Regulamin pracy szkoły Podstawowej
Pobierz 57.37 Kb.
NazwaRegulamin pracy szkoły Podstawowej
Data konwersji28.11.2012
Rozmiar57.37 Kb.
TypDokumentacja

REGULAMIN PRACYSzkoły Podstawowej


w Baligrodzie


Podstawa prawna Art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy


/Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. /


I.PRZEPISY OGÓLNE§ 1


 1. Regulamin ustala organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.

 2. Regulamin pracy określa w szczególności:

1/ organizację pracy,

2/ czas pracy,

3/ sposoby i terminy usprawiedliwiania nieobecności,

4/ sposoby potwierdzania obecności w pracy,

5/ obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

6/ nagrody i kary związane z porządkiem pracy,

7/ termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia,

8/ sposób prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.


§ 2


Postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj pracy i stanowisko.


§ 3


Przed dopuszczeniem do pracy każdy pracownik będzie zapoznany z przepisami regulaminu, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią zostanie dołączone do akt.


-2-

 1. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY
§ 4


Podstawowym obowiązkiem pracowników Szkoły Podstawowej w Baligrodzie jest:

1/ rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę,

2/ stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne,

3/ przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie, w tym punktualne rozpoczynanie i kończenie pracy,

4/ przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku,

5/ przestrzegać przepisów BHP i p. poż.,

6/ podnosić kwalifikacje zawodowe,

7/ dbać o dobro zakładu pracy i jego mienie, zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narażać pracodawcę na szkodę, a w przypadku nauczyciela także tajemnicy posiedzeń rady pedagogicznej,

8/ przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego,

9/ dbać o czystość i porządek wokół stanowiska pracy,

10/ w przypadku rozwiązania stosunku pracy – rozliczenie się ze zobowiązań wobec szkoły przed ustaniem stosunku pracy.


Nagannym naruszeniem ustalonego porządku uznaje się: 1. niedbałe wykonywanie pracy,

 2. zakłócanie porządku w miejscu pracy,

 3. niewykonywanie poleceń przełożonych,

 4. niekoleżeński stosunek do współpracowników,

 5. nieprzestrzeganie przepisów bhp,

 6. nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.§ 5


Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baligrodzie.


-3-


§ 6


Obowiązki pracowników – nauczycieli reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.), statut Szkoły Podstawowej w Baligrodzie oraz niniejszy regulamin.


Nauczyciel obowiązany jest w szczególności:


 1. rzetelnie realizować funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

 2. dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,

 3. kształcić i wychowywać młodzież w duchu umiłowania ojczyzny i poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w duchu humanizmu i tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy,

 4. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi, różnych narodów, ras i światopoglądów.


Z a b r a n i a s i ę p r a c o w n i k o m.:


 1. opuszczania stanowiska pracy bez zgody przełożonego, wstępu i przebywania na terenie szkoły w stanie po spożyciu alkoholu,

 2. wnoszenia alkoholu na teren szkoły,

 3. palenia tytoniu na terenie szkoły .§ 7


Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

1/ zapewnić pracownikom przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy o prace,

2/ wyposażyć pracownika w niezbędne materiały do wykonywania pracy na stanowisku,

3/ zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków oraz z jego uprawnieniami,

4/ organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy i wysoką wydajność,

5/ terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie, prowadzić dokumentację wynagrodzeń i udostępniać ją na życzenie pracownika,

6/ ułatwiać pracownikom, w miarę możliwości, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i stwarzać warunki do awansu zawodowego nauczycieli,

-4-


7/ zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników oraz dbać o ochronę zdrowia,

8/ niezwłocznie wydać pracownikom świadectwo pracy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,

9/ prowadzić i należycie przechowywać akta osobowe pracowników,

10/ stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników,

11/ stwarzać klimat współpracy i wpływać na kształtowanie właściwych zasad współżycia społecznego.


II.CZAS PRACY
§ 8


Czas pracy – to czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.


§ 9


 1. Czas pracy w pełnym wymiarze wynosi:

1/ dla nauczycieli nie więcej niż 40 godzin tygodniowo, w tym liczba godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ustalona w art. 42, ust. 3 lub ust. 2a i 4a Karty Nauczyciela,

2/ dla pracowników nie będących nauczycielami czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy.

 1. Praca wykonywana ponad wymiar określona w:

1/ ust. 1, pkt 1 stanowi prace w godzinach ponadwymiarowych,

2/ ust. 1, pkt 2 stanowi prace w godzinach nadliczbowych.


§ 10


Ustalam następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy:


Nauczyciele: według tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Pozostałe czynności i zajęcia związane z przydziałem zadań, nauczyciel realizuje w czasie określonym indywidualnie.


-5-


Pracownicy obsługi:

a/ sprzątaczka szkoły – w godzinach od 11.00 do 19.00

b/ woźna - w godzinach od 7.00 do 15.00

c/ sprzątaczka w oddziale przedsz. – w godzinach od 6.00 do 7.30


Oraz od 13.00 do 17.30.


 1. Ustalam dodatkowy wolny dzień od pracy w tygodniu – sobota.

 2. Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.

 3. Obecność w pracy pracownik nie będący nauczycielem potwierdza osobiście podpisem na liście obecności bezpośrednio po przyjściu do szkoły.

 4. Potwierdzeniem obecności w pracy dla nauczycieli jest wpisanie do dzienników zajęć i dzienników lekcyjnych odbycia zajęć.

 5. Za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia.

 6. Czas pracy poza Szkołą rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego (delegacji).

 7. Nieobecność każdego pracownika w Szkole odnotowuje się z zaznaczeniem, czy jest to obecność usprawiedliwiona, czy nie. W czasie nieobecności pracownika w pracy dyrektor decyduje komu w zastępstwie ma być przydzielona ta praca. Nauczyciele swoją nieobecność zgłaszają u dyrektora, który prowadzi książkę zastępstw.§ 11


Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:


 1. zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,

 2. decyzja właściwego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, w razie odosobnienia pracownika z przyczyn wynikających z tych przepisów,

 3. imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się na to wezwanie.-6-

III.URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY§ 12


 1. Nauczyciel otrzymuje urlop wypoczynkowy w okresie i wymiarze ferii szkolnych. Część urlopu niewykorzystaną z powodu choroby nauczyciel otrzymuje w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły, lecz nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następnego.

 2. Pracownicy obsługi otrzymują urlopy w wymiarze i na zasadach wynikających z Kodeksu Pracy – w terminach uzgodnionych z dyrektorem.

 3. Urlopu niewykorzystanego z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, odbywania służby wojskowej (ćwiczeń, przeszkolenia wojskowego) dyrektor udziela w terminie późniejszym.

 4. Za czas urlopu wypoczynkowego pracownicy otrzymują wynagrodzenie w oparciu o odrębne przepisy.

 5. Na pisemny wniosek pracownika, dyrektor może mu udzielić urlop bezpłatny:

a/ w celu podjęcia, kontynuowania nauki w formach szkolnych i pozaszkolnych, jeżeli pracownik naukę odbywa bez skierowania,

b/ na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika taki obowiązek,

c/ dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora.

 1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy za zgodą dyrektora i na zasadach przez dyrektora ustalonych ( np. odpracowanie, urlop bezpłatny ). Jeżeli pracownik odpracował czas zwolnienia – przysługuje mu wynagrodzenie.

 2. Pracownikom wychowującym przynajmniej 1 dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie z pracy w wymiarze 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracownik ma obowiązek zawiadomić dyrektora o przewidywanym dniu opieki nad zdrowym dzieckiem, najpóźniej poprzedniego dnia do godziny 12 – tej.

 3. W trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami dyrektor jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy:

a/ w celu wykonywania zadań lub czynności:

 • ławnika w sądzie,

 • członka komisji pojednawczej,

 • obowiązku świadczeń osobistych,

b/ w celu:

 • wykonywania powszechnego obowiązku obrony,-7-


 • stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządowej, sądu, prokuratury, Najwyższej Izby Kontroli w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym,

 • przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, gruźlicy, albo badań na określonych stanowiskach pracy, jeżeli nie jest to możliwe w czasie wolnym od pracy,

 • oddania krwi albo przeprowadzenia przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich,

c/ w celu występowania w charakterze:

 • biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym lub przygotowawczym, sądowym,

 • strony świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą,

d/ dyrektor jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący:

 • 2 dni – w razie ślubu pracownika, lub urodzenia się jego dziecka, albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

 • 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika, albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka a także osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.IV.TERMIN, MIEJSCE I CZAS WYPŁATY WYNAGRODZENIA§ 13


 1. Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie miesięczne z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.
 1. Pracownicy obsługi otrzymują wynagrodzenie za pracę wykonaną w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie jest wypłacane w przedostatnim dniu miesiąca.
 1. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy tak stanowi przepis.
 1. Szczegółowy wykaz zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia określa rozporządzenie MPiPS z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawie-


-8-


dliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

(Dz. U. Nr 60 poz. 281 z 1996r.)


 1. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy:
 • 2 dni robocze na poszukiwanie pracy w czasie wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego prze pracodawcę – jeżeli okres wypowiedzenia nie przekracza jednego miesiąca, lub 3 dni robocze w przypadku 3 – miesięcznego wypowiedzenia oraz w razie jego skrócenia na podstawie art. 36.1 kodeksu pracy (najwyżej jednak do 1 miesiąca), jeżeli wypowiedzenie złoży pracownik, zwolnienie na poszukiwanie pracy nie przysługuje,
 • za okres pozostawania bez pracy, który nastąpił w wyniku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę – prze okres nie dłuższy niż 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc,
 • za okres pozostawania bez pracy, który nastąpił wskutek niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia – pracownikowi podejmującemu pracę w wyniku przywrócenia przysługuje wynagrodzenie nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc,
 • w razie niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającą łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym – 80 % „normalnego wynagrodzenia”. Za pierwszy dzień każdego okresu ww. niezdolności do pracy, trwającego nie dłużej niż 6 dni – wynagrodzenie nie przysługuje,
 • podczas niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem – wysokość wynagrodzenia w okresie 33 dni w ciągu roku kalendarzowego wynosi 100% wynagrodzenia przez cały okres niezdolności do pracy,
 • za czas zwolnień od pracy udzielanych pracownicy ciężarnej na zlecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą,
 • za okres urlopu wypoczynkowego,
 • za czas przerw w pracy udzielonych pracownicy w związku z karmieniem piersią,-9-


 • za czas 2 dni zwolnienia przysługującego w ciągu roku pracownicy lub pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko do lat 14,
 • za czas przeprowadzenia okresowych i kontrolnych badań lekarskich,
 • za czas uczestniczenia w szkoleniach okresowych z zakresu bhp,
 • za czas uczestnictwa jako świadka lub strony w posiedzeniu komisji pojednawczej,
 • za czas przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich oraz poddający się szczepieniom ochronnym przewidzianym przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy i chorób wewnętrznych,
 • krwiodawcy w czasie oznaczonym przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi,
 • za czas korzystania z 2 dni zwolnienia przysługującego w czasie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka. Dotyczy także zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
 • za czas korzystania z 1 dnia zwolnienia przysługującego w razie ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej lub teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na wyłącznym utrzymaniu pracownika,
 • za czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.
 1. Na pisemny wniosek pracownika wynagrodzenie i inne należności ze stosunku pracy mogą być przekazywane na wskazane przez pracownika konto bankowe.
 1. Wypłata wynagrodzenia i innych należności w gotówce odbywa się w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Baligrodzie.
 1. Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia za pracę, a także innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy regulują odpowiednio: regulamin wynagradzania nauczycieli ustalony w drodze Uchwały Rady Gminy w Baligrodzie-10-


Nr XX/129/2000 z dnia 7 października 2000r. oraz regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami ustalony w drodze Uchwały Rady Gminy Nr VIII/38/2003r. z dnia 26 czerwca 2003r.


 1. Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu:
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

 • zaliczki pieniężne udzielane pracownikowi,

 • kary pieniężne przewidziane w Kodeksie pracy,

 • inne należności wynikające z umów zawartych przez pracownika (np. z bankiem, zwrot pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS), w których pracownik wyraził zgodę na takie potrącanie.V.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY§ 14 1. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają badaniom lekarskim oraz szkoleniu z przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej. Zapoznanie się z w/w regulaminami pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem. Kopię oświadczenia zamieszcza się w aktach osobowych.
 1. Pracodawca zobowiązany jest:


a/ zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej. Nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

b/ organizować różne formy szkolenia bhp, zapoznawać wszystkich pracowników szkoły z instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz sprawować nadzór nad ich przestrzeganiem,


-11-


c/ zapewnić uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie pobytu w szkole oraz na zajęciach obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem,

d/ dbać o należyty stan budynku szkoły oraz przynależne do niej tereny. Teren szkoły powinien być ogrodzony i oświetlony, a otwory kanalizacyjne i studzienki odpowiednio zabezpieczone,

e/ zorganizować dyżury nauczycieli przed lekcjami od godź. 7.45 oraz w czasie przerw międzylekcyjnych. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do pełnienia dyżuru wg ustalonego harmonogramu.


 1. Nauczyciele techniki, informatyki obowiązani są dbać o należyty stan przydzielonych im sal lekcyjnych oraz urządzeń w nich znajdujących się.
 1. W czasie zajęć z wychowania fizycznego (obowiązkowych i nadobowiązkowych), zawodów sportowych organizowanych poza szkołą uczniowie nie mogą pozostać bez nadzoru osób do tego upoważnionych. Ćwiczenia powinny być prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących. Stan techniczny i przydatność urządzeń powinny być sprawdzane przed każdymi zajęciami.
 1. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora szkoły.
 1. Nauka pływania w czasie zajęć z wychowania fizycznego może odbywać się wyłącznie na basenie pod stałym nadzorem nauczyciela i ratownika.
 1. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo – turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun na 30 uczniów. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb. Przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów.
 1. W wycieczkach krajoznawczych nie mogą brać udział uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w


-12-


czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.


Wypadki uczniów.


 1. Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi i zawiadomić natychmiast o wypadku lekarza, higienistkę szkolną lub dyrektora szkoły.

 2. Dyrektor szkoły obowiązany jest poinformować uczniów oraz pracowników o konieczności natychmiastowego zawiadomienia go o zaistnieniu wypadku, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

 3. Dyrektor ma obowiązek:

 • zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi,

 • zawiadomić bezzwłocznie o wypadku rodziców poszkodowanego ucznia lub osobę sprawującą nad nim opiekę,

 • zabezpieczyć miejsce wypadku,

 • powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego i dokumentacji wypadku,

 • zawiadomić pracownika służby bhp oraz społecznego inspektora pracy. O wypadku śmiertelnym, ciężkim a także o wypadku zbiorowym zawiadomić bezzwłocznie właściwego prokuratora,

 • w razie podejrzenia zatrucia pokarmowego zawiadomić o wypadku właściwego państwowego inspektora sanitarnego,

 • sporządzenie dokumentacji wypadku, przeprowadzenie postępowania wypadkowego, sposób odwołania, powiadomienie organu prowadzącego szkołę oraz sprawującego nadzór pedagogiczny regulują przepisy odrębne (Rozporzadzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i palcówkach).


Środki ochrony osobistej oraz odzież i obuwie dla pracowników:


Wykaz środków ochrony indywidualnej, odzieży oraz normy przydziału przysługującym pracownikom zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.


-13-

VI.OCHRONA PRACY KOBIET§ 15


 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba, że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Przepisu tego nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym miesiąca.

 2. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz bez jej zgody delegować poza miejsce pracy.

 3. W razie gdy czas pracy nauczycielki karmiącej dziecko piersią wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie przysługuje jej prawo korzystania z jednej przerwy wliczanej do czasu pracy.

 4. Pracownice obsługi karmiące dziecko piersią mają prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.

 5. Pracownice karmiące więcej niż jedno dziecko mają prawo do dwu przerw w pracy po 45 minut każda. Przerwy te na wniosek pracownicy mogą być udzielone łącznie. Pracownicy zatrudnionej na czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwa na karmienie nie przysługuje. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

 6. Urlopy macierzyńskie, wychowawcze, a także prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem regulują przepisy odrębne.VII.DYSCYPLINA PRACY
§ 16 1. O niemożliwości stawienia się w pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien uprzedzić swego przełożonego.

 2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność lub spóźnienie się do pracy.

 3. W razie nie stawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście, przez inne-14-


osoby lub za pośrednictwem poczty. Za datę zaświadczenia uważa się datę stempla

pocztowego.

 1. W razie nieobecności w pracy w związku z:

 • niezdolnością do pracy spowodowana chorobą pracownika lub izolacją z powodu choroby zakaźnej,

 • chorobą członka rodziny pracownika wymagającego sprawowania opieki osobistej,

pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność doręczając przełożonemu

zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

 1. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami np. obłożna choroba połączona z brakiem lub nieobecnością domowników, albo innym zdarzeniem losowym. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną należy do pracodawcy.

 2. Pracowników obowiązuje zakaz wykorzystywania w celach prywatnych służbowych środków łączności, pojazdów służbowych, wyposażenia pomieszczeń służbowych oraz innego mienia Szkoły lub mienia znajdującego się w jej użytkowaniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły, możliwe jest odstąpienie od tego zakazu.

 3. W stosunku do pracowników, którzy nie przestrzegają ustalonego porządku regulaminu pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych, a w szczególności:

 • spóźniają się do pracy lub opuszczają stanowiska pracy bez usprawiedliwienia,

 • stawiają się do pracy po spożyciu alkoholu,

 • spożywają alkohol w pracy,

 • wykazują obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonych lub współpracowników,

 • nie przestrzegają tajemnicy służbowej

mogą być stosowane kary upomnienia i nagany. Sposób nałożenia kary, terminy oraz tryb odwoławczy reguluje art. 108 Kodeksu Pracy.


VIII.PRZEPISY KOŃCOWE§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy.


-15-


§ 19


 1. Do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu uprawniony jest dyrektor szkoły po uzyskaniu akceptacji rady Pedagogicznej i pracowników obsługi.
 1. Zmiana niniejszego Regulaminu nie jest traktowana jako wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
 1. Zmienione postanowienia Regulaminu nabierają mocy obowiązującej w terminie 14 dni od daty podania ich do wiadomości w sposób przyjęty w Szkole.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od daty podania jego treści do wiadomości zatrudnionych pracowników........................................................... .....................................

(adnotacje o uzgodnieniu regulaminu ze związkami (pracodawca)

zawodowymi)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Regulamin pracy szkoły Podstawowej iconRegulamin pracy szkoły Podstawowej nr 5

Regulamin pracy szkoły Podstawowej iconRegulamin pracy publicznej szkoły podstawowej nr 25

Regulamin pracy szkoły Podstawowej iconRegulamin pracy szkoły podstawowej w pasiekach

Regulamin pracy szkoły Podstawowej iconRegulamin pracy Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu

Regulamin pracy szkoły Podstawowej iconRegulamin Akademickich Targach Pracy Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Regulamin pracy szkoły Podstawowej iconPlan pracy szkoły podstawowej

Regulamin pracy szkoły Podstawowej iconSprawozdanie z pracy szkoły podstawowej

Regulamin pracy szkoły Podstawowej iconKoncepcja pracy szkoły podstawowej nr 58

Regulamin pracy szkoły Podstawowej iconRegulamin rady pedagogicznej szkoły podstawowej

Regulamin pracy szkoły Podstawowej iconRegulamin rady pedagogicznej szkoły podstawowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom