Oferta realizacji zadania publicznego
Pobierz 114.62 Kb.
NazwaOferta realizacji zadania publicznego
Data konwersji29.11.2012
Rozmiar114.62 Kb.
TypDokumentacja
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

2012.07.24

Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

     

(rodzaj zadania publicznego2))

Przegląd folkloru śpiewaczego dzieci i dorosłych oraz upowszechnianie kuchni regionalnej poprzez kurs gastronomiczny oraz wydanie broszury z przepisami

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 19.08.2012r. do 30.11.2012r.

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

Gminę Jarosław

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1), 3)

1) nazwa: Stowarzyszenie "Kobiet aktywnych w Surochowie"

2) forma prawna:4)

() stowarzyszenie () fundacja

() kościelna osoba prawna () kościelna jednostka organizacyjna

() spółdzielnia socjalna () inna     

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000346024

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)      

5) nr NIP: 792 225 40 37 nr REGON: 180520518

6) adres:

miejscowość: Surochów ul.:      

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)      

gmina: Jarosław powiat:8) jarosławski

województwo: podkarpackie

kod pocztowy: 37-500 poczta: Jarosław

7) tel.: 785 918 804 faks:      

e-mail:       http://      

8) numer rachunku bankowego:      

nazwa banku: 75 8642 1155 2015 1507 4696 0001

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Danuta Stecko

b) Teresa Szczerbińska

c)      

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym
mowa w ofercie:9)

Surochów 147d, 37-500 Jarosław

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontakto-
wego)

Danuta Stecko, tel. 785 918 804

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

     

b) działalność odpłatna pożytku publicznego

     

13) jeżeli oferent/oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców - 

b) przedmiot działalności gospodarczej

-

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytocze-
niem podstawy prawnej
10)

zgodnie z Wpisem do KRS i zapisem & 31 Rozdział V Statutu Stowarzyszenia

Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są zawsze Przewodniczący lub Skarbnik i jeden (1) członek Zarządu.

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zadanie polega na zorganizowaniu przeglądu folkloru śpiewaczego dzieci i dorosłych oraz przeprowadzeniu kursu gastronomicznego z elementami kuchni regionalnej oraz zebranie i opracaowanie w formie broszury przepisów potraw charakterystycznych dla tego terenu.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz
skutków


Pomysł na zadania zaplanowane w projekcie wynika z faktu, że przeglady folklorystyczne zawsze sa organizowane dla doroslych. Ideą przeglądu jest upowszechnianie kultury ludowej wśród najmłodszego pokolenia. Kurs gastronomiczny z elementami kuchni regionalnej pozwoli upowszechnić zapomniane potrawy i produkty regionalne. Wydanie broszury będzie stanowić element promocji miejscowości i gminy.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Kurs planowany jest dla mieszkańców Surochowa, dla ok. 20 osób. Broszury będą rozdawane w trakcie różnych imprez . W przegladzioe będą brać udział grupy i zespoły z terenu działania Krainy Sanu - LGD, tj. siedmiu gmin: Adamówki, Grodziska Dolnego, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego,
w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zada-
nia11)

Projekt przyczyni się do promowania kultury ludowej oraz potraw regionalnych, jest to niezwykle ważne w czasach ogólnej anonimowości i zalewu produktów masowych. Zrealizowane przedsięwzięcia ułatwia integracje spoleczności lokalnej oraz promocję regionu i Gminy. Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach PROW na lata 2007 - 2013 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów i uzyska dofinansowanie w wysokości 70% kosztów, tj. 10 285,00zł. Wnioskujemy o sfinasowanie wkładu własnego ok. 20% kosztów (3115 zł) pozostałe koszty pokryjemy wkładem pracy własnej. Nie posiadamy środków finasowych, które pozwoliłyby na realizacje zadania

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie
inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowa-
ne, organu, który udzielił dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji11)

Stowarzyszenie zrealizowało w 2011 r. projekt pn. "Organizacja imprezy kulturalnej oraz przeprowadzenie warsztatów tanecznych" dofinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, PROW oraz w 2011 i 2012 r we współpracy z Gmina Jarosław Przegląd kolęd i pastorałek oraz w 2010 r. dozynki gminne.

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Ukazanie piękna muzyki ludowej oraz przekazanie dorobku dziedzictwa kulturowego jakim są dawne przyśpiewki i piosenki ludowepoprzez współzawodnictwo w trakcie przeglądu. Poznanie bogactwa tradycyjnychpotraw kuchni wiejskiej w trakcie kursu gastronomicznego obejmujacego w programie elementy kuchni regionalnej. Zebranie, opracoowanie i wydanie przepisów potraw tradycyjnych w formie broszury. Promowanie miejscowości i gminy poprzez imprezy kulturalno - rozrywkowe oraz wydawnictwa. Aktywizacja społeczności lokalnej

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Zadanie będzie realizowane w Surochowie. Przegląd odbędzie się na terenie wokół świetlicy wiejskiej. Kurs gastronomiczny będzie realizowany w świetlicy wiejskiej , gdzie znajduje się odpowiednie zaplecze kuchenne

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Przegląd folkloru śpiewaczego dzieci i dorosłych będzie miał charakter konkursu. Luureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy. Dla wszystkich uczestników i przybyłych gości będzie przygotowany poczęstunek i napoje. Kurs gastronomiczny obejmuje 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez wykładowcę instruktora. W ramach projektu zostana zakupione produkty spożywcze potrzebne w trakcie zajęć praktycznych. Kierownik kursu zajmie się zebraniem i opracowaniem przepisów potraw regionalnych, a następnie zostana one wydane w formie broszury

9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 19.08.2012r. do 30.11.2012r.

Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania
publicznego14)

Terminy realizacji
poszczególnych działań

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny
za działanie w zakresie realizowanego
zadania publicznego

Przegląd folkloru śpiewaczego dzieci i dorosłych

19.08.2012r.

Stowarzyszenie "Kobiet aktywnych w Surochowie"

Kurs gastronomicznu z elementami kuchni regionalnej i wydanie broszury

wrzesień- październik 2012r.

"

     

     

     

     

     

     

     

     

     

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Wymiernym efektem realizacji projektu będzie ok. 20 osób, które ukończą kurs gastronomiczny oraz 1000 szt. broszury z przepisami potraw regionalnych

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.

Rodzaj kosztów16)

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj miary

Koszt
całkowity
(w zł)

z tego
do pokrycia
z wnioskowanej
dotacji (w zł)

z tego
z finansowych
środków
własnych,
środków
z innych źródeł,
w tym wpłat
i opłat
adresatów
zadania
publicznego17)
(w zł)

Koszt
do pokrycia
z wkładu
osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków
i świadczeń
wolontariuszy
(w zł)

I

Koszty
merytoryczne18)

po stronie ... (nazwa
Oferenta
)19):

1) Przegląd folkloru śpiewaczego dzieci i dorosłych obejmuje zakup nagród rzeczowych za udział w przeglądzie i dyplomów, oraz koszt produktów spożywczych potrzebnych do przygotowania poczęstunku

: :

1

     

kpl.

6054,10

1262,00 , w tym: 573,71 - nagrody i dyplomy ,688,29- produkty spożywcze na poczęstunek

4238,00

554,10
2) Kurs gaztronomiczny i wydanie broszury obejmuj wynagrodzenie wykładowcy, zakup produktów spozywczych potrzebnych w trakcie zajęć praktycznych Wydanie broszury, w tym: zebranie i opracowanie przepisów oraz skład i wydanie

1

     

kpl.

8638,80

1676,58 w tym: 509,35 - wykładowca , 530,64 - produkty spozywcze, 636,59 - broszura

6047,00

915,22

II

Koszty obsługi20) zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie
... (nazwa Oferenta)19):

1)      

     

     

     

     

     

     

     
2)      

     

     

     

     

     

     

     

III

Inne koszty, w tym koszty
wyposażenia i promocji
po stronie ... (nazwa
Oferenta
)19):

1)      

     

     

     

     

     

     

     
2)      

     

     

     

     

     

     

     

IV

Ogółem:

     

     

     

14692,90

2938,58,00

10285,00

1469,32


2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1

Wnioskowana kwota dotacji

2939 zł

20%

2

Środki finansowe własne17)

1469,32 zł

10%

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione
w pkt 3.1 – 3.3)11)

      zł

     %

3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)

      zł

     %

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu
państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych,
środki z funduszy strukturalnych)17)

10285,00 zł

70%

3.3

pozostałe17)

      zł

     %

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

      zł

     %

5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1 – 4)

14692,90 zł

100 %

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansów publicznych

Kwota środków
(w zł)

Informacja o tym,
czy wniosek (oferta)
o przyznanie środków
został(-a) rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy też nie
został(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia –
w przypadku wniosków
(ofert) nierozpatrzonych
do czasu złożenia
niniejszej oferty

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

10285,00

1)

do 10.08.2012r.

     

     

1)

     

     

     

1)

     

     

     

1)

     

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

     

     

     

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Zadanie będzie realizowane przze członków Stowarzyszenia "Kobiet aktywnych w Surochowie". Do realizacji kursu zostana zatrudniony wykładowca - instruktor. W trakcie przeglądu występy bęzdzie oceniac powołane przez organizatorów jury. Zadnie jest realizowane przy wsparciu merytorycznym Centrum Kulturalnego w Przemyślu

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

     

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które
z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)

Stowarzyszenie zrealizowało w 2011 r. projekt pn. "Organizacja imprezy kulturalnej oraz przeprowadzenie warsztatów tanecznych" dofinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, PROW oraz w 2011 i 2012 r we współpracy z Gmina Jarosław Przegląd kolęd i pastorałek oraz w 2010 r. dozynki gminne.

4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym
mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie

Nie

Oświadczam(-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/
oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1) jest/są1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia .........................;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywa-
niem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te da-
ne dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewiden-
cją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycz-
nym.

.................................................................

.................................................................

.................................................................

(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta/oferentów1))

Data      

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24).

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie
do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

     

Adnotacje urzędowe25)

     

____________

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na
podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyj-
ne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o sto-
sunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze stra-
że pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. Należy wypełnić, jeżeli zadanie publicz-
ne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić, jeśli zadanie ma
być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy
tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny po-
dział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie
skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego,
np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczy-
ni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem
działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru
umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolon-
tariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących
nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Oferta realizacji zadania publicznego iconOferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego iconOferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego iconOferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego iconOferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego iconZ realizacji zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn zm.)

Oferta realizacji zadania publicznego iconOferta klubu sportowego na wspieranie realizacji zadania

Oferta realizacji zadania publicznego iconZaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego pt

Oferta realizacji zadania publicznego iconRealizacji zadania publicznego pod nazwą

Oferta realizacji zadania publicznego iconZałącznik 2 Pieczęć oferenta Oferta realizacji zadania w roku 2011

Oferta realizacji zadania publicznego iconZałącznik 2 Pieczęć oferenta Oferta realizacji zadania w roku 2012

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom