Zatwierdzona Uchwałą
Pobierz 303.98 Kb.
NazwaZatwierdzona Uchwałą
strona2/6
Data konwersji29.11.2012
Rozmiar303.98 Kb.
TypCharakterystyka
1   2   3   4   5   6

Realizacja zadań dydaktycznych w sposób twórczy
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Realizacja planów dydaktycznych i wniosków z nadzoru pedagogicznego.


Stymulowanie uczniów do kreatywnego myślenia, promowanie na lekcjach technik i metod twórczego myślenia.

Stosowanie oceniania kształtującego.

Podejmowanie działań przewidzianych programami naprawczymi w celu poprawy procesu dydaktycznego.

Prowadzenie zajęć warsztatowych, metodą

problemową i projektu.

wszyscy

nauczycielewrzesień-

czerwiec

Realizacja projektów edukacyjnych.

Wykonywanie z uczniami zadań przewidzianych harmonogramem projektów.


Nauczyciel

odpowiedzial. za projekt

wrzesień-

maj

Organizacja imprez szkolnych.

Umożliwianie uczniom prezentowanie własnych umiejętności i uzdolnień podczas uroczystości szkolnych

Nauczyciele

wg harmonogramu imprez szkolnych

Praca z uczniami zdolnymi.


Rozpoznawanie i określanie uzdolnień uczniów.

Indywidualna praca z uczniem utalentowanym.

Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych.

Przydział indywidualnych zadań samodzielnie wykonywanych przez uczniów zdolnych.


Nauczyciele


cały rok szkolnyPraca z uczniami ze specyficznymi trudnościami

w nauce.


Pomoc PPP


Rozpoznawanie problemów w nauce, szukanie mocnych i słabych stron ucznia.

Stosowanie aktywnych i skutecznych metod pracy.

Realizacja zajęć wspierających.

Korelacja międzyprzedmiotowa:

lekcje 2 przedmiotowe – 2 nauczycieli,

Dni Edukacji Całościowej

Rozpoznawanie problemów w nauce,

Praca zespołów, zajęcia logopedyczne,

wyrównawcze

Nauczyciele


Wszyscy nauczyciele

Lider ds. PPP

nauczyciele


cały rok szkolny


Listopad

Marzec

cały rok szkolny


Stosowanie technologii

informatycznej na zajęciach

Wzbogacanie warsztatu metodycznego

nauczycieli poprzez:

szkolenia WDN w zakresie metodyki

szkolenia WDN w zakresie wykorzystania

multimediów na zajęciach – internet, tablica multimedialna, rzutnik

zakup pomocy dydaktycznych i oprogramowania do tablicy multimedialnej

Dyrektor,

doradca

metodyczny

cały rokSkuteczne nauczanie na wszystkich przedmiotach

z uwzględnieniem podstawy programowej


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ


Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Diagnoza uczniów.

Diagnozowanie umiejętności uczniów na starcie

(kl. I gimnazjum i IV sp).

Diagnoza określonych umiejętności przewidzianych nadzorem dyr.

Badanie przyrostu wiedzy i umiejętności poprzez Edukacyjną

Wartość Dodaną.

nauczyciele


I. Frąszczak

wrzesień, wg harmonogramu


październik

Analiza wyników próbnego i końcowego egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu po klasie VI na podstawie raportu OKE.

Opracowanie analizy z poszczególnych przedmiotów i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy, przydział zadań i tematyki do realizacji.

Odpowiedzialność wszystkich nauczycieli za wyniki sprawdzianu i egzaminów.

Podejmowanie działań zmierzających do nauczenia uczniów uczenia się

- właściwe ukierunkowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych,

- podejmowanie tematu na godzinach wychowawczych i zajęciach świetlicowych – ćwiczenia.

liderzy zespołów przedmiotowych


nauczyciele wychowawcy i przedmiotowcy

wrzesień,

styczeń


cały rok

Działalność zespołów przedmiotowych.

Organizowanie spotkań zespołu humanistycznego, matematyczno-przyrodniczego, językowego i wczesnoszkolnego.

Omawianie zadań dydaktycznych, dzielenie się doświadczeniem, organizacja lekcji otwartych korelujących wiedzę z różnych przedmiotów.

liderzy zespołów, wszyscy nauczyciele

cały rok

Opracowanie i realizacja działań wynikających z wniosków.

Realizacja zadań wynikających z analizy egzaminu w odniesieniu do podstaw programowych.

wszyscy

nauczyciele

cały rok

szkolny

Realizacja wniosków z ewaluacji i nadzoru pedagogicznego.

Stosowanie na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych metod

(aktywnych) i form pracy z uczniami wspomagających wszechstronny rozwój ucznia.

wszyscy

nauczyciele

cały rok

szkolny

Realizacja podstawy programowej na wszystkich

przedmiotach.

Monitorowanie realizacji podstawy poprzez arkusze, obserwacje i wywiady.

dyrektor

cały rok

szkolny
1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Zatwierdzona Uchwałą iconOferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 8 grudnia 2010 dodatkowa oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 2 marca 2011

Zatwierdzona Uchwałą iconNiniejsza specyfikacja została zatwierdzona przez Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie

Zatwierdzona Uchwałą iconZostała zatwierdzona na podstawie czynności powierzonych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego zgodnie z art. 18 ust 2 Ustawy prawo zamówień publicznych

Zatwierdzona Uchwałą iconUchwalona na zbiórce Zbiórce Konstytucyjnej Drużyny w dniu 16 kwietnia 2004 r I zatwierdzona rozkazem drużynowego L sp. 1 / 2004

Zatwierdzona Uchwałą iconReguła, zatwierdzona przez papieża Honoriusza III bullą "Solet annuere" z dnia 29 listopada 1223 roku nazywana też drugą Regułą lub Regułą ostateczną

Zatwierdzona Uchwałą iconI nstrukcja mycia I dezynfekcji rąk czynności mycia I dezynfekcji rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez G. A. J. Ayliff’a, zatwierdzona przez cen. Instrukcja mycia rąK

Zatwierdzona Uchwałą iconUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Rady Dzielnicy Bemowo m st. Warszawy

Zatwierdzona Uchwałą iconUchwała zapisana z numerem, ta uchwała dopiero będzie głosowana, więc proszę ten numer z tego projektu uchwały wykreślić całkowicie

Zatwierdzona Uchwałą iconUchwała z dnia zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Uchwałą z dnia

Zatwierdzona Uchwałą iconUchwała nr Rady z dnia Aprobowane uchwałą Prezydium kig dnia nr

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom