Realizacja zadań obrony cywilnej w państwach Unii Europejskiej
Pobierz 86.48 Kb.
NazwaRealizacja zadań obrony cywilnej w państwach Unii Europejskiej
Data konwersji30.11.2012
Rozmiar86.48 Kb.
TypWymagania
Rozkład materiału i plan wynikowy dla obu części podręcznika „Edukacja dla bezpieczeństwa” Mariusza Goniewicza, Anny W. Nowak-Kowal i Zbigniewa Smutka


Lp.

Temat

Ilość godzin

Zagadnienia

Metody

Pomoce

Wymagania

Podstawowe

Uczeń potrafi:

Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:

1.

Rola i zadania obrony cywilnej

1

1. System bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

2. Zadania obrony cywilnej wynikające z prawa międzynarodowego i polskiego

Wykład z elementami dyskusji

Prezentacja multimedialna

– przedstawić prawne podstawy realizacji zadań obrony cywilnej w Polsce


– przedstawić zadania obrony cywilnej

– przygotować i wygłosić referat na temat: Realizacja zadań obrony cywilnej w państwach Unii Europejskiej

2.

Organizacja ochrony ludności i obrony cywilnej w Rzeczypospolitej Polskiej

1

1. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

2. Terenowe organa administracyjne realizujące zadania obrony cywilnej, ich uprawnienia i zadania

Wykład z elementami pogadanki

Prezentacja multimedialna, plansze

– przedstawić Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy


– przedstawić powinności obronne obywateli

3.

Zagrożenia życia i zdrowia w czasie pokoju

1

1. Rodzaje zagrożeń życia i zdrowia człowieka

2. Zagrożenia bezpieczeństwa


Pogadanka z elementami dyskusji

Wycinki z prasy

– wymienić rodzaje zagrożeń i opisać ich skutki


– wykonać mapę zagrożeń kraju

– podać zasady postępowania w czasie ataku agresywnego psa

4.

Postępowanie w wypadku nagłych zagrożeń i ewakuacja z terenów zagrożonych

1

1. Postępowanie ludności na terenach zalewowych podczas zagrożenia powodziowego i powodzi

2. Sygnalizacja na wypadek nagłych zdarzeń

3. Postępowanie w przypadku ewakuacji

4. Postępowanie na terenie zagrożonym epidemiologicznie

5. Postępowanie w przypadku uwolnienia się toksycznych i niebezpiecznych środków przemysłowych

Pogadanka z elementami dyskusji

Prezentacja multimedialna

– wymienić numery telefonów alarmowych

– opisać postępowanie ludności w przypadku zagrożenia, w czasie ewakuacji i podczas powodzi

– przedstawić postępowanie podczas zagrożeń epidemiologicznych

– podać sposoby sygnalizacji na wypadek nagłych zdarzeń

– przedstawić zasady postępowania w czasie uwolnienia niebezpiecznych substancji chemicznych

– przygotować plan postępowania domowników na wypadek ewakuacji

5.

Charakterystyka zagrożeń pożarowych i ochrona przeciwpożarowa.

Sprzęt gaśniczy i zasady postępowania w wypadku pożaru

2

1. Pożar i jego przyczyny

2. Ochrona przeciwpożarowa budynków

3. Drogi ewakuacyjne

4. Grupy pożarów

5. Środki gaśnicze i zasady ich stosowania

6. Zasady stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego

7. Ratowanie ludzi i zwierząt z pożaru


Pogadanka z elementami ćwiczeń i dyskusji

Sprzęt gaśniczy, film, plansze

– przedstawić podręczny sprzęt gaśniczy i zasady użycia środków gaśniczych

– przedstawić zasady gaszenia zarzewia ognia

– opisać sposób postępowania w przypadku odzieży palącej się na człowieku

– uzasadnić potrzebę przeciwdziałania panice

– uzasadnić konieczność stosowania się do zasad ochrony przeciwpożarowej budynków, lasów

– scharakteryzować zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy oraz przedstawić plan usunięcia zagrożeń

– opisać zasady ratowania ludzi i zwierząt z pożaru

6.

Postępowanie w razie katastrof i wypadków

1

1. Rodzaje katastrof

2. Postępowanie w przypadku katastrofy morskiej, budowlanej, podejrzenia ulatniania się gazu

3. Zasady bezpieczeństwa w górach i na wodzie


Pogadanka (lub prezentacja prac przygotowanych przez uczniów) z elementami dyskusji

Wycinki z gazet, film

– wymienić numery telefonów alarmowych

– przedstawić zasady i sposoby zachowania się podczas katastrofy morskiej i szkwału na jeziorze

– opisać sposób postępowania w przypadku ulatniania się gazu

– przedstawić zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczek w górach

– uzasadnić konieczność przestrzegania zasad bezpiecznego postępowania w górach, na wodzie i znajomości sygnałów ratunkowych

7.

Wpływ skażeń i zakażeń na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę

1

1. Toksyczne środki przemysłowe

2. Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki

3. Zakażenia biologiczne

Wykład z elementami dyskusji

Prezentacja multimedialna, plansze z TSP

– przedstawić działanie środków promieniotwórczych na ludzi i zwierzęta

– opisać działanie TSP na żywność, wodę, człowieka i zwierzęta

– scharakteryzować zagrożenia biologiczne i ich skutki

– przedstawić niebezpieczeństwa wynikające z użycia środków promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych przez terrorystów

8.

Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportu i w magazynach

1

1. Sposoby oznakowania substancji niebezpiecznych

2. Znaki bezpieczeństwa

3. Oznakowania substancji niebezpiecznych w transporcie

4. Zasady zachowania się w czasie zagrożenia skażeniem

Wykład z elementami pogadanki i dyskusji

Prezentacja multimedialna z oznakowaniami substancji niebezpiecznych

– przedstawić sposoby oznakowania substancji toksycznych

– opisać znaki substancji niebezpiecznych na pojazdach

– przedstawić schemat postępowania w przypadku skażenia środkami chemicznymi w różnych sytuacjach

– rozpoznać oznakowania substancji i miejsc niebezpiecznych oraz uzasadnić konieczność ich stosowania

9.

Zabezpieczanie żywności i wody przed skażeniami

1

1. Działanie skażonej żywności i wody na zdrowie ludzi i zwierząt

2. Właściwości ochronne opakowań

3. Zasady i sposoby przechowywania żywności i wody

Wykład z elementami pogadanki i dyskusji

Prezentacja przygotowana przez uczniów

– omówić wpływ środków promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych na żywność i wodę

– przedstawić zasady i sposoby przechowywania żywności i wody

– zaplanować przygotowanie mieszkania a w nim żywności i wody dla czteroosobowej rodziny na wypadek skażenia

10.

Zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry

1

1. Środki ochrony dróg oddechowych i skóry

2. Przygotowanie środków zastępczych

Pokaz z elementami ćwiczeń

Środki ochrony dróg oddechowych i skóry, zastępcze środki

– opisać zastępcze środki dróg oddechowych i skóry oraz podać ich cechy

– przygotować i przedstawić kolegom zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry dla siebie oraz swoich najbliższych

11.

Zabiegi specjalne

1

1. Całkowite i częściowe zabiegi specjalne

2. Sposoby i środki do wykonywania zabiegów specjalnych

3. Bezpieczeństwo przy zabiegach specjalnych

Wykład ilustrowany z elementami dyskusji

Prezentacja multimedialna, film

– wyjaśnić pojęcia: zabiegi specjalne, odkażanie, dezynfekcja, deratyzacja i dezaktywacja, dezynsekcja

– rozróżnić całkowite i częściowe zabiegi specjalne

– przedstawić sposoby i środki dezaktywacji, odkażania, dezynfekcji

– opisać zasady bezpieczeństwa podczas zabiegów specjalnych i uzasadnić konieczność ich przestrzegania

12.

Zabiegi sanitarne

1

1. Całkowite i częściowe zabiegi sanitarne

2. Stosowanie IPP i IPR

Wykład ilustrowany z elementami pokazu

Film, prezentacja multimedialna, IPP, IPR

– wyjaśnić pojęcie: zabiegi sanitarne i podać zasady ich wykonywania

– rozróżnić całkowite i częściowe zabiegi specjalne


– uzasadnić konieczność wykonywania zabiegów sanitarnych częściowych i całkowitych – przedstawić sytuacje, w których wykonuje się zabiegi sanitarne w domu

13.

Zachowanie się ludności po ogłoszeniu alarmu

1

1. Krajowy system wykrywania i alarmowania

2. Rodzaje sygnałów alarmowych i zasady zachowania po ich usłyszeniu

3. Zasady zachowania się uczniów po ogłoszeniu alarmu w szkole

Wykład z elementami pogadanki i ćwiczeń

Tablice z alarmami i uprzedzeniami o zagrożeniach

– rozpoznać sygnały alarmowe i alarmy oraz opisać zasady zachowania się po ich ogłoszeniu

– przedstawić zasady zachowania się w szkole po usłyszeniu alarmu

– przedstawić krajowy system wykrywania i alarmowania

14

Pojęcie, zakres i znaczenie udzielania pierwszej pomocy.

Ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku

2

1. Znaczenie i cele pierwszej pomocy

2. Zakres pierwszej pomocy

3. Czynności ratownicze na miejscu zdarzenia

4. Schemat pierwszej pomocy na miejscu wypadkuPogadanka z elementami pokazu i dyskusji, ćwiczenia praktyczne

Film lub prezentacja multimedialna, koc, apteczka

– podać zakres pierwszej pomocy

– uzasadnić konieczność udzielania pierwszej pomocy

– opisać/przedstawić postępowanie ratownicze na miejscu zdarzenia

– przedstawić stany zagrożenia życia

– zabezpieczyć miejsce wypadku

– ocenić przytomność i oddech poszkodowanego

– wezwać służby ratunkowe

– zbadać poszkodowanego

– zaproponować skład apteczki pierwszej pomocy oraz przedstawić zasady i sytuacje zastosowania poszczególnych materiałów

– wykazać zasadność oceny bezpieczeństwa na miejscu wypadku i skutki nieprzestrzegania tych zasad

– przedstawić i uzasadnić konieczność dalszej opieki nad poszkodowanym oraz skutki zaniechania tych czynności

15.

Przenoszenie i ewakuacja poszkodowanych

1

1. Warunki i zasady przenoszenia poszkodowanych i rannych

2. Przenoszenie poszkodowanego przez jednego, dwóch, trzech i czterech ratowników

3. Chwyt Rauteka

Ćwiczenia praktyczne z elementami wykładu i pokazu

Prowizoryczne nosze, prezentacja multimedialna lub film

– wymienić sposoby przenoszenia poszkodowanych

– zademonstrować lub opisać sposoby przenoszenia poszkodowanych z użyciem materiałów podręcznych i bez nich

16.

Pierwsza pomoc na miejscu wypadku drogowego

1

1. Zasady postępowania na miejscu wypadku drogowego

2. Warunki, zasady i sposoby wyciągania poszkodowanego z pojazdu

Ćwiczenia praktyczne z elementami wykładu i pogadanki

Film lub prezentacja multimedialna, apteczka pierwszej pomocy, folia termiczna, koc

– opisać zasady i sposoby zabezpieczania miejsca wypadku

– przedstawić postępowanie ratownika na miejscu wypadku

– uzasadnić, że czynności ratownika i ich kolejność wykonywania na miejscu wypadku decydują o życiu i zdrowiu uczestników akcji ratunkowej

– przygotować z kolegami inscenizację akcji ratunkowej dla klas młodszych

17.

Pierwsza pomoc przy utracie przytomności

2

1. Utrata przytomności

2. Schemat postępowania ratowniczego przy utracie przytomności

3. Udrożnienie dróg oddechowych

4. Sprawdzanie oddechu i tętna u osoby poszkodowanego

5. Pozycja bezpieczna dla osoby nieprzytomnej

6. Omdlenie, atak epileptyczny, niedocukrzenie krwi

7. Zachłyśnięcie i zakrztuszenie

Drama, ćwiczenia praktyczne

Film, plansze, apteczka, koc

– rozpoznać stan przytomności poszkodowanego

– podać zagrożenia dla życia osoby nieprzytomnej

– przedstawić zasady i schemat postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym

– ułożyć poszkodowanego nieprzytomnego w pozycji bezpiecznej

– udzielić pomocy przy omdleniu, ataku epileptycznym, niedocukrzeniu krwi, zachłyśnięciu i zakrztuszeniu

18.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

3

1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

2. Schemat postępowania w podstawowych zabiegach resuscytacyjnych

3. Resuscytacja osoby dorosłej

4. Resuscytacja dziecka i niemowlęcia

5. Defibrylacja

Pokaz, ćwiczenia praktyczne

Film lub prezentacja multimedialna (ewentualnie plansze), defibrylator, apteczka, koc, rękawiczki, maseczki do sztucznego oddychania, fantom dorosłego i niemowlęcia

– stosować schemat postępowania ratowniczego z człowiekiem nieoddychającym (ze wszystkimi czynnościami wykonanymi w prawidłowo)

– wykonać (opisać) resuscytację krążeniowo-oddechową dorosłego

– opisać warunki bezpiecznej i skutecznej resuscytacji

– wykonać (opisać) resuscytację krążeniowo-oddechową niemowlęcia i dziecka

– wykonać (opisać) defibrylację u dorosłego zgodnie z zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji

19.

Pierwsza pomoc tonącym

1

1. Zasady ratowania tonących

2. Schemat postępowania ratowniczego w przypadku tonięcia

3. Postępowanie ratownicze z ofiarą nieszczęśliwego skoku do wody

4. Pierwsza pomoc poszkodowanemu, pod którym załamał się lód

5. Doskonalenie umiejętności resuscytacji

Pokaz z ćwiczeniami praktycznymi

Film lub prezentacja multimedialna (ewentualnie plansze), fantom, apteczka, rękawiczki, maseczki do sztucznego oddychania

– opisać zasady ratowania tonących i stosowane środki bezpieczeństwa

– przedstawić pierwszą pomoc tonącemu podczas kąpieli latem i na skutek załamania lodu zimą– przedstawić postępowanie ratownicze z poszkodowanym – ofiarą nieszczęśliwego skoku do wody

– przygotować gazetkę „Bezpieczna kąpiel”

20.

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem elektrycznym

1

1. Skutki porażenia prądem u człowieka

2. Schemat postępowania ratowniczego w przypadku porażenia prądem niskonapięciowym

3. Doskonalenie umiejętności resuscytacji

Ćwiczenia praktyczne z elementami dramy lub pokazu

Film lub prezentacja multimedialna (ewentualnie plansze), fantom, rękawiczki, koc, maseczki do sztucznego oddychania, folia termiczna

– przedstawić niebezpieczeństwa wynikające z niewłaściwej oceny sytuacji

– stosować schemat postępowania ratowniczego przy porażeniu prądem niskonapięciowym

– przedstawić schemat postępowania ratowniczego w przypadku porażenia prądem elektrycznym wysokonapięciowym

21.

Pierwsza pomoc przy zranieniach

(w przypadku dodatkowych godzin można przeznaczyć jeszcze 1 lekcję na opatrywanie ran)

1

1. Schemat postępowania ratowniczego w przypadku zranienia

2. Ciało obce w ranie

3. Zasady opatrywania ran. Aseptyka i antyseptyka

4. Opatrywanie ran różnych okolic ciała

Ćwiczenia praktyczne z pokazem

Apteczka, rękawiczki, zestaw ran, plansze, koc

– podać schemat pierwszej pomocy przy zranieniach

– wykonać opatrunki ran

– uzasadnić konieczność stosowania zasad opatrywania ran w praktyce

– wskazać niebezpieczeństwa wynikające z nieumiejętnego opatrywania ran

22.

Pierwsza pomoc przy krwotokach

(w przypadku dodatkowych godzin można przeznaczyć jeszcze 1 lekcję na tamowanie krwotoków)

1

1. Rodzaje krwotoków i ich objawy

2. Sposoby tamowania krwotoków

3. Zasady postępowania w przypadku krwotoku zewnętrznego

4. Tamowanie krwotoków z naczyń szyjnych, ran głowy, klatki piersiowej, nosa

5. Postępowanie w przypadku krwawień wewnętrznych

6. Wstrząs pourazowy

Pogadanka z ćwiczeniami praktycznymi

Film, plansze, rękawiczki, apteczka, koc

– rozpoznać krwotok po objawach

– zatamować krwotok za pomocą opatrunku uciskowego

– udzielić pomocy przy krwotoku z kończyn, głowy, szyi

– przedstawić skutki krwotoków

– udzielić pomocy przy krwotokach, zapobiegając rozwojowi wstrząsu u przytomnego i nieprzytomnego poszkodowanego

23.

Pierwsza pomoc przy urazach kostnych

1

1. Rodzaje urazów kostnych i ich objawy

2. Pierwsza pomoc przy urazach kostnych

3. Stosowane materiały podręczne

Pogadanka z ćwiczeniami praktycznymi

Film, plansze, rękawiczki, apteczka, materiały podręczne do unieruchamiania, koc

– udzielić pomocy przy urazach kostnych kończyn


– zastosować schemat postępowania ratowniczego przy złamaniu otwartym

– zastosować schemat postępowania ratowniczego u poszkodowanego ze złamaniem z uwzględnieniem postępowania przeciwwstrząsowego

– pomóc poszkodowanemu z podejrzeniem uszkodzenia kręgosłupa

24.

Pierwsza pomoc przy zatruciach

1

1. Drogi wnikania trucizn

2. Rodzaje i przyczyny zatruć

3. Ogólne objawy zatruć

4. Pierwsza pomoc przy zatruciach

5. Zatrucia kontaktowe, wziewne i drogą pokarmową

Pogadanka z elementami dyskusji i ćwiczeń

Prezentacja multimedialna (z rodzajami zatruć i fotografiami roślin trujących)

– podać schemat postępowania ratowniczego przy zatruciach pokarmowych, lekami, gazami, środkami chemicznymi, alkoholem

– rozróżnić rodzaj zatrucia po objawach

– przedstawić niebezpieczeństwa wynikające z nieumiejętnego udzielania pomocy poszkodowanym z zatruciami

25.

Pierwsza pomoc przy obrażeniach wywołanych działaniem zimna

1

1. Odmrożenia i przechłodzenia organizmu i czynniki im sprzyjające

2. Objawy i pierwsza pomoc przy hipotermii

3. Rodzaje odmrożeń i ich objawy

4. Pierwsza pomoc przy odmrożeniach

Wykład ilustrowany z elementami pogadanki i ćwiczeń

Prezentacja multimedialna (z fotografiami odmrożeń i schematem pierwszej pomocy), apteczka ze środkami opatrunkowymi, rękawiczki, koc

– opisać skutki działania niskiej temperatury na organizm człowieka

– podać zasady postępowania w przypadku odmrożeń i hipotermii

– przedstawić sposoby zapobiegania odmrożeniom

– rozróżnić rodzaje odmrożeń

– przedstawić niebezpieczeństwa wynikające z nieumiejętnego udzielania pomocy przy odmrożeniach i hipotermii

26.

Pierwsza pomoc przy oparzeniach

1

1. Rodzaje oparzeń

2. Zasady postępowania ratowniczego przy oparzeniach termicznych

3. Oparzenia chemiczne

4. Postępowanie ratownicze przy oparzeniach chemicznych

Wykład ilustrowany z elementami pogadanki i ćwiczeń

Prezentacja multimedialna (z fotografiami oparzeń i gaszeniem odzieży palącej się na człowieku), apteczka ze środkami opatrunkowymi, rękawiczki, folia termiczna

– udzielić pomocy poszkodowanemu z oparzeniem termicznym i chemicznym

– rozróżnić oparzenia po ich objawach

– przedstawić schemat postępowania przy oparzeniach chemicznych oka

– podać pierwszą pomoc przy oparzeniach słonecznych

– przedstawić niebezpieczeństwa wynikające z nieumiejętnego udzielania pomocy

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Realizacja zadań obrony cywilnej w państwach Unii Europejskiej iconIi powstanie, organizacja I zadania obrony cywilnej a/ historia powstania obrony cywilnej

Realizacja zadań obrony cywilnej w państwach Unii Europejskiej iconSprawozdanie z realizacji zadań obrony cywilnej za rok 2004 należy sporządzić

Realizacja zadań obrony cywilnej w państwach Unii Europejskiej iconRaport o państwach unii europejskiej I krajach kandydujących

Realizacja zadań obrony cywilnej w państwach Unii Europejskiej iconFinansowanie kościołÓw w państwach członkowskich unii europejskiej

Realizacja zadań obrony cywilnej w państwach Unii Europejskiej iconOferta szkolenie komendantów formacji obrony cywilnej oraz członków formacji obrony cywilnej

Realizacja zadań obrony cywilnej w państwach Unii Europejskiej iconKoniunktura gospodarcza w 2003 roku w państwach Unii Europejskiej

Realizacja zadań obrony cywilnej w państwach Unii Europejskiej iconW państwach Unii Europejskiej I w Polsce w latach 2001-2003

Realizacja zadań obrony cywilnej w państwach Unii Europejskiej iconInformacja na temat stanu przygotowań I realizacji zadań w dziedzinie obrony cywilnej I zarządzania kryzysowego na terenie województwa opolskiego w 2010 r

Realizacja zadań obrony cywilnej w państwach Unii Europejskiej iconW sprawie zwalczania hiv/aids w Unii Europejskiej I w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009

Realizacja zadań obrony cywilnej w państwach Unii Europejskiej iconUstawa z dnia 18 marca 2008 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom