Co powinien wiedzieć każdy dyrektor
Pobierz 214.36 Kb.
NazwaCo powinien wiedzieć każdy dyrektor
strona3/3
Data konwersji27.11.2012
Rozmiar214.36 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3

Karta Zgłoszenia innowacji pedagogicznej

Podstawa prawna

  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. (Dz.U. z 2009 r., Nr …, poz. ….)

Karta nadal powinna zawierać takie elementy, jak:

1. Nazwa szkoły/placówki

2. Adres szkoły/placówki

3. Typ szkoły

4. REGON, gmina, powiat

5. Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki

6. Imię i nazwisko wizytatora

7. Tytuł innowacji

8.Rodzaj innowacji (programowa, metodyczna, organizacyjna) §1 pkt 1

9. Autorzy innowacji

10. Etap edukacyjny

11. Oddział/oddziały, grupa/grupy,… objęte innowacją

12. Forma zajęć innowacyjnych (obowiązkowe/ nieobowiązkowe; jeżeli na dodatkowej godzinie, proszę załączyć zgodę organu prowadzącego) §2 ust. 1

13. Pisemna zgoda autorów na prowadzenie innowacji §4 ust. 2 pkt 3

14. Opinie §4 ust. 3

15. Zgoda nauczycieli uczestniczących w innowacji §4 ust.2 pkt1

16. Uchwała rady pedagogicznej §4 ust. 3

17. Opis zasad innowacji tj. uzasadnienie potrzeby zmian, cele ogólne i szczegółowe, efekty, ewaluacja.

18. Jeżeli innowacja obejmuje program edukacyjny, powinien on być zgodny z zasadami tworzenia programów edukacyjnych wg ww. podstawy prawnej wraz z podaniem nazwy programu, na którym oparta jest innowacja (załączyć) §4 ust. 3

19. Realizatorzy innowacji (imię i nazwisko nauczyciela)

20. Planowany termin realizacji

Podręczniki testowe

W związku z różnymi propozycjami jakie nauczyciele otrzymują od wydawnictw edukacyjnych , wielu z nich nie ma pewności czy jest możliwość zastąpienia podręcznika dopuszczonego przez MEN alternatywą jaką może być podręcznik w formie testowej, również przeznaczony dla danego przedmiotu i proponowany dla uczniów bezpłatnie
w zamian za możliwość ewaluacji.

Zgodnie z art. 22 a ustawy o systemie oświaty nauczyciel wybiera podręcznik spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Ten zapis jednoznacznie określa,
że nauczyciel nie może wybrać podręcznika, który nie został dopuszczony do użytku szkolnego. Od 1 września 2009 r. obowiązywać będą nowe podręczniki uwzględniające nową podstawę programową. Wykaz podręczników dopuszczonych i tych, które zostały złożone wraz z wnioskiem o dopuszczenie znajduje się na stronie internetowej MEN:   http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/nowepodreczniki/.

W związku z przytoczoną powyżej informacją, możliwe jest wykorzystywanie tzw. Formy „testowej podręcznika” jako materiału pomocniczego, podlegającego ocenie uczniów
i nauczycieli, którzy zdecydowali się na tego typu współpracę. Mogą to być np. karty pracy. Należy jednak podkreślić, że „testowany podręcznik” nie może być podręcznikiem podanym w wykazie podręczników przeznaczonych do użytku w danej szkole. Funkcjonować będzie jedynie w formie pomocniczej i jest „wewnętrzną” sprawą danego nauczyciela, który rozbudowuje w ten sposób repertuar narzędzi pomocniczych. MEN odstąpiło nawet od zalecania pomocy dydaktycznych, ponieważ to nauczyciel odpowiada za efekty i jego zadaniem jest wybrać takie narzędzia aby te efekty zostały osiągnięte.


Recenzje podręczników

Niektóre wydawnictwa zaczęły również informować nauczycieli o treści recenzji jakie uzyskały ich podręczniki w procesie dopuszczania. Warto jednak oczekiwać, nie tylko fragmentów tych recenzji ale pełnej informacji, która pozwoli zapoznać się ze wszystkimi elementami oceny. Nigdzie w prawie nie ma zakazu podawania do informacji nauczycieli treści recenzji podręczników napisanych przez rzeczoznawców. Jest wręcz potrzeba, aby na stronie MEN tego typu recenzje się znalazły, ponieważ mają one służyć głównie nauczycielowi jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Recenzja rzeczoznawcy powinna być jawna i powszechnie dostępna, ponieważ ma wpływ na dopuszczenie podręcznika. W tej chwili nauczyciele mają okazję poznać jedynie końcową ocenę rzeczoznawcy wyrażoną
w krótkich sformułowaniach „ pozytywna”, „negatywna”, warunkowa”.

 Z uwagi na harmonogram wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, który zakłada sukcesywne jej wprowadzanie począwszy od roku szkolnego 2009/2010
w klasach pierwszych szkoły podstawowej i klasach pierwszych gimnazjum, a począwszy od roku szkolnego 2012/2013 w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, wykazy programów nauczania ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie dotychczasowych przepisów będą zamieszczone na stronie internetowej MEN do czasu pełnego wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, na poszczególnych etapach kształcenia.

W okresie przejściowym

Należy pamiętać, że z uwagi na sukcesywne wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, wykazy programów nauczania dopuszczonych na poszczególnych etapach kształcenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie dotychczasowych przepisów będą zamieszczone na stronie internetowej MEN do czasu pełnego wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Nauczyciele klas
w których obowiązuje dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego mogą wybierać programy z tego wykazu, przy czym programy wpisane do tych wykazów również wymagają dopuszczenia do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły.

Bibliografia :

1. Kop Jadwiga, Kucharska Maria, Witek-Nowakowska Alina, Program nauczania geografii” Świat bez tajemnic” III etap edukacji gimnazjum, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. Warszawa – Łódź 2009

2. Wład Paweł, Program nauczania geografii „Nowa nasza planeta”, Wydawnictwo szkolne PWN Sp. Z o.o. Warszawa –Łódź 2009.

3. www.men.gov.pl


www.mac.pl

www.grupasokrates.pl
1   2   3

Powiązany:

Co powinien wiedzieć każdy dyrektor iconCo każdy dyrektor szkoły powinien wiedzieć o indywidualnym nauczaniu oraz indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych?

Co powinien wiedzieć każdy dyrektor iconLekcja co o c I C++ każdy wiedzieć powinien

Co powinien wiedzieć każdy dyrektor iconLekcja co o c I C++ każdy wiedzieć powinien

Co powinien wiedzieć każdy dyrektor iconCo każdy maturzysta wiedzieć powinien o maturze ustnej z języka polskiego?

Co powinien wiedzieć każdy dyrektor iconEuropo, witaj nam!, Czyli co każdy o europie wiedzieć powinien

Co powinien wiedzieć każdy dyrektor iconKAŻdy rodzic wiedzieć powinien opracowanie- nauczyciel plastyki I nauczania zintegrowanego

Co powinien wiedzieć każdy dyrektor iconNie dla ue- to Tak dla Polski ! Co każdy Polak powinien wiedzieć o Unii Europejskiej

Co powinien wiedzieć każdy dyrektor iconPowinien wiedzieć o tobie

Co powinien wiedzieć każdy dyrektor iconCo krwiodawca wiedzieć powinien

Co powinien wiedzieć każdy dyrektor iconCo przedszkolak powinien wiedzieć o ekologii

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom