Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych
Pobierz 314.39 Kb.
NazwaProgram szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych
strona1/7
Data konwersji27.11.2012
Rozmiar314.39 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7
Program szkolenia okresowego

pracowników administracyjno-biurowych


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą ,

 2. zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

 3. postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.


Uczestnicy szkolenia:Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.


Sposób organizacji szkolenia:Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Program szkolenia dla pracowników adm.- biurowych

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1

2

3

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

2

 

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie
przepisów i zasad bhp,

 

 

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

 

 

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi
związanych,

 

 

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

 

2

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

2

3

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

2

4

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2

 

Razem:

8


* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.


Szczegółowy program


szkolenia okresowego pracowników

administracyjno-biurowych


I. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z
uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą:1 REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU OCHRONY PRACY,

Naczelnym aktem prawnym jest KONSTYTUCJA

Art. 66. 

1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób
realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.

2. Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i
corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa.


Art. 67. 

1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do
pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku
emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa.

2. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych
środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i
formy określa ustawa.

Art. 68. 

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne
zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.

3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej
dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w
podeszłym wieku.

4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i
zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i
młodzieży.


Kolejnym aktem prawnym są:
ustawy,
ratyfikowane umowy międzynarodowe,


rozporządzenia.

Kontrolę pod względem zgodności z konstytucją sprawuje Trybunał

Konstytucyjny.


Źródła prawa pracy:


Zewnętrzne - pochodzące od państwa:

 • Kodeks pracy,

 • przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy,

 • przepisy związane z Kodeksem
  pracy
  ,
  a. pragmatyki służbowe

- wykładnia i orzecznictwo sadu

- normy: PN, normy branżowe Wewnątrzzakładowe:

 1. Układy Zbiorowe Pracy

 2. Zakładowe UZP

 3. Regulaminy pracy

 4. Regulaminy wynagrodzeń

 5. Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 6. Zarządzenia

Kodeks Pracy jest ustawą.

Reguluje wszelkie kwestie dotyczące zatrudnienia, prawa i obowiązki pracodawców i pracowników, zawiera katalog wykroczeń.


Podstawowe obowiązki pracodawców.

 Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

2a) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,

3) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,

4) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

6) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

8) zaspokajać socjalne potrzeby pracowników,

9) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

9a) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,

9b) przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach nie grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,

10) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Pracodawca jest obowiązany informować pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony - o wolnych miejscach pracy.

Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Ponadto pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczegól-
ności pracodawca jest obowiązany:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki
  pracy,

 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

 • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

 • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w
zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków,
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa
i higieny pracy.Pracodawca zobowiązany do ochrony zdrowia i życia pracowników musi wykorzystywać osiągnięcia nauki i techniki dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Oznacza to, iż konieczne staje się ciągłe poprawianie warunków bhp, zgodnie z wdrożonymi w życie osiągnięciami nauki i techniki. Odpowiednie normy, powinny być zmienione w związku z rozwojem nauki i techniki np. skonstruowanie bezpieczniejszych maszyn i urządzeń, ulepszenie zabezpieczeń, opracowanie substancji do produkcji mniej szkodliwych niż dotychczas stosowane, nawet jeżeli będzie wiązało się to z większymi wydatkami ze strony pracodawcy

Podstawowe obowiązki w zakresie bhp osób kierujących pracownikami.
  1   2   3   4   5   6   7

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych iconProgram szkolenia wstępnego Instruktaż stanowiskowy dla pracowników administracyjno-biurowych

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych iconRamowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych iconPytania kontrolne dla pracowników na stanowiskach administracyjno biurowych

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych iconSpecjalisty ds administracyjno – biurowych

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych iconRamowy program szkolenia okresowego pracodawców I innych osób kierujących pracownikami

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych iconInstrukcja bhp przy pracach administracyjno- biurowych

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych iconProgram szkolenia outplacement program pomocowy dla zwalnianych pracowników

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych iconE. 20. Program szkolenia: Wystąpienia publiczne pracowników inlab

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych iconE. 21. Program szkolenia: Automotywacja I zaangażowanie pracowników inlab

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych iconProgram szkolenia zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom