Edukacja dla bezpieczeństwa Plan dydaktyczny
Pobierz 92.43 Kb.
NazwaEdukacja dla bezpieczeństwa Plan dydaktyczny
Data konwersji30.11.2012
Rozmiar92.43 Kb.
TypWymagania
Edukacja dla bezpieczeństwa

Plan dydaktyczny

Podstawa programowa z dnia 23 grudnia 2008 r.

Opracowanie: Anna Nowak-Kowal


Lp.

Temat

Liczba godzin

Zagadnienia

Metody i formy pracy

Pomoce

Wymagania

podstawowe

Uczeń:

ponadpodstawowe

Uczeń:

1.

Pojęcie, zakres i znaczenie udzielania pierwszej pomocy.

Ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku

2

1. Znaczenie i cele pierwszej pomocy

2. Zakres pierwszej pomocy

3. Czynności ratownicze na miejscu zdarzenia

4. Schemat pierwszej pomocy na miejscu wypadku

– pogadanka z elementami pokazu i dyskusji

– ćwiczenia praktyczne

– film edukacyjny lub prezentacja multimedialna

– koc

– apteczka

– podaje zakres pierwszej pomocy

– uzasadnia konieczność udzielania pierwszej pomocy

– opisuje postępowanie ratownicze na miejscu zdarzenia

– przedstawia stany zagrożenia życia

– potrafi zabezpieczyć miejsce wypadku

– potrafi ocenić przytomność i oddech poszkodowanego

– potrafi wezwać służby ratunkowe

– potrafi ocenić stan poszkodowanego

– proponuje skład apteczki pierwszej pomocy

– przedstawia zasady i sytuacje zastosowania poszczególnych materiałów znajdujących się w apteczce

– wykazuje zasadność oceny bezpieczeństwa na miejscu wypadku oraz skutki nieprzestrzegania tych zasad

– uzasadnia konieczność opieki nad poszkodowanymi oraz skutki zaniechania tych czynności

2.

Przenoszenie i ewakuacja poszkodowanych

1

1. Warunki i zasady przenoszenia poszkodowanych i rannych

2. Przenoszenie poszkodowanego przez jednego, dwóch, trzech i czterech ratowników

3. Chwyt Rauteka

– elementy wykładu i pokazu

– ćwiczenia praktyczne


– prowizoryczne nosze

– prezentacja multimedialna lub film edukacyjny

– wymienia sposoby przenoszenia poszkodowanych

–demonstruje lub opisuje sposoby przenoszenia poszkodowanych z użyciem materiałów podręcznych i bez nich

3.

Pierwsza pomoc na miejscu wypadku drogowego

1

1. Zasady postępowania na miejscu wypadku drogowego

2. Warunki, zasady i sposoby wyciągania poszkodowanego z pojazdu

– elementy wykładu i pogadanki

– ćwiczenia praktyczne


– film edukacyjny lub prezentacja multimedialna

– apteczka pierwszej pomocy

– folia termiczna

– koc

– opisuje zasady i sposoby zabezpieczania miejsca wypadku

– przedstawia postępowanie ratownika na miejscu wypadku

– uzasadnia, że czynności ratownika i ich kolejność wykonywania na miejscu wypadku decydują o życiu i zdrowiu uczestników akcji ratunkowej

– przygotowuje z kolegami inscenizację akcji ratunkowej dla klas młodszych

4.

Pierwsza pomoc przy utracie przytomności

2

1. Utrata przytomności

2. Schemat postępowania ratowniczego przy utracie przytomności

3. Udrożnienie dróg oddechowych

4. Sprawdzanie oddechu i tętna u osoby poszkodowanego

5. Pozycja bezpieczna dla osoby nieprzytomnej

6. Omdlenie, atak epileptyczny, niedocukrzenie krwi

7. Zachłyśnięcie i zakrztuszenie

– drama

– ćwiczenia praktyczne

– film edukacyjny

– plansze

– apteczka

– koc

– rozpoznaje stan przytomności poszkodowanego

– podaje zagrożenia dla życia osoby nieprzytomnej

– przedstawia zasady i schemat postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym

– układa poszkodowanego nieprzytomnego w pozycji bezpiecznej

– udziela pomocy przy omdleniu, ataku epileptycznym, niedocukrzeniu krwi, zachłyśnięciu i zakrztuszeniu

5.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

3

1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

2. Schemat postępowania w podstawowych zabiegach resuscytacyjnych

3. Resuscytacja osoby dorosłej

4. Resuscytacja dziecka i niemowlęcia

5. Defibrylacja

– pokaz

– ćwiczenia praktyczne

– film edukacyjny lub prezentacja multimedialna (ewentualnie plansze)

– defibrylator

– apteczka

– koc

– rękawiczki

– maseczki do sztucznego oddychania

– fantom dorosłego i niemowlęcia

– potrafi stosować schemat postępowania ratowniczego z człowiekiem nieoddychającym (wszystkie czynności wykonuje prawidłowo)

– wykonuje (opisuje) resuscytację krążeniowo-oddechową dorosłego

– opisuje warunki bezpiecznej i skutecznej resuscytacji

– wykonuje (opisuje) resuscytację krążeniowo-oddechową niemowlęcia i dziecka

– wykonuje (opisuje) defibrylację u dorosłego zgodnie z zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji

6.

Pierwsza pomoc tonącym

1

1. Zasady ratowania tonących

2. Schemat postępowania ratowniczego w przypadku tonięcia

3. Postępowanie ratownicze z ofiarą nieszczęśliwego skoku do wody

4. Pierwsza pomoc poszkodowanemu, pod którym załamał się lód

5. Doskonalenie umiejętności resuscytacji

– pokaz

– ćwiczenia praktyczne

– film edukacyjny lub prezentacja multimedialna (ewentualnie plansze)

– fantom

– apteczka

– rękawiczki

– maseczki do sztucznego oddychania

– opisuje zasady ratowania tonących i stosowane środki bezpieczeństwa

– przedstawia sposób udzielania pierwszej pomocy tonącemu podczas kąpieli latem i załamania lodu zimą

– przedstawia postępowanie ratownicze z poszkodowanym – ofiarą nieszczęśliwego skoku do wody

– przygotowuje gazetkę ścienną „Bezpieczna kąpiel”

7.

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem elektrycznym

1

1. Skutki porażenia prądem u człowieka

2. Schemat postępowania ratowniczego w przypadku porażenia prądem niskonapięciowym

3. Doskonalenie umiejętności resuscytacji

– ćwiczenia praktyczne z elementami dramy lub pokazu

– film edukacyjny lub prezentacja multimedialna (ewentualnie plansze)

– fantom

– rękawiczki

– koc

– maseczki do sztucznego oddychania

– folia termiczna

– przedstawia niebezpieczeństwa wynikające z niewłaściwej oceny sytuacji

– stosuje schemat postępowania ratowniczego przy porażeniu prądem niskonapięciowym

– przedstawia schemat postępowania ratowniczego w przypadku porażenia prądem wysokonapięciowym

8.

Pierwsza pomoc przy zranieniach

Jeśli nauczyciel ma do dyspozycji dodatkowe godziny, może przeznaczyć jeszcze jedną lekcję na ćwiczenia praktyczne z opatrywania ran.

1

1. Schemat postępowania ratowniczego w przypadku zranienia.

2. Ciało obce w ranie

3. Zasady opatrywania ran. Aseptyka i antyseptyka

4. Opatrywanie ran różnych okolic ciała

– ćwiczenia praktyczne z elementami pokazu

– apteczka

– rękawiczki

– zestaw imitujący rany

– plansze

– koc

– podaje schemat pierwszej pomocy przy zranieniach

– wykonuje opatrunki ran

– uzasadnia konieczność stosowania zasad opatrywania ran w praktyce

– wskazuje niebezpieczeństwa wynikające z nieumiejętnego opatrywania ran

9.

Pierwsza pomoc przy krwotokach

Jeśli nauczyciel ma do dyspozycji dodatkowe godziny, może przeznaczyć jeszcze jedną lekcję na ćwiczenia praktyczne z tamowania krwotoków.

1

1. Rodzaje krwotoków i ich objawy

2. Sposoby tamowania krwotoków

3. Zasady postępowania w przypadku krwotoku zewnętrznego

4. Tamowanie krwotoków z naczyń szyjnych, ran głowy, klatki piersiowej, nosa

5. Postępowanie w przypadku krwawień wewnętrznych

6. Wstrząs pourazowy

– pogadanka

– ćwiczenia praktyczne

– film edukacyjny

– plansze

– rękawiczki

– apteczka

– koc

– potrafi rozpoznać krwotok po objawach

– potrafi zatamować krwotok za pomocą opatrunku uciskowego

– potrafi udzielić pomocy przy krwotoku z kończyn, głowy, szyi,

– przedstawia skutki krwotoków

– potrafi udzielić pomocy przy krwotokach, zapobiegając rozwojowi wstrząsów u poszkodowanego przytomnego i nieprzytomnego

10.

Pierwsza pomoc przy urazach kostnych

1

1. Rodzaje urazów kostnych i ich objawy

2. Pierwsza pomoc przy urazach kostnych

3. Stosowane materiały podręczne

– pogadanka

– ćwiczenia praktyczne

– film

– plansze

– rękawiczki

– apteczka

– materiały podręczne do unieruchamiania

– koc

– potrafi udzielić pomocy przy urazach kostnych kończyn


– stosuje schemat postępowania ratowniczego przy złamaniu otwartym

– stosuje schemat postępowania ratowniczego u poszkodowanego ze złamaniem (uwzględnia postępowanie przeciwwstrząsowe)

– potrafi udzielić pomocy poszkodowanemu z podejrzeniem uszkodzenia kręgosłupa

11.

Pierwsza pomoc przy zatruciach

1

1. Drogi wnikania trucizn

2. Rodzaje i przyczyny zatruć

3. Ogólne objawy zatruć

4. Pierwsza pomoc przy zatruciach

5. Zatrucia kontaktowe, wziewne i drogą pokarmową

– pogadanka z elementami dyskusji

– ćwiczenia praktyczne

– prezentacja multimedialna

– podaje schemat postępowania ratowniczego przy zatruciach pokarmowych, lekami, gazami, środkami chemicznymi, alkoholem

– rozróżnia rodzaje zatruć po objawach

– przedstawia niebezpieczeństwa wynikające z nieumiejętnego udzielania pomocy poszkodowanym z zatruciami

12.

Pierwsza pomoc przy obrażeniach wywołanych działaniem zimna

1

1. Odmrożenia i przechłodzenia organizmu i czynniki im sprzyjające

2. Objawy i pierwsza pomoc przy hipotermii

3. Rodzaje odmrożeń i ich objawy

4. Pierwsza pomoc przy odmrożeniach

– wykład ilustrowany z elementami pogadanki

– ćwiczenia praktyczne

– prezentacja multimedialna

– apteczka ze środkami opatrunkowymi,

– rękawiczki

– koc

– opisuje skutki działania niskiej temperatury na organizm człowieka

– podaje zasady postępowania w przypadku odmrożeń i hipotermii

– przedstawia sposoby zapobiegania odmrożeniom

– rozróżnia rodzaje odmrożeń

– przedstawia niebezpieczeństwa wynikające z nieumiejętnego udzielania pomocy przy odmrożeniach i hipotermii

13.

Pierwsza pomoc przy oparzeniach

1

1. Rodzaje oparzeń

2. Zasady postępowania ratowniczego przy oparzeniach termicznych

3. Oparzenia chemiczne

4. Postępowanie ratownicze przy oparzeniach chemicznych

– wykład ilustrowany z elementami pogadanki

– ćwiczenia praktyczne

– prezentacja multimedialna

– apteczka ze środkami opatrunkowymi

– rękawiczki

– folia termiczna

– udziela pomocy poszkodowanemu z oparzeniem termicznym i chemicznym

– rozróżnia oparzenia po ich objawach

– przedstawia schemat postępowania przy oparzeniach chemicznych oka

– potrafi udzielić pierwszej pomocy przy oparzeniach słonecznych

– przedstawia niebezpieczeństwa wynikające z nieumiejętnego udzielania pomocy

14.

Rola i zadania obrony cywilnej

1

1. System bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

2. Zadania obrony cywilnej wynikające z prawa międzynarodowego i polskiego

– wykład z elementami dyskusji

– prezentacja multimedialna

– przedstawia prawne podstawy realizacji zadań obrony cywilnej w Polsce


– przedstawia zadania obrony cywilnej

– przygotowuje i wygłasza referat na temat realizacji zadań obrony cywilnej w państwach Unii Europejskiej

15.

Organizacja ochrony ludności i obrony cywilnej w Rzeczypospolitej Polskiej

1

1. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

2. Terenowe organa administracyjne realizujące zadania obrony cywilnej, ich uprawnienia i zadania

– wykład z elementami pogadanki

– prezentacja multimedialna

– plansze

– przedstawia Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy


– przedstawia powinności obronne obywateli

16.

Zagrożenia życia i zdrowia w czasie pokoju

1

1. Rodzaje zagrożeń życia i zdrowia człowieka

2. Zagrożenia bezpieczeństwa


– pogadanka z elementami dyskusji

– wycinki prasowe

– wymienia rodzaje zagrożeń i opisuje ich skutki


– wykonuje mapę zagrożeń kraju

– podaje zasady postępowania w sytuacji ataku ze strony agresywnego psa

17.

Postępowanie w wypadku nagłych zagrożeń i ewakuacja z trenów zagrożonych

1

1. Postępowanie ludności na terenach zalewowych podczas zagrożenia powodziowego i powodzi

2. Sygnalizacja na wypadek nagłych zdarzeń

3. Postępowanie w przypadku ewakuacji

4. Postępowanie na terenie zagrożonym epidemiologicznie

5. Postępowanie w przypadku uwolnienia się toksycznych i niebezpiecznych środków przemysłowych

– pogadanka z elementami dyskusji

– prezentacja multimedialna

– wymienia numery telefonów alarmowych

– opisuje postępowanie ludności w wypadku zagrożenia, w czasie ewakuacji i podczas powodzi

– przedstawia postępowanie podczas zagrożeń epidemiologicznych

– podaje sposoby sygnalizacji na wypadek nagłych zdarzeń

– przedstawia zasady postępowania w wypadku uwolnienia niebezpiecznych substancji chemicznych

– przygotowuje plan postępowania domowników na wypadek ewakuacji

18.

Charakterystyka zagrożeń pożarowych i ochrona przeciwpożarowa.

Sprzęt gaśniczy i zasady postępowania w wypadku pożaru

2

1. Pożar i jego przyczyny

2. Ochrona przeciwpożarowa budynków

3. Drogi ewakuacyjne

4. Grupy pożarów

5. Środki gaśnicze i zasady ich stosowania

6. Zasady stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego

7. Ratowanie ludzi i zwierząt z pożaru


– pogadanka z elementami dyskusji

– ćwiczenia praktyczne

– sprzęt gaśniczy

– film edukacyjny

– plansze

– przedstawia podręczny sprzęt gaśniczy i zasady użycia środków gaśniczych

– przedstawia zasady gaszenia zarzewia ognia

– opisuje sposób postępowania w sytuacji, gdy odzież pali się na człowieku

– uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice

– uzasadnia konieczność stosowania się do zasad ochrony przeciwpożarowej budynków i lasów

– charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy

– przedstawia plan usunięcia zagrożeń

– opisuje zasady ratowania ludzi i zwierząt z pożaru

19.

Postępowanie w razie katastrof i wypadków

1

1. Rodzaje katastrof

2. Postępowanie w przypadku katastrofy morskiej, budowlanej, podejrzenia ulatniania się gazu

3. Zasady bezpieczeństwa w górach i w wodzie


– pogadanka (lub prezentacja prac przygotowanych przez uczniów) z elementami dyskusji

– wycinki prasowe

– film edukacyjny

– podaje numery telefonów alarmowych

– przedstawia zasady zachowania się podczas katastrofy morskiej i szkwału na jeziorze

– opisuje sposób postępowania w wypadku ulatniania się gazu

– przedstawia zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczek w górach

– uzasadnia konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa w górach i w wodzie oraz znajomości sygnałów ratunkowych

20.

Wpływ skażeń i zakażeń na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę

1

1. Toksyczne środki przemysłowe

2. Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki

3. Zakażenia biologiczne

– wykład z elementami dyskusji

– prezentacja multimedialna

– plansze z TSP (toksycznymi środkami przemysłowymi)

– przedstawia działanie środków promieniotwórczych na ludzi i zwierzęta

– opisuje działanie toksycznych środków przemysłowych na żywność, wodę, człowieka i zwierzęta

– charakteryzuje zagrożenia biologiczne i ich skutki

– przedstawia niebezpieczeństwa wynikające z użycia przez terrorystów środków promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych

21.

Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportu i w magazynach

1

1. Sposoby oznakowania substancji niebezpiecznych

2. Znaki bezpieczeństwa

3. Oznakowania substancji niebezpiecznych w transporcie

4. Zasady zachowania się w czasie zagrożenia skażeniem

– wykład z elementami pogadanki i dyskusji

– prezentacja multimedialna

– przedstawia sposoby oznakowania substancji toksycznych

– opisuje oznaczenia substancji niebezpiecznych na pojazdach

– przedstawia schemat postępowania w przypadku skażenia środkami chemicznymi w różnych sytuacjach

– rozpoznaje oznakowania substancji i miejsc niebezpiecznych oraz uzasadnia konieczność ich stosowania

22.

Zabezpieczanie żywności i wody przed skażeniami

1

1. Działanie skażonej żywności i wody na zdrowie ludzi i zwierząt

2. Właściwości ochronne opakowań

3. Zasady i sposoby przechowywania żywności i wody

– wykład z elementami pogadanki i dyskusji

– prezentacja przygotowana przez uczniów

– omawia wpływ środków promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych na żywność i wodę

– przedstawia zasady i sposoby przechowywania żywności i wody

– planuje przygotowanie mieszkania, a w nim żywności i wody dla czteroosobowej rodziny na wypadek skażenia

23.

Zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry

1

1. Środki ochrony dróg oddechowych i skóry

2. Przygotowanie środków zastępczych

– pokaz

– ćwiczenia praktyczne

– środki ochrony dróg oddechowych i skóry oraz środki zastępcze

– opisuje środki ochrony dróg oddechowych i skóry oraz podaje ich cechy

– przygotowuje i przedstawia na forum klasy zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry

24.

Zabiegi specjalne

1

1. Całkowite i częściowe zabiegi specjalne

2. Sposoby i środki do wykonywania zabiegów specjalnych

3. Bezpieczeństwo przy zabiegach specjalnych

– wykład ilustrowany z elementami dyskusji

– prezentacja multimedialna

– film edukacyjny

– wyjaśnia pojęcia: zabiegi specjalne, odkażanie, dezynfekcja, deratyzacja i dezaktywacja, dezynsekcja

– rozróżnia całkowite i częściowe zabiegi specjalne

– przedstawia sposoby i środki dezaktywacji, odkażania, dezynfekcji

– opisuje zasady bezpieczeństwa podczas zabiegów specjalnych i uzasadnia konieczność przestrzegania tych zasad

25.

Zabiegi sanitarne

1

1. Całkowite i częściowe zabiegi sanitarne

2. Stosowanie IPP (indywidualnego pakietu przeciwchemicznego) i IPR (indywidualnego pakietu radioochronnego)

– wykład ilustrowany z elementami pokazu

– film edukacyjny

– prezentacja multimedialna

– IPP, IPR

– wyjaśnia pojęcie zabiegów sanitarnych

– podaje zasady wykonywania zabiegów sanitarnych

– rozróżnia całkowite i częściowe zabiegi specjalne

– uzasadnia konieczność wykonywania zabiegów sanitarnych częściowych i całkowitych

– przedstawia sytuacje, w których zabiegi sanitarne wykonuje się w domu

26.

Zachowanie się ludności po ogłoszeniu alarmu

1

1. Krajowy system wykrywania i alarmowania

2. Rodzaje sygnałów alarmowych i zasady zachowania się po ich usłyszeniu

3. Zasady zachowania się uczniów po ogłoszeniu alarmu w szkole

– wykład z elementami pogadanki

– ćwiczenia praktyczne

– tablice z alarmami i uprzedzeniami o zagrożeniach

– rozpoznaje sygnały alarmowe i alarmy oraz opisuje zasady zachowania się po ich ogłoszeniu

– przedstawia zasady zachowania się w szkole po usłyszeniu alarmu

– przedstawia krajowy system wykrywania i alarmowaniaDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Edukacja dla bezpieczeństwa Plan dydaktyczny iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Plan dydaktyczny iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej

Edukacja dla bezpieczeństwa Plan dydaktyczny iconProgram nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum "Edukacja dla bezpieczeństwa"Technika w praktyceZajęcia artystyczne z zakresu muzyki I plastykiPrzyjąć blask Bożej Prawdy

Edukacja dla bezpieczeństwa Plan dydaktyczny iconEdukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Plan dydaktyczny iconProgram edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Plan dydaktyczny iconKartkówka edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Plan dydaktyczny iconPrzedmiotowy System Oceniania dla gimnazjum Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Plan dydaktyczny iconWymagania edukacyjne Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Plan dydaktyczny iconWychowanie fizyczne I edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Plan dydaktyczny iconKryteria oceniania edukacja dla bezpieczeństwa

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom