Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego szkoły gimnazjalnej
Pobierz 483.37 Kb.
NazwaInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego szkoły gimnazjalnej
strona4/12
Data konwersji30.11.2012
Rozmiar483.37 Kb.
TypCharakterystyka
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

TABLICE (ZNAKI) BEZPIECZEŃSTWA EWAKUACYJNE I POŻAROWE


Przy ustalaniu rodzaju i rozmieszczenia tablic bezpieczeństwa pożarniczych i ewakuacyjnych w obiekcie uwzględniono, charakter zagrożenia pożarowego, rozwiązania budowlano-instalacyjne obiektu, a także sposoby zagospodarowania powierzchni i pomieszczeń.

Ilość rozmieszczonych tablic jest wielkością minimalną, niezbędną do prawidłowego oznakowania obiektu, a jeżeli powstanie potrzeba rozszerzenia zakresu i rodzaju oznakowania - należy przeprowadzić to zgodnie z zapisami polskich norm:


PN-92/N-01256/01. Znaki ochrony przeciwpożarowej

PN-92/N-01256/02. Znaki ewakuacyjne


Dopuszcza się naniesienie znaków bezpieczeństwa ewakuacyjnych na oprawy lamp oświetlenia ewakuacyjnego, jako rozwiązanie alternatywne do umieszczenia graficznych symboli znaków na podłożu fotoluminescencyjnym.


Przykład znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej przedstawiono poniżej w tabelach:


11. Zgodnie z § 5 Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.03 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 121 z 2003 roku poz.1138. „1. Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji”.


Nr

Znak ewakuacyjny

Znaczenie (nazwa) znaku ewakuacyjnego

Znaczenie

1
Kierunek drogi ewakuacyjnej

Znak wskazuje kierunek do wyjścia, które może być wykorzystane w przypadku zagrożenia. Strzałki krótkie – do stosowania z innymi znakami. Strzałka długa – do samodzielnego stosowania.

2Wyjście ewakuacyjne

Znak stosowany do oznakowania wyjść używanych w przypadku zagrożenia.

3Drzwi ewakuacyjne

Znak stosowany nad drzwiami skrzydłowymi, które są wyjściami ewakuacyjnymi (drzwi lewe lub prawe).

4Przesunąć w celu otwarcia 

Znak stosowany łącznie ze znakiem nr 3 na przesuwnych drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, jeśli są one dozwolone.

5
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej

Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia; może kierować w lewo lub w prawo.

6
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół

Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w dół na lewo lub prawo.

7
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę

Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w górę na lewo lub prawo.

8Pchać, aby otworzyć

Znak jest umieszczany na drzwiach dla wskazania kierunku otwierania.

9Ciągnąć, aby otworzyć

Znak jest umieszczany na drzwiach dla wskazania kierunku otwierania.

10Stłuc, aby uzyskać dostęp

Znak ten może być stosowany:
a) w miejscu, gdzie jest niezbędne stłuczenie szyby dla uzyskania dostępu do klucza lub systemu otwarcia,
b) gdy jest niezbędne rozbicie przegrody dla uzyskania wyjścia.PN-92/ N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. EwakuacjaNr

Znak bezp.

Znaczenie (nazwa) znaku bezpieczeństwa

Zastosowanie

1

 

Uruchamianie ręczne

Stosowany do wskazania przycisku pożarowego lub ręcznego sterowania urządzeń gaśniczych .

2

 

Alarmowy sygnalizator akustyczny

Może być stosowany samodzielnie lub łącznie ze znakiem nr 1,

3

 

Telefon do użycia w stanie zagrożenia

Znak wskazujący usytuowanie dostępnego telefonu przeznaczonego dla ostrzeżenia w przypadku zagrożenia pożarowego.

10

 

Zestaw sprzętu pożarniczego

Znak ten jest stosowany dla podawania zestawu indywidualnych znaków określających sprzęt pożarniczy.

11

 

Gaśnica

 Znak ten jest stosowany do oznaczenia gaśnic.

12

 

Hydrant wewnętrzny

Znak ten jest stosowany na drzwiach szafki hydrantowej.

13

 

Drabina pożarowa

Znak ten jest stosowany do oznaczenia drabiny trwale związanej z obiektem .

14

 

Niebezpieczeństwo pożaru – Materiały łatwo zapalne

Do wskazania obecności materiałów łatwo zapalnych.

15

 

Niebezpieczeństwo pożaru – Materiały utleniające

 

16

 

Niebezpieczeństwo wybuchu – Materiały wybuchowe

Stosowany do wskazania możliwości występowania atmosfery wybuchowej, gazów palnych lub materiałów wybuchowych.

17

 

Zakaz gaszenia wodą

Do stosowania we wszystkich przypadkach, kiedy użycie wody do gaszenia pożaru jest zabronione.

18

 

Palenie tytoniu zabronione

Do stosowania w miejscach, gdzie palenie tytoniu może być przyczyną zagrożenia pożarowego.

19

 

Zakaz używania otwartego ognia – Palenie tytoniu zabronione

Do stosowania w miejscach, gdzie palenie tytoniu lub otwarty ogień mogą być przyczyną zagrożenia pożarem lub wybuchem.

21


 

Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego

Do stosowania tylko łącznie ze znakami nr 1 do 3 i nr 10 do 13, dla wskazania kierunku do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego.

22

 

Nie zastawiać

Znak do stosowania w przypadkach, gdy ewentualna przeszkoda stanowiłaby szczególne niebezpieczeństwo (na drodze ewakuacyjnej/,
PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.


I.
I. ALARMOWANIE WEWNĘTRZNE


Każdy kto zauważy pożar obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia w celu podjęcia działań :

alarmowych, ratowniczych, ewakuacyjnych, za pomocą wewnętrznych środków alarmowania wykonać następujące czynności:


- wcisnąć przycisk sygnalizatora pożarowego umieszczonego


w pobliżu wyjść ewakuacyjnych z budynku,

 • powiadomić o zaistniałej sytuacji służby ochrony obiektu.


II. ALARMOWANIE STRAŻY POŻARNEJ


 nr 998;112 lub 091-39-74-026 - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w ŁOBZIE NA ULICY PRZEMYSŁOWEJ 2

 • 0913951609 DYREKTOR SZKOŁY.

 • 0913951369 WICEDYREKTOR SZKOŁY

nr 998;112 Straż Pożarna, Fire Brigade, Feuewehr

 nr 999;112 Pogotowie Ratunkowe, Emergency Doctor, Arztenotdienst

 nr 997;112 Pogotowie Policji, Police, Polizei

 • Po uzyskaniu telefonicznego połączenia należy podać :

 • adres, miejsce pożaru, ulica, nr domu, piętro

 • co się pali ,

 • czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,

 • dane personalne oraz nr telefonu, z którego się mówi,

 • Udziel pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym.

 • W miarę możliwości zabezpiecz mienie ewakuowane przed osobami postronnymi.

 • Jednak nie narażaj zdrowia lub życia dla jego ratowania.

III. AKCJA RATOWNICZO-GAŚNICZA

UWAGA: NIE RYZYKUJ ŻYCIA DLA RATOWANIA MIENIA

Równocześnie z alarmowaniem o niebezpieczeństwie należy przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu budynku w miejscach oznakowanych:
GAŚNIC Śniegowych, Proszkowych HYDRANTU
Z pomieszczeń objętych pożarem należy

wyłączyć dopływ energii elektrycznej

głównym wyłącznikiem prądu
Wodą nie wolno gasić pożarów

urządzeń elektrycznych będących

pod napięciem oraz cieczy łatwopalnych

♦ Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa przy użyciu gaśnic!
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Powiązany:

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego szkoły gimnazjalnej iconInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów szkołY

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego szkoły gimnazjalnej iconInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów szkoły podstawowej w rudnikach

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego szkoły gimnazjalnej iconInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla zs-p przedszkola I szkoły podstawowej w prusinowicach

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego szkoły gimnazjalnej iconInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego szkoły gimnazjalnej iconInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego szkoły gimnazjalnej iconInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektóW

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego szkoły gimnazjalnej iconInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego L przepisy wstępne

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego szkoły gimnazjalnej iconInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego szkoły gimnazjalnej iconInstrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Przedszkola Publicznego Nr

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego szkoły gimnazjalnej iconInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla zespołu szkóŁ publicznych nr 4

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom