Plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!”
Pobierz 235.77 Kb.
NazwaPlan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!”
strona3/4
Data konwersji29.11.2012
Rozmiar235.77 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4

10. Kompozycja rytmiczna

1

- podręcznik „Do dzieła!”, s. 70–71 Każdy uczeń przynosi na lekcję: - duży blok, kartkę brystolu, gruby pędzel, farby plakatowe, ołówek, nożyczki, klej, wałek z gąbką, plastikowy talerz, naczynie na wodę

- cechy kompozycji rytmicznej - sposoby tworzenia kompozycji rytmicznej oraz jej funkcja w dziele plastycznym

- wskazuje układy rytmiczne w najbliższym otoczeniu - wykonuje kompozycję rytmiczną poprzez odbijanie wzoru z szablonu - wyjaśnia, czym się charakteryzuje kompozycja rytmiczna - tworzy na płaszczyźnie układy z zastosowaniem kompozycji rytmicznej

- wymienia różne rodzaje rytmów i wyjaśnia, jakie elementy mogą je tworzyć - realizuje pracę na zadany temat z zastosowaniem kompozycji rytmicznej, z uwzględnieniem dowolnego rodzaju rytmu - omawia reprodukcję obrazu „Port rybacki w Collioure” André Deraina - wyjaśnia, jakie zjawiska można przedstawić na płaszczyźnie z zastosowaniem kompozycji rytmicznej - wskazuje przykłady kompozycji rytmicznej w wybranych dziełach

2.1 3.2

11. Perspektywa rzędowa

1


- podręcznik „Do dzieła!”, s. 72–74 Każdy uczeń przynosi na lekcję materiały do jednej z trzech prac do wyboru: - blok rysunkowy, farby plakatowe, pędzel, naczynie na wodę, plastikowy talerz do mieszania farb - blok rysunkowy, kredki - brązową kartkę, farby plakatowe, pędzel, naczynie na wodę

- terminy: perspektywa, układ pasowy - funkcje perspektywy w dziele plastycznym - cechy charakterystyczne perspektywy rzędowej - zastosowanie perspektywy rzędowej w sztuce prehistorycznej - układ pasowy w malarstwie egipskim

- wyjaśnia termin perspektywa - przedstawia na płaszczyźnie kompozycję z zastosowaniem perspektywy rzędowej - omawia, na czym polega stosowanie perspektywy - definiuje perspektywę rzędową

- określa rolę perspektywy w dziele plastycznym - przedstawia perspektywę rzędową w pracach plastycznych o zróżnicowanej gamie barwnej - wskazuje na reprodukcjach wybranych dzieł perspektywę rzędową - wyjaśnia, na czym polega układ pasowy - porównuje reprodukcje malowideł sztuki prehistorycznej i starożytnego Egiptu pod kątem zastosowanej perspektywy

2.1 3.2

12. Perspektywa kulisowa

1

- podręcznik „Do dzieła!”, s. 75–76 Każdy uczeń przynosi na lekcję: - tekturowe pudełko, kartkę brystolu, blok rysunkowy, farby plakatowe lub temperowe, pędzel, nożyczki, klej lub taśmę klejącą naczynie na wodę, plastikowy talerz

- cechy charakterystyczne perspektywy kulisowej - zastosowanie perspektywy kulisowej w sztuce

- wymienia cechy perspektywy kulisowej - przedstawia na płaszczyźnie kilkuelementową kompozycję z zastosowaniem perspektywy kulisowej - podaje przykłady perspektywy kulisowej zaczerpnięte z najbliższego otoczenia - określa tonację obrazu „List miłosny” Jana Vermeera

- omawia poszczególne plany w obrazie „List miłosny” Jana Vermeera tworzące perspektywę kulisową - wyjaśnia pochodzenie nazwy „perspektywa kulisowa” - twórczo stosuje perspektywę kulisową w działaniach plastycznych - dokonuje analizy reprodukcji wybranych dzieł pod kątem zastosowanej perspektywy kulisowej - tłumaczy różnice między perspektywą rzędową a kulisową na przykładach reprodukcji wybranych dzieł - wykonuje dodatkowe zadanie plastyczne

2.1 3.2

13., 14. i 15. Perspektywa zbieżna (linearna)

3


- podręcznik „Do dzieła!”, s. 77–81 Nauczyciel przygotowuje: - tekturowe pudełka różnej wielkości, krzesło Każdy uczeń przynosi na lekcję: - blok rysunkowy, miękki ołówek, linijkę, gumkę, plastikowy kubek

- terminy: linia horyzontu, punkt zbiegu - cechy charakterystyczne perspektywy zbieżnej (linearnej) - zastosowanie perspektywy zbieżnej w rysunku i malarstwie

- podaje główne elementy perspektywy zbieżnej - wyjaśnia, na czym polega stosowanie perspektywy zbieżnej - wymienia rodzaje perspektywy zbieżnej - przedstawia na płaszczyźnie trójwymiarowy przedmiot o prostej budowie z zastosowaniem perspektywy zbieżnej

- omawia rodzaje perspektywy zbieżnej - stosuje zasady tworzenia perspektywy zbieżnej w działaniach plastycznych - wyjaśnia rolę perspektywy zbieżnej w dziele sztuki - określa rodzaj perspektywy zbieżnej w wybranych reprodukcjach dzieł - twórczo stosuje w działaniach plastycznych różne rodzaje perspektywy zbieżnej - projektuje kształt brył według zasad perspektywy zbieżnej - analizuje zasady zastosowania perspektywy zbieżnej w obrazach: „Widok idealnego miasta” Piera della Francesca, „Zabawy dziecięce” Pietera Bruegla starszego

2.1 3.2

16. i 17. Perspektywa powietrzna i malarska

2


- podręcznik „Do dzieła!”, s. 82–83 Każdy uczeń przynosi na lekcję: - blok rysunkowy, farby, pędzel, plastikowy talerz, naczynie na wodę

- cechy charakterystyczne perspektywy powietrznej i malarskiej - sposób wyrażania przestrzeni na płaszczyźnie za pomocą perspektywy powietrznej i malarskiej

- podaje cechy perspektywy powietrznej i malarskiej - wymienia barwy, które tworzą pierwszy plan oraz plany dalsze w perspektywie malarskiej - wyjaśnia, na czym polega stosowanie perspektywy powietrznej i malarskiej - dopasowuje kolory pod względem ich „temperatury” - tworzy na płaszczyźnie perspektywę powietrzną lub malarską za pomocą odpowiednio dobranych barw

- wykorzystuje w działaniach plastycznych wiedzę o złudzeniach wzrokowych i oddziaływaniu barw względem siebie - stosuje zasady tworzenia perspektywy powietrznej i malarskiej - poprawnie ocenia „temperaturę” poszczególnych barw względem innych, znajdujących się w ich sąsiedztwie - omawia obrazy „Przybycie do Wenecji” Williama Turnera i „Morze” Aleksandra Gierymskiego oraz analizuje je pod kątem wykorzystanych środków wyrazu plastycznego

2.1 3.2

18. i 19. Świat w perspektywie – konkurs

2

Każdy uczeń przynosi na lekcję: - narzędzia i materiały potrzebne do wykonania pracy w wybranej technice

- utrwalenie wiadomości o poznanych rodzajach perspektywy (rzędowej, kulisowej, zbieżnej, powietrznej i malarskiej)

- wymienia poznane rodzaje perspektywy - wykonuje pracę z zastosowaniem wybranej perspektywy - podaje najważniejsze cechy przedstawionej perspektywy

- tłumaczy, na czym polega przedstawiona perspektywa
- dobiera rodzaj perspektywy do tematu pracy - analizuje pracę własną i innych osób pod kątem zastosowanej perspektywy - wykonuje pracę świadczącą o biegłości w stosowaniu perspektywy w celu ukazania przestrzeni na płaszczyźnie - wyjaśnia różnice między rodzajami perspektywy zastosowanymi w pracach koleżanek i kolegów

2.1

20. Sprawdź się!

1

- podręcznik „Do dzieła!”, s. 84–86 Jeśli to możliwe, nauczyciel przygotowuje rzutnik i slajdy z reprodukcjami dzieł sztuki, analizowanymi następnie przez uczniów. Wybiera obrazy pod kątem użytych środków wyrazu plastycznego

- powtórzenie wiadomości z działu „Abecadło plastyczne” (linia, punkt, narzędzia i podłoża rysunkowe, walor, światłocień, barwy, techniki malarskie, faktura, kształt, kompozycja, perspektywa)

- wyjaśnia omówione na lekcji terminy plastyczne - stara się rozpoznawać poznane środki wyrazu plastycznego w wybranych dziełach sztuki - rozwiązuje zadania z rozdziału „Sprawdź się!”

- samodzielnie omawia poznane terminy plastyczne, ilustrując je przykładami dzieł sztuki - potrafi właściwie wykorzystać poznane zdobytą wiedzę we własnej twórczości

3.1 3.2

21. Czym są dzieła sztuki?

1

- podręcznik „Do dzieła!”, s. 88–89 Nauczyciel przygotowuje: - reprodukcje wybranych dzieł sztuki

- terminy: oryginał, kopia, reprodukcja, eksponat, kustosz, konserwator, galeria - formy dzieł sztuki - funkcje i cele dzieł sztuki

- określa formy, funkcje i cele dzieł sztuki na podanych przez nauczyciela przykładach - wyjaśnia terminy poznane na lekcji - wymienia miejsca z bliskiego otoczenia, w których można oglądać dzieła sztuki - tworzy klasową galerię prac uczniów

- ujawnia znajomość wielu przykładów z kanonu arcydzieł sztuki – samodzielnie podaje tytuły tych dzieł i ich lokalizację, określa ich formę oraz funkcje - porównuje wybrane dzieła pod kątem form i funkcji

1.1 3.1 3.2

22. i 23. Rysunek

2


- podręcznik „Do dzieła!”, s. 90–94 Każdy uczeń przynosi na lekcję: - blok rysunkowy, czarną kartkę z bloku, białą kredkę, miękki ołówek, gumkę, tusz, pędzel, naczynie na wodę

- rysunek jako odrębna dziedzina sztuki – cechy charakterystyczne - rola rysunku w sztuce - środki wyrazu plastycznego w rysunku - analiza i porównanie dzieł rysunkowych

- wyjaśnia, czym się charakteryzuje rysunek jako dziedzina sztuki - samodzielnie organizuje warsztat pracy - wymienia narzędzia rysunkowe - omawia funkcje rysunku - podaje elementy abecadła plastycznego wykorzystywane w rysunku - wykonuje rysunek z zastosowaniem wybranych środków wyrazu - rozpoznaje rysunek wśród dzieł innych dziedzin sztuki

- omawia funkcje szkicu - wyjaśnia, w jaki sposób różnicuje się fakturę i przedstawia światłocień w rysunku - właściwie dobiera narzędzia rysunkowe do zadanego tematu - określa sposób przedstawiania przestrzeni oraz rodzaje faktury w rysunku na podstawie wybranych reprodukcji - świadomie i ekspresyjnie posługuje się w rysunku linią, plamą walorową i światłocieniem - analizuje własny rysunek pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego - wskazuje różnice między szkicem a namalowanym na jego podstawie obrazem - porównuje wybrane dzieła rysunku pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego

3.1 3.2

24. Okolica szkoły w szkicach – zajęcia w plenerze

1

Każdy uczeń przynosi na lekcję: - blok rysunkowy, sztywną podkładkę, miękki ołówek, gumkę, prostokątną ramkę z tektury

- utrwalenie wiadomości dotyczących warsztatu rysunkowego - rysowanie z natury

- kadruje fragment otoczenia zawierający co najmniej dwa elementy - wykonuje szkic fragmentu otoczenia z zastosowaniem wybranych środków wyrazu charakterystycznych dla rysunku

- uwzględnia w pracy rysunkowej fakturę i światłocień - wybiera ciekawy kadr otoczenia - wykonuje szkic z uwzględnieniem planów przestrzeni

2.1

25., 26. i 27. Malarstwo

3

- podręcznik „Do dzieła!”, s. 95–104 Każdy uczeń przynosi na lekcję: - blok rysunkowy, farby plakatowe, pędzel, naczynie na wodę, zdjęcie fragmentu natury, plastikowy talerz do mieszania farb

- cechy charakterystyczne malarstwa jako dziedziny sztuki - rodzaje malarstwa - sposoby przedstawiania rzeczywistości w malarstwie - środki wyrazu plastycznego w malarstwie - analiza i porównanie dzieł malarskich

- wyjaśnia, czym jest malarstwo - wymienia rodzaje malarstwa - stosuje poznane narzędzia malarskie - poprawnie organizuje warsztat pracy - wykonuje pracę malarską o charakterze realistycznym - omawia rodzaje malarstwa - odróżnia obraz realistyczny od dzieła abstrakcyjnego - rozpoznaje na przykładowych reprodukcjach dzieł wybrane rodzaje malarstwa

- wyjaśnia, czym się różni malarstwo realistyczne od abstrakcyjnego - stosuje różne techniki malarskie, kompozycje i zestawy barw w działaniach plastycznych - gromadzi informacje o artyście malarzu ze swojej okolicy - wykonuje pracę malarską o charakterze abstrakcyjnym - omawia rodzaje malarstwa na przykładach reprodukcji obrazów zamieszczonych w podręczniku - wyraża własną opinię na temat analizowanego dzieła malarskiego - porównuje dzieła reprezentujące różne rodzaje malarstwa pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego

1.1 2.1 3.2

28. i 29. Wycieczka do muzeum

2

W zależności od możliwości lekcje można przeprowadzić na trzy sposoby: 1.Wizyta w tradycyjnym muzeum i skorzystanie z lekcji muzealnej lub zwiedzanie placówki z nauczycielem. Zamiast do muzeum można udać się do skansenu czy zabytkowego kościoła. 2. Wizyta w wirtualnym muzeum. Nauczyciel przygotowuje projektor multimedialny i komputer oraz program komputerowy do zwiedzania muzeum lub opracowuje prezentację multimedialną, wykorzystując reprodukcje dzieł sztuki. 3. Jeśli szkoła nie ma odpowiedniego sprzętu, a do muzeum jest zbyt daleko, nauczyciel dzieli uczniów na czteroosobowe grupy i każdej z nich wręcza album ze zbiorami danego muzeum. Uczniowie mają za zadanie przygotować trasę zwiedzania i zaprezentować wybrane dzieła koleżankom i kolegom z klasy.

- zbiory muzeum w okolicy lub kolekcje najsłynniejszych muzeów - analiza i porównanie oglądanych dzieł - savoir-vivre muzealny

- wskazuje miejsca w swojej okolicy, w których można zobaczyć dzieła sztuki

- wymienia kilka dzieł sztuki spośród obejrzanych na wycieczce - podaje zasady zachowania się w muzeum

- aktywnie i twórczo uczestniczy w lekcji - dokonuje analizy oglądanych dzieł sztuki, stosując poznane na lekcjach terminy plastyczne - przygotowuje prezentację multimedialną na temat wybranego muzeum świata

1.1

1.2

2.2

3.1

3.2

30. Utrwalenie wiadomości z całego roku – quiz

1

Nauczyciel przygotowuje: - kartki z zadaniami dotyczącymi poznanych elementów abecadła plastycznego, rysunku, malarstwa - reprodukcje dzieł sztuki, w tym dzieła obejrzane podczas wycieczki - jeśli poprzednie zajęcia odbyły się w tradycyjnym muzeum, można zorganizować na tej lekcji wycieczkę po wirtualnym muzeum

- utrwalenie wiadomości o fakturze, kształcie, kompozycji, perspektywie, rysunku, malarstwie

- z pomocą nauczyciela lub innego ucznia wykonuje wylosowane zadanie - za pomocą podręcznika określa tytuły, autora oraz cechy charakterystyczne wybranych dzieł sztuki, omawianych na lekcjach

- samodzielnie wykonuje wylosowane zadanie - realizuje dodatkowe zadanie - samodzielnie dokonuje analizy nieomawianych na lekcji dzieł sztuki pod kątem wykorzystanej w nich faktury, kompozycji, rodzaju perspektywy

1.1

1.2

3.1

3.2
1   2   3   4

Powiązany:

Plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!” iconPrzykładowy plan wynikowy do programu nauczania I podręcznika dla gimnazjalistów „W świecie plastyki”

Plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom