierdzam specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych iconSpecyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych w zakresie robót elektrycznych I akpiA

Zatwierdzam specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych

Zatwierdzam specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych

Zatwierdzam specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych

Zatwierdzam specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych

Zatwierdzam specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych

Zatwierdzam specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych

Zatwierdzam specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych

Zatwierdzam specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych (ST)

Zatwierdzam specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom