Tematy na ustną częŚĆ egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013
Pobierz 33.92 Kb.
NazwaTematy na ustną częŚĆ egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013
Data konwersji29.11.2012
Rozmiar33.92 Kb.
TypDokumentacja

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO
Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.I LITERATURA
 1. Funkcjonowanie człowieka w przestrzeni miejskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów literackich.

 2. Obraz dworu ziemiańskiego w literaturze polskiej różnych epok. Zaprezentuj motyw, odwołując się do wybranych utworów.

 3. Różne postawy człowieka wobec cierpienia. Omów na podstawie wybranych przykładów literackich.

 4. Literatura o problemie tolerancji. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 5. Przedstaw literackie wizerunki diabła na podstawie utworów z różnych epok.

 6. Literackie portrety ludzi młodych. Przedstaw ujęcia tego motywu obecne w literaturze różnych epok.

 7. Kreacja bohatera jako buntownika. Przedstaw przykłady takich postaci w utworach literackich wybranych epok.

 8. Człowiek wobec wojny. Omów jego postawy, zasady moralne i system wartości, odnosząc się do wybranych tekstów literackich.

 9. Scharakteryzuj i oceń różne portrety małżeństw przedstawione w literaturze.

 10. Polaków portret własny. Zaprezentuj go na podstawie wybranych dzieł literackich.

 11. Różne odcienie samotności. Na podstawie wybranych tekstów literackich omów wpływ samotności na psychikę człowieka, potrzebę samotności oraz konieczność ucieczki od niej.

 12. Wizja historii i losu człowieka w twórczości wybranego poety lat wojny i okupacji.

 13. Warszawa lat wojny i okupacji. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów.

 14. Od herosa do pantoflarza – różne portrety mężczyzn w literaturze.

 15. Dosłowna i symboliczna interpretacja motywu bezdomności w wybranych dziełach literatury.

 16. Marzenia i tęsknoty bohaterów literackich a rzeczywistość. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

 17. Topos świata – teatru w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 18. Przedstaw polskie utwory, które – Twoim zdaniem – zasługują na miano arcydzieła. Umotywuj swój wybór.

 19. Pokaż walory poezji staropolskiej, które mogą być atrakcyjne dla współczesnego czytelnika.

 20. Starość jako motyw literacki. Ukaż na wybranych przykładach.

 21. Topos arkadii w literaturze – omów na wybranych przykładach.

 22. Zaprezentuj różne portrety kobiet w świetle wybranych utworów literackich.

 23. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów na przykładach z różnych epok.

 24. Literackie powroty do motywów mitologicznych i biblijnych w literaturze XX wieku. Przedstaw ich charakterystykę i omów znaczenie.

 25. Literatura świadectwem upamiętniania wydarzeń dziejowych. Ukaż na wybranych przykładach różne sposoby utrwalania ważnych wydarzeń historycznych.

 26. Omów problemy polskiej wsi ukazane w twórczości pisarzy różnych epok.

 27. Tchórzostwo i heroizm – postawy bohaterów literackich w sytuacji zagrożenia. Omów na wybranych przykładach.

 28. Wojna jako temat literacki. Przedstaw różnorodność tematyki i formy literackiej utworów inspirowanych wydarzeniami wojennymi w oparciu o wybrane teksty.

 29. Lekarz - zawód czy posłannictwo? Rozważ problem na podstawie wybranych utworów literackich.

 30. Elementy autobiograficzne i faktograficzne w kreacji literackich obrazów wojny i okupacji. Omów na wybranych przykładach.

 31. Syn, mąż i ojciec – obraz mężczyzny w literaturze. Omów na wybranych przykładach
  z różnych epok.

 32. Żywotność tradycji romantycznej w literaturze następnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 33. Różnorodność tematyczna sonetu. Omów na przykładach pochodzących z trzech epok literackich.

 34. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Przedstaw najciekawsze – Twoim zdaniem – kreacje takich bohaterów w utworach różnych epok.

 35. Postaci z innych światów. Jaką funkcję pełnią one w wybranych utworach literackich?

 36. Motyw miłości w literaturze. Omów temat odwołując się do utworów różnych epok.

 37. Różne sposoby pojmowania patriotyzmu. Omów temat na przykładzie wybranych tekstów.

 38. Żyd jako bohater polskiej literatury różnych epok – przedstaw na przykładach.

 39. Bohaterowie skazani na samotność. Przedstaw najciekawsze – Twoim zdaniem – kreacje postaci.

 40. Powstania narodowe jako temat polskiej literatury. Przedstaw na przykładach.

 41. Na podstawie twórczości dwóch wybranych poetów przedstaw różnice w poetyce i ideologii renesansu i baroku.

 42. Epikureizm i stoicyzm jako główne ideologie renesansu. Omów temat na wybranych tekstach literackich.

 43. Miłość uskrzydleniem duszy lub powodem klęski bohatera literackiego. Omów temat
  w oparciu o wybrane teksty.

 44. Motyw winy i kary w literaturze polskiej i obcej. Omów temat w oparciu o wybrane teksty.

 45. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw i porównaj wybrane kreacje.

 46. Przedstaw różne kreacje matki w literaturze wybranych epok.

 47. Przedstaw satyryczny obraz społeczeństwa polskiego na wybranych przykładach literackich.

 48. Człowiek wobec świadomości winy. Omów temat na podstawie tekstów dramatycznych
  i prozy wybranych epok.

 49. Przedstaw motyw tańca w wybranych utworach różnych epok. Omów celowość zastosowania tego motywu.

 50. Portrety postaci historycznych w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich.

 51. Kobieta-anioł, kobieta-demon jako źródło inspiracji w literaturze. Rozważ na wybranych przykładach.

 52. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich.

 53. Motyw snu w literaturze. Na wybranych przykładach zaprezentuj jego różnorodne ujęcia.

 54. Jak uleczyć świat śmiechem? Rola satyry, kpiny, żartu w utworach z różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 55. Relacja Bóg-człowiek w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów poezji polskiej.

 56. Idea ojczyzny jako najwyższego dobra w wybranych utworach różnych epok literackich.

 57. Motywy impresjonistyczne w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 58. Konflikt pokoleń jako temat literacki. Omów na podstawie wybranych utworów.

 59. Przedstaw na przykładach wybranych tekstów literackich obrazy człowieka zniewolonego
  w systemie totalitarnym.

 60. Motyw cierpienia w utworach literackich. Omów różne sposoby ujęcia tego tematu, odwołując się do wybranych przykładów.

 61. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

 62. Zaprezentuj literackie portrety dzieci w wybranych utworach różnych epok.

 63. Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 64. Jednostka buntująca się wobec zła. Scharakteryzuj postawy wybranych bohaterów literackich.

 65. Spojrzenie kata i ofiary na martyrologię Żydów. Omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich.

 66. Motyw gór i jego funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 67. Tragiczna miłość jako element biografii bohatera romantycznego. Omów znaczenie
  i funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych tekstów.

 68. Wizerunek młodzieży w literaturze XIX i XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach literackich.

 69. Przedstaw motyw przemijania i śmierci, odwołując się do wybranych dzieł literackich.

 70. Człowiek w obliczu wojny, zbrodni i totalitaryzmu. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literatury współczesnej.II KORESPONDENCJA SZTUK 1. Topos Nike w polskiej poezji współczesnej i w rzeźbie starożytnej Grecji.

 2. Różnorodne ujęcia motywu śmierci w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 3. Konwencja realistyczna w literaturze i malarstwie II połowy XIX wieku. Omów na wybranych przykładach.

 4. Pieta, Mater Dolorosa jako motyw literacki, rzeźbiarski i malarski.

 5. Wizje Boga w literaturze i sztuce. Przedstaw ich różnorodność na wybranych przykładach.

 6. Historia w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 7. Impresjonizm w malarstwie i literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 8. Biblia w literaturze i sztuce. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.

 9. Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie, teatralne i filmowe.

 10. Ukaż różne ujęcia motywu domu w literaturze i innych rodzajach sztuki (teatr, film, malarstwo).

 11. Dziecko w literaturze i sztuce. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 12. Różnorodne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce.

 13. Polska wieś w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

 14. Funkcjonowanie motywu vanitas w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.

 15. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów jego najciekawsze – Twoim zdaniem – wykorzystania.

 16. Motyw anioła w literaturze i sztuce. Przedstaw jego różne funkcje.

 17. Początek i koniec – przedstaw różne wizje stworzenia świata i jego zagłady, odwołując się do literatury i innych tekstów kultury.

 18. Motyw pojedynku w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

 19. Ojcowie i synowie – prześledź wzajemne relacje na podstawie wybranych dzieł literackich
  i filmowych.III JĘZYK 1. Omów na podstawie znanych Ci utworów cechy poetyki renesansowej i barokowej.

 2. Mitologiczna i biblijna frazeologia wciąż aktualna w języku współczesnym.

 3. Wielcy pisarze sięgają często do gwarowych lub środowiskowych odmian polszczyzny. Omów funkcję owych stylizacji, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.

 4. Sztuka oratorska. Scharakteryzuj styl retoryczny, przywołując przykłady z literatury i/lub publicystyki.

 5. Środki artystyczne w poezji. Przedstaw zjawisko na podstawie twórczości wybranego poety.

 6. Cechy językowe wybranego gatunku literackiego. Omów na przykładach (np. ballada, sielanka, itp.).

 7. Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim.

 8. Błędy językowe we współczesnej polszczyźnie. Analizując zjawisko, przywołaj przykłady
  z radia, telewizji, prasy i inne.

 9. Językowe i pozajęzykowe środki perswazji ukryte we współczesnej reklamie.

 10. Żart językowy i jego funkcje we fraszce, komedii i innych gatunkach literackich. Pokaż zjawisko na wybranych przykładach.

 11. Funkcje komizmu językowego w wybranych bajkach dawnych i współczesnych. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 12. Humor, żart, ironia i zabawa językiem w poezji. Rozwiń zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Tematy na ustną częŚĆ egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 iconTematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013

Tematy na ustną częŚĆ egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 iconTematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013

Tematy na ustną częŚĆ egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 iconTematy na ustną częŚĆ egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013

Tematy na ustną częŚĆ egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 iconTematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013

Tematy na ustną częŚĆ egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 iconTematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Tempus w Inowrocławiu

Tematy na ustną częŚĆ egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 iconTematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012

Tematy na ustną częŚĆ egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 iconTematy z języka polskiego na część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012

Tematy na ustną częŚĆ egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 iconTematy na ustną częŚĆ egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012

Tematy na ustną częŚĆ egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 iconTematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012

Tematy na ustną częŚĆ egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 iconLista tematów na ustną częŚĆ egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom