R aport końcowy z badań, realizowanych w ramach projektu „Modele polityki społecznej na Warmii I Mazurach badania”
Pobierz 2.16 Mb.
NazwaR aport końcowy z badań, realizowanych w ramach projektu „Modele polityki społecznej na Warmii I Mazurach badania”
strona8/32
Data konwersji27.11.2012
Rozmiar2.16 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   32

1.5. ZakończeniePodsumowując powyższe rozważania można powiedzieć, że państwa opiekuńcze i ich reżimy polityki społecznej w różny sposób reagują na nowe ryzyka socjalne, powstające w erze postindustrialnego rozwoju kapitalizmu. Zdaniem G. Espinga-Andersena wewnętrzna logika reżimów opiekuńczych nadal się reprodukuje. Państwa socjaldemokratyczne zareagowały aktywnie (…), położyły większy nacisk na usługi i przesunęły zasoby na rzecz młodszych gospodarstw domowych w celu podtrzymania ich dochodu i maksymalizacji ich zatrudnienia. Reżimy konserwatywne zareagowały pasywnie (…), utrzymały dotychczasowe transfery
(…), pasywne podtrzymywanie dochodu stało się ich główną bronią w walce z nowymi formami ryzyka (…), nowe ryzyka i nowe obowiązki zostały przerzucone na rodzinę. Podejście liberalne (…) jest także pasywne – umocniła się wiara, że rynek zapewni rozwiązania socjalne (…) poza bezpośrednią prywatyzacją… jest nacisk na workfare oraz przejście do negatywnych podatków dochodowych…
36. Uwidoczniają się natomiast coraz większe różnice pomiędzy państwami - także państwami zaklasyfikowanymi do tych samych reżimów opiekuńczych
- w kwestii ich polityki wobec ludzi młodych. Np. Australię i Irlandię i Nowa Zelandię cechuje większy stopień aktywności na rzecz poprawy sytuacji ludzi młodych w porównaniu
do Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. W tej pierwszej grupie państw zaklasyfikowanych do reżimu liberalnego mamy też do czynienia ze wzrostem usług,
w porównaniu do drugiej grupy pozostającej przy transferach socjalnych.


Pytanie o przyszłość państwa opiekuńczego to właściwie pytanie o sposób zarządzania starymi i nowymi ryzykami socjalnymi, o obecność państwa w łagodzeniu skutków coraz większej niewydolności rynku jako czynnika umożliwiającego jednostce i jej rodzinie budować swoją egzystencję. Państwo wydaje się być w obecnej sytuacji załamania rynku
i osłabienia rodziny jedyną stabilną stroną tego wielkiego trójkąta, ponoszącego wspólnie odpowiedzialność za dobrobyt i bezpieczeństwo socjalne obywateli. Konieczna jest zmiana relacji zarówno pomiędzy państwem a rynkiem, jak i państwem a rodziną. Czy jednak wszystkie państwa są gotowe na przebudowę struktur i zmianę priorytetów swoich reżimów polityki społecznej? Jak na razie największą zdolność adaptacyjną wykazały państwa skandynawskie. Wydaje się zatem, że duch socjaldemokracji stwarza więcej nadziei
na osłabienie skutków nowych ryzyk społecznych; proponuje bowiem zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny, gdzie reformy – i dotyczące rynku i świadczeń socjalnych – opierają się na dążeniu do zapewnienia dobrobytu wszystkim, zgodnie z priorytetem równych szans Johna Rawlsa, który stwierdza, że musimy odwołać się do szans danych tym, którzy mają mniejsze możliwości. Musimy uznać, że otwiera się przed nimi szerszy wachlarz bardziej pożądanych alternatyw, niż byłoby to w innym przypadku37.


Część Druga


Michał Żejmis


MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ NA WARMII I MAZURACH
W PERSPEKTYWIE ZREALIZOWANEGO PROJEKTU BADAWCZEGO
2.1. Podstawowe informacje o zrealizowanych badaniachRaport prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach realizacji projektu „Modele polityki społecznej na Warmii i Mazurach”. Przeprowadzono: badania empiryczne - w oparciu o technikę zogniskowanych wywiadów grupowych (ang. Focus Group Interview - FGI) oraz ilościowe badania ankietowe z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Uzupełnienie stanowiły: ankieta internetowa oraz kwestionariuszowe wywiady telefoniczne
(ang. Computer Assisted Telephone Interview - CATI), kierowane do przedstawicieli jednostek pomocy społecznej i samorządu terytorialnego. Poniżej zamieszczono podstawowe informacje dotyczące zrealizowanych badań, które powinny ułatwić przegląd prezentowanych dalej wyników.


Niniejszy raport wskazuje zjawiska i tendencje występujące w środowiskach lokalnych
lub powszechnie na obszarze województwa, które są ilustrowane danymi statystycznymi
w zestawieniach tabelarycznych oraz cytatami. Źródłem wszystkich cytowanych treści jest „Analiza badań jakościowych” oparta na materiałach źródłowych stanowiących transkrypcje zogniskowanych wywiadów grupowych (tzw. FGI - ang. Focus Group Interview) zarejestrowanych w trakcie realizacji badania terenowego (sierpień 2010 - styczeń 2011).
Ze względu na przyjętą formułę opracowania, cytaty zawierają odnośniki źródłowe wskazujące jedynie na grupę objętą badaniem (JST, OPS, partnerzy społeczni) bez podania powiatu, nazwy instytucji. Analizowany materiał został opracowany na podstawie wypowiedzi pochodzących z dyskusji w grupach pracowników instytucji pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego lub przedstawicieli podmiotów będących lokalnymi partnerami w rozwiązywaniu problemów społecznych. Podjęcie badania terenowego techniką FGI służyło przede wszystkim konfrontowaniu i zebraniu informacji
od przedstawicieli zróżnicowanych typów instytucji posiadających wiedzę i perspektywę sytuacji lokalnej i regionalnej o różnym zakresie. Łącznie przeprowadzono
61 zogniskowanych wywiadów grupowych we wszystkich 21 powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. W 19 powiatach przeprowadzono wywiady w 3 grupach pracowników i działaczy instytucji lokalnych: 1) instytucje pomocy społecznej (gminne
i miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie); 2) jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin i powiatów); 3) lokalni partnerzy społeczni
i gospodarczy (Powiatowe Urzędy Pracy, organizacje pozarządowe, Policja i Straż Miejska, pracodawcy, placówki ochrony zdrowia, inne kategorie w zależności od odpowiedzi
na zaproszenie do udziału w spotkaniach). W dwóch powiatach - miasto Elbląg oraz miasto Olsztyn - grupy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych zostały połączone (za zgodą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej), stąd w powiatach tych przeprowadzono po 2 spotkania obejmujące
3 badane typy instytucji. Łącznie we wszystkich zrealizowanych zogniskowanych wywiadach grupowych w całym województwie uczestniczyło 207 osób, w tym najwięcej przedstawicieli instytucji pomocy społecznej (80 osób), nieco mniej przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (70) i najmniej lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych (57). Liczba uczestników poszczególnych grup fokusowych uwidacznia zainteresowanie kwestiami rozwiązywania problemów społecznych i przeciwdziałania zagrożeniom wykluczenia społecznego. Można zauważyć asymetrię w tym względzie pomiędzy aktywnością pomocy społecznej i instytucji stanowiących naturalne wsparcie tych działań w środowiskach lokalnych.


Realizacja projektu objęła badania ankietowe (w 21 powiatach), w których łącznie wzięło udział 574 lokalnych instytucji sfery społecznej. Badanie przeprowadzono w dwóch komplementarnych formach (z wykorzystaniem drukowanego kwestionariusza ankiety oraz w drodze ankiety elektronicznej). Badaniem zostało objętych 10 typów instytucji.
Dla każdego typu instytucji opracowano oddzielny kwestionariusz ankiety. Większość pytań kwestionariuszy różnego typu była tożsama, ze względu na potrzebę uchwycenia statystycznego obrazu poszczególnych zagadnień dla całej zbiorowości instytucjonalnej. Część pytań została opracowana dla poszczególnych lub kilku typów instytucji z uwagi
na specyfikę badanych zagadnień. W toku realizacji badania kwestionariusze ankiety dystrybuowano w formie papierowego formularza lub przy wykorzystaniu ankiety elektronicznej. Ankieta internetowa stanowi integralną część statystycznego badania ankietowego, przeprowadzonego z zastosowaniem wydrukowanego kwestionariusza.
Dla potrzeb realizacji ankiety wykorzystano formularz elektroniczny w okresie realizacji badania implementowany i udostępniony przez realizatora badań w sieci www. Respondentami ankiety byli wyłącznie przedstawiciele badanych podmiotów (pracownicy lub działacze).


Obszary badanych zagadnień w toku realizacji badania ilościowego i jakościowego były tożsame. Zogniskowane wywiady grupowe, prowadzone z przedstawicielami podmiotów lokalnych w ramach realizacji badania empirycznego skupiały się wokół dyskusji moderowanej z uwzględnieniem następujących części: kilkuminutowe wprowadzenie; poznanie kontekstu działania instytucji; zdobycie wiedzy na temat istniejących
strategii/modeli (wzorców) polityki społecznej w województwie warmińsko-mazurskim; zidentyfikowanie czynników zwiększających efektywność i skuteczność prowadzonej polityki społecznej; wnioski i rekomendacje; krótkie zakończenie. Wywiady realizowane według przygotowanego scenariusza trwały ok. 1,5-2 godziny każdy. Zostały opracowane
i wykorzystane 3 warianty scenariusza wywiadu dla każdej z 3 typów grup fokusowych.
W badaniu ilościowym zastosowano 10 rodzajów kwestionariuszy ankiety
dla poszczególnych typów badanych instytucji lokalnych (tabela 2 i 3).


Tabela 2. Typy instytucji lokalnych w badaniu ankietowym (N=574)

Typ instytucji

Liczba instytucji danego typu
w badanej próbie (N)


Udział instytucji danego typu
w badanej próbie (%)


instytucje pomocy społecznej

115

20,0%

szkoły

106

18,5%

instytucje samorządu terytorialnego

66

11,5%

organizacje pozarządowe

79

13,8%

komendy policji i straży miejskiej

27

4,7%

kluby integracji społecznej

41

7,1%

powiatowe urzędy pracy

20

3,5%

instytucje kultury

45

7,8%

parafie kościoła rzymskokatolickiego

48

8,4%

placówki ochrony zdrowia

27

4,7%

Źródło: Zestawienie na podstawie – Analiza wyników badań ankietowych

Tabela 3. Instytucje lokalne w badaniu ankietowym według powiatów województwa warmińsko-mazurskiego

Typ instytucji

Ogółem

Szkoły

JST

Jednostki pomocy społecznej

KIS

Komendy Policji lub Straży Miejskiej

PUP

NGO

Parafie kościoła rzymskokatolickiego

Lokalne instytucje kultury

Placówki ochrony zdrowia

bartoszycki

7

1

3

3

1

1

1

3

2

1

23

braniewski

6

3

8

1

1

2

4

2

2

1

30

działdowski

6

4

6

1

1

1

2

3

3

1

28

miasto Elbląg

1

2

3

1

2

1

5

1

 

1

17

elbląski

5

4

7

1
 

4

2

1

 

24

ełcki

7

3

6

1

2

1

2

2

3

1

28

giżycki

5

2

6

1
1

5

3

2

1

26

gołdapski

3

2

4

2

2

1

2

2

3

1

22

iławski

8

7

7

3

1

2

3

2

2

2

37

kętrzyński

3

1

7

3

1

1

3

2

1

2

24

lidzbarski

4

5

6

1

1

1

3

1

1

1

24

mrągowski

6

2

3

4

1

2

4

3

2

1

28

nidzicki

1

4

5

1

3

1

4

2

2

1

24

nowomiejski

9

3

8

4

1

1

3

2

2

2

35

olecki

5

4

4

3
1

3

2

3

 

25

miasto Olsztyn

1

 

1

3

3

2

5

3

1

5

24

olsztyński

7

3

13

1

1

 

5

4

2

2

38

ostródzki

4

3

10

3

3

1

3

4

2

1

34

piski

7

3

2

3
1

3

2

1

2

24

szczycieński

4

4

7

 

1

1

3

2

5

1

28

węgorzewski

4

2

4

 

2

1

2

3

3

1

22

ogółem

103

62

120

40

27

23

69

50

43

28

565*
Źródło: Zestawienie na podstawie – Analiza wyników badań ankietowych

*w przypadku 9 ankiet nie podano informacji o powiecie


W przeprowadzonym badaniu najwyższy zwrot kwestionariuszy ankiety odnotowano
w przypadku instytucji pomocy społecznej. Może to świadczyć o proporcjonalnie najwyższym zainteresowaniu pracowników tego typu instytucji w rozwiązywaniu problemów społecznych. Wszyscy adresaci ankiety otrzymali bowiem te same kwestionariusze wraz
z kopertami zwrotnymi i analogiczną prośbą o wypełnienie kwestionariusza.


Informacje pozyskane w badaniu ankietowym i badaniu jakościowym prowadzonym techniką zogniskowanych wywiadów grupowych, zostały w maju i czerwcu uzupełnione przez zespół Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej o zrealizowane w tym okresie badania:

  • odrębną ankietę internetową adresowaną do Ośrodków Pomocy Społecznej
    i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, dotyczącą powiatowych i gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych na Warmii i Mazurach (w badaniu udział wzięli przedstawiciele 102 jednostek pomocy społecznej - 85 OPS i 17 PCPR);

  • badanie CATI skierowane do jednostek pomocy społecznej i jednostek samorządu terytorialnego (w badaniu wzięli łącznie udział 142 respondenci, w tym przedstawiciele
    6 powiatów – sekretarze starostw, starostowie; 26 gmin – sekretarze urzędów gmin, burmistrzowie, wójtowie; 8 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie; 102 Ośrodków Pomocy Społecznej ze wszystkich powiatów województwa).


Rezultaty obydwu powyższych badań są prezentowane w dalszych rozdziałach niniejszego raportu.


W dalszej części opisu sytuacji społecznej i stanu polityki społecznej w regionie
w szerokim zakresie ujęto informacje dostarczone w „Analizie danych zastanych” (listopad 2010). Analiza prezentuje w znacznej części dynamikę zjawisk na przestrzeni 5 lat
(2004-2009). Niniejsze opracowanie odnosi się głównie do danych ilustrujących stan obecny, tzn. aktualny w chwili opracowania analizy (większość zawartych w niej danych pochodzi
z zestawień za 2009 r.).


W grudniu 2010 oraz marcu 2011 r. w ramach realizacji projektu w Olsztynie,
zostały przeprowadzone debaty nt. pomocy społecznej w regionie. W debatach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych instytucji pomocy społecznej z różnych powiatów województwa.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   32

Powiązany:

R aport końcowy z badań, realizowanych w ramach projektu „Modele polityki społecznej na Warmii I Mazurach badania” iconW ramach prac studialnych I analitycznych, realizowanych przez Departament Innowacyjności Ministerstwa Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej dotyczącej

R aport końcowy z badań, realizowanych w ramach projektu „Modele polityki społecznej na Warmii I Mazurach badania” iconZaproszenie XVI dni Bretanii – Côtes d’Armor na Warmii I Mazurach 2011

R aport końcowy z badań, realizowanych w ramach projektu „Modele polityki społecznej na Warmii I Mazurach badania” iconNazewnictwo na warmii I mazurach definicja onomastyki. Główne działy nazewnictwa Onomastyka

R aport końcowy z badań, realizowanych w ramach projektu „Modele polityki społecznej na Warmii I Mazurach badania” iconDokumenty wymagane do Komisji Bioetycznej w przypadku badań realizowanych w ramach

R aport końcowy z badań, realizowanych w ramach projektu „Modele polityki społecznej na Warmii I Mazurach badania” iconI dokumenty wymagane do Komisji Bioetycznej w przypadku badań realizowanych w ramach

R aport końcowy z badań, realizowanych w ramach projektu „Modele polityki społecznej na Warmii I Mazurach badania” iconWykaz tematów realizowanych w ramach badań własnych w 2006 r na Wydziale Biotechnologii

R aport końcowy z badań, realizowanych w ramach projektu „Modele polityki społecznej na Warmii I Mazurach badania” iconPlebiscyt na Warmii I Mazurach odbył się 11 VII 1920 r w czasie po­ważnego zagrożenia państwa polskiego ze strony bolszewików. Propaganda niemiecka

R aport końcowy z badań, realizowanych w ramach projektu „Modele polityki społecznej na Warmii I Mazurach badania” iconKalendarium szkoleń realizowanych w ramach projektu

R aport końcowy z badań, realizowanych w ramach projektu „Modele polityki społecznej na Warmii I Mazurach badania” iconOpis działań realizowanych w ramach projektu

R aport końcowy z badań, realizowanych w ramach projektu „Modele polityki społecznej na Warmii I Mazurach badania” iconWykaz tematów realizowanych w ramach badań własnych w 2008 r na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom