Plan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie III gimnazjum na podstawie programu „Między nami”
Pobierz 0.93 Mb.
NazwaPlan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie III gimnazjum na podstawie programu „Między nami”
strona6/11
Data konwersji09.09.2012
Rozmiar0.93 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

WŁADZA I PRAWO

Uwagi o realizacji planu

Materiał nauczania

Zamierzone osiągnięcia

Edukacja polonistyczna

Uczeń:

Ścieżki edukacyjne

Uczeń:
PODRĘCZNIK:

Władza i prawo, s. 92

Poziom A


 • zna pojęcie: system polityczny
Poziom B

 • rozumie związki frazeologiczne z rzeczownikiem: władza

 • określa zakres znaczeniowy pojęć

 • analizuje systemy i formy rządów w Polsce na przestrzeni dziejów

 • określa wpływ systemu i formy rządów na prawa obywatelskie

Poziom C

 • określa różnice między formami rządów: monarchią, dyktaturą, republiką, anarchią

Poziom D

 • charakteryzuje systemy polityczne: totalitarny, autorytarny, demokratyczny
PODRĘCZNIK:

Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu, s.93-98; ZESZYT ĆWICZEŃ, Część 1. Schemat 4

Poziom B

 • określa stosunki między urzędnikami a władcami

 • odczytuje myśl przewodnią opowiadania

 • analizuje kompozycję utworu
Poziom C

 • charakteryzuje bohatera – władcę (określa typ władcy na podstawie charakterystyki bezpośredniej i pośredniej)

Poziom D

 • redaguje dalszy ciąg opowiadania

 • redaguje wypowiedź rozpoczynającą się od podanych słów, uzasadnia swoje stanowisko
PODRĘCZNIK:

Król Karol (Pieśń o Rolandzie – fragment), s.98-100

Poziom A


 • zna pojęcie: wzór osobowy

Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej: wykorzystuje elementy wiedzy na temat kultury śródziemnomorskiej w dalszych etapach edukacji


Poziom B

 • przedstawia fabułę utworu

 • określa stosunek narratora do bohatera

 • analizuje sposób przedstawienia władcy

Poziom C

 • określa związek między czasem powstania utworu a sposobem przedstawienia bohatera

Poziom D

 • redaguje charakterystykę postaci historycznej
PODRĘCZNIK:

Anonim tzw. Gall, O królu Bolesławie (Kronika polska – fragment), s.101-104

Poziom A


 • zna pojęcie: panegiryczny (powtórzenie)

Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej: dostrzega ciągłość rozwoju kultury i trwałość ludzkich osiągnięć

Poziom B

 • gromadzi informacje na podstawie hasła słownikowego

 • analizuje sposób przedstawiania władcy w średniowieczu (wyjaśnienie związek między panegirycznym portretem króla a wymogami gatunku, jakim są gesta, określa związek między sposobem prezentacji postaci króla i wzorcami osobowymi a funkcją literatury epoki średniowiecza)

Poziom C

 • prezentuje postać historyczną na podstawie tekstu źródłowego

Poziom D

 • zna pojęcie: środki retoryczne (powtórzenie)

Poziom D

 • interpretuje puentę utworu

 • wygłasza przemówienie będące współczesną parafrazą utworu
PODRĘCZNIK:

Ambrogio Lorenzetti, Skutki dobrych rządów w mieście; Skutki dobrych rządów na wsi, s.106-107

Poziom A


 • zna pojęcie: alegoria (powtórzenie)

 • podaje przykłady dzieł literackich i plastycznych, w których zastosowano alegorię
Poziom B

 • odczytuje wymowę fresków

 • gromadzi określenia charakteryzujące elementy przedstawione na obrazie

 • określa związek między kolorystyką fresku a nastrojem dzieła

 • określa funkcję alegorii bezpieczeństwa w interpretacji dzieła

 • odczytuje przesłanie dzieła

 • omawia sposób przedstawienia efektów dobrych rządów

Poziom C

 • opisuje kolorystykę fresków

Poziom D

 • projektuje alegorię i ocenia prace kolegów
PODRĘCZNIK:

Ignacy Krasicki, Do króla, s.108-111

Poziom A


 • wymienia cechy charakterystyczne satyry i jej funkcje

Edukacja czytelnicza i medialna: postrzega słowo, gest i ruch jako formę wypowiedzi w życiu i w teatrze


Poziom B

 • analizuje zarzuty stawiane bohaterowi

 • odczytuje przesłanie utworu

 • określa związek między przesłaniem utworu, ideą epoki oświecenia a sytuacją kraju

 • wyróżnia środki retoryczne nadające utworowi formę przemowy

Poziom C

 • charakteryzuje osobę mówiącą w utworze, udzielając odpowiedzi na pytania

Poziom D

 • interpretuje głosowo fragment utworu

 • redaguje rady/ wskazówki dla rządzących
ZESZYT ĆWICZEŃ, Część 1: Poczet królów

Poziom A


 • zna pojęcia: fikcja literacka, elementy fikcyjne i fantastyczne

 • zna pojęcia: odmiana staranna i swobodna wypowiedzi

Edukacja czytelnicza i medialna: odróżnia komunikaty informacyjne od perswazyjnych, przekazów przedstawiających rzeczywistość od interpretujących


Poziom B

 • rozumie tekst popularnonaukowy

 • odczytuje funkcję obrazu historycznego

 • analizuje komizm sytuacji przedstawionej na ilustracji

 • porównuje różne teksty kultury o tej samej tematyce

 • analizuje styl wypowiedzi

 • odczytuje ilustrację

Poziom C

 • określa rolę twórczości historycznej

 • określa rolę twórcy

 • charakteryzuje język postaci, uzupełniając tabelę

Poziom D

 • redaguje opis postaci historycznej
PODRĘCZNIK:

Joanna Olczak-Ronikier, W ogrodzie pamięci (fragment), s.115- 118

Poziom A


 • rozumie pojęcie: autorytet

Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie: rozwija wiedzę o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny

Poziom B

 • identyfikuje narratora

 • określa dewizę życiową bohatera literackiego

Poziom D

 • charakteryzuje sposób wychowania dzieci przez bohaterkę powieści

 • określa własną postawę w roli rodzica (wymagania, zasady i metody wychowawcze)

 • redaguje rozprawkę
ZESZYT ĆWICZEŃ, Część 1: W gabinecie dyrektora

Poziom A


 • zna pojęcia: styl; styl potoczny, urzędowy

Edukacja czytelnicza i medialna: odróżnia komunikaty informacyjne od perswazyjnych, przekazów przedstawiających rzeczywistość od interpretujących


Poziom B

 • analizuje postawy bohaterów opowiadania

 • rozumie tekst źródłowy

 • przekształca stylistycznie wypowiedź

Poziom C

 • określa rodzaj narracji

 • rozpoznaje styl wypowiedzi

Poziom D

 • ocenia sytuację przedstawioną w utworze literackim

 • redaguje sprawozdanie w stylu urzędowym
PODRĘCZNIK:

Stanisław Barańczak, 19.12.79: Czyste ręce, s.126-127

Poziom A


 • zna pojęcie: ironia (powtórzenie)
Poziom B

 • gromadzi skojarzenia do frazeologizmu

 • wyjaśnia znaczenie frazeologizmów

 • określa sytuację liryczną utworu

 • odczytuje adresata wypowiedzi lirycznej

Poziom C

 • formułuje zdania zawierające związki frazeologiczne

 • określa funkcję ironii

 • określa wpływ tytułu na wymowę utworu

 • określa związek między sytuacją przedstawioną w utworze a sytuacją polityczną Polski

 • uzupełnia schemat, analizując utwór

Poziom D


 • prezentuje bohatera lirycznego

 • interpretuje tytuł utworu

 • odczytuje wymowę utworu
ZESZYT ĆWICZEŃ, Część 1:

Artysta pamięta


Poziom A

 • zna pojęcia: styl naukowy, styl przemówień

Edukacja czytelnicza i medialna: rozpoznaje drogi, formy i kanały komunikowania się ludzi, funkcje komunikatów

Poziom B

 • rozumie tekst popularnonaukowy

 • analizuje tekst źródłowy

 • odczytuje fotografię

Poziom C

 • nazywa cechy charakteryzujące system polityczny

 • redaguje wnioski z analizy tekstu

 • określa rolę artysty w społeczeństwie

 • rozpoznaje sformułowania typowe dla stylu naukowego

 • wyróżnia środki stylistyczne typowe dla przemówienia

Poziom D

 • charakteryzuje adresata wypowiedzi lirycznej

 • interpretuje wypowiedź liryczną

 • przekształca tekst źródłowy w formę przemówienia
PODRĘCZNIK:

Zbigniew Herbert, Ze szczytu schodów, s. 156-158

ZESZYT ĆWICZEŃ, Część 1. Schemat 7

Poziom A

 • zna pojęcie: podmiot zbiorowy (powtórzenie)
Poziom B

 • odczytuje metaforyczny sens utworu

Poziom C

 • formułuje wnioski z charakterystyki porównawczej bohatera zbiorowego

 • charakteryzuje bohaterów lirycznych uzupełniając schemat

Poziom D

 • charakteryzuje bohatera zbiorowego
ZESZYT ĆWICZEŃ, Część 1: Sprzeciwiać się władzy

Poziom A

 • zna pojecie: styl artystyczny
Poziom B

 • odróżnia fakty od opinii

 • odczytuje przenośny sens wypowiedzi

 • określa stosunek nadawcy do adresata utworu

 • odczytuje przesłanie utworu, formułuje tezy przesłania

 • rozpoznaje środki stylistyczne

Poziom C

 • określa funkcję literatury w danym systemie politycznym

 • określa funkcję epitetów

 • porównuje teksty, uzupełniając tabelę

Poziom D

 • redaguje wniosków

 • charakteryzuje postawę życiową podmiotu lirycznego
PODRĘCZNIK:

Gustaw Herling-Grudziński, Praca (Inny świat – fragment), s. 158-164

Poziom A

 • zna fakty historyczne dotyczące losów ludzi pod rządami sowieckimi
Poziom B

 • przedstawia plan dnia, organizację życia i podział więźniów w obozie

 • określa związek między władzą państwową a władzą obozową

 • analizuje wpływ prawa obozowego na zachowanie się ludzi

Poziom C

 • rozważa sytuację zniewolenia człowieka przez system polityczny

Poziom D

 • interpretuje motto
PODRĘCZNIK:

Ewa Lipska, Egzamin, s. 165-166

Poziom A

 • zna pojęcie: aluzja

Edukacja czytelnicza i medialna: analizuje komunikaty, odczytuje kody dosłowne i kontekstowe


Poziom B

 • analizuje procedury wyboru władcy

 • odczytuje wymowę utworu

 • odczytuje metafory

 • odczytuje przesłanie utworu

 • odczytuje aluzje polityczne

Poziom C

 • określa rolę ironii w wypowiedzi podmiotu lirycznego

 • określa funkcje aluzji w utworze

 • analizuje przebieg wyborów/ konkursu uzupełniając tabelę

Poziom D

 • interpretuje utwór

 • interpretuje głosowo wiersz
PODRĘCZNIK:

Julian Tuwim PURS; rysunki Łukasza Zandeckiego, Tomasza Rzeszutka, s. 170-171

Poziom A

 • rozumie wyrażenie: uniwersalny charakter utworu

Edukacja czytelnicza i medialna: analizuje komunikaty, odróżnia komunikaty informacyjne od perswazyjnych, przekazy przedstawiające rzeczywistość od interpretujących i fikcyjnych


Poziom B

 • odczytuje ikonografię

 • analizuje tekst rozporządzenia (wyróżnia fragmenty dotyczące struktur państwowych i obowiązujących w państwie zakazów i nakazów, przedstawia sposób funkcjonowania rozporządzenia, określa system państwa wprowadzającego takie, a nie inne rozporządzenie)

Poziom C

 • odczytuje wymowę utworu, uzupełniając zdania

Poziom D


 • redaguje tekst rozporządzenia według wzorca literackiego
ZESZYT ĆWICZEŃ, Część 1: W krzywym zwierciadle

Poziom A

 • konkretyzuje postaci historyczne
Poziom B

 • odczytuje wymowę utworu

 • określa motywy postępowania bohaterów

 • odczytuje metafory

Poziom C

 • rozpoznaje w utworze elementy charakterystyczne dla bajki, baśni, ballady

 • określa cel wprowadzania do utworu elementów różnych gatunków literackich

 • porównuje utwory pod względem ukazanych postaw bohaterów i kontekstu historycznego

 • rozpoznaje styl potoczny w tekście

 • określa styl wypowiedzi

Poziom D

 • redaguje opis postaci przedstawionej w balladzie

 • interpretuje metafory

 • charakteryzuje postawy bohaterów

 • redaguje wypowiedzi w stylu retorycznym

Poziom B

 • wyróżnia w tekście fragmenty charakteryzujące bohatera

 • analizuje zastosowany w opowiadaniu zabieg artystyczny

 • dostrzega deformację i karykaturę w kreacji bohatera literackiego

Poziom C

 • uzupełnia tabelę cytatami i własnymi sformułowaniami

Poziom D

 • interpretuje tytuł utworu
PODRĘCZNIK,

Szkoła pisaniareportaż, s. 181-182

Poziom A

 • zna pojęcie: reportaż

Edukacja czytelnicza i medialna: poznaje język poszczególnych mediów, formy i środki obrazowania


Poziom B

 • określa tematykę reportaży prasowych

Poziom C

 • określa cechy charakterystyczne reportażu jako gatunku dziennikarsko-literackiego

 • formułuje wskazówki dla osoby przygotowującej się do napisania reportażu

Poziom D

 • redaguje recenzję wysłuchanego lub obejrzanego reportażu

 • redaguje reportaż o określonej tematyce

 • opracowuje fotoreportaż lub reportaż radiowy
PODRĘCZNIK:

Przypomnij sobie, s. 182-185;

biogram Bolesława Prusa, s. 338

Poziom A

 • zna utwory reprezentatywne dla danego gatunku literackiego

 • identyfikuje dzieła sztuki

 • podaje daty wymienionych wydarzeń historycznych

Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej: dostrzega ciągłość rozwoju kultury i trwałość ludzkich osiągnięć


Poziom B

 • przypisuje utwory ze względu na czas ich powstania do epoki średniowiecza, renesansu lub baroku

 • przypisuje utwory do literatury polskiej lub powszechnej

 • określa tematykę utworów

 • grupuje utwory ze względu na ich tematykę

 • rozpoznaje cechy gatunkowe: romansu rycerskiego, legendy, fraszki, chansons de geste, trenu, pieśni, kroniki

 • przypisuje działalność twórców do epoki średniowiecza, renesansu lub baroku

 • rozpoznaje styl renesansowy, romański, barokowy i gotycki w architekturze

 • określa związek wydarzeń/ faktów historycznych z kulturą i sztuką średniowiecza, renesansu, baroku

 • analizuje biogram Bolesława Prusa

Poziom D

 • formułuje argumenty potwierdzające prawdziwość twierdzeń o literaturze średniowiecza i renesansu

 • odnajduje w literaturze i współczesnym świecie nawiązania do ideałów rycerskich i renesansowego umiłowania pełni życia

 • formułuje definicje haseł

 • formułuje argumenty potwierdzające zainteresowania Bolesława Prusa sprawami państwa i społeczeństwa
PODRĘCZNIK: Czesław Miłosz, Kultura chrześcijańska, Wpływy włoskie, Mentalność szlachecka (Historia literatury polskiej do roku 1939 – fragment)

s. 186-189

Poziom B

 • rozpoznaje okres historyczny i kierunek w sztuce na podstawie ich cech charakterystycznych

 • rozpoznaje typowy dla danej epoki kierunek w literaturze i sztuce

 • odczytuje przenośny sens wyrażeń
Poziom C

 • porządkuje chronologicznie wydarzenia i procesy historyczne

 • określa cechy stylu romańskiego, gotyckiego, renesansowego

Poziom D

 • formułuje argumenty potwierdzające słuszność twierdzenia

 • redaguje notatkę o dziele sztuki

 • charakteryzuje warstwę społeczną
ZESZYT ĆWICZEŃ, Część 1: Test literacki 2, O władcach i władzy

Poziom A

 • zna pojęcia: złota wolność, wolna elekcja

Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej: dostrzega obecność wątków antycznych i chrześcijańskich w polskich formacjach kulturowych


Poziom B

 • konkretyzuje bohatera, nadawcę i odbiorcę wypowiedzi

 • określa tematu wypowiedzi

 • dostrzega związek utworu z epoką średniowiecza

 • odczytuje przenośnię

 • nazywa zastosowane w utworze środki stylistyczne

Poziom C

 • określ styl wypowiedzi

Poziom D

 • uzasadnia decyzję bohatera

 • redaguje wypowiedź argumentującą tezę
PODRĘCZNIK:

Zróżnicowanie języka narodowego, s. 190-193

ZESZYT ĆWICZEŃ, Część 1: Test językowy 2

Poziom A

 • zna normy obowiązujących w języku mówionym

 • zna odmiany języka narodowego

Edukacja czytelnicza i medialna: rozwija wiedzę o komunikowaniu się ludzi bezpośrednio i przez media


Poziom B

 • dostrzega różnice między językiem mówionym a pisanym

 • dostrzega różnice między staranną a swobodną odmianą wypowiedzi

 • przypisuje definicjom pojęcia: język mówiony, język pisany

 • odczytuje ilustracje

Poziom C

 • charakteryzuje style współczesnej polszczyzny

 • określa styl wypowiedzi

Poziom D

 • redaguje wypowiedzi bohaterów w określonym stylu
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

Plan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie III gimnazjum na podstawie programu „Między nami” iconPlan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02

Plan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie III gimnazjum na podstawie programu „Między nami” iconPlan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02

Plan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie III gimnazjum na podstawie programu „Między nami” iconPlan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02

Plan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie III gimnazjum na podstawie programu „Między nami” iconPlan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie II gimnazjum

Plan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie III gimnazjum na podstawie programu „Między nami” iconPlan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie I gimnazjum

Plan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie III gimnazjum na podstawie programu „Między nami” iconPlan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum na podstawie programu nauczania

Plan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie III gimnazjum na podstawie programu „Między nami” iconPlan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum na podstawie programu nauczania I podręcznika „ Kompass 2”

Plan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie III gimnazjum na podstawie programu „Między nami” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy V podręcznik: „Między nami”

Plan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie III gimnazjum na podstawie programu „Między nami” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV podręcznik: „Między nami”

Plan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie III gimnazjum na podstawie programu „Między nami” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy V podręcznik: „Między nami”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom