Ramowy program kursu specjalistycznego leczenie ran (Nr 11/07)
Pobierz 38.65 Kb.
NazwaRamowy program kursu specjalistycznego leczenie ran (Nr 11/07)
Data konwersji30.11.2012
Rozmiar38.65 Kb.
TypProgram nauczania
RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO


LECZENIE RAN (Nr 11/07)


Program przeznaczony dla pielęgniarek


Rekrutacja rozpoczęta I edycji - rozpoczęta.

Planowany termin rozpoczęcia kursu (I edycja): 23 kwietnia 2010.

Planowany termin rekrutacji kursu (II edycja): sierpień 2010.

Planowany termin rozpoczęcia kursu (II edycja): wrzesień 2010.


PROGRAM NAUCZANIA


MODUŁ I PODSTAWY LECZENIA RAN


Cel moduł

Pielęgniarka wykorzysta wiedzę z podstaw leczenia ran, w tym klasyfikacje ran, fazy gojenia, proces gojenia i metody nowoczesnego leczenia w opiece nad chorym z raną.
Wykaz umiejętności wynikowych

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 • scharakteryzować budowę i funkcje skóry,

 • rozpoznać czynniki zaburzające integralność skóry,

 • dokonać podziału ran,

 • scharakteryzować ogólnoustrojową reakcję organizmu na ranę,

 • omówić fazy gojenia rany,

 • ocenić proces gojenia rany,

 • ocenić stan skóry otaczającej ranę,

 • omówić czynniki przyspieszające i opóźniające proces gojenia rany,

 • zaopatrzyć ranę w ramach pomocy doraźnej,

 • rozpoznać stan zagrożenia życia chorego z raną,

 • scharakteryzować nowoczesne metody leczenia ran,

 • przygotować sprzęt do zaopatrzenia rany,

 • zróżnicować szwy w zależności od umiejscowienia i głębokości rany,

 • usunąć szwy z rany,

 • omówić zasady i technikę zakładania steristripów,

 • wykonać klejenie ran,

 • zmienić opatrunek na ranie,

 • omówić kryteria doboru opatrunku do zaopatrzenia rany,

 • przygotować chorego do znieczulenia,

 • rozpoznać powikłania znieczulenia,

 • scharakteryzować sposoby zamknięcia rany,

 • dobrać środki do oczyszczenia rany,

 • scharakteryzować zasady profilaktyki tężca, wścieklizny, zgorzeli gazowej,

 • omówić rolę surowic i szczepionek w leczeniu ran,

 • przygotować chorego do założenia drenażu,

 • monitorować chorego z drenażem klatki piersiowej,

 • rozpoznać powikłania drenażu klatki piersiowej,

 • zaopatrzyć przetokę,

 • ocenić i łagodzić ból u chorego z raną,

 • rozpoznać powikłania rany,

 • wspierać chorego w okresie leczenia ran,

 • omówić odpowiedzialność pielęgniarki w zakresie leczenia ran,

 • prowadzić edukację chorego i jego rodziny.

Treści nauczania

 1. Budowa i funkcje skóry.

 2. Zaburzenia integralności skóry.

 3. Definicja i rodzaje ran (ze względu na rozległość uszkodzenia tkanek i stopień pierwotnego zainfekowania rany).

 4. Ogólnoustrojowa reakcja na ranę (humoralna i komórkowa).

 5. Proces i fazy gojenia rany.

 6. Czynniki modyfikujące przebieg gojenia rany.

 7. Ocena rany (kliniczna, radiologiczna, biochemiczna, bakteriologiczna).

 8. Postępowania z raną czystą, zanieczyszczoną lub zakażoną.

 9. Postępowanie z ranami szczególnego rodzaju (rany cięte, kłute, tłuczone, miażdżone, postrzałowe, kąsane, przetoki - odżywcze, stomia jelitowa, moczowa).

 10. Postępowanie w przypadkach ran zagrażających życiu chorego (krwawienia, odma).

 11. Profilaktyka tężca, wścieklizny i zgorzeli gazowej.

 12. Współczesne koncepcje miejscowego leczenia ran.

 13. Powikłania w leczeniu ran.

 14. Ból związany z raną – patofizjologia, ocena i postępowanie.

 15. Aspekty prawne w leczeniu ran.


MODUŁ II ZAKAŻENIA RAN


Cel modułu

Pielęgniarka zastosuje skuteczne metody zapobiegania zakażeniom ran oraz zapewni opiekę choremu z raną zakażoną.

Wykaz umiejętności wynikowych

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 • omówić rodzaje drobnoustrojów i ich udział w powstawaniu zakażeń,

 • określić czynniki ryzyka zakażenia ran,

 • scharakteryzować źródła zakażeń,

 • zróżnicować ranę skażoną od zakażonej,

 • rozpoznać zakażenie rany,

 • ocenić ranę zakażoną,

 • dobrać opatrunek w zależności od oceny rany,

 • dobrać metody dekontaminacji w zależności od czynników ryzyka zakażeń,

 • pobrać materiał z rany do badania mikrobiologicznego,

 • scharakteryzować powikłania zakażonej rany,

 • zastosować izolację chorego z raną zakażoną,

 • postępować z materiałem zakażonym i bielizną od chorego zakażonego,

 • dobrać środki ochrony osobistej w profilaktyce i leczeniu ran,

 • omówić wpływ nosicielstwa na zakażenie ran,

 • postępować z chorym zakażonym tężcem, wścieklizną i zgorzelą gazową,

 • uzasadnić celowość profilaktycznego stosowania antybiotyków w leczeniu ran.

Treści nauczania

 1. Zakażenia ran – rodzaje, patofizjologia, rozpoznanie.

 2. Źródła zakażeń, czynniki ryzyka zakażeń, drogi i sposoby szerzenia się zakażeń.

 3. Profilaktyka zakażeń (mycie i odkażanie rąk, dekontaminacja, transport
  i przechowywanie sterylnego sprzętu medycznego, sprzątanie i utrzymanie czystości, postępowanie z brudną bielizną i odpadami medycznymi).

 4. Postępowanie w zakażeniach (dobór środków i opatrunków z leczeniu ran zakażonych, antybiotykoterapia).

 5. Postępowanie w tężcu, wściekliźnie, zgorzeli gazowej.

 6. Ochrona personelu i pacjentów przed zakażeniami (szczepienia ochronne, odzież ochronna, eliminacja nosicielstwa, zalecenia sanitarno-epidemiologiczne, izolacja chorych zakażonych).

 7. Powikłania zakażenia rany.


MODUŁ III ODLEŻYNY


Cel modułu

Pielęgniarka zastosuje działania profilaktyczne u chorego z ryzykiem odleżyn oraz zapewni opiekę choremu z odleżyną.

Wykaz umiejętności wynikowych

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 • scharakteryzować proces powstawania odleżyny,

 • omówić mechanizm powstawania odleżyny,

 • omówić częstość występowania odleżyn,

 • wskazać miejsca rozwoju odleżyn,

 • omówić czynniki ryzyka odleżyn,

 • ocenić u chorego ryzyko odleżyn,

 • zdefiniować ranę odleżynową,

 • scharakteryzować odleżynę w zależności od typu,

 • ocenić stopień odleżyny,

 • dobrać opatrunek w zależności od oceny rany,

 • zinterpretować wyniki badań biochemicznych u chorych z odleżyną,

 • scharakteryzować powikłania odleżyn,

 • zaplanować działania profilaktyczne u chorego z ryzykiem odleżyn,

 • scharakteryzować techniki przemieszczania chorego w łóżku,

 • zmniejszyć narażenie skóry chorego na wilgoć,

 • zastosować udogodnienia zmniejszające ucisk,

 • scharakteryzować materace przeciwodleżynowe,

 • dobrać materac przeciwodleżynowy w zależności od ryzyka odleżyn lub stopnia odleżyny,

 • dobrać dietę u chorego z ryzykiem odleżyn i/lub z odleżyną,

 • dokumentować podjęte działania.

Treści nauczania

  1. Patofizjologia odleżyn.

  2. Epidemiologia odleżyn.

  3. Ryzyko rozwoju odleżyn (ocena ryzyka wg skal: Norton, Douglas, Waterlow, Bradena).

  4. Profilaktyka odleżyn (ułożenie i zmiana pozycji z uwzględnieniem technik przemieszczania, odciążenie od ucisku, nawadnianie i odżywianie, pielęgnacja skóry, usprawnianie, wyrównanie zaburzeń, dokumentacja).

  5. Typ odleżyny (w zależności od czasu wyleczenia i różnicy temperatury między odleżyną a skórą, wyglądu i rozległości zmian anatomopatologicznych).

  6. Stadia odleżyn (skala Yarkonyego i Kirka, Shea, National Pressure Ulcer Advisory Panel, Torrancea).

  7. Ocena rany odleżynowej (lokalizacja, głębokość i wielkość uszkodzenia, obecność wysięku z rany, stan rany, etap gojenia, charakter brzegów).

  8. Leczenie ogólne i miejscowe odleżyn.

  9. Powikłania odleżyn.


MODUŁ IV OWRZODZENIA ŻYLNE


Cel modułu

Pielęgniarka zastosuje działania profilaktyczne chorób układu żylnego i obejmie opieką chorego z owrzodzeniem żylnym goleni.

Wykaz umiejętności wynikowych

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

  • scharakteryzować przewlekłą niewydolność żylną,

  • rozpoznać czynniki ryzyka przewlekłych zaburzeń żylnych,

  • scharakteryzować metody diagnostyki nieinwazyjnej przewlekłej niewydolności żylnej,

  • przygotować pacjenta do badań diagnostycznych,

  • zbadać tętno na kończynie dolnej w miejscach typowych,

  • wykonać badanie wskaźnika kostka/ramię,

  • omówić czynniki ryzyka zakrzepicy układu głębokiego,

  • dobrać metody fizykalne profilaktyki przeciwzakrzepowej,

  • scharakteryzować zasady podawania heparyny,

  • zinterpretować wyniki badania układu krzepnięcia,

  • nauczyć pacjenta podawania heparyny drobnocząsteczkowej,

  • uzasadnić celowość stosowania profilaktyki przewlekłej niewydolności żylnej
   w ciąży,

  • zaplanować działania profilaktyczne w owrzodzeniach goleni,

  • scharakteryzować owrzodzenie żylne goleni,

  • ocenić miejscowe zmiany skórne w przewlekłej niewydolności żylnej,

  • dobrać metody opracowania i zaopatrzenia rany owrzodzeniowej,

  • scharakteryzować kryteria doboru kompresjoterapii,

  • założyć opatrunek kompresyjny jedno- lub wielowarstwowy,

  • wykonać sekwencyjny masaż pneumatyczny,

  • nauczyć chorego ćwiczeń pobudzających pompę mięśniową,

  • nauczyć chorego i/lub jego rodzinę zasad stosowania kompresjoterapii,

  • nauczyć chorego zasad pielęgnacji i higieny owrzodzenia,

  • rozpoznać powikłania rany owrzodzeniowej,

  • postępować z powikłaną raną owrzodzeniową,

  • współpracować z zespołem terapeutycznym w opiece nad chorym
   z owrzodzeniem żylnym.

Treści nauczania

 1. Podstawy patofizjologii przewlekłej niewydolności żylnej (zaburzenia krążenia żylnego, czynniki ryzyka żylaków pierwotnych, zespół pozakrzepowy, klasyfikacja przewlekłych zaburzeń żylnych CEAP).

 2. Diagnostyka przewlekłych zaburzeń żylnych (badanie podmiotowe i fizykalne, nieinwazyjne metody diagnostyczne: dopplerowskie, pletyzmografia, próby opaskowe, inwazyjne metody diagnostyczne: flebografia, pomiar ciśnienia żylnego).

 1. Ocena krążenia tętniczego w kończynach dolnych (badanie tętna na tętnicach kończy dolnej w miejscach typowych, ocena wskaźnika kostka-ramię (WK/R).

 1. Patogeneza owrzodzeń żylnych.

 2. Leczenie przyczynowe przewlekłych owrzodzeń żylnych (kompresjoterapia, prawo Laplac”a, ciśnienie międzypowierzchniowe, ułożenie chorego w łóżku, leczenie chirurgiczne, farmakoterapia).

 3. Leczenie miejscowe owrzodzeń żylnych (opracowania rany, opatrunki interaktywne
  i preparaty stosowane miejscowo w leczeniu owrzodzeń, leczenie owrzodzeń żylnych opornych na formy terapii podstawowej).

 4. Terapia wspomagająca gojenie owrzodzeń (fizykoterapia, zabiegi i ćwiczenia usprawniające, zabiegi pielęgnacyjne kończyny i skóry wokół owrzodzenia, styl życia chorego).

 5. Profilaktyka chorób naczyń, powikłań i nawrotów owrzodzenia.

 6. Zdrowotne i psychospołeczne konsekwencje przewlekłych owrzodzeń żylnych.

 7. Specjalistyczna, interdyscyplinarna opieka nad chorym z owrzodzeniem żylnym
  i jego rodziną.MODUŁ V OPARZENIA


Cel modułu

Pielęgniarka obejmie opieką chorego z raną i chorobą oparzeniową.

Wykaz umiejętności wynikowych

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 • dokonać podziału oparzeń,

 • scharakteryzować ranę oparzeniową,

 • ocenić głębokość i rozległość oparzenia,

 • zaopatrzyć ranę oparzeniową w ramach pomocy doraźnej,

 • ocenić stan zagrożenia życia chorego oparzonego,

 • zapewnić choremu bezpieczny transport,

 • scharakteryzować następstwa oparzeń,

 • zróżnicować postępowanie w zależności od rodzaju oparzenia,

 • ocenić stan ogólny chorego oparzonego,

 • ocenić zapotrzebowanie chorego na płyny,

 • ocenić zapotrzebowanie energetyczne chorego oparzonego,

 • przygotować chorego do przeszczepu skóry,

 • zapewnić opiekę choremu po przeszczepie skóry,

 • ocenić ranę po przeszczepie skóry,

 • zapobiegać powikłaniom u chorego oparzonego,

 • ocenić ból u chorego oparzonego,

 • zastosować metody złagodzenia bólu,

 • nauczyć chorego i lub jego rodzinę pielęgnacji skóry po oparzeniu i blizny po przeszczepie,

 • ocenić reakcje chorego na oparzenie, leczenie i blizny,

 • udzielać pacjentowi z chorobą oparzeniową wsparcia społecznego.

Treści nauczania

  1. Definicja i podział oparzeń.

  2. Głębokość i rozległości oparzeń oraz rodzaj czynnika parzącego.

  3. Pierwsza pomoc w oparzeniach (zagrożenia życia i zdrowia, pomoc na miejscu zdarzenia, transport, postępowanie w szpitalnym oddziale ratunkowym).

  4. Leczenie ogólne chorego oparzonego i leczenie rany oparzeniowej.

  5. Przygotowanie chorego do leczenia chirurgicznego rany oparzeniowej i opieka pooperacyjna.

  6. Odżywianie chorego oparzonego.

  7. Rehabilitacja chorego oparzonego.

  8. Następstwa oparzeń - wsparcie społeczne chorego.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ramowy program kursu specjalistycznego leczenie ran (Nr 11/07) iconRamowy program kursu specjalistycznego leczenie ran

Ramowy program kursu specjalistycznego leczenie ran (Nr 11/07) iconRamowy program kursu specjalistycznego leczenie ran (Nr 11/07)

Ramowy program kursu specjalistycznego leczenie ran (Nr 11/07) iconRamowy program kursu specjalistycznego leczenie ran (Nr 12/07)

Ramowy program kursu specjalistycznego leczenie ran (Nr 11/07) iconRamowy program kursu specjalistycznego edukator w cukrzycy (Nr 02/11)

Ramowy program kursu specjalistycznego leczenie ran (Nr 11/07) iconRamowy program kursu specjalistycznego poradnictwo dietetycznego

Ramowy program kursu specjalistycznego leczenie ran (Nr 11/07) iconRamowy program kursu specjalistycznego podstawy dializoterapii (Nr 08/07)

Ramowy program kursu specjalistycznego leczenie ran (Nr 11/07) iconRamowy program kursu specjalistycznego resuscytacja krąŻeniowo oddechowa

Ramowy program kursu specjalistycznego leczenie ran (Nr 11/07) iconRamowy program kursu specjalistycznego aktywizacja podopiecznych z wykorzystaniem

Ramowy program kursu specjalistycznego leczenie ran (Nr 11/07) iconRamowy program kursu specjalistycznego podstawy diagnostyki ultrasonograficznej

Ramowy program kursu specjalistycznego leczenie ran (Nr 11/07) iconRamowy program kursu specjalistycznego medyczna pielęgnacja stóP (Nr 04/07)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom