Matura 2013 I. Literatura
Pobierz 27.27 Kb.
NazwaMatura 2013 I. Literatura
Data konwersji27.11.2012
Rozmiar27.27 Kb.
TypPoezja
TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO – MATURA 2013


I. LITERATURA:

 1. Artysta jako bohater literacki. Zaprezentuj na podstawie wybranych utworów.

 2. Biesiady, wesela, bale – przedstaw funkcje motywu, odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej.

 3. Niezawinione cierpienie i różne próby jego uzasadnienia. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 4. Człowiek walczący ze złem – ukaż problem, charakteryzując wybrane postacie literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową.

 5. Konspirator, powstaniec, żołnierz. Na wybranych przykładach omów różne sposoby kreacji tych postaci w literaturze.

 6. Literatura faktu. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.

 7. Konflikt rozumu i serca. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich.

 8. Moralne koszty zdobywania pieniędzy i sławy. Rozwiń temat, wykorzystując wybrane teksty literackie.

 9. Poeta – syn tysiącleci czy dziecię wieku? Przedstaw różne rozstrzygnięcia tego dylematu w poezji XIX i XX wieku.

 10. Kujawy słowem malowane. Zaprezentuj obrazy Włocławka i okolic ukazane
  w literaturze.

 11. Przedstaw literackie kreacje ludzi szczęśliwych i oceń ich postawy ideowo – artystyczne. Odwołaj się do kilku utworów.

 12. Rozmowy człowieka z Bogiem. Omów problem odwołując się do wybranych utworów literackich.

 13. Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie odwołując się do przykładów wybranych utworów.

 14. Różne ujęcia literackie rewolucji oraz ich funkcje. Omów zagadnienie odwołując się do przykładów wybranych utworów.

 15. Stereotyp kobiecości w literaturze dwóch różnych, odległych czasowo epok. Rozważ problem na wybranych przykładach.

 16. Utopie i antyutopie w literaturze – sposoby kreowania i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach.

 17. Wielkie karty naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

 18. Wpływ miasta na psychikę bohatera. Rozważ problem na wybranych przykładach literackich.

 19. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ na wybranych przykładach.

 20. Porównaj różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 21. Sposoby kreowania arkadii w literaturze – omów na wybranych przykładach.

 22. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub współczesnej.

 23. Poezja współczesna wobec tradycji sztuki barokowej. Omów na wybranych przykładach.

 24. Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze. Omów to zjawisko odwołując się do wybranych przykładów.

 25. Ironia w poezji. Przedstaw efekty uzyskiwane przez poetów za pomocą ironii.

 26. Jak literatura przedstawia człowieka dążącego do osiągnięcia kariery? Przedstaw na wybranych przykładach.

 27. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska.

 28. Motyw matki cierpiącej. Omów temat analizując wybrane dzieła.

 29. Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów literackich.

 30. Zjawy, duchy, sny w literaturze. Zbadaj ich funkcje w wybranych utworach różnych epok.

 31. Literacka fascynacja wsią i życiem jej mieszkańców. Określ i omów sposoby przedstawienia wsi, odwołując się do wybranych tekstów.

 32. Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach.

 33. Poezja jako narzędzie walki z systemem. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literatury powojennej.

 34. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów.

 35. Mity i legendy jako tworzywo literatury fantasy. Omów zagadnienia odwołując się do wybranych przykładów.

 36. Motywy oniryczne w literaturze polskiej. Jak twórcy wykorzystywali motyw snu
  w swoich dziełach?

 37. Drzewo – świadek, uczestnik życia postaci literackich. Omów na wybranych przykładach.

 38. Polacy w krzywym zwierciadle, czyli społeczeństwo w ujęciu satyrycznym. Omów sposoby kreowania takiego obrazu.

 39. Postęp techniczny kontra tradycja. Przedstaw ten problem na przykładzie wybranych utworów literackich.

 40. Przedstaw różne ujęcia problematyki Holocaustu w literaturze polskiej, odwołując się do wybranych utworów.

 41. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.

 42. Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania i funkcje wybranych utworach.

 43. W co wierzyli bohaterowie literatury? Zaprezentuj utwory, w których nadzieja okazała się motywem działania i sensem życia postaci.

 44. Walory literatury autobiograficznej. Zaprezentuj na materiale wybranej epoki.

 45. Horacjański motyw exegi monumentum w poezji późniejszych epok. Omów jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych przykładów.

 46. Jak, gdzie i co jadają bohaterowie literaccy? Przedstaw motyw sztuki kulinarnej
  w tekstach literackich różnych epok.

 47. Praca, jej rola i sposób ukazania w wybranych dziełach literatury XIX i XX wieku.

 48. Dramat polskiego emigranta w literaturze romantycznej i współczesnej. Odwołaj się do wybranych utworów.

 49. Małżeńskie dramaty w wybranych utworach literackich. Zanalizuj problem w oparciu
  o wybrane dzieła.

 50. Listy jako źródło wiedzy o człowieku i jego czasach. Omów na wybranych przykładach.

 51. Człowiek u wrót piekieł. Omów na wybranych przykładach.

 52. Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne sposoby ujęcia tematu, odwołując się do wybranych utworów.

 53. Samotność- różne jej oblicza i przyczyny. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 54. Rola muzyki i sposoby jej ukazywania w literaturze. Rozważ problem na wybranym materiale literackim.

 55. Różne kreacje władców w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 56. Etos rycerski i jego różnorodne echa w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 57. Ballada w polskiej tradycji literackiej różnych epok. Omów na przykładzie wybranych utworów.II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. Brzydota w literaturze i innych dziedzinach sztuki – przekora, nowa estetyka czy moda ? Wskaż i omów przykłady.

 2. Czy inne dziedziny sztuki ( malarstwo, rzeźba, architektura) mogą mieć wpływa na literaturę? Odpowiedz, analizując wybrane utwory.

 3. Afryka i jej mieszkańcy jako temat literatury i innych sztuk. Rozważ problem, odwołując się do wybranych dzieł.

 4. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

 5. Obraz dzieciństwa w wybranych tekstach kultury. Odwołaj się do przykładów.

 6. Filmowe adaptacje dzieł literackich jako przykład interpretacji pierwowzoru. Odwołaj się do wybranego przykładu i dokonaj jego oceny.

 7. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.

 8. Koncepcja mężczyzny i męskości w kulturze. Omów zagadnienie, wypowiedź uzasadnij przykładami z tekstów kultury z różnych epok.

 9. Impresjonizm jako nurt w malarstwie, jego wpływ na literaturę polską.

 10. Ruiny, groby, opustoszałe zamki. Omów motyw przemijania w literaturze i sztuce XIX wieku.

 11. Paraboliczny charakter baśni. Omów zagadnienie, wypowiedź uargumentuj wybranymi przykładami tekstów kultury.

 12. Inspiracja zagadnieniami literackimi w sztuce. Omów wybrane przykłady.

 13. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie
  i inne ( np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).

 14. Motywy biblijne jako tematy literatury i sztuki. Omów metody wykorzystania topiki biblijnej na podstawie wybranych dzieł z różnych epok i dziedzin sztuki.

 15. Motyw Fausta w literaturze, muzyce i malarstwie. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury.

 16. Samotność. Przedstaw motyw, ilustrując wypowiedź przykładami tekstów kultury
  z różnych epok.

 17. Wielkie przyjaźnie w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

 18. Kryteria piękna. Omów wybrane koncepcje estetyczne. Wypowiedź zilustruj przykładami tekstów kultury.

 19. Artystyczne ujęcie motywu macierzyństwa w literaturze i sztuce.

 20. Różne kanony kobiecej urody w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 21. Motyw dance macabre ( tańca śmierci) w literaturze i malarstwie. Przedstaw jego najważniejsze realizacje.

 22. Motywy katastroficzne w kulturze XIX i XX wieku. Omów problem analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.

 23. Na wybranych przykładach literatury i malarstwa przedstaw kulturowe wizje dziecka.

 24. Nastrój prezentowany w dziełach literackich i przestawieniach teatralnych. Dokonaj analizy odpowiednich dzieł.

 25. Nawiązania literackie we współczesnej kulturze. Omów problem posługując się przykładami literackimi, filmowymi, malarskimi, reklamowymi.

 26. Omów obecność kiczu w literaturze i sztuce.

 27. Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Dokonaj analizy wybranych dzieł.

 28. Powstania narodowe jako temat literatury i sztuki. Porównaj wybrane dzieła malarskie
  i literackie.

 29. Przedstaw najciekawsze realizacje pojedynku w literaturze i sztuce.

 30. Różne ujęcia pejzażu w dziełach poetyckich i plastycznych. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów z dziedziny poezji i malarstwa.

 31. Różne ujęcia Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 32. Symbol w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

 33. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne

( malarskie, rzeźbiarskie, teatralne, filmowe) .

 1. Twórcze poszukiwania nowych dróg oddziaływania – przedstaw najważniejsze założenia teatru awangardowego i innych ważnych zjawisk w teatrze XX wieku.

 2. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce. Omów i zinterpretuj na wybranych przykładach.

 3. Ujęcie motywu końca świata w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 4. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów jego najciekawsze, Twoim zdaniem, wykorzystania. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi się posłużyłeś przy wyborze.

 5. Różne ujęcia anioła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 6. Różne ujęcia motywu tańca w literaturze i innych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.

 7. Dramaty Szekspira jako źródło inspiracji dla literatury i filmu. Omów na wybranych przykładach.

 8. Etyka i polityka. Prześledź funkcjonowanie tego związku w wybranych dziełach literackich i filmowych.

 9. Portret matki w wybranych dziełach literackich, malarskich lub filmowych. Omów sposoby ukazywania oraz wskaż ich funkcje w wybranych przykładach.

 10. Portret ojca w wybranych dziełach literackich, malarskich lub filmowych. Omów sposoby ukazywania oraz wskaż ich funkcje w wybranych przykładach.

III. JĘZYK

 1. Przeanalizuj neologizmy językowe małych dzieci. Omów problem na wybranych przykładach.

 2. Język jako instrument walki o władzę. Przeanalizuj wybrane materiały wyborcze.

 3. Wpływ języka gwarowego na kształtowanie struktury dzieła literackiego. Omów na wybranych przykładach.

 4. Język kujawskich pieśni obrzędowych. Przeanalizuj na wybranych przykładach.

 5. Współczesna kontynuacja sposobów i środków wyrazu stosowanych w publicystyce oświeceniowej. Zanalizuj wybrane przykłady.

 6. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów
  i epok.

 7. Perswazyjna funkcja języka na przykładach tekstów propagandowych. Dokonaj analizy przykładów.

 8. Język sprawozdawców sportowych. Przeanalizuj na wybranych przykładach.

 9. Błędy językowe w mediach. Przeanalizuj przykłady, dokonaj klasyfikacji.

 10. Język piosenek młodzieżowych. Przeanalizuj na wybranych przykładach.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Matura 2013 I. Literatura iconMatura ustna język polski 2013 Literatura

Matura 2013 I. Literatura iconMatura 2013 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im gen. J. Ziętka w Mysłowicach I. Literatura

Matura 2013 I. Literatura iconMatura 2010/11 Literatura

Matura 2013 I. Literatura iconMatura 2011/12 Literatura

Matura 2013 I. Literatura iconEgzaminu maturalnego matura 2011 literatura

Matura 2013 I. Literatura iconMatura 2011 zestaw tematów Literatura

Matura 2013 I. Literatura iconPytania z języka polskiego – matura ustna- literatura

Matura 2013 I. Literatura iconMatura 2012 tematy na ustną częŚĆ egzaminu literatura

Matura 2013 I. Literatura iconTematy na egzamin ustny z języka polskiego. Matura 2011 Literatura

Matura 2013 I. Literatura iconTematy na egzamin ustny z języka polskiego. Matura 2012 Literatura

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom